Yıl 2018, Cilt 5 , Sayı 3, Sayfalar 665 - 686 2018-12-27

SUNK COST, POTANCIAL COMPETITION AND CONTESTABILITY: THE SAMPLE OF MARITIME TRANSPORT MARKET
BATIK MALİYET, POTANSİYEL REKABET VE YARIŞILABİLİRLİK: DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI PİYASASI ÖRNEĞİ

Ferhat PEHLİVANOĞLU [1] , Muhammet Rıdvan İNCE [2]


The theory of contestable markets suggest that the presence of limited number and large-volume firms in a market may not be a disadvantage in terms of market efficiency. Contrary to traditional approaches which accept concentration and scale economies as a source of monopoly power, the theory of contestable markets has not seen these factors as an obstacle to effective markets. Within the scope of the theory It is considered sufficient for high industry efficiency that the entry and exit to the market are completely free. Empirical and theoretical study has been carried out for many types of markets under the theory developed at the beginning of the 1980s. In this study, the theoretical infrastructure of the Contestable Markets model is explained and the World maritime transport market has been examined in terms of potential competition and sunk cost. As a result of the empirical studies it has been concluded that the market has the basic features of the Contestable Markets model.

Yarışılabilir Piyasalar teorisi, bir piyasada az sayıda ve büyük hacimli firmaların piyasa etkinliği açısından dezavantaj oluşturmayabileceğini ileri sürmektedir. Yoğunlaşma ve ölçek ekonomilerini tekelci gücün kaynağı olarak gören geleneksel yaklaşımların aksine, Yarışılabilir Piyasalar teorisi bu faktörleri etkin piyasalar için bir engel olarak görmemiştir. Teori kapsamında piyasaya giriş ve çıkışların tamamen serbest olması yüksek endüstri verimi için yeterli görülmektedir. 1980’li yılların başında geliştirilen teori kapsamında bir çok piyasa türü için ampirik ve teorik çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, Yarışılabilir Piyasalar Modelinin teorik altyapısı anlatılmış ve Dünya denizyolu taşımacılığı piyasası, potansiyel rekabet ve batık maliyet açısından incelenmiştir. Yapılan ampirik çalışmalar sonucunda piyasanın Yarışılabilir Piyasalar modelinin temel özelliklerini taşıdığı sonucuna varılmıştır. 

 • ARKES, H.R. VE BLUMER, C. (1985), The Psychology of Sunk Cost. Organizational Behavior and Human Decision Process, 124 - 140.
 • BAILEY, E.E VE PANZAR, J.C. (1981) , The Contestability of Airline Markets During the Transitionto Deregulation. Law and Contemporary Problems(44), 125 - 145.
 • BAILEY, E.E. VE BAUMOL J.W. (1984) , Deregulation and the Theory of Contestable Markets. Yale Journal on Regulation(1), 111 - 137.
 • BAİN, J. (1996), Barriers to New Competition. European Journal of Political Economy, 211 - 223.
 • BAUMOL, W.J. VE LEE, K.S. (1991), Contestable Markets, Trade and Developments. The World Bank Observer(6), 1-17.
 • BAUMOL W.J. VE WILLING R.D. (1986), Contestability: Developments since the Book. Oxford Economics Papers(38), 9-36.
 • BAUMOL W.J., PANZAR J.C. VE WILLIG R. D. (1983), Contestable Markets and the Theory of Industry Structure: A Review Article. Journal of Economic Literature(21), 981 - 990.
 • BAUMOL, W. (1982), Contestable Markets: An Uprising in the Theory of Industry Structure. American Economic Association(72), 1-15.
 • BOCUTOĞLU, E. (2016), İktisadi Düşünceler Tarihi. Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım.
 • BRATLAND, J. (2003), Contestability: A New Theory of Natural Monopoly . Washington D.C.: U.S. Department of The Interior .
 • MCCONNEL C VE BRUE S. (1993), Microeconomics. Newyork: McGrow Hill Inc.
 • ÇERMİKLİ, H. (1997), Yarışılabilir Piyasalar Teorisi, Charter Firmalar ve Avrupa Uluslararası Sivil Havacılık Piyasası. Ekonomik Yaklaşım, 8(26), 105-117.
 • ÇERMİKLİ, H. (2002), Piyasa Gücü ve Firma Davranışları. Ankara: Atlas Yayın Dağıtım.
 • ÇOBAN, O. (2003), Endüstri İktisadı ve Oyun Teorisi. Bursa: Ekin Kitapevi.
 • DAVIES, J. (1986), Competition, Contestability and the Liner Shipping Industry. Journal of Transport Economics and Policy(16), 299-312.
 • DAVİES, J. (1990), Destructive Competition and Market Sustainability in the Liner Shipping Industry. International Journal of Transport Economics(16), 227 - 245.
 • FRANK, B VE J.C. BUNEL. (1991), Contestability, competition and regulation, The case of liner shipping. International Journal of Industrial Organisation, 9, 141-159.
 • GALE, D. (1987), Limit Theorems for Markets with Sequential Bargaining. Journal of Economic Theory, 20 - 54.
 • GELLES, G.M. VE MITCHELL D.W. (1996), Return to Scale and Economies of Scale. Journal of Economic Education , 259 - 261.
 • GÖKÇE, A. (2002), İMKB'de Fiyat Hacim İlişkisi: Granger Nedensellik Testi. Ankara: Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi.
 • GRANGER C.W.J. (1969), Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 424 - 438.
 • GÜNALP, B. VE ÖZEL, H. (2005), Rekabet Politikalarının Esasları. Piyasa Dergisi(1), 64 - 84.
 • HİRATA, E. (2017), Contestability of Container Liner Shipping Market in Alliance Era. The Asian Journal of Shipping and Logistics(33), 27 - 32.
 • JANKOWSKI, W. (1989a), Competition, Contestability and the Liner Shipping Industry; a Comment. Journal of Transport Economics and Policy, 199-203.
 • JANKOWSKI, W. (1989b), The Development of Liner Shipping Conferences: A Game Theoretical Explanation. International Journal of Transport Economics (16), 313 - 328.
 • KAHRAMAN, S. NART, E.Ç. (2008), Yarışılan Piyasa. Journal of Yaşar University, 3(10), 1301 - 1312.
 • KAPLAN, R.T, LUSKI, I. VE WETTSTEİN, D. (2002), Innovative Activity and Sunk Cost. Department of Economics Ben-Gurion University of the Negev, 1 - 43.
 • KAZGAN, G. (2012), İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • KOREEDA, M. (1989), Contestable Market and Cost Structure. Nagasaki University's Academic Output, 19 - 29.
 • MACLEOD, W.B. (1987), Entry, Sunk Cost and Market Structure. The Canadian Journal of Economics(20), 140 - 151.
 • PEARSON, R. (1987), Some doubts on the contestability of liner shipping markets. Maritime Policy and Management(14), 71-78.
 • REVIEW OF MARITIME TRANSPORT. (1985 - 2016), New York and Geneva: UNCTAD.
 • SAVAŞ, V. (2007), İktisadın Tarihi. Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • SAYERS, C. (1986), Contestability Theory An Assessment of its Relevance to Australian Liner Shipping . Bureau of Transport Economics , 1-30.
 • SHASHIKUMAR, N. (1995), Competition and models of market structure in liner shipping. Transport Reviews(15), 3-26.
 • SMITH, W.R. (1956), Product Differentiation and Market Segmentation as Alternative Marketing Strategies. American Marketing Association, 3 - 8.
 • STOPFORD, M. (2016), Denizcilik Ekonomisi. (O. Duru, Çev.)
 • SUTTON, J. (1991), Sunk Cost And Market Structure. Massachusetts, London: MIT Press.
 • TARI, R. (2015), Ekonometri. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • WANG, H. VE YANG B.Z. (2001), Fixed and Sunk Costs Revisited. The Journal of Economic Education(32), 178-185.
 • WEITZMAN, M. L. (1983), Contestable Markets: An Uprising in the Theory of Industry Structure: Comment. The American Economic Review(73), 486-487.
 • ZERBY, J. (1988), Clarifying some issues relating to contestability in liner shipping. and perhaps eliminating some doubts. Maritime Policy and Management(15), 5-14.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6930-0181
Yazar: Ferhat PEHLİVANOĞLU
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2050-2545
Yazar: Muhammet Rıdvan İNCE (Sorumlu Yazar)
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2018

APA PEHLİVANOĞLU, F , İNCE, M . (2018). BATIK MALİYET, POTANSİYEL REKABET VE YARIŞILABİLİRLİK: DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI PİYASASI ÖRNEĞİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 5 (3) , 665-686 . DOI: 10.30798/makuiibf.425245