Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 178 - 208 2020-03-13

Üniversitenin Markalaşması: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin Markalaşma Sürecinin İncelenmesi
Branding of the University: Analysing of Building Brand of Burdur Mehmet Akif Ersoy University

Celile GÜRBÜZ [1] , Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT [2] , Nil Esra DAL [3]


Günümüzde ürün ve hizmetler gibi üniversiteler de marka olma yolunda ilerlemektedirler. Artan rekabet ortamları ve üniversitelerin ulusal ve uluslararası bilinirliğini artırma çabaları üniversitelerin markalaşmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin marka üniversite olma sürecinde hangi adımları uyguladığını içerik analizi ile incelemek ve üniversitenin marka yönetim sürecine dair değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmaktır. Elde edilen verilere göre markalaşma sürecine durum analizi yaparak başlayan üniversite, güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek çalışmalarını sürdürmüştür. Kendini Burdur ilinin can damarında yer alan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ailesi olarak konumlandıran üniversite, ‘İstiklalden İstikbale’ sloganı ile insanların zihninde yer etme çabası ile süreci yönetmektedir. ‘Hayvancılık ve Hayvancılığa Dayalı Sanayiciliğin Geliştirilmesi’ alanında Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenecek 5 pilot üniversiteden biri olarak seçilen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yöre ile ilintili olarak hayvancılık, hayvancılığa dayalı sanayi ve özellikle gıda sanayi konusunda da konumlandırma çalışmaları yapmaktadır.

Today, universities, like products and services, are on the way to become a brand. Increasing competition environments and efforts to increase the national and international awareness of universities require the branding of universities. The aim of this study is to analyze what steps Burdur Mehmet Akif Ersoy University has followed in the process of becoming a brand university with content analysis and to make evaluations and suggestions regarding the brand management process of the university. According to the data obtained, the university started its branding process by analyzing the situation and continued its studies by analyzing its strengths and weaknesses. Positioning itself as the family of Mehmet Akif Ersoy University, located in the heart of the province of Burdur, the university manages the process with the effort of being in the minds of people with the slogan 'From Independence to Independence'. Burdur Mehmet Akif Ersoy University, which is selected as one of the 5 pilot universities to be supported by the Ministry of Development in the field of 'Development of Livestock and Livestock-Based Industrialism', also conducts positioning studies in the field of animal husbandry, animal husbandry-based industry and especially food industry. 

 • Aaker, D. A. (1996). Building Strong Brands. New York: Free Press.
 • Aaker J. (1997). Dimensions of Brand Personality. Journal of Marketing Research, 34(3), 347-356.
 • Ak T. (2009). Marka Yönetimi Ve Tüketici Karar Sürecine Etkileri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Karamanoğlu Mehmet bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • Aksoy, T. (2015, 6 Temmuz). Sizin Markanızın Nasıl Bir Kişiliği Var?. Marketing Türkiye Dergisi, Erişim Tarihi: 10.10.2017. http://www.marketingturkiye.com.tr/koseyazilari/sizin-markanizin-nasil-bir-kisiligi-var.
 • Ali-Choudhury, R., Benett, R., & Savani, S. (2009). University Marketing Directors Views On The Components of A University Brand. International Review of Public & Nonprofit Marketing, 6, 11-33.
 • Ar, A. (2002). Marka Yaratma Stratejileri ve Bir Uygulama Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Aysen, E., Yaylı, A., & Helvacı, E. (2012). Üniversitelerin Marka Kişiliği Algısının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 4(4), 182-204.
 • Bal, H. (2016). Nitel Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Bursa: Sentez Yayıncılık.
 • Başer, A. (2008). Hizmet Konumlandırılması: Üniversite Markalarının Konumlandırılmasına Yönelik Bir Çalışma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Borça, G. (2013). Marka ve Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Chapleo, C. (2010). What Defines “Successful” University Brands?. International Journal of Public Sector Management, 23(2), 169-183.
 • Coşar, M. (2016). Üniversite Tercihinde Öğrencileri Etkileyen Faktörler, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5.
 • Çağlayandereli, M., & Güleş, H. (2013). Üniversite Kenti Markasının Sosyolojik Analizi. (KBAM) Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı 4. Sempozyumu, (Tema: Neo-Liberalizm Sonrası Mekansal Müdahale Biçimleri ve Yansımaları), 28-30 Kasım 2013 – Mersin, KBAM 4. Sempozyum Bildiri Kitabı, (727-745). Ankara: KBAM.
 • Çakır, E. (2013). Akademik Dünyanın Kentsel İmgelerinden Mitolojik Simgelerine Üniversite Logoları. Millî Folklor, 97, 53-69.
 • Çiçek, H., Demirel, M., & Onat, O. K. (2010). İşletmelerin Web Sitelerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), 187- 206.
 • Çifci, S., & Cop, R. (2007). Marka ve Marka Yönetimi Kavramları: Üniversite Öğrencilerinin Kot Pantolon Marka Tercihlerine Yönelik Bir Araştırma. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(512), 69-88.
 • Demirel M. (2014). Burdur Kent İmajı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(10), 230-241.
 • Elo, S., & Kyngas, H. (2007). The Qualitative Content Analysis Process. Journal of Advanced Nursing, 62(1), 107–115.
 • Ergün, C. (2014). Üniversite ve Kent İlişkisi Üzerine Görüşler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 216 – 237.
 • Gray, B. J., Fam, K. S. & Lianes, V. A. (2003). Branding Universities in Asian Markets. Journal of Product & Brand Management, 12(2), 108-120.
 • Hassan, S. B., Hamid, M. S. A., & Bohairy, H . Al. (2010). Perception of Destination Branding Measures: A Case Study of Alexandria Destination Marketing Organizations. International Journal of Euro-Mediterranean Studies, 3(2), 271-288.
 • İslamoğlu, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Judson, K. M., Aurand, T. W., Gorchels, L., & Gordon, G. L. (2008). Building a University Brand From Within: University Administrators' Perspectives of Internal Branding. Services Marketing Quarterly, 30, 54-68.
 • Keller, (2013). Strategic Brand Management. Global Edition.
 • Kotler, P. (2000). Kotler ve Pazarlama. (çev:Ayşe Özyağcılar) İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Köksal, Y., & Sarı, S. (2014). Burdur Kent İmajının Yerel Halk İle Üniversite Öğrencileri Arasındaki Karşılaştırmalı Bir İncelemesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42, 279- 288.
 • Lockwood, R. C., & Hadd, J. (2007). Building A Brand In Higher Education, Gallup Management Journal, 12.
 • Lowry, J. R., & Owens, B. D. (2001). Developing a Positioning Strategy for a University. Services Marketing Quarterly, 22(4), 27-42.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. (2018a). 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu. Erişim Tarihi: 05.02.2020. https://sgdb.mehmetakif.edu.tr/files/2018-yili-idare-faaliyet-raporu.pdf.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. (2018b). Kurum İç Değerlendirme Raporu. Erişim Tarihi: 05.02.2020. .https://sgdb.mehmetakif.edu.tr/files/2018-yili-Kurum-ic-Degerlendirme-Raporu.pdf.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. (2017a). Genel Bilgi. Erişim Tarihi: 10.10.2017. https://mehmetakif.edu.tr/universitemiz-genel-bilgi.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. (2017b). Kalite Politikamız. Erişim Tarihi: 10.10.2017. https://mehmetakif.edu.tr/universitemiz-kalite-politikamiz.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. (2017c). Logo.Erişim Tarihi: 10.10.2017. https://mehmetakif.edu.tr/universitemiz-logo.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. (2017d). 2017 yılı Performans Programı. Erişim Tarihi: 10.10.2017.https://sgdb.mehmetakif.edu.tr/files/2017-Yili-Performans-Programi.pdf.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. (2017e). Ödemer ile Öğrencilerin Memnuniyeti Artacak. Erişim Tarihi: 10.10.2017. https://mehmetakif.edu.tr/duyuru/5776/odemer-ile-ogrencilerin-memnuniyeti-artacak.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. (2017f). Sosyal Hizmetler. Erişim Tarihi: 10.10.2017. https://sksdb.mehmetakif.edu.tr/?page=sosyalhizmetler.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. (2016a). Kurum İç Değerlendirme Raporu. Erişim Tarihi: 10.10.2017.https://sgdb.mehmetakif.edu.tr/files/2016-yili-Kurum-ic-Degerlendirme-Raporu.pdf.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. (2016b). 2016 Yılı Performans Programı. Erişim Tarihi: 10.10.2017. https://sgdb.mehmetakif.edu.tr/files/2016-yili-performans-programi.pdf.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. (2016c). 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu. Erişim Tarihi: 10.10.2017. https://sgdb.mehmetakif.edu.tr/files/2016-yili-idare-faaliyet-raporu.pdf.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. (2016d). Stratejik Plan 2017/ 2021. Erişim Tarihi: 10.10.2017. https://sgdb.mehmetakif.edu.tr/files/2017-2021-Stratejik-Plan.pdf.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. (2015). 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu. Erişim Tarihi: 10.10.2017. https://sgdb.mehmetakif.edu.tr/files/2015-yili-idare-faaliyet-raporu.pdf .
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. (2014). 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu. Erişim Tarihi: 10.10.2017. https://sgdb.mehmetakif.edu.tr/files/2014-yili-idare-faaliyet-raporu.pdf .
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. (2013). 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu. Erişim Tarihi: 10.10.2017. https://sgdb.mehmetakif.edu.tr/files/2013-yili-idare-faaliyet-raporu.pdf.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. (2012a). 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu. Erişim Tarihi: 10.10.2017. https://sgdb.mehmetakif.edu.tr/files/2012-yili-idare-faaliyet-raporu.pdf.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (2012b). Stratejik Plan 2013/2017. Erişim Tarihi: 10.10.2017. https://www.mehmetakif.edu.tr/files/20132017StratejikPlan.pdf.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (2008). Stratejik Plan 2008/ 2012. Erişim Tarihi: 10.10.2017. https://sgdb.mehmetakif.edu.tr/files/20082012StratejikPlan.pdf.
 • Nardalı, S. & Tanyeri, M. (2011). Yükseköğretimde Markalaşma. İşletme Fakültesi Dergisi, 12(2), 309- 319.
 • Okur, M. H. (2007). Yükseköğretim Hizmetlerinin Pazarlanmasında Marka Değeri Oluşturma Ve Geliştirme Stratejileri: Ankara İlinde Örnek Bir Çalışma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özer, A. (2015). Logo Tasarımında Marka Algısı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A., & Seferoğlu S. (2012). Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Durumlarını İnceleyen Araştırmalara Bir Bakış: Bir İçerik Analizi Çalışması. Computers & Education, 14(46), 1-8.
 • Şahin A. (1998). Marka Kimliği. İletişim Fakültesi Dergisi, 8, 235- 247.
 • Taş, A., & Ergin, A. E. (2012). Key Factors For Student Recruitment: The Issue of University Branding. International Business Research, 5(10), 146-153.
 • Tayfur, G., Cesur, Z., & Memiş, S. (2016). Sakarya Üniversitesi’nin Marka Kişiliğinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. International Journal of Social Science, 54, 241-253.
 • Torlak, M. (2015). Marka Şehir Oluşturma ve Bursa Şehrinin Markalaşması İçin Yol Haritası. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 7(2), 47-93.
 • Torlak Ö., & Doğan V. (2011). Üniversite Adaylarının Üniversite Marka Algılarının Üniversite Tercihlerine Etkilerinin Ölçümü: Eskişehir Örneği. İşletme Fakültesi Dergisi, 12(1), 97-113.
 • Wasmer, D.J., Williams, J.R., & Stevenson, J. (1997). A Reconceptualization Of The Marketing Mix: Using The 4 C’s To İmprove Marketing Planning İn Higher Education. Journal of Marketing for Higher Education, 8(2), 29–35.
 • Watkins B., & Gonzenbach W. (2013). Assessing University Brand Personality Through Logos: An Analysis Of The Use of Academics And Athletics In University Branding. Journal of Marketing for Higher Education, 23(1), 15–33.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, O. (2015). Marka İmajı Yaratma ve Marka Yerleştirme Stratejileri (Uzmanlık Tezi). Türk Patent Enstitüsü, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8539-7526
Yazar: Celile GÜRBÜZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6218-2570
Yazar: Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT
Kurum: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, BUCAK İŞLETME FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3089-8873
Yazar: Nil Esra DAL
Kurum: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, BUCAK İŞLETME FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Mart 2020

APA GÜRBÜZ, C , ÇETİNKAYA BOZKURT, Ö , DAL, N . (2020). Üniversitenin Markalaşması: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin Markalaşma Sürecinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi , 4 (1) , 178-208 . DOI: 10.31200/makuubd.686923