Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

The Effect of E-Transformation in Accounting Profession on Happiness and Job Satisfaction Levels of Professional Accountants

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1, 1 - 23, 27.03.2023
https://doi.org/10.31200/makuubd.1226881

Öz

Today, technological development is experienced in many areas, and these developments are constantly updating themselves. Technological progress has greatly affected the accounting profession as it has affected many professions. Accounting information integrated into the digital environment is processed with new computer programs as well as physical documents. This situation has also changed the profile of members of the profession who practice the familiar accounting profession. Since many works that were previously done manually have been transferred to the digital environment, professional accountants are in the process of adapting to transacting in the digital environment. The purpose of this study is to determine how e-transformation in the field of accounting has an effect on the happiness and job satisfaction levels of accountants. In this direction, a questionnaire was applied to 154 professional accountants practicing their profession in Antalya. As a result of the analysis, the hypotheses used were supported, and it was determined that the happiness and job satisfaction levels of professional accountants before e-transformation were significantly higher than after e-transformation.

Kaynakça

 • Akçakanat, Ö., & Kılınç, Z. (2021). Muhasebe meslek mensupları mutlu mu? İşin anlamı ve yaşamın anlamının mutluluk üzerine etkisi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 14(2), 665-693.
 • Akdoğan, N., & Akdoğan, M. U. (2018). Büyük veri bilişim teknolojisindeki gelişmelerin muhasebe uygulamalarına ve muhasebe mesleğine etkisi. Muhasebe ve Denetime Bakış, 18(55), 1-14.
 • Alptürk, E. (2008). Elektronik denetim rehberi. Ankara: Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayınevi.
 • Arslan, M. C., & Karkacıer, A. (2019). Dijital dönüşüm sürecinde yönetim muhasebesinin geleceğini etkileyen faktörlere kavramsal bir bakış. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(6), 430-442.
 • Bingöl, D. (1997). Personel yönetimi. Beta Yayıncılık.
 • Bozdemir, E., & Cabar, H. (2021). Dijital devrim sürecinde muhasebe alanında yapay zekâ uygulamalarına bakış. 42. Yılında XXXIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Değişen Teknoloji ve İş Ortamında Muhasebe Bildiriler Kitabı, 48-57.
 • Büyükmirza, K. (2008). Maliyet ve yönetim muhasebesi tek düzene uygun bir sistem yaklaşımı. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Emer, A. E. (2022). Teknoloji kullanım düzeyinin iş tatmini üzerine etkisi: Muhasebe meslek mensupları üzerinde bir araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 66, 219-238.
 • Erdem, A., & Gülten, S. (2021). Dijital muhasebe uygulamaları. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Erdoğan, E. (2020). Dijital muhasebe uygulamaları kullanımının teknoloji kabul modeli ile incelenmesi: Muhasebe meslek mensupları üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Erkuş, A., Turunç, Ö., & Yücel, R. (2011). Örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerde içsel ve dışsal iş tatmininin aracılık rolü: Bankacılık sektöründe bir araştırma. Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 6(1), 245-270.
 • Eş, A., & Atasoy, A. (2022). Dijitalleşmenin muhasebe meslek mensuplarına etkisi: Ankara ili örneği. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 15(2), 247-279.
 • Gökçen, G., & Özdemir, M. (2016). Türkiye’de muhasebe uygulamalarından e-defter ve e-fatura uygulaması. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12(46), 137-154.
 • Gökgöz, A. (2011). Tarihsel perspektifte muhasebenin doğuşunu ve gelişimini etkileyen faktörler. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 167-177.
 • Güney, S., & Özyiğit, H. (2015). Muhasebedeki verilerin yönetimde kullanılması ve elektronik muhasebe verilerinin yönetim kararlarına etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(53), 279-297.
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kanbur, E. (2018). Aşırı iş yükünün iş ve yaşam doyumu üzerindeki etkisi: İşe bağlı gerginliğin aracı rolü. İş ve İnsan Dergisi, 5(2), 125-143.
 • Köroğlu, Ö. (2012). İçsel ve dışsal iş doyum düzeyleri ile genel iş doyum düzeyi arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Turist rehberleri üzerinde bir araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(2), 275-289.
 • Lian, J. W. (2015). Critical factors for cloud based e-invoice service adoption in Taiwan: An empirical study. International Journal of Information Management, 35(1), 98-109.
 • Marinagi, C., Trivellas, P., Reklitis, P., & Skourlas, C. (2015). Adoption and use of e-invoicing in greece. AIP Conference Proceedings, 1644(1), 279-286.
 • Mert, H., Güner, M., & Duyar, G. (2022). Dijitalleşme sürecinin gelişimi ve muhasebe uygulamalarına etkileri yönünden İstanbul ilinde SMMM’ler üzerinde bir araştırma. Muhasebe Denetime Bakış Dergisi, 66, 195-218.
 • Morgan. G. A., Leech. N. L., Gloeckner. G. W., & Barret. K. C. (2004). SPSS for introductory statistics: Use and interpretation (Second Edition). New Jersey: Lawrance Erlbaum Associates Publishers.
 • Orhan, B. (2017). Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin muhasebe meslek mensuplarının verimliliğine etkileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hitit Üniversitesi, Çorum.
 • Özdemir, F. (2006). Örgütsel iklimin iş tatmin düzeyine etkisi: Tekstil sektöründe bir araştırma (Yayımlanmamış doktora tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Sevimli, F., & İşcan, Ö. (2005). Bireysel ve iş ortamına ait etkenler açısından iş doyumu. Ege Academic Review, 5(1), 55-64.
 • Spoz, A. (2014). A look at e-invoices from enterprices’s and government’s perspective. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, (365), 254-264.
 • Şeker, Y., & Hoş, S. (2021). Muhasebe meslek mensuplarının dijital muhasebe uygulamalarını kullanımlarına ilişkin bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(4), 953-972.
 • Şençiçek Tektüfekçi, F. (2013). Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin muhasebe uygulamalarına etkisi: E- muhasebe. Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 5(2), 89-102.
 • Tekbaş, İ. (2018). Yapay zekâ tarafından yapılan beyanlar geçerli mi? Erişim tarihi: 10.08.2022, http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ismailtekbas/033/.
 • Tekbaş, İ., Kurnaz, E., & Azaltun, M. (2018). Dijital muhasebe okuryazarlığı: Muhasebe meslek mensupları üzerine bir araştırma, 5TH International Congress on Accounting and Finance Research, 223-238.
 • Tekin, B., & Deniz, B. (2019). Muhasebe meslek mensuplarının iş stresi, iş performansı ve iş tatmini düzeyleri üzerinde kontrol odağı etkili bir faktör mü? Muhasebe ve Finansman Dergisi, (84), 65-94.
 • Tektüfekçi, F. (2019). Endüstri 4.0 kapsamında dijital dönüşümün güncel elektronik muhasebe uygulamalarına yansıması ve pragmatik yaklaşım olarak mali mühendislik. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 14(1), 43-56.
 • Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği [TURMOB]. (2020). Üye istatistikleri. Erişim tarihi: 12.07.2020, https://www.turmob.org.tr/istatistikler/c8172e63-2bef-4919-a863-86e403bfdf0a/meslek-mensubu-dagilim-tablosu-(sm-smmm).

Muhasebe Mesleğinde E-Dönüşümün Muhasebe Meslek Mensuplarının Mutluluk ve İş Tatmini Seviyeleri Üzerine Etkisi

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1, 1 - 23, 27.03.2023
https://doi.org/10.31200/makuubd.1226881

Öz

Günümüzde teknolojik gelişme birçok alanda yaşanmakta ve bu gelişmeler sürekli olarak kendini güncellemektedir. Teknolojik ilerleme birçok mesleği etkilediği gibi muhasebe mesleğini de büyük ölçüde etkilemiştir. Dijital ortama entegre edilen muhasebe bilgileri, fiziksel evrakların yanı sıra yeni bilgisayar programları ile işlem görmektedir. Bu durum, bilindik muhasebe mesleğini icra eden meslek mensuplarının da profilini değiştirmiştir. Önceleri elle yapılan birçok iş, dijital ortama aktarıldığı için muhasebe meslek mensupları dijital ortamda işlem yapma konusunda adapte olma süreci yaşamaktadır. Bu çalışmanın amacı ise, muhasebe alanında yaşanan e-dönüşümün, muhasebe meslek mensuplarının mutluluk ve iş tatmini seviyeleri üzerinde nasıl bir etki yarattığını tespit etmektir. Bu doğrultuda, Antalya ilinde mesleklerini icra eden 154 muhasebe meslek mensuplarına anket uygulanmıştır. Analiz sonucunda ise, kullanılan hipotezler desteklenmiş ve e-dönüşüm öncesi muhasebe meslek mensuplarının mutluluk ve iş tatmin düzeyleri e-dönüşüm sonrasına göre anlamlı bir şekilde daha yüksek seviyede gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Akçakanat, Ö., & Kılınç, Z. (2021). Muhasebe meslek mensupları mutlu mu? İşin anlamı ve yaşamın anlamının mutluluk üzerine etkisi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 14(2), 665-693.
 • Akdoğan, N., & Akdoğan, M. U. (2018). Büyük veri bilişim teknolojisindeki gelişmelerin muhasebe uygulamalarına ve muhasebe mesleğine etkisi. Muhasebe ve Denetime Bakış, 18(55), 1-14.
 • Alptürk, E. (2008). Elektronik denetim rehberi. Ankara: Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayınevi.
 • Arslan, M. C., & Karkacıer, A. (2019). Dijital dönüşüm sürecinde yönetim muhasebesinin geleceğini etkileyen faktörlere kavramsal bir bakış. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(6), 430-442.
 • Bingöl, D. (1997). Personel yönetimi. Beta Yayıncılık.
 • Bozdemir, E., & Cabar, H. (2021). Dijital devrim sürecinde muhasebe alanında yapay zekâ uygulamalarına bakış. 42. Yılında XXXIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Değişen Teknoloji ve İş Ortamında Muhasebe Bildiriler Kitabı, 48-57.
 • Büyükmirza, K. (2008). Maliyet ve yönetim muhasebesi tek düzene uygun bir sistem yaklaşımı. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Emer, A. E. (2022). Teknoloji kullanım düzeyinin iş tatmini üzerine etkisi: Muhasebe meslek mensupları üzerinde bir araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 66, 219-238.
 • Erdem, A., & Gülten, S. (2021). Dijital muhasebe uygulamaları. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Erdoğan, E. (2020). Dijital muhasebe uygulamaları kullanımının teknoloji kabul modeli ile incelenmesi: Muhasebe meslek mensupları üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Erkuş, A., Turunç, Ö., & Yücel, R. (2011). Örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerde içsel ve dışsal iş tatmininin aracılık rolü: Bankacılık sektöründe bir araştırma. Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 6(1), 245-270.
 • Eş, A., & Atasoy, A. (2022). Dijitalleşmenin muhasebe meslek mensuplarına etkisi: Ankara ili örneği. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 15(2), 247-279.
 • Gökçen, G., & Özdemir, M. (2016). Türkiye’de muhasebe uygulamalarından e-defter ve e-fatura uygulaması. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12(46), 137-154.
 • Gökgöz, A. (2011). Tarihsel perspektifte muhasebenin doğuşunu ve gelişimini etkileyen faktörler. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 167-177.
 • Güney, S., & Özyiğit, H. (2015). Muhasebedeki verilerin yönetimde kullanılması ve elektronik muhasebe verilerinin yönetim kararlarına etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(53), 279-297.
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kanbur, E. (2018). Aşırı iş yükünün iş ve yaşam doyumu üzerindeki etkisi: İşe bağlı gerginliğin aracı rolü. İş ve İnsan Dergisi, 5(2), 125-143.
 • Köroğlu, Ö. (2012). İçsel ve dışsal iş doyum düzeyleri ile genel iş doyum düzeyi arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Turist rehberleri üzerinde bir araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(2), 275-289.
 • Lian, J. W. (2015). Critical factors for cloud based e-invoice service adoption in Taiwan: An empirical study. International Journal of Information Management, 35(1), 98-109.
 • Marinagi, C., Trivellas, P., Reklitis, P., & Skourlas, C. (2015). Adoption and use of e-invoicing in greece. AIP Conference Proceedings, 1644(1), 279-286.
 • Mert, H., Güner, M., & Duyar, G. (2022). Dijitalleşme sürecinin gelişimi ve muhasebe uygulamalarına etkileri yönünden İstanbul ilinde SMMM’ler üzerinde bir araştırma. Muhasebe Denetime Bakış Dergisi, 66, 195-218.
 • Morgan. G. A., Leech. N. L., Gloeckner. G. W., & Barret. K. C. (2004). SPSS for introductory statistics: Use and interpretation (Second Edition). New Jersey: Lawrance Erlbaum Associates Publishers.
 • Orhan, B. (2017). Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin muhasebe meslek mensuplarının verimliliğine etkileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hitit Üniversitesi, Çorum.
 • Özdemir, F. (2006). Örgütsel iklimin iş tatmin düzeyine etkisi: Tekstil sektöründe bir araştırma (Yayımlanmamış doktora tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Sevimli, F., & İşcan, Ö. (2005). Bireysel ve iş ortamına ait etkenler açısından iş doyumu. Ege Academic Review, 5(1), 55-64.
 • Spoz, A. (2014). A look at e-invoices from enterprices’s and government’s perspective. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, (365), 254-264.
 • Şeker, Y., & Hoş, S. (2021). Muhasebe meslek mensuplarının dijital muhasebe uygulamalarını kullanımlarına ilişkin bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(4), 953-972.
 • Şençiçek Tektüfekçi, F. (2013). Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin muhasebe uygulamalarına etkisi: E- muhasebe. Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 5(2), 89-102.
 • Tekbaş, İ. (2018). Yapay zekâ tarafından yapılan beyanlar geçerli mi? Erişim tarihi: 10.08.2022, http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ismailtekbas/033/.
 • Tekbaş, İ., Kurnaz, E., & Azaltun, M. (2018). Dijital muhasebe okuryazarlığı: Muhasebe meslek mensupları üzerine bir araştırma, 5TH International Congress on Accounting and Finance Research, 223-238.
 • Tekin, B., & Deniz, B. (2019). Muhasebe meslek mensuplarının iş stresi, iş performansı ve iş tatmini düzeyleri üzerinde kontrol odağı etkili bir faktör mü? Muhasebe ve Finansman Dergisi, (84), 65-94.
 • Tektüfekçi, F. (2019). Endüstri 4.0 kapsamında dijital dönüşümün güncel elektronik muhasebe uygulamalarına yansıması ve pragmatik yaklaşım olarak mali mühendislik. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 14(1), 43-56.
 • Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği [TURMOB]. (2020). Üye istatistikleri. Erişim tarihi: 12.07.2020, https://www.turmob.org.tr/istatistikler/c8172e63-2bef-4919-a863-86e403bfdf0a/meslek-mensubu-dagilim-tablosu-(sm-smmm).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Finans
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Vesile ÖMÜRBEK
İİBF/İŞLETME BÖLÜMÜ/MUHASEBE FİNANSMAN ANABİLİM DALI
0000-0001-8647-1708
Türkiye


Özen AKÇAKANAT
İİBF/BANKACILIK ve FİNANS /BANKACILIK ve FİNANS ANABİLİM DALI
0000-0002-7223-3028
Türkiye


Zehra KILINÇ
TEKNOKENT KOORDİNADÖRLÜĞÜ
0000-0002-8442-7882
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Mart 2023
Kabul Tarihi 14 Şubat 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
ÖMÜRBEK, V., AKÇAKANAT, Ö., & KILINÇ, Z. (2023). Muhasebe Mesleğinde E-Dönüşümün Muhasebe Meslek Mensuplarının Mutluluk ve İş Tatmini Seviyeleri Üzerine Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, 7(1), 1-23. https://doi.org/10.31200/makuubd.1226881