BibTex RIS Kaynak Göster

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK BECERİLERINI UYGULAMA VE GÖZLEME DÜZEYLERİ

Yıl 2006, Cilt: 8 Sayı: 16, 155 - 168, 01.10.2006

Öz

Bu çalışmada amaç; Düzce Teknik Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin öğretmenlik becerilerini uygulama ve gözleyebilme düzeylerini belirlemektir. Araştırmada, survey yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, Düzce Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik, Yapı ve Mobilya-Dekorasyon Öğretmenliği Bölümleri son sınıf öğrencileri üzerinde yapıldı. Öğretmenlik uygulaması dersinde kullanılan öğretmenlik becerileri ölçeği esas alınarak öğretmen adaylarıyla birlikte toplam 39 beceri belirlendi. Bunlardan üç ayrı ölçek oluşturuldu. Her ölçekte 15 beceri yer aldı. Öğretmen adaylarının yapmış oldukları ders sunuları, bu ölçekler kullanılarak araştırmacı ve diğer öğretmen adayları tarafından gözlenerek gözlem formları dolduruldu. Toplanan veriler SPSS programı kullanılarak analiz edildi. Araştırmacı tarafından yapılan gözlemlerin analizi sonucunda öğretmen adaylarının öğretmenlik becerilerini uygulama ve gözleme düzeyleri ortaya konuldu. Öğretmen adaylarının öğretmenlik davranışlarını uygulama ve gözleme düzeyleri arasındaki fark için t testi yapıldı. Analiz sonucunda öğretmen adaylarının öğretmenlik davranışlarını uygulama ve gözleme düzeylerinde 39 davranıştan 21 davranış açısından anlamlı farklılık olduğu görüldü

Kaynakça

 • AKYÜZ, Y. (2003). Eğitim Tarihimizde Günümüze Kadar Öğretmen Yetiştirilmesi ve Sağlanması İlkeleri, Uygulamaları. Eğitimde Yansımalar: VII Çağdaş Eğitim
 • Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu Kitabı, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, 48-66. ALKAN, C. (2000). İki Binli Yıllarda Öğretmenlik Mesleğinin Yeniden Yapılandırılması ve Öğretmen Adaylarının Yetiştirilmesi, Çağdaş Eğitim, 25 (271), 12-14.
 • BARNETT, R. (1994). The Limits Of Competence: Knowledge, Higher Education And Society. Buckingham: Open University Press.
 • BİRCAN, İ. (2003). Eğitimde Yeni Yönelimler Gelişmiş Ülkelerde Sınıf Öğretmeni
 • Yetiştirme Uygulamaları. Eğitimde Yansımalar: VII. Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu Bildirleri Kitabı, Sivas:Cumhuriyet Üniversitesi, 44-47. DEMİRTAŞ A. (2002). Geleceğin Öğretmenleri. Çağdaş Eğitim, 27(285), 3-4.
 • DIİLLON, J. & Maguire, M. (1997). Becoming A Teacher. Issues İn Secondary.
 • Buckingham: Open University Press. ERİŞEN, Y. (2001). Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesinde Önemli Bir
 • Sorun: Öğretmenlerin Eğitim- Öğretim Yetersizlikleri. Çağdaş Eğitim, 26 (272) 32-38. GÖZÜTOK, F.D. (1991). Orta Öğretim Öğretmenlerinin Öğretmenlik Formasyonu
 • Açısından Eğitim İhtiyaçlarının Saptanması. Araştırma Özeti. Eğitimde Nitelik Geliştirme Eğitimde Arayışlar 1. İstanbul: Sempozyumu Bildiri Metinleri. GÜVEN, S. (2002). Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme Ve Değerlendirmede Kullandıkları
 • Yöntem ve Tekniklerin Belirlenmesi. Çağdaş Eğitim, 27 (286), 16-24. HANSEN, D.T. (1995). The Call To Teach. New York: Teachers College Press.
 • HESAPÇIOĞLU, M., BAKİOĞLU, A. & BALTACI, R. (2001). Öğretmen Eğitiminde
 • Sorumluluk ve Akreditasyon. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1,146-160. HYLAND, T. (1994). Competence, Education and NVQs: London, Dissenting Perspec- tives. London:Cassell.
 • KARAGÖZOĞLU, G. (2003). Eğitim Sistemimizde Öğretmen Yetiştirme Politikamıza
 • Genel Bakış. Eğitimde Yansımalar: VII Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu Kitabı. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, 10-12. KAVCAR C. (2003). Alan Öğretmeni Yetiştirme. Eğitimde Yansımalar: VII Çağdaş
 • Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu Kitabı. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, 81-89. KILIÇ, A., BAYKAN, Ö. & Attila, R. (2002). Sosyal Bilgiler Dersinin Öğretiminde
 • Yaşanan Güçlükler, Çağdaş Eğitim, 293 (27), 27-36. KISAKÜREK, M. A. (1985). Sınıf Atmosferinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Eğitim
 • Fakülteleri Üzerine Bir Araştırma. Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, No:144. KORTHAGEN, F.A.J. (2004). In Search of the Essence of A Good Teacher: A More
 • Holistic Approach in Teacher Education. Teaching and Teacher Education, 20, (1), 77-97. KULAKSIZOĞLU, A. (1995). Öğretmenlik Mesleğinin Ahlaki İlkeleri Konusunda Bir
 • Deneme. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7, 185-188. KUYUMCU, A. (2003). Foreign Language Teacher Education And Teaching Practice in Turkey. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İÜ. Sosyal Bil Ens. İstanbul.
 • MAHİROĞLU, A. (1996). Teknik Eğitim Fakültesi Öğrencilerini İzleme Araştırması. Ankara: Matergem.
 • MIRON, M. (1983). What Makes A Good Teacher? Higher Education İn Europe. VIII,2:45-53.
 • ODDENS, D. A. M. (2004). Kişilik Nitelikleri Açısından Hollanda’da Mesleki Eğitim için Öğretmen Eğitimi Eğilimleri. Mesleki Ve Teknik Eğitimde Öğretmen Eğitimi
 • Uluslar Arası Konferansı, Ankara, 37-44. ÖZABACI, N & ACAT, M.B. (2005). Öğretmen Adaylarının Kendi Özellikleriyle İdeal
 • Öğretmen Özelliklerine Dönük Algılarının Karşılaştırılması. Kuramdan Uygulamaya Eğitim Yönetimi, 11(42) 195-209. PALMER, P.J. (1998). The Courage To Teach. San Francisco: Jossey-Bass.
 • SARACALOĞLU, A.S. (2000). Fen Ve Edebiyat Fakülteleri Öğrencilerinin
 • Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. SEZGİN, İ. (2003). Açış Konuşması. Eğitimde Yansımalar: VII Çağdaş Eğitim
 • Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu Kitabı, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, 15-16. SEZGİN, İ. (2002). Öğretmen Eğitiminde Gelişmeler ve Sorunlar. Çağdaş Eğitim, 27 (293), 6-8.
 • SÖNMEZ, V. (2003). Eğitimin Tarihsel Temelleri. V, Sönmez (Ed.), Öğretmenlik
 • Mesleğine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık. SÖNMEZ, V.(1994). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • SÜNBÜL, A.M. (1996). Öğretmen Niteliği ve Öğretimdeki Rolleri. Eğitim Yönetimi, (4) 597-607.
 • SÜNBÜL, A. MURAT. (2001). Bir Meslek Olarak Öğretmenlik. Ö. Demirel, & Z.
 • Kaya (Eds.), Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Pegem Yayınları. ŞİŞMAN, M. (2001). Öğretmenliğe Giriş. Ankara: PegemA Yayınları.
 • ŞİŞMAN, M. & ACAT, B. (2003). Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının
 • Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki Etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1) 235-250. TİCKLE, L. (1999). Teacher Self-Appraisal And Appraisal Of Self. In R.P. Lipka And T.M. Brinthaupt (Ed.), The Role Of Self İn Teacher Development. State University Of
 • New York Press, Albany, NY Pp. 121–141. TURGUT, İ. (1996). Öğretmen Yetiştirme Sorunları. Ankara: Sempozyum 96.
 • TÜRNÜKLÜ A. & Yıldız, V. (2002). Öğretmenlerin Öğrencilerin İstenmeyen
 • Davranışlarıyla Başa Çıkma Stratejileri. Çağdaş Eğitim, 27(285), 32-36. VOLMARİ, K. (2004). Avrupa Birliğinde Sürekli Öğretmen Eğitimiyle İlgili Eğilimler.
 • Mesleki ve Teknik Eğitimde Öğretmen Eğitimi Uluslar Arası Konferansı, Ankara, 29-36. YILDIRIM O. (1997). Endüstri Meslek Liselerindeki Atelye ve Meslek Dersleri
 • Öğretmenlerinin Değerlendirilmesi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, A.Ü. Sosyal Bil. Ens. Ankara. YÖK. (1998). Fakülte-Okul İşbirliği. YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme
 • Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara: Bilkent.

LEVELS OF OBSERVATION AND PRACTICE OF TEACHING SKILLS OF STUDENT-TEACHERS

Yıl 2006, Cilt: 8 Sayı: 16, 155 - 168, 01.10.2006

Öz

The aim of this study is to determine levels of observation and practice for self teaching skills of senior student teachers at educational departmants in Düzce Technical Education Faculty. Survey method was used in this study. Since all senior students involved in the survey there was no need for sampling. There are a total of thirty-nine skills such as subject matter, planing, instructural proceses, classroom administration, communication, and evaluation by taking an account of teacher skills measurement in teaching practice course. Reascher of this study and students in the classroom observed the presentation of each student and filled the scale form. Data obtained from this observation were analyzed using stastistic program called SPSS. Two aspect from these results come out. One is levels of practice teaching skills of the students obtained by the author. The other is levels of student teachers observation ability in teaching skills.

Kaynakça

 • AKYÜZ, Y. (2003). Eğitim Tarihimizde Günümüze Kadar Öğretmen Yetiştirilmesi ve Sağlanması İlkeleri, Uygulamaları. Eğitimde Yansımalar: VII Çağdaş Eğitim
 • Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu Kitabı, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, 48-66. ALKAN, C. (2000). İki Binli Yıllarda Öğretmenlik Mesleğinin Yeniden Yapılandırılması ve Öğretmen Adaylarının Yetiştirilmesi, Çağdaş Eğitim, 25 (271), 12-14.
 • BARNETT, R. (1994). The Limits Of Competence: Knowledge, Higher Education And Society. Buckingham: Open University Press.
 • BİRCAN, İ. (2003). Eğitimde Yeni Yönelimler Gelişmiş Ülkelerde Sınıf Öğretmeni
 • Yetiştirme Uygulamaları. Eğitimde Yansımalar: VII. Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu Bildirleri Kitabı, Sivas:Cumhuriyet Üniversitesi, 44-47. DEMİRTAŞ A. (2002). Geleceğin Öğretmenleri. Çağdaş Eğitim, 27(285), 3-4.
 • DIİLLON, J. & Maguire, M. (1997). Becoming A Teacher. Issues İn Secondary.
 • Buckingham: Open University Press. ERİŞEN, Y. (2001). Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesinde Önemli Bir
 • Sorun: Öğretmenlerin Eğitim- Öğretim Yetersizlikleri. Çağdaş Eğitim, 26 (272) 32-38. GÖZÜTOK, F.D. (1991). Orta Öğretim Öğretmenlerinin Öğretmenlik Formasyonu
 • Açısından Eğitim İhtiyaçlarının Saptanması. Araştırma Özeti. Eğitimde Nitelik Geliştirme Eğitimde Arayışlar 1. İstanbul: Sempozyumu Bildiri Metinleri. GÜVEN, S. (2002). Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme Ve Değerlendirmede Kullandıkları
 • Yöntem ve Tekniklerin Belirlenmesi. Çağdaş Eğitim, 27 (286), 16-24. HANSEN, D.T. (1995). The Call To Teach. New York: Teachers College Press.
 • HESAPÇIOĞLU, M., BAKİOĞLU, A. & BALTACI, R. (2001). Öğretmen Eğitiminde
 • Sorumluluk ve Akreditasyon. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1,146-160. HYLAND, T. (1994). Competence, Education and NVQs: London, Dissenting Perspec- tives. London:Cassell.
 • KARAGÖZOĞLU, G. (2003). Eğitim Sistemimizde Öğretmen Yetiştirme Politikamıza
 • Genel Bakış. Eğitimde Yansımalar: VII Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu Kitabı. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, 10-12. KAVCAR C. (2003). Alan Öğretmeni Yetiştirme. Eğitimde Yansımalar: VII Çağdaş
 • Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu Kitabı. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, 81-89. KILIÇ, A., BAYKAN, Ö. & Attila, R. (2002). Sosyal Bilgiler Dersinin Öğretiminde
 • Yaşanan Güçlükler, Çağdaş Eğitim, 293 (27), 27-36. KISAKÜREK, M. A. (1985). Sınıf Atmosferinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Eğitim
 • Fakülteleri Üzerine Bir Araştırma. Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, No:144. KORTHAGEN, F.A.J. (2004). In Search of the Essence of A Good Teacher: A More
 • Holistic Approach in Teacher Education. Teaching and Teacher Education, 20, (1), 77-97. KULAKSIZOĞLU, A. (1995). Öğretmenlik Mesleğinin Ahlaki İlkeleri Konusunda Bir
 • Deneme. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7, 185-188. KUYUMCU, A. (2003). Foreign Language Teacher Education And Teaching Practice in Turkey. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İÜ. Sosyal Bil Ens. İstanbul.
 • MAHİROĞLU, A. (1996). Teknik Eğitim Fakültesi Öğrencilerini İzleme Araştırması. Ankara: Matergem.
 • MIRON, M. (1983). What Makes A Good Teacher? Higher Education İn Europe. VIII,2:45-53.
 • ODDENS, D. A. M. (2004). Kişilik Nitelikleri Açısından Hollanda’da Mesleki Eğitim için Öğretmen Eğitimi Eğilimleri. Mesleki Ve Teknik Eğitimde Öğretmen Eğitimi
 • Uluslar Arası Konferansı, Ankara, 37-44. ÖZABACI, N & ACAT, M.B. (2005). Öğretmen Adaylarının Kendi Özellikleriyle İdeal
 • Öğretmen Özelliklerine Dönük Algılarının Karşılaştırılması. Kuramdan Uygulamaya Eğitim Yönetimi, 11(42) 195-209. PALMER, P.J. (1998). The Courage To Teach. San Francisco: Jossey-Bass.
 • SARACALOĞLU, A.S. (2000). Fen Ve Edebiyat Fakülteleri Öğrencilerinin
 • Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. SEZGİN, İ. (2003). Açış Konuşması. Eğitimde Yansımalar: VII Çağdaş Eğitim
 • Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu Kitabı, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, 15-16. SEZGİN, İ. (2002). Öğretmen Eğitiminde Gelişmeler ve Sorunlar. Çağdaş Eğitim, 27 (293), 6-8.
 • SÖNMEZ, V. (2003). Eğitimin Tarihsel Temelleri. V, Sönmez (Ed.), Öğretmenlik
 • Mesleğine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık. SÖNMEZ, V.(1994). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • SÜNBÜL, A.M. (1996). Öğretmen Niteliği ve Öğretimdeki Rolleri. Eğitim Yönetimi, (4) 597-607.
 • SÜNBÜL, A. MURAT. (2001). Bir Meslek Olarak Öğretmenlik. Ö. Demirel, & Z.
 • Kaya (Eds.), Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Pegem Yayınları. ŞİŞMAN, M. (2001). Öğretmenliğe Giriş. Ankara: PegemA Yayınları.
 • ŞİŞMAN, M. & ACAT, B. (2003). Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının
 • Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki Etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1) 235-250. TİCKLE, L. (1999). Teacher Self-Appraisal And Appraisal Of Self. In R.P. Lipka And T.M. Brinthaupt (Ed.), The Role Of Self İn Teacher Development. State University Of
 • New York Press, Albany, NY Pp. 121–141. TURGUT, İ. (1996). Öğretmen Yetiştirme Sorunları. Ankara: Sempozyum 96.
 • TÜRNÜKLÜ A. & Yıldız, V. (2002). Öğretmenlerin Öğrencilerin İstenmeyen
 • Davranışlarıyla Başa Çıkma Stratejileri. Çağdaş Eğitim, 27(285), 32-36. VOLMARİ, K. (2004). Avrupa Birliğinde Sürekli Öğretmen Eğitimiyle İlgili Eğilimler.
 • Mesleki ve Teknik Eğitimde Öğretmen Eğitimi Uluslar Arası Konferansı, Ankara, 29-36. YILDIRIM O. (1997). Endüstri Meslek Liselerindeki Atelye ve Meslek Dersleri
 • Öğretmenlerinin Değerlendirilmesi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, A.Ü. Sosyal Bil. Ens. Ankara. YÖK. (1998). Fakülte-Okul İşbirliği. YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme
 • Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara: Bilkent.
Toplam 40 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Abdurrahman Kılıç Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2006
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006 Cilt: 8 Sayı: 16

Kaynak Göster

APA Kılıç, A. (2006). ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK BECERİLERINI UYGULAMA VE GÖZLEME DÜZEYLERİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(16), 155-168.
AMA Kılıç A. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK BECERİLERINI UYGULAMA VE GÖZLEME DÜZEYLERİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Ekim 2006;8(16):155-168.
Chicago Kılıç, Abdurrahman. “ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK BECERİLERINI UYGULAMA VE GÖZLEME DÜZEYLERİ”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8, sy. 16 (Ekim 2006): 155-68.
EndNote Kılıç A (01 Ekim 2006) ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK BECERİLERINI UYGULAMA VE GÖZLEME DÜZEYLERİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 16 155–168.
IEEE A. Kılıç, “ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK BECERİLERINI UYGULAMA VE GÖZLEME DÜZEYLERİ”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 8, sy. 16, ss. 155–168, 2006.
ISNAD Kılıç, Abdurrahman. “ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK BECERİLERINI UYGULAMA VE GÖZLEME DÜZEYLERİ”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8/16 (Ekim 2006), 155-168.
JAMA Kılıç A. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK BECERİLERINI UYGULAMA VE GÖZLEME DÜZEYLERİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2006;8:155–168.
MLA Kılıç, Abdurrahman. “ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK BECERİLERINI UYGULAMA VE GÖZLEME DÜZEYLERİ”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 8, sy. 16, 2006, ss. 155-68.
Vancouver Kılıç A. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK BECERİLERINI UYGULAMA VE GÖZLEME DÜZEYLERİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2006;8(16):155-68.