BibTex RIS Kaynak Göster

SANAYİ SONRASI SÜREÇTE TÜRK ÇALIŞMA HAYATINDAKİ DEĞİŞME DİNAMİKLERİ

Yıl 2002, Cilt: 2 Sayı: 4, 139 - 173, 01.06.2002

Kaynakça

 • ARON Raymond., (1997), Sanayi Toplumu, Türkçe:E.Gürsoy, Dergah Yayınları, İstanbul
 • AYKAÇ Mustafa., “Sendikaların Geleceği:Küreselleşme ve Yapısal Değişiklikler Açısından Bir Analiz”, Prof.Dr. Nusret Ekin’e Armağan, TUHİS Yayınları, No:38, Ankara, 2000.
 • BAŞKAN Recai., “Değişen Endüstri İlişkileri ve Sendikalar”, MESS Mercek Dergisi, İstanbul, 1998.
 • ----------------- (1999), Çalışma Hayatının Sorunları ve Sendikal Yaklaşım, Özçelik İş Sendikası Yayını, No:17, Ankara.
 • BEŞELİ Mehmet., “1960-1980 Döneminde Sendikacılık Hareketleri İçinde Demokrasi Kavramının Gelişimi”, Türkiye’de Sendikacılık Hareketleri İçinde Demokrasi Kavramının Gelişimi, T.C. Kültür Bakanlığı, Demokrasi Klasikleri Dizisi:6, Ankara, 1994.
 • COCHERMAN William., (1995), The Global Society, The University of Alabama of Birmingham, USA.
 • DOĞAN D.Mehmet., (Tarihsiz), Halka Karşı Demokrasi, 3.Baskı, Rehber Yayınları, Ankara.
 • EKİN Nusret., “Teknolojik Dönüşüm ve Bilgi Çağı”, MESS Mercek Dergisi, İstanbul, Nisan, 2000.
 • ---------------- (1994), Endüstri İlişkileri, 6.Basım, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • FRANKEL Boris., (1991), Sanayileşme Sonrası Ütopyaları, Çev.:Kamil Durand, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • GIDDENS Anthony., (1996), Max Weber Düşüncesinde Siyaset ve Sosyoloji, Çev.:Ahmet Çiğdem, Vadi Yayınları, Ankara.
 • ------------------- (1998), Modernliğin Sonuçları, 2.Baskı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • ------------------- (1994), Sosyoloji, Eleştirel Bir Yaklaşım, 2.Baskı, Birey Yayıncılık, İstanbul.
 • ------------------- (2000), Sosyoloji, Yayına Hazırlayan:Hüseyin Özer-Cemal Güzel, Ayraç Yayınları, Ankara.
 • IŞIKLI Alpaslan., “Sendikacılık hareketleri İçinde Demokrasi Kavramının Gelişimi Açısından Türkiye’de İşçi Hareketinin Özgün Yanları”, Türkiye’de Sendikacılık Hareketleri İçinde Demokrasi Kavramının Gelişimi, T.C. Kültür Bakanlığı, Demokrasi Klasikleri Dizisi:6, Ankara, 1994.
 • KARPAT Kemal., (1967), Türk Demokrasi Tarihi-Sosyal-Ekonomik, Kültürel Temeller, İstanbul.
 • KEYDER Çağlar., (1995), Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, İletişim yayınları, İstanbul.
 • KIZILÇELİKSezgin (1996), Postmodernizm Dedikleri, Saray Kitapevleri, İzmir.
 • KORAY Meryem., “Değişen Bir Dünya ve Sendikalar İçin Bazı Tartışma Noktaları”, MESS Mercek Dergisi, İstanbul, Nisan, 1996.
 • KORKUSUZ Refik., “Türkiye’de ve Dünya’da Sendikal hareketler”, Küreselleşme Sürecinde Türk Çalışma Hayatı ve Sendikalar, Öz-İplik Sendikası Eğitim yayınları, Balıkesir, 1997.
 • KUTAL Metin., “Küreselleşme Sürecinin Türk Sendikacılığı Üzerindeki Olası Etkileri”, Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, Ankara, Haziran, 1997.
 • MAHİROĞULLARI Adnan., (2000), 1980 Sonrası Türk ve Fransız Sendikacılığı, Kamu-İş, Ankara.
 • MAKAL Ahmet., (1997), Osmanlı İmparatorluğu’nda Gelişme İlişkileri (1850- 1920), Türkiye Gelişme İlişkileri Tarihi, İmge Kitabevi, Ankara 1997
 • POLOMA Margaret M., (1993), Çağdaş Sosyoloji Teorileri, Çev.:Hayriye Erbaş, Gündoğan yayınları, Ankara.
 • SELÇUK Sami., “Demokrasi ve Hukuk”, MESS Mercek Dergisi, İstanbul, Ocak, 2001.
 • TEMİZEL Zekeriya., “Yeni Binyıl Yeni Bir Başlangıç:Temiz Toplum-Saydam Devlet İlişkisi”, MESS Mercek Dergisi, İstanbul, Ocak, 2001.
 • TOKOL Ayşen., (1997), Türk Endüstri İlişkiler Sistemi, Ezgi Yayınları, Bursa.
 • TÜRKDOĞAN Orhan., (1981), Sanayi Sosyolojisi, Türkiye’nin Sanayileşmesi Dün- Bugün-Yarın, Töre Yayınları, No:54, Ankara.
 • YAZICI Erdinç., (1996), Osmanlıdan Günümüze Türk-İşçi Hareketi, 2.Basım, Ankara.
 • ----------------- (1999), Yeni Bir Yüzyıla Girerken Sendikal Hareket ve Yeni Misyon Arayışları, Şeker-İş Yayınları, No:56, Ankara.
 • YILMAZ Aytekin., (2000), Modern Demokrasi Gelişim ve Sorunları, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara.

SANAYİ SONRASI SÜREÇTE TÜRK ÇALIŞMA HAYATINDAKİ DEĞİŞME DİNAMİKLERİ

Yıl 2002, Cilt: 2 Sayı: 4, 139 - 173, 01.06.2002

Kaynakça

 • ARON Raymond., (1997), Sanayi Toplumu, Türkçe:E.Gürsoy, Dergah Yayınları, İstanbul
 • AYKAÇ Mustafa., “Sendikaların Geleceği:Küreselleşme ve Yapısal Değişiklikler Açısından Bir Analiz”, Prof.Dr. Nusret Ekin’e Armağan, TUHİS Yayınları, No:38, Ankara, 2000.
 • BAŞKAN Recai., “Değişen Endüstri İlişkileri ve Sendikalar”, MESS Mercek Dergisi, İstanbul, 1998.
 • ----------------- (1999), Çalışma Hayatının Sorunları ve Sendikal Yaklaşım, Özçelik İş Sendikası Yayını, No:17, Ankara.
 • BEŞELİ Mehmet., “1960-1980 Döneminde Sendikacılık Hareketleri İçinde Demokrasi Kavramının Gelişimi”, Türkiye’de Sendikacılık Hareketleri İçinde Demokrasi Kavramının Gelişimi, T.C. Kültür Bakanlığı, Demokrasi Klasikleri Dizisi:6, Ankara, 1994.
 • COCHERMAN William., (1995), The Global Society, The University of Alabama of Birmingham, USA.
 • DOĞAN D.Mehmet., (Tarihsiz), Halka Karşı Demokrasi, 3.Baskı, Rehber Yayınları, Ankara.
 • EKİN Nusret., “Teknolojik Dönüşüm ve Bilgi Çağı”, MESS Mercek Dergisi, İstanbul, Nisan, 2000.
 • ---------------- (1994), Endüstri İlişkileri, 6.Basım, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • FRANKEL Boris., (1991), Sanayileşme Sonrası Ütopyaları, Çev.:Kamil Durand, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • GIDDENS Anthony., (1996), Max Weber Düşüncesinde Siyaset ve Sosyoloji, Çev.:Ahmet Çiğdem, Vadi Yayınları, Ankara.
 • ------------------- (1998), Modernliğin Sonuçları, 2.Baskı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • ------------------- (1994), Sosyoloji, Eleştirel Bir Yaklaşım, 2.Baskı, Birey Yayıncılık, İstanbul.
 • ------------------- (2000), Sosyoloji, Yayına Hazırlayan:Hüseyin Özer-Cemal Güzel, Ayraç Yayınları, Ankara.
 • IŞIKLI Alpaslan., “Sendikacılık hareketleri İçinde Demokrasi Kavramının Gelişimi Açısından Türkiye’de İşçi Hareketinin Özgün Yanları”, Türkiye’de Sendikacılık Hareketleri İçinde Demokrasi Kavramının Gelişimi, T.C. Kültür Bakanlığı, Demokrasi Klasikleri Dizisi:6, Ankara, 1994.
 • KARPAT Kemal., (1967), Türk Demokrasi Tarihi-Sosyal-Ekonomik, Kültürel Temeller, İstanbul.
 • KEYDER Çağlar., (1995), Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, İletişim yayınları, İstanbul.
 • KIZILÇELİKSezgin (1996), Postmodernizm Dedikleri, Saray Kitapevleri, İzmir.
 • KORAY Meryem., “Değişen Bir Dünya ve Sendikalar İçin Bazı Tartışma Noktaları”, MESS Mercek Dergisi, İstanbul, Nisan, 1996.
 • KORKUSUZ Refik., “Türkiye’de ve Dünya’da Sendikal hareketler”, Küreselleşme Sürecinde Türk Çalışma Hayatı ve Sendikalar, Öz-İplik Sendikası Eğitim yayınları, Balıkesir, 1997.
 • KUTAL Metin., “Küreselleşme Sürecinin Türk Sendikacılığı Üzerindeki Olası Etkileri”, Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, Ankara, Haziran, 1997.
 • MAHİROĞULLARI Adnan., (2000), 1980 Sonrası Türk ve Fransız Sendikacılığı, Kamu-İş, Ankara.
 • MAKAL Ahmet., (1997), Osmanlı İmparatorluğu’nda Gelişme İlişkileri (1850- 1920), Türkiye Gelişme İlişkileri Tarihi, İmge Kitabevi, Ankara 1997
 • POLOMA Margaret M., (1993), Çağdaş Sosyoloji Teorileri, Çev.:Hayriye Erbaş, Gündoğan yayınları, Ankara.
 • SELÇUK Sami., “Demokrasi ve Hukuk”, MESS Mercek Dergisi, İstanbul, Ocak, 2001.
 • TEMİZEL Zekeriya., “Yeni Binyıl Yeni Bir Başlangıç:Temiz Toplum-Saydam Devlet İlişkisi”, MESS Mercek Dergisi, İstanbul, Ocak, 2001.
 • TOKOL Ayşen., (1997), Türk Endüstri İlişkiler Sistemi, Ezgi Yayınları, Bursa.
 • TÜRKDOĞAN Orhan., (1981), Sanayi Sosyolojisi, Türkiye’nin Sanayileşmesi Dün- Bugün-Yarın, Töre Yayınları, No:54, Ankara.
 • YAZICI Erdinç., (1996), Osmanlıdan Günümüze Türk-İşçi Hareketi, 2.Basım, Ankara.
 • ----------------- (1999), Yeni Bir Yüzyıla Girerken Sendikal Hareket ve Yeni Misyon Arayışları, Şeker-İş Yayınları, No:56, Ankara.
 • YILMAZ Aytekin., (2000), Modern Demokrasi Gelişim ve Sorunları, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara.
Toplam 31 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Osman Şimşek Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2002
Yayımlandığı Sayı Yıl 2002 Cilt: 2 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Şimşek, O. (2002). SANAYİ SONRASI SÜREÇTE TÜRK ÇALIŞMA HAYATINDAKİ DEĞİŞME DİNAMİKLERİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 139-173.
AMA Şimşek O. SANAYİ SONRASI SÜREÇTE TÜRK ÇALIŞMA HAYATINDAKİ DEĞİŞME DİNAMİKLERİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Haziran 2002;2(4):139-173.
Chicago Şimşek, Osman. “SANAYİ SONRASI SÜREÇTE TÜRK ÇALIŞMA HAYATINDAKİ DEĞİŞME DİNAMİKLERİ”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, sy. 4 (Haziran 2002): 139-73.
EndNote Şimşek O (01 Haziran 2002) SANAYİ SONRASI SÜREÇTE TÜRK ÇALIŞMA HAYATINDAKİ DEĞİŞME DİNAMİKLERİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 4 139–173.
IEEE O. Şimşek, “SANAYİ SONRASI SÜREÇTE TÜRK ÇALIŞMA HAYATINDAKİ DEĞİŞME DİNAMİKLERİ”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 2, sy. 4, ss. 139–173, 2002.
ISNAD Şimşek, Osman. “SANAYİ SONRASI SÜREÇTE TÜRK ÇALIŞMA HAYATINDAKİ DEĞİŞME DİNAMİKLERİ”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2/4 (Haziran 2002), 139-173.
JAMA Şimşek O. SANAYİ SONRASI SÜREÇTE TÜRK ÇALIŞMA HAYATINDAKİ DEĞİŞME DİNAMİKLERİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2002;2:139–173.
MLA Şimşek, Osman. “SANAYİ SONRASI SÜREÇTE TÜRK ÇALIŞMA HAYATINDAKİ DEĞİŞME DİNAMİKLERİ”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 2, sy. 4, 2002, ss. 139-73.
Vancouver Şimşek O. SANAYİ SONRASI SÜREÇTE TÜRK ÇALIŞMA HAYATINDAKİ DEĞİŞME DİNAMİKLERİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2002;2(4):139-73.