PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

--

Yıl 2004, Cilt 5, Sayı 9, 57 - 65, 01.02.2004

Kaynakça

  • Ìàíàñ (Ñ. Îðîçáàêîâäóí âàðèàíòûíäà) (1978), Ôðóíçå.
  • ÑÛÄÛÊÁÅÊÎÂ Ò., (1982), Òàðûõ æàíà «Ìàíàñ», Ôðóíçå.
  • ÑÛÄÛÊÁÅÊÎÂ Ò., (1991), Òàáûëãà, Áèøêåê.
  • ÑÛÄÛÊÎÂ Ñ, ÊÎÍÊÎÁÀÅÂ Ê., (2001), Áàéûðêû òðê æàçóóñó, Áèøêåê
  • ×ÎÐÎÒÅÃÈÍ Ò., (2002), Ìàìëåêåòòëãáçäí òàðûõûé áàøàòûíà ñåðåñåï ñàëóó, Áèøêåê.

--

Yıl 2004, Cilt 5, Sayı 9, 57 - 65, 01.02.2004

Kaynakça

  • Ìàíàñ (Ñ. Îðîçáàêîâäóí âàðèàíòûíäà) (1978), Ôðóíçå.
  • ÑÛÄÛÊÁÅÊÎÂ Ò., (1982), Òàðûõ æàíà «Ìàíàñ», Ôðóíçå.
  • ÑÛÄÛÊÁÅÊÎÂ Ò., (1991), Òàáûëãà, Áèøêåê.
  • ÑÛÄÛÊÎÂ Ñ, ÊÎÍÊÎÁÀÅÂ Ê., (2001), Áàéûðêû òðê æàçóóñó, Áèøêåê
  • ×ÎÐÎÒÅÃÈÍ Ò., (2002), Ìàìëåêåòòëãáçäí òàðûõûé áàøàòûíà ñåðåñåï ñàëóó, Áèøêåê.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

толкун НАЗАРКУЛ КЫЗЫ>
Кыргыз улуттук университетинин аспиранты

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2004
Yayınlandığı Sayı Yıl 2004, Cilt 5, Sayı 9

Kaynak Göster

Bibtex @ { manassosyal640559, journal = {Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1694-5093}, address = {kayahankucuk25@gmail.com}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2004}, volume = {5}, number = {9}, pages = {57 - 65}, title = {--}, key = {cite}, author = {Назаркул Кызы, толкун} }
APA Назаркул Кызы, т. (2004). -- . Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (9) , 57-65 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/manassosyal/issue/49970/640559
MLA Назаркул Кызы, т. "--" . Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2004 ): 57-65 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/manassosyal/issue/49970/640559>
Chicago Назаркул Кызы, т. "--". Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2004 ): 57-65
RIS TY - JOUR T1 - -- AU - толкунНазаркул Кызы Y1 - 2004 PY - 2004 N1 - DO - T2 - Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 65 VL - 5 IS - 9 SN - 1694-5093- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi -- %A толкун Назаркул Кызы %T -- %D 2004 %J Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1694-5093- %V 5 %N 9 %R %U
ISNAD Назаркул Кызы, толкун . "--". Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 9 (Şubat 2004): 57-65 .
AMA Назаркул Кызы т. --. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2004; 5(9): 57-65.
Vancouver Назаркул Кызы т. --. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2004; 5(9): 57-65.
IEEE т. Назаркул Кызы , "--", Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 5, sayı. 9, ss. 57-65, Şub. 2004