BibTex RIS Kaynak Göster

KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA 1928-2003 TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER

Yıl 2004, Cilt: 5 Sayı: 9, 67 - 115, 01.02.2004

Kaynakça

 • Abdülkadiroğlu, Abdülkerim-Cemal Kurnaz (Haz.), Türk Kültürü Bibliyografyası (Yıl: I
 • XXVI, S: 1-300, Kasım 1962-Nisan 1988), Ankara: Türk Kültürünü Araştırma
 • Enstitüsü Yay., 1989, 414 s. Asiltürk, Baki, “Türk Edebiyatında Gezi Kitapları Bibliyografyası”, Türk Kültürü İncelemeleri
 • Dergisi, S: 2, İstanbul 2000, s. 209-240. Atalar, Münir, “A. Ü. İlahiyat Fakültesi Kütüphanesinde Mevcut Bulunanlarla Halen Aynı
 • Fakültede Yapılmakta Olan Doktora ve Doçentlik Çalışmalarının Listesi”, İslam
 • Medeniyeti Mecmuası, C: 5, S: 1, Ocak 1981, s. 104-116. Atalar, Münir, “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Genel Kitaplığı Yazmalar
 • Bölümü’nde Mevcut Bulunan Tarih Çalışmalarının Listesi (Doktora ve Doçentlik)”
 • Türk Kültürü, S: 249, 1984, s. 74-79. Atalar, Münir, “İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Kitaplığı’nda Mevcut Bulunan
 • Tarih Çalışmalarının Listesi (Doktora ve Doçentlik)”, Türk Kültürü, C: 22, S: 257
 • Eylül 1984, s. 61-65. Aydemir, Yaşar, “Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Sahasında
 • Yılına Kadar Tamamlanmış Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri”, Türk Kültürü
 • C: 36, S: 428, Aralık 1998, s. 743-760. Aynur, Hatice, Üniversitelerde Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları (Tezler-Yayınlar-Haberler
 • ), İstanbul, 2002, 138 s. Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye, Türkler ve Türk Dili
 • Bibliyografyası, Ankara, 1986, 593 s. Demir, Alpaslan, “Manas Bibliyografyası Denemesi: Türkiye’de Manas Çalışmaları”, Manas
 • Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S: 6, Bişkek, 2003, s. 59-80. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Dışındaki Türkler Bibliyografyası I-II, Ankara, 1992, 1379 s. Kavruk, Hasan, “DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez Çalışmaları III”, Türkoloji Dergisi
 • C: 9, No: 1, 1991, s. 235-272. Koray, Enver (Haz.), Türkiye Tarih Yayınları Bibliyografyası (1729-1950), Ankara: Milli
 • Eğitim Basımevi, 1952, 548 s. Koray, Enver (Haz.), Türkiye Tarih Yayınları Bibliyografyası (1729-1955), 2.b., İstanbul
 • Maarif Basımevi, 1959, 680 s. Koray, Enver (Haz.), Türkiye Tarih Yayınları Bibliyografyası II (1955-1968), İstanbul: Milli
 • Eğitim Basımevi, 1970, 510 s. Koray, Enver (Haz.), Türkiye Tarih Yayınları Bibliyografyası III (1968-1977), İstanbul: Milli
 • Eğitim Basımevi, 1985, 690 s. Koray, Enver (Haz.), Türkiye Tarih Yayınları Bibliyografyası IV (1978-1984), İstanbul: Milli
 • Eğitim Basımevi, 1987, 418 s. Kurnaz, Cemal, “Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler (Edebiyat) Fakültesi Türk Dili
 • ve Edebiyatı Bölümü’nde Yapılan Tez Çalışmaları”, Türk Kültürü, Yıl: 21, S: 243
 • s. 487-491. Önertoy, Olcay, “DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Çalışmaları”, Türkoloji Dergisi, C: 1, S
 • 1964, s. 149-164. Öztoprak, Fahrettin, “Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 1-110. Sayılar Fihrist”, Türk Dünyası
 • Araştırmaları, S: 110, Ekim 1997, s. 241-287. Öztoprak, Fahrettin, “Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 1-50. Sayılar (Ağustos 1979-Ekim 1987)
 • Fihrist (Yazarlara Göre)”, Türk Dünyası Araştırmaları, S: 50, Ekim 1987, s. 263-286. T.C. Devlet Yayınları Bibliyografyası Ocak 1973, C: 3, S: 1, Ankara: Milli Kütüphane Yay., 1973. Tuncer, Hüseyin, Türk Yurdu Bibliyografyası (1911-1992), İzmir: Akademi Kitabevi Yay., 1993, 336 s. Tural, Güzin-Naciye Yıldız, “Manas Destanı Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme: Türkiye’deki
 • Yayınlar”, Haz., Ogün Atilla Budak, Manas 1000 Bişkek Bildirileri (26-31 Ağustos
 • ), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1997 içinde, s. 305-319. Türkoğlu, İsmail, “XX. Yüzyıl Türk Dünyası Tarihi Bibliyografyası”, Türk Dünyası
 • Araştırmaları, S: 113, Nisan 1998, s. 223-238. Ülken, Fatih, “Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesindeki ve Bölüm Arşivindeki Türk
 • Dili ve Edebiyatı Bölümü Tezleri (1988-1997)”, Türk Dili ve Edebiyatı
 • Araştırmaları Dergisi, S: 9, 1998, s. 205-266. Ünver, İsmail, “Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Çalışmaları”, Türkoloji Dergisi, C: 4, S: 1, 1972, s. 147-164. Yetiş, Kazım, “Türkiyat Enstitüsü Kütüphanesindeki Tezlerin Bibliyografyası”, Türk Dili ve
 • Edebiyatı Dergisi, C: 23’den Ayrı Basım, İstanbul, 1981, s. 265-327.
 • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Kataloğu 1982-1988, Ankara, 1989, 111 s.
 • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Kataloğu 1989, Ankara, 1990, 133 s.
 • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Kataloğu 1990, Ankara, 1991, 114 s.
 • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Kataloğu 1991, Ankara, 1992, 124 s.
 • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Kataloğu 1992, Ankara, 1993, 142 s.
 • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Kataloğu 1993-1994, Ankara, 1996, 317 s.
 • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Kataloğu 1995-1996, Ankara, 1997, 314 s.
 • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Kataloğu 1997, Ankara, 1999, 178 s.
 • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Kataloğu 1998, Ankara, 1999, 216 s.
 • Bayaz, Ahmet, Türk Dili Dizin I (Cilt: I-X, Sayı: 1-120; Ekim 1951-Eylül 1961), Ankara: TDK
 • Yay., 1972, 182 s. Bayaz, Ahmet-İsmet Baydur, Türk Dili Dizin II (Cilt: XI-XXIV, Sayı: 121-240; Ekim 1961
 • Eylül 1971), Ankara: TDK Yay., 1974, 192 s. Bayaz, Ahmet-İsmet Baydur, Türk Dili Dizin III (Cilt: XXV-XLIII, Sayı: 241-360; Ekim
 • Aralık 1981), Ankara: TDK Yay., 1982, 242 s. Aksu, Belgin-Canan Selvi, Türk Dili Dizin IV (Cilt: XLIV-1991/II, Sayı: 361-480; Ocak 1982
 • Aralık 1991), Ankara: TDK Yay., 1994, 159 s. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tez Kataloğu 1982-1997, Adana, 1998, 59. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans ve Doktora Tez Özetleri
 • İzmir, 1993, 229 s. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans ve Doktora Tez Özetleri
 • İzmir, 1997, 198 s. Erzi, Adnan S. (Haz.), Belleten Dizini I (C: I-XXV, S: 1-100), 2.b., Ankara: TTK Yay., 1988, 145 s. Erzi, Adnan S. (Haz.), Belleten Dizini II (C: XXVI-XXXV, S: 101-140), 2.b., Ankara: TTK
 • Yay., 1988, 69 s. Merçil, Erdoğan (Haz.), Belleten Dizini III (C: XXXVI-LI, S: 141-200), Ankara: TTK Yay., 1994, 92 s. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995 Tez Özetleri, Ankara, 1996, 169 s. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996 Tez Özetleri, Ankara, 1998, 230 s. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997 Tez Özetleri, Ankara, 1998, 222 s. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998 Tez Özetleri, Ankara, 1999, 258 s. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 1982
 • İstanbul, 1992, 269 s. Marmara Üniversitesi 1982-1986 Tez Özetleri, Haz., Mualla Zeren, İstanbul, 1987, 307 s. Marmara Üniversitesi 1987-1988 Tez Özetleri, Haz., Mualla Zeren, İstanbul, 1990, 267 s. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimlerde Lisansüstü Tez Çalışmaları, Yüksek Lisans
 • Doktora (1982-2002), İstanbul: M.Ü. Sosyal Bilimler Enstirüsü Yay., 2003, 157 s. Özcan, Abdülkadir, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tezleri (Lisans
 • Doktora), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., 1984, 296 s. Pehlivanlı, Hamit, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Süreli Yayınları
 • Makaleler Dizini I, Ankara: Genelkurmay Basımevi, 1992, 489 s. Şahin, Şamil- Recep Ulusoy (Haz.), Türkiye Üniversiteleri İktisat Tezleri Kataloğu, İstanbul
 • Koba Yay. 1994, 698 s. Toprak, Mehmet (Haz.), Anayurttan Atayurda Türk Dünyası Dergisi Makaleler
 • Bibliyografyası (1992-2000), Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., ty., 30 s. Türkiye Bibliyografyası 1940/ II, İstanbul: Maarif Matbaası, 1940, 102 s. Türkiye Bibliyografyası 1943/ III, İstanbul: Maarif Matbaası, 1943, 97 s. Türkiye Bibliyografyası 1954, Ankara: Milli Kütüphane Yay., 1960, 496 s. Türkiye Bibliyografyası 1969/ I (Ocak-Şubat-Mart), Yıl: 36, S: 1, Ankara: Milli Kütüphane
 • Bibliyografya Enstitüsü Yay., 1970, 184 s. Türkiye Bibliyografyası 1972/ IV (Ekim-Kasım-Aralık), Yıl: 39, S: 4, Ankara: Milli
 • Kütüphane Bibliyografya Enstitüsü Yay., 1973, 360 s. Türkiye Bibliyografyası 1978/ IV (Ekim-Kasım-Aralık), C: 45, S: 4, Ankara: Milli Kütüphane

KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA 1928-2003 TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER

Yıl 2004, Cilt: 5 Sayı: 9, 67 - 115, 01.02.2004

Kaynakça

 • Abdülkadiroğlu, Abdülkerim-Cemal Kurnaz (Haz.), Türk Kültürü Bibliyografyası (Yıl: I
 • XXVI, S: 1-300, Kasım 1962-Nisan 1988), Ankara: Türk Kültürünü Araştırma
 • Enstitüsü Yay., 1989, 414 s. Asiltürk, Baki, “Türk Edebiyatında Gezi Kitapları Bibliyografyası”, Türk Kültürü İncelemeleri
 • Dergisi, S: 2, İstanbul 2000, s. 209-240. Atalar, Münir, “A. Ü. İlahiyat Fakültesi Kütüphanesinde Mevcut Bulunanlarla Halen Aynı
 • Fakültede Yapılmakta Olan Doktora ve Doçentlik Çalışmalarının Listesi”, İslam
 • Medeniyeti Mecmuası, C: 5, S: 1, Ocak 1981, s. 104-116. Atalar, Münir, “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Genel Kitaplığı Yazmalar
 • Bölümü’nde Mevcut Bulunan Tarih Çalışmalarının Listesi (Doktora ve Doçentlik)”
 • Türk Kültürü, S: 249, 1984, s. 74-79. Atalar, Münir, “İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Kitaplığı’nda Mevcut Bulunan
 • Tarih Çalışmalarının Listesi (Doktora ve Doçentlik)”, Türk Kültürü, C: 22, S: 257
 • Eylül 1984, s. 61-65. Aydemir, Yaşar, “Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Sahasında
 • Yılına Kadar Tamamlanmış Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri”, Türk Kültürü
 • C: 36, S: 428, Aralık 1998, s. 743-760. Aynur, Hatice, Üniversitelerde Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları (Tezler-Yayınlar-Haberler
 • ), İstanbul, 2002, 138 s. Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye, Türkler ve Türk Dili
 • Bibliyografyası, Ankara, 1986, 593 s. Demir, Alpaslan, “Manas Bibliyografyası Denemesi: Türkiye’de Manas Çalışmaları”, Manas
 • Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S: 6, Bişkek, 2003, s. 59-80. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Dışındaki Türkler Bibliyografyası I-II, Ankara, 1992, 1379 s. Kavruk, Hasan, “DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez Çalışmaları III”, Türkoloji Dergisi
 • C: 9, No: 1, 1991, s. 235-272. Koray, Enver (Haz.), Türkiye Tarih Yayınları Bibliyografyası (1729-1950), Ankara: Milli
 • Eğitim Basımevi, 1952, 548 s. Koray, Enver (Haz.), Türkiye Tarih Yayınları Bibliyografyası (1729-1955), 2.b., İstanbul
 • Maarif Basımevi, 1959, 680 s. Koray, Enver (Haz.), Türkiye Tarih Yayınları Bibliyografyası II (1955-1968), İstanbul: Milli
 • Eğitim Basımevi, 1970, 510 s. Koray, Enver (Haz.), Türkiye Tarih Yayınları Bibliyografyası III (1968-1977), İstanbul: Milli
 • Eğitim Basımevi, 1985, 690 s. Koray, Enver (Haz.), Türkiye Tarih Yayınları Bibliyografyası IV (1978-1984), İstanbul: Milli
 • Eğitim Basımevi, 1987, 418 s. Kurnaz, Cemal, “Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler (Edebiyat) Fakültesi Türk Dili
 • ve Edebiyatı Bölümü’nde Yapılan Tez Çalışmaları”, Türk Kültürü, Yıl: 21, S: 243
 • s. 487-491. Önertoy, Olcay, “DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Çalışmaları”, Türkoloji Dergisi, C: 1, S
 • 1964, s. 149-164. Öztoprak, Fahrettin, “Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 1-110. Sayılar Fihrist”, Türk Dünyası
 • Araştırmaları, S: 110, Ekim 1997, s. 241-287. Öztoprak, Fahrettin, “Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 1-50. Sayılar (Ağustos 1979-Ekim 1987)
 • Fihrist (Yazarlara Göre)”, Türk Dünyası Araştırmaları, S: 50, Ekim 1987, s. 263-286. T.C. Devlet Yayınları Bibliyografyası Ocak 1973, C: 3, S: 1, Ankara: Milli Kütüphane Yay., 1973. Tuncer, Hüseyin, Türk Yurdu Bibliyografyası (1911-1992), İzmir: Akademi Kitabevi Yay., 1993, 336 s. Tural, Güzin-Naciye Yıldız, “Manas Destanı Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme: Türkiye’deki
 • Yayınlar”, Haz., Ogün Atilla Budak, Manas 1000 Bişkek Bildirileri (26-31 Ağustos
 • ), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1997 içinde, s. 305-319. Türkoğlu, İsmail, “XX. Yüzyıl Türk Dünyası Tarihi Bibliyografyası”, Türk Dünyası
 • Araştırmaları, S: 113, Nisan 1998, s. 223-238. Ülken, Fatih, “Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesindeki ve Bölüm Arşivindeki Türk
 • Dili ve Edebiyatı Bölümü Tezleri (1988-1997)”, Türk Dili ve Edebiyatı
 • Araştırmaları Dergisi, S: 9, 1998, s. 205-266. Ünver, İsmail, “Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Çalışmaları”, Türkoloji Dergisi, C: 4, S: 1, 1972, s. 147-164. Yetiş, Kazım, “Türkiyat Enstitüsü Kütüphanesindeki Tezlerin Bibliyografyası”, Türk Dili ve
 • Edebiyatı Dergisi, C: 23’den Ayrı Basım, İstanbul, 1981, s. 265-327.
 • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Kataloğu 1982-1988, Ankara, 1989, 111 s.
 • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Kataloğu 1989, Ankara, 1990, 133 s.
 • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Kataloğu 1990, Ankara, 1991, 114 s.
 • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Kataloğu 1991, Ankara, 1992, 124 s.
 • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Kataloğu 1992, Ankara, 1993, 142 s.
 • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Kataloğu 1993-1994, Ankara, 1996, 317 s.
 • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Kataloğu 1995-1996, Ankara, 1997, 314 s.
 • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Kataloğu 1997, Ankara, 1999, 178 s.
 • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Kataloğu 1998, Ankara, 1999, 216 s.
 • Bayaz, Ahmet, Türk Dili Dizin I (Cilt: I-X, Sayı: 1-120; Ekim 1951-Eylül 1961), Ankara: TDK
 • Yay., 1972, 182 s. Bayaz, Ahmet-İsmet Baydur, Türk Dili Dizin II (Cilt: XI-XXIV, Sayı: 121-240; Ekim 1961
 • Eylül 1971), Ankara: TDK Yay., 1974, 192 s. Bayaz, Ahmet-İsmet Baydur, Türk Dili Dizin III (Cilt: XXV-XLIII, Sayı: 241-360; Ekim
 • Aralık 1981), Ankara: TDK Yay., 1982, 242 s. Aksu, Belgin-Canan Selvi, Türk Dili Dizin IV (Cilt: XLIV-1991/II, Sayı: 361-480; Ocak 1982
 • Aralık 1991), Ankara: TDK Yay., 1994, 159 s. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tez Kataloğu 1982-1997, Adana, 1998, 59. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans ve Doktora Tez Özetleri
 • İzmir, 1993, 229 s. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans ve Doktora Tez Özetleri
 • İzmir, 1997, 198 s. Erzi, Adnan S. (Haz.), Belleten Dizini I (C: I-XXV, S: 1-100), 2.b., Ankara: TTK Yay., 1988, 145 s. Erzi, Adnan S. (Haz.), Belleten Dizini II (C: XXVI-XXXV, S: 101-140), 2.b., Ankara: TTK
 • Yay., 1988, 69 s. Merçil, Erdoğan (Haz.), Belleten Dizini III (C: XXXVI-LI, S: 141-200), Ankara: TTK Yay., 1994, 92 s. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995 Tez Özetleri, Ankara, 1996, 169 s. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996 Tez Özetleri, Ankara, 1998, 230 s. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997 Tez Özetleri, Ankara, 1998, 222 s. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998 Tez Özetleri, Ankara, 1999, 258 s. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 1982
 • İstanbul, 1992, 269 s. Marmara Üniversitesi 1982-1986 Tez Özetleri, Haz., Mualla Zeren, İstanbul, 1987, 307 s. Marmara Üniversitesi 1987-1988 Tez Özetleri, Haz., Mualla Zeren, İstanbul, 1990, 267 s. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimlerde Lisansüstü Tez Çalışmaları, Yüksek Lisans
 • Doktora (1982-2002), İstanbul: M.Ü. Sosyal Bilimler Enstirüsü Yay., 2003, 157 s. Özcan, Abdülkadir, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tezleri (Lisans
 • Doktora), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., 1984, 296 s. Pehlivanlı, Hamit, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Süreli Yayınları
 • Makaleler Dizini I, Ankara: Genelkurmay Basımevi, 1992, 489 s. Şahin, Şamil- Recep Ulusoy (Haz.), Türkiye Üniversiteleri İktisat Tezleri Kataloğu, İstanbul
 • Koba Yay. 1994, 698 s. Toprak, Mehmet (Haz.), Anayurttan Atayurda Türk Dünyası Dergisi Makaleler
 • Bibliyografyası (1992-2000), Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., ty., 30 s. Türkiye Bibliyografyası 1940/ II, İstanbul: Maarif Matbaası, 1940, 102 s. Türkiye Bibliyografyası 1943/ III, İstanbul: Maarif Matbaası, 1943, 97 s. Türkiye Bibliyografyası 1954, Ankara: Milli Kütüphane Yay., 1960, 496 s. Türkiye Bibliyografyası 1969/ I (Ocak-Şubat-Mart), Yıl: 36, S: 1, Ankara: Milli Kütüphane
 • Bibliyografya Enstitüsü Yay., 1970, 184 s. Türkiye Bibliyografyası 1972/ IV (Ekim-Kasım-Aralık), Yıl: 39, S: 4, Ankara: Milli
 • Kütüphane Bibliyografya Enstitüsü Yay., 1973, 360 s. Türkiye Bibliyografyası 1978/ IV (Ekim-Kasım-Aralık), C: 45, S: 4, Ankara: Milli Kütüphane
Toplam 57 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Fahri Solak Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2004
Yayımlandığı Sayı Yıl 2004 Cilt: 5 Sayı: 9

Kaynak Göster

APA Solak, F. (2004). KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA 1928-2003 TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 67-115.
AMA Solak F. KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA 1928-2003 TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Şubat 2004;5(9):67-115.
Chicago Solak, Fahri. “KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA 1928-2003 TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5, sy. 9 (Şubat 2004): 67-115.
EndNote Solak F (01 Şubat 2004) KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA 1928-2003 TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 9 67–115.
IEEE F. Solak, “KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA 1928-2003 TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 5, sy. 9, ss. 67–115, 2004.
ISNAD Solak, Fahri. “KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA 1928-2003 TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5/9 (Şubat 2004), 67-115.
JAMA Solak F. KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA 1928-2003 TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2004;5:67–115.
MLA Solak, Fahri. “KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA 1928-2003 TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 5, sy. 9, 2004, ss. 67-115.
Vancouver Solak F. KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA 1928-2003 TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2004;5(9):67-115.