PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

GEÇİŞ ÜLKELERİNDE YOLSUZLUK VE KAYITDIŞI EKONOMİ: KIRGIZİSTAN BAVUL TİCARETİ ÖRNEĞİ

Yıl 2004, Cilt 5, Sayı 9, 169 - 195, 01.02.2004

Kaynakça

 • BAL, H. (2003), “Geçiş Ekonomileri ve Uluslararası Ticaret: Kırgızistan Örneği”, Yayınlanmamış Çalışma.
 • BALCILAR M. (2002), “Geçiş Ekonomilerinin Büyüme Etkinliklerinin Bir Değerlendirmesi”, Manas Üniversitesi Küreselleşme ve Geçiş Ekonomileri Uluslararası Sempozyum Bildirileri içinde, 2-4 Mayıs Bishkek.
 • BRAUDEL, F. (1996), Medeniyet ve Kapitalizm (Çev. M. Özel), İz Yayıncılık, İstanbul.
 • CANBAY, Tülin (2003), “Kırgızistan’da Kayıt Dışı Ekonominin Niteliği ve Geçiş Ekonomisi Koşullarında Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele”, Bishkek Devlet İktisat ve Ticaret Enstitüsü Kırgızistan Ekonomisi Konferansı, 25 Nisan 2003, Bishkek.
 • ÇOKGEZEN, M. (2003), “Kırgızistan’da Yolsuzluk: Olgular, Nedenler ve Sonuçlar”, Bishkek Devlet İktisat ve Ticaret Enstitüsü Kırgızistan Ekonomisi Konferansı, 25 Nisan 2003, Bishkek.
 • DELİKTAŞ E. (2002), “Kırgızistan’da Özelleştirme Süreci”, Manas Üniversitesi Küreselleşme ve Geçiş Ekonomileri Uluslararası Sempozyum Bildirileri içinde, 2-4 Mayıs Bishkek.
 • EGELİ, H.A. ve EMSEN, Ö. S. (2002), “Geçiş Sürecinde Kırgızistan Ekonomisi”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:4.
 • GRABOWSKİ, R. (1994), “İmport Substitution, Export Promotion and the State”, The Journal of Developing Areas 28, July, s.535-554.
 • GÜMÜŞ, Turgut (2000), “Dışsallık ve Kayıt Dışı Ekonomi Kavramına İlişkin Bir Değerlendirme”, Gazi Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 3/2000, s.63-70.
 • HEİLBRONER, R. (1970), İktisadi Sorun I (Çev. D. Demirgil), Çağlayan Kitapevi, İstanbul.
 • IMF (1998), “Shuttle Trade”, Eleventh Meeting of the Balance of Payment Statistics, October 21-23, Washington D.C.
 • IMF (2000), Transiton Economies: An IMF Perspective on Progress and Prospects, November 3.
 • Investment Guide, (2002), Think Kyrgyz Republic, President Office Publication, Bishkek 2002.
 • JOHNSON, S. ve DİĞ. (1998), “Regulatory Discretion and the Unofficial Economy”, The American Economic Review, Vol. 88, No:2, pp. 387-392.
 • KALÇA, Adem (1997), “Sosyalist ve Kapitalist Ülkelerde Kayıtdışı Ekonomi: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım”, İktisat-İşletme ve Finans Dergisi, Yıl:12, Sayı:133, s.44-52.
 • KAUFMANN, D. ve SHLEİFER, A. (1997), “The Unofficial Economy in Transiton”, Brooking Papers on Economic Activity, Vol. 1997, Issue 2, pp.159-221.
 • KAZGAN, G. (1988), Ekonomide Dışa Açık Büyüme, Altın Kitaplar, İstanbul.
 • KOİCHUEV, T. (2001), “Dynamics and Development of Problems of Kyrgyzstan”, Reforma, No:1, pp. 4-13.
 • KOİCHUEV, T. (2002), Sovyet Sonrası Yeniden Yapılanma, KTMÜ Yayın No: 23, Bishkek.
 • KSC, (2002), Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi Yıllık İstatikleri, Bishkek.
 • KYZY, G. (2001), “Field Reports: Kyrgyz Shuttle Trade in Crises”, Analyst, Wednesday, August 1.
 • LACKO, Maria (1999), Hidden Economy an Unknown Quantity, University of Linz, Department of Economics Working Paper no:9905, Austria.
 • LİNN, J. (1999), “Ten Years of Transition in Central Europe and the Former Soviet Union--The Good News and the Not-so-good News”, paper presented at the Dubrovnik Conference on 10 Years of Transition, September.
 • LIPPERT ve WALKER (1997), The Underground Economy: Global Evidence of its Size and Impact.
 • VANCOUVER, B.C., The Frazer Institute.
 • MAURO, P., (1996), “The Effects of Corruption on Growth, Investment and Government Expenditure”, IMF Working Paper No: WP/96/98.
 • NBKR, (2003), Balance of Payments Statistics of Kyrgyz Republic, Bishkek.
 • OROZBEKOVA, C. ve SAGYNBAEVA, A. (2003), “Kyrgyzstan Prefers Health to Trade”, Bishkek Observer, May 27. p.3.
 • ÖZSOYLU, A.F. (1996), Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, Bağlam Yayıncılık, İstanbul.
 • ÖZSOYLU, A.F. (1999), Yer altı Ekonomisi, Akçağ Yayınları No:299, Ankara.
 • PAMUKBANK, (2002), Bavul Ticaretinin Gelecek Dönem Beklentileri, Kredi Risk Yönetim Bölümü Raporu, İstanbul.
 • RAZUMNOVA, I. ve IZYUMOV, A. (2000), “Women Entepreneurs in Russia: Lerning to Survive the Market”, Journal of Developmental Entepreneurship, Vol:5, No:1, pp. 1-19, Spring/Summer.
 • RAUTA, Irene (2002), “Border Surveys, Tourist Expenditure And Shuttle Trade A Methodological Handbook”, Eurostat Projects with the Candidate Countries on National Accounts, Eurostat, Luxembourg.
 • RTİB (2003), Türkiye – Rusya Federasyonu Ekonomik ve Ticari İlişkiler, Mayıs, Moskova.
 • SHLEİFER, Andrei ve ROBERT W. Vishny, “Corruption”, NBER Working Paper Series No:4372, May.
 • SCHNEİDER, F. (2000), “Dimensions of the Shadow Economy”, The Independent Review, Vol:1, Summer, pp.81-91.
 • SCHNEİDER, F. ve ENSTE, D. (2000), “Shadow Economies Around the World: Size, Causes and Consequences”, IMF Working Paper No: 00/26.
 • SCHNEİDER, F. (2001), “Increasing Shadow Economies in OECD Countries: Some Further Explanations”, Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Dergisi, Sayı:3, Yıl:1, Temmuz-Eylül, s.3-23.
 • SCHNEİDER, F. ve ENSTE, D. (2002), Hiding in the Shadows, IMF Economic Issues No:30.
 • SOLAK, Fahri, (2002), “Kırgızistan’da Dış Ticaretin Gelişimi ve Türkiye ile İlişkiler”, Yeni Türkiye-Türkler Dergisi, Cilt:19 Sayı:1.
 • ŞEN, Gürkan C. (2003), Türkiye – Rusya Federasyonu Ekonomik ve Ticari İlişkiler, RTİB, Moskova.
 • SİEGELBAUM, P. ve DİĞ., (1999), “Structural Adjustment in Transiton”, World Bank Discussion Paper No: 429, January, World Bank Washington D.C.
 • SMİTH, P. (1994), “Assessing the Size of the Underground Economy: The Canadian Statistical Perspectives”, Canadian Economic Observer, Catologue No:11-010.
 • STİGLİTZ, J. (1999), “Whither Reform?”, Paper prepared for the Annual Bank Conference on Development Economics, 28-30 April 1999, Washington: the World Bank.
 • TANDIRCIOĞLU, H. (2002), “Geçiş Ekonomilerinde KİT’ler ve Özelleştirme”, Manas Üniversitesi Küreselleşme ve Geçiş Ekonomileri Uluslararası Sempozyum Bildirileri içinde, 2-4 Mayıs Bishkek.
 • TANZİ, Vito (1999), “Uses and Abuses of Estimates of the Underground Economy”, The Economic Journal, No:109, June, pp. 338-347.
 • TANZİ, Vito (1998), “Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope and Cures”, IMF Working Paper No: 63.
 • TUNCER, İ. (2001), İçsel Büyüme Modelleri Çerçevesinde Türkiye’de Uygulanan Dış Ticaret Politikalarının Büyüme Üzerine Etkileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ç.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilimdalı, Adana.
 • TCMB, (2003), Türkiye’nin Ödemeler Dengesi İstatistikleri, Ankara.
 • TUSİAD (1999), Türkiye-Rusya İlişkilerindeki Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri, TUSİAD Yayın No: T/99-264.
 • YAİ (1999), Transparency International, 1999 Corruption Perceptions Index.
 • YAMAN, Sakin (1999), “Eski Sosyalist Devletlerde Ekonomik Dönüşümün 10. Yılı”, Jeo Ekonomi Dergisi, Sayı:2.
 • YÜKSEKER, H.D. (2003), Laleli-Moskova Mekiği, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • VAKNİN, Sam (2002), “Trading From a Suitcase: The Case of Shuttle Trade”, http://samvak.tripod.com/.
 • WEİ, S.J. ve KAUFMANN, D., (1999), “Does Grease Payment Speed Up the Wheels of Commerce?” NBER Working Paper 7093, April.
 • WİJNBERGER, S. (1992), External Debt, Policy and Sustainable Growth in Turkey, World Bank.

GEÇİŞ ÜLKELERİNDE YOLSUZLUK VE KAYITDIŞI EKONOMİ: KIRGIZİSTAN BAVUL TİCARETİ ÖRNEĞİ

Yıl 2004, Cilt 5, Sayı 9, 169 - 195, 01.02.2004

Kaynakça

 • BAL, H. (2003), “Geçiş Ekonomileri ve Uluslararası Ticaret: Kırgızistan Örneği”, Yayınlanmamış Çalışma.
 • BALCILAR M. (2002), “Geçiş Ekonomilerinin Büyüme Etkinliklerinin Bir Değerlendirmesi”, Manas Üniversitesi Küreselleşme ve Geçiş Ekonomileri Uluslararası Sempozyum Bildirileri içinde, 2-4 Mayıs Bishkek.
 • BRAUDEL, F. (1996), Medeniyet ve Kapitalizm (Çev. M. Özel), İz Yayıncılık, İstanbul.
 • CANBAY, Tülin (2003), “Kırgızistan’da Kayıt Dışı Ekonominin Niteliği ve Geçiş Ekonomisi Koşullarında Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele”, Bishkek Devlet İktisat ve Ticaret Enstitüsü Kırgızistan Ekonomisi Konferansı, 25 Nisan 2003, Bishkek.
 • ÇOKGEZEN, M. (2003), “Kırgızistan’da Yolsuzluk: Olgular, Nedenler ve Sonuçlar”, Bishkek Devlet İktisat ve Ticaret Enstitüsü Kırgızistan Ekonomisi Konferansı, 25 Nisan 2003, Bishkek.
 • DELİKTAŞ E. (2002), “Kırgızistan’da Özelleştirme Süreci”, Manas Üniversitesi Küreselleşme ve Geçiş Ekonomileri Uluslararası Sempozyum Bildirileri içinde, 2-4 Mayıs Bishkek.
 • EGELİ, H.A. ve EMSEN, Ö. S. (2002), “Geçiş Sürecinde Kırgızistan Ekonomisi”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:4.
 • GRABOWSKİ, R. (1994), “İmport Substitution, Export Promotion and the State”, The Journal of Developing Areas 28, July, s.535-554.
 • GÜMÜŞ, Turgut (2000), “Dışsallık ve Kayıt Dışı Ekonomi Kavramına İlişkin Bir Değerlendirme”, Gazi Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 3/2000, s.63-70.
 • HEİLBRONER, R. (1970), İktisadi Sorun I (Çev. D. Demirgil), Çağlayan Kitapevi, İstanbul.
 • IMF (1998), “Shuttle Trade”, Eleventh Meeting of the Balance of Payment Statistics, October 21-23, Washington D.C.
 • IMF (2000), Transiton Economies: An IMF Perspective on Progress and Prospects, November 3.
 • Investment Guide, (2002), Think Kyrgyz Republic, President Office Publication, Bishkek 2002.
 • JOHNSON, S. ve DİĞ. (1998), “Regulatory Discretion and the Unofficial Economy”, The American Economic Review, Vol. 88, No:2, pp. 387-392.
 • KALÇA, Adem (1997), “Sosyalist ve Kapitalist Ülkelerde Kayıtdışı Ekonomi: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım”, İktisat-İşletme ve Finans Dergisi, Yıl:12, Sayı:133, s.44-52.
 • KAUFMANN, D. ve SHLEİFER, A. (1997), “The Unofficial Economy in Transiton”, Brooking Papers on Economic Activity, Vol. 1997, Issue 2, pp.159-221.
 • KAZGAN, G. (1988), Ekonomide Dışa Açık Büyüme, Altın Kitaplar, İstanbul.
 • KOİCHUEV, T. (2001), “Dynamics and Development of Problems of Kyrgyzstan”, Reforma, No:1, pp. 4-13.
 • KOİCHUEV, T. (2002), Sovyet Sonrası Yeniden Yapılanma, KTMÜ Yayın No: 23, Bishkek.
 • KSC, (2002), Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi Yıllık İstatikleri, Bishkek.
 • KYZY, G. (2001), “Field Reports: Kyrgyz Shuttle Trade in Crises”, Analyst, Wednesday, August 1.
 • LACKO, Maria (1999), Hidden Economy an Unknown Quantity, University of Linz, Department of Economics Working Paper no:9905, Austria.
 • LİNN, J. (1999), “Ten Years of Transition in Central Europe and the Former Soviet Union--The Good News and the Not-so-good News”, paper presented at the Dubrovnik Conference on 10 Years of Transition, September.
 • LIPPERT ve WALKER (1997), The Underground Economy: Global Evidence of its Size and Impact.
 • VANCOUVER, B.C., The Frazer Institute.
 • MAURO, P., (1996), “The Effects of Corruption on Growth, Investment and Government Expenditure”, IMF Working Paper No: WP/96/98.
 • NBKR, (2003), Balance of Payments Statistics of Kyrgyz Republic, Bishkek.
 • OROZBEKOVA, C. ve SAGYNBAEVA, A. (2003), “Kyrgyzstan Prefers Health to Trade”, Bishkek Observer, May 27. p.3.
 • ÖZSOYLU, A.F. (1996), Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, Bağlam Yayıncılık, İstanbul.
 • ÖZSOYLU, A.F. (1999), Yer altı Ekonomisi, Akçağ Yayınları No:299, Ankara.
 • PAMUKBANK, (2002), Bavul Ticaretinin Gelecek Dönem Beklentileri, Kredi Risk Yönetim Bölümü Raporu, İstanbul.
 • RAZUMNOVA, I. ve IZYUMOV, A. (2000), “Women Entepreneurs in Russia: Lerning to Survive the Market”, Journal of Developmental Entepreneurship, Vol:5, No:1, pp. 1-19, Spring/Summer.
 • RAUTA, Irene (2002), “Border Surveys, Tourist Expenditure And Shuttle Trade A Methodological Handbook”, Eurostat Projects with the Candidate Countries on National Accounts, Eurostat, Luxembourg.
 • RTİB (2003), Türkiye – Rusya Federasyonu Ekonomik ve Ticari İlişkiler, Mayıs, Moskova.
 • SHLEİFER, Andrei ve ROBERT W. Vishny, “Corruption”, NBER Working Paper Series No:4372, May.
 • SCHNEİDER, F. (2000), “Dimensions of the Shadow Economy”, The Independent Review, Vol:1, Summer, pp.81-91.
 • SCHNEİDER, F. ve ENSTE, D. (2000), “Shadow Economies Around the World: Size, Causes and Consequences”, IMF Working Paper No: 00/26.
 • SCHNEİDER, F. (2001), “Increasing Shadow Economies in OECD Countries: Some Further Explanations”, Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Dergisi, Sayı:3, Yıl:1, Temmuz-Eylül, s.3-23.
 • SCHNEİDER, F. ve ENSTE, D. (2002), Hiding in the Shadows, IMF Economic Issues No:30.
 • SOLAK, Fahri, (2002), “Kırgızistan’da Dış Ticaretin Gelişimi ve Türkiye ile İlişkiler”, Yeni Türkiye-Türkler Dergisi, Cilt:19 Sayı:1.
 • ŞEN, Gürkan C. (2003), Türkiye – Rusya Federasyonu Ekonomik ve Ticari İlişkiler, RTİB, Moskova.
 • SİEGELBAUM, P. ve DİĞ., (1999), “Structural Adjustment in Transiton”, World Bank Discussion Paper No: 429, January, World Bank Washington D.C.
 • SMİTH, P. (1994), “Assessing the Size of the Underground Economy: The Canadian Statistical Perspectives”, Canadian Economic Observer, Catologue No:11-010.
 • STİGLİTZ, J. (1999), “Whither Reform?”, Paper prepared for the Annual Bank Conference on Development Economics, 28-30 April 1999, Washington: the World Bank.
 • TANDIRCIOĞLU, H. (2002), “Geçiş Ekonomilerinde KİT’ler ve Özelleştirme”, Manas Üniversitesi Küreselleşme ve Geçiş Ekonomileri Uluslararası Sempozyum Bildirileri içinde, 2-4 Mayıs Bishkek.
 • TANZİ, Vito (1999), “Uses and Abuses of Estimates of the Underground Economy”, The Economic Journal, No:109, June, pp. 338-347.
 • TANZİ, Vito (1998), “Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope and Cures”, IMF Working Paper No: 63.
 • TUNCER, İ. (2001), İçsel Büyüme Modelleri Çerçevesinde Türkiye’de Uygulanan Dış Ticaret Politikalarının Büyüme Üzerine Etkileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ç.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilimdalı, Adana.
 • TCMB, (2003), Türkiye’nin Ödemeler Dengesi İstatistikleri, Ankara.
 • TUSİAD (1999), Türkiye-Rusya İlişkilerindeki Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri, TUSİAD Yayın No: T/99-264.
 • YAİ (1999), Transparency International, 1999 Corruption Perceptions Index.
 • YAMAN, Sakin (1999), “Eski Sosyalist Devletlerde Ekonomik Dönüşümün 10. Yılı”, Jeo Ekonomi Dergisi, Sayı:2.
 • YÜKSEKER, H.D. (2003), Laleli-Moskova Mekiği, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • VAKNİN, Sam (2002), “Trading From a Suitcase: The Case of Shuttle Trade”, http://samvak.tripod.com/.
 • WEİ, S.J. ve KAUFMANN, D., (1999), “Does Grease Payment Speed Up the Wheels of Commerce?” NBER Working Paper 7093, April.
 • WİJNBERGER, S. (1992), External Debt, Policy and Sustainable Growth in Turkey, World Bank.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Harun BAL Bu kişi benim
Yrd. Doç. Dr. Çukurova ve Kırgız-Türk Manas Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2004
Yayınlandığı Sayı Yıl 2004, Cilt 5, Sayı 9

Kaynak Göster

Bibtex @ { manassosyal640567, journal = {Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1694-5093}, address = {kayahankucuk25@gmail.com}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2004}, volume = {5}, number = {9}, pages = {169 - 195}, title = {GEÇİŞ ÜLKELERİNDE YOLSUZLUK VE KAYITDIŞI EKONOMİ: KIRGIZİSTAN BAVUL TİCARETİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Bal, Harun} }
APA Bal, H. (2004). GEÇİŞ ÜLKELERİNDE YOLSUZLUK VE KAYITDIŞI EKONOMİ: KIRGIZİSTAN BAVUL TİCARETİ ÖRNEĞİ . Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (9) , 169-195 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/manassosyal/issue/49970/640567
MLA Bal, H. "GEÇİŞ ÜLKELERİNDE YOLSUZLUK VE KAYITDIŞI EKONOMİ: KIRGIZİSTAN BAVUL TİCARETİ ÖRNEĞİ" . Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2004 ): 169-195 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/manassosyal/issue/49970/640567>
Chicago Bal, H. "GEÇİŞ ÜLKELERİNDE YOLSUZLUK VE KAYITDIŞI EKONOMİ: KIRGIZİSTAN BAVUL TİCARETİ ÖRNEĞİ". Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2004 ): 169-195
RIS TY - JOUR T1 - GEÇİŞ ÜLKELERİNDE YOLSUZLUK VE KAYITDIŞI EKONOMİ: KIRGIZİSTAN BAVUL TİCARETİ ÖRNEĞİ AU - HarunBal Y1 - 2004 PY - 2004 N1 - DO - T2 - Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 195 VL - 5 IS - 9 SN - 1694-5093- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi GEÇİŞ ÜLKELERİNDE YOLSUZLUK VE KAYITDIŞI EKONOMİ: KIRGIZİSTAN BAVUL TİCARETİ ÖRNEĞİ %A Harun Bal %T GEÇİŞ ÜLKELERİNDE YOLSUZLUK VE KAYITDIŞI EKONOMİ: KIRGIZİSTAN BAVUL TİCARETİ ÖRNEĞİ %D 2004 %J Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1694-5093- %V 5 %N 9 %R %U
ISNAD Bal, Harun . "GEÇİŞ ÜLKELERİNDE YOLSUZLUK VE KAYITDIŞI EKONOMİ: KIRGIZİSTAN BAVUL TİCARETİ ÖRNEĞİ". Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 9 (Şubat 2004): 169-195 .
AMA Bal H. GEÇİŞ ÜLKELERİNDE YOLSUZLUK VE KAYITDIŞI EKONOMİ: KIRGIZİSTAN BAVUL TİCARETİ ÖRNEĞİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2004; 5(9): 169-195.
Vancouver Bal H. GEÇİŞ ÜLKELERİNDE YOLSUZLUK VE KAYITDIŞI EKONOMİ: KIRGIZİSTAN BAVUL TİCARETİ ÖRNEĞİ. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2004; 5(9): 169-195.
IEEE H. Bal , "GEÇİŞ ÜLKELERİNDE YOLSUZLUK VE KAYITDIŞI EKONOMİ: KIRGIZİSTAN BAVUL TİCARETİ ÖRNEĞİ", Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 5, sayı. 9, ss. 169-195, Şub. 2004