Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kars Kent Halkının Süs Bitkilerine Olan Talebinin İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 2, 151 - 164, 25.12.2020
https://doi.org/10.30785/mbud.725160

Öz

Türkiye’nin coğrafi özellikleri ve iklim karakteristiklerinde kısa mesafeler arasında önemli değişimler olabilmektedir. Bu değişimler ülkenin bitki florasındaki zengin tür çeşitliliğinin kaynağını oluştururken diğer taraftan yakın bölgeler arasında türü seçiminde farklılaşmaya sebep olmaktadır. Çalışmanın ana materyalini, Kars kentinde rekreasyonel ve açık yeşil alanlarda bulunan bitkisel materyal oluşturmaktadır. Halkın mevcut dış mekân bitkileri hakkında fikirleri ve tercihlerinin belirlenmesi amacıyla 368 kişiyle anket çalışması gerçekleştirilerek SPSS programında analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların neredeyse tamamı kentteki yeşil alanların ve bitkisel materyalin yetersiz olduğunu belirtmiştir. Halkın yeşil alanlarda kullanılacak bitkilerde en çok tercih ettiği kombinasyon ‘Geniş ve iğne yapraklı bitkiler + ağaççıklar ve çalılar + yer örtücüler’ olmuştur. Katılımcıların talep ettiği bitkilerin özellikleri incelendiğinde; Herdem yeşil, yuvarlak formlu ve hava ile gürültü kirliliğini azaltabilen bitkiler ön plana çıkmıştır. Ayrıca halkın demografik özelliklerinin bitkisel materyal isteklerinde ne derece farklılaşmaya sebep olduğu incelenmiştir.

Destekleyen Kurum

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Teşekkür

Bu makale, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi'nden (Erzincan Girlevik Şelalesinin Fiziksel ve Sosyal Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi) üretilmiştir. Tez, Proje No: FYL 2017-6114 ile Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiş olup teşekkür ederiz. Makalede, ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. Çalışmada Etik Kurul izni gerekmemiştir.

Kaynakça

 • Anonim. (2017). https://unaab.edu.ng/attachments/482_HRT%2050.pdf, (Erişim tarihi: 17.09.2019)
 • Anonim. (2020a). http://www.susbitkileri.org.tr/images/d/library/354b3de722574c30b60d998ecc5 46d 7b.pdf
 • Anonim. (2020b). https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=KARS
 • Alptekin, E., Bakır, M. A., Aydın, C. ve Gürbüzsel, E. (2001). Temel Örnekleme Yöntemleri. Literatür Yayınları, İstanbul, 509 s.
 • Ay, S. (2009). Süs Bitkileri İhracatı Sorunları ve Çözümleri: Yalova Ölçeğinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), 423-443.
 • Baktır, İ. (2013). Türkiye’de Süs Bitkilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını. V. Süs Bitkileri Kongresi, Bildiriler Kitabı, Cilt-1, s.13-16, Yalova.
 • Botanica. (2004). The Illustrated A-Z of over 10000 Garden Plants and How to Cultivate Them. ISBN 3-8331-1253-0. Könemann, Italy.
 • Cengiz, B., Sabaz, M. ve Sarıbaş, M. (2011). The Use of Some Natural Crataegus L (Hawthorn) Taxa from Western Black Sea Region of Turkey for Landscape Applications. Fresenius Environmental Bulletin, 20 (3), 938-946.
 • Cengiz, C., Cengiz, B. ve Yıldız, Ş. (2013). Fidanlıklarda Doğal Bitki Materyalinin Kullanım Düzeyinin Saptanması: Bartın Örneği. V. Süs Bitkileri Kongresi, Bildiriler Kitabı, Cilt-1, 477-483, Yalova.
 • Demir, M. ve Alım, M. (2017). Fonksiyonel Özellikleri Bakımından Kars Kenti. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Haziran 2017 21(2): 537-560.
 • Eşitken, A., Çelik, Y., Polat, A.T. ve Karakayacı, Z. (2012). Konya’da Dış Mekân Süs Bitkileri, İç Mekân Süs Bitkileri, Kesme Çiçekler ve Çiçek Soğanları Yetiştiriciliği Yatırımlarına Yönelik Fizibilite Çalışması, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya.
 • Erduran Nemutlu, F. (2013). Çanakkale’de Dış Mekân Süs Bitkisi İşletmelerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13 (1), 72-83.
 • Grahn, P. ve Stigsdotter, U.A. (2003). Landscape planning and stress, Urban For. Urban Green, 2, 1–18.
 • Keçecioğlu, P. (2014). Ruh Sağlığı Kurumlarında İyileştirme Bahçelerinin İrdelenmesi ve Peyzaj Tasarım İlkelerinin Belirlenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Hekimoğlu, B. ve Altındeğer, M. (2019). Süs Bitkileri Sektör Raporu. T.C. Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü.
 • Orçun, E. (1972). Dendroloji Cilt I. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:196 İzmir.
 • Önder, S. ve Akbulut, Ç.D. (2010). Kentsel Açık-Yeşil Alanlarda Kullanılan Bitki Materyalinin Değerlendirilmesi; Aksaray Kenti Örneği. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) 93-100.
 • Polat, A.T. (2011). Dünyada ve Türkiye’de Süs Bitkileri Sektörü. Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, 2 (5), 96-99.
 • Sandstrom, U.G., Angelstam, P. ve Mikusinski, G. (2006). Ecological diversity of birds in relation to the structure of urban green space. Landscape and Urban Planning 77, 39-53.
 • Titiz, S., Çakıroğlu, N., Birişci Yıldırım, T. ve Çakmak, S. (2015). Süs Bitkileri Üretim ve Ticaretindeki Gelişmeler. 709-740.
 • Ürgenç, S. (1992). Ağaç ve Süs Bitkileri, Fidanlık Yetiştirme Tekniği. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ders Kitabı, Üniversite Yayın No: 3676, Fakülte Yayın No: 418, İstanbul, 569s.
 • Wu, C., Qingfu Xiao, E. ve McPherson, G. (2008). A methodfor locating potential tree-planting sites in urbanareas: a case study of Los Angeles, US.
 • Yılmaz, R. (2006). Tekirdağ Halkının Tasarım Bitkilerine Olan Talebinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(1), 71-81.
 • Yılmaz, S. ve Zengin M. (2003). Erzurum Kent Halkının Süs Bitkilerine Olan Talebinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. A(1), 29-42.

Examination of the Demand of Kars City People for Ornamental Plants

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 2, 151 - 164, 25.12.2020
https://doi.org/10.30785/mbud.725160

Öz

Geographical features and climate characteristics of Turkey can vary considerably between short distances. These changes not only constitute the source of the rich species diversity in the plant flora of the country but also cause differentiation in the selection of species among the nearby regions. The main material of the study is herbal material in recreational and open green areas in the city of Kars. In order to determine the opinions and preferences of the public about existing outdoor plants, a survey was conducted with 368 people and analyzed in the SPSS program. According to the results of the analysis, almost all of the participants stated that the green areas and vegetal material in the city were insufficient. The most preferred combination of people in plants to be used in green areas has been 'Wide and coniferous plants + shrubs and shrubs + groundcovers'. When the characteristics of the plants requested by the participants are examined; all green, round-shaped plants that can reduce air and noise pollution have come to the fore. In addition, the extent to which the demographic characteristics of the people caused differentiation in herbal material requests was examined.

Kaynakça

 • Anonim. (2017). https://unaab.edu.ng/attachments/482_HRT%2050.pdf, (Erişim tarihi: 17.09.2019)
 • Anonim. (2020a). http://www.susbitkileri.org.tr/images/d/library/354b3de722574c30b60d998ecc5 46d 7b.pdf
 • Anonim. (2020b). https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=KARS
 • Alptekin, E., Bakır, M. A., Aydın, C. ve Gürbüzsel, E. (2001). Temel Örnekleme Yöntemleri. Literatür Yayınları, İstanbul, 509 s.
 • Ay, S. (2009). Süs Bitkileri İhracatı Sorunları ve Çözümleri: Yalova Ölçeğinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), 423-443.
 • Baktır, İ. (2013). Türkiye’de Süs Bitkilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını. V. Süs Bitkileri Kongresi, Bildiriler Kitabı, Cilt-1, s.13-16, Yalova.
 • Botanica. (2004). The Illustrated A-Z of over 10000 Garden Plants and How to Cultivate Them. ISBN 3-8331-1253-0. Könemann, Italy.
 • Cengiz, B., Sabaz, M. ve Sarıbaş, M. (2011). The Use of Some Natural Crataegus L (Hawthorn) Taxa from Western Black Sea Region of Turkey for Landscape Applications. Fresenius Environmental Bulletin, 20 (3), 938-946.
 • Cengiz, C., Cengiz, B. ve Yıldız, Ş. (2013). Fidanlıklarda Doğal Bitki Materyalinin Kullanım Düzeyinin Saptanması: Bartın Örneği. V. Süs Bitkileri Kongresi, Bildiriler Kitabı, Cilt-1, 477-483, Yalova.
 • Demir, M. ve Alım, M. (2017). Fonksiyonel Özellikleri Bakımından Kars Kenti. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Haziran 2017 21(2): 537-560.
 • Eşitken, A., Çelik, Y., Polat, A.T. ve Karakayacı, Z. (2012). Konya’da Dış Mekân Süs Bitkileri, İç Mekân Süs Bitkileri, Kesme Çiçekler ve Çiçek Soğanları Yetiştiriciliği Yatırımlarına Yönelik Fizibilite Çalışması, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya.
 • Erduran Nemutlu, F. (2013). Çanakkale’de Dış Mekân Süs Bitkisi İşletmelerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13 (1), 72-83.
 • Grahn, P. ve Stigsdotter, U.A. (2003). Landscape planning and stress, Urban For. Urban Green, 2, 1–18.
 • Keçecioğlu, P. (2014). Ruh Sağlığı Kurumlarında İyileştirme Bahçelerinin İrdelenmesi ve Peyzaj Tasarım İlkelerinin Belirlenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Hekimoğlu, B. ve Altındeğer, M. (2019). Süs Bitkileri Sektör Raporu. T.C. Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü.
 • Orçun, E. (1972). Dendroloji Cilt I. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:196 İzmir.
 • Önder, S. ve Akbulut, Ç.D. (2010). Kentsel Açık-Yeşil Alanlarda Kullanılan Bitki Materyalinin Değerlendirilmesi; Aksaray Kenti Örneği. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) 93-100.
 • Polat, A.T. (2011). Dünyada ve Türkiye’de Süs Bitkileri Sektörü. Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, 2 (5), 96-99.
 • Sandstrom, U.G., Angelstam, P. ve Mikusinski, G. (2006). Ecological diversity of birds in relation to the structure of urban green space. Landscape and Urban Planning 77, 39-53.
 • Titiz, S., Çakıroğlu, N., Birişci Yıldırım, T. ve Çakmak, S. (2015). Süs Bitkileri Üretim ve Ticaretindeki Gelişmeler. 709-740.
 • Ürgenç, S. (1992). Ağaç ve Süs Bitkileri, Fidanlık Yetiştirme Tekniği. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ders Kitabı, Üniversite Yayın No: 3676, Fakülte Yayın No: 418, İstanbul, 569s.
 • Wu, C., Qingfu Xiao, E. ve McPherson, G. (2008). A methodfor locating potential tree-planting sites in urbanareas: a case study of Los Angeles, US.
 • Yılmaz, R. (2006). Tekirdağ Halkının Tasarım Bitkilerine Olan Talebinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(1), 71-81.
 • Yılmaz, S. ve Zengin M. (2003). Erzurum Kent Halkının Süs Bitkilerine Olan Talebinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. A(1), 29-42.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Çevre Bilimleri, Kentsel Politika, Mimarlık
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Metin DEMİR 0000-0001-9374-6079

Ahmet Mesut CANER 0000-0002-0430-3813

Özlem Burcu AKSOY 0000-0003-0661-3353

Aykut RÜZGAR 0000-0003-4610-0675

Gülşen DURAN 0000-0002-2990-5845

Proje Numarası FYL 2017-6114
Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 22 Nisan 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA DEMİR, M., CANER, A. M., AKSOY, Ö. B., RÜZGAR, A., vd. (2020). Kars Kent Halkının Süs Bitkilerine Olan Talebinin İncelenmesi. Journal of Architectural Sciences and Applications, 5(2), 151-164. https://doi.org/10.30785/mbud.725160