Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Mimarlık Alanında Çocuklarla İlgili Yayınların Bibliyometrik Analizi ve Bibliyografik Haritaları

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 2, 511 - 527, 30.12.2022
https://doi.org/10.30785/mbud.1099993

Öz

Bu makalenin amacı mimarlık alanında çocuklarla ilgili yayınların bibliyometrik analizi ve bibliyografik haritalarla incelenmesidir. Çalışma kapsamında 1975-2022 yılları arasındaki yayınlara WoS (Web of Science) veri tabanından erişilmiştir. Yayın kategorisi “Mimarlık” seçilmiştir. 15 Mart 2022 tarihine kadar yayınlanan 747 yayına ulaşılmıştır. Verilerinin analizi bibliyometrik analiz ve bibliyografik haritalar olarak iki başlık altında incelenmiştir. Bibliyografik harita verileri VOSviewer programında görselleştirilmiştir. Mimarlık alanında çocuk konulu yayınlar ülkelere göre incelendiğinde ilk sırada ABD, ikinci sırada ise Türkiye gelmektedir. Makale yayınlarının diğer yayınlara oranla ön planda olduğu görülmektedir. Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) veri tabanındaki yayınlar ilk sırada yer almaktadır. En etkili dergi Landscape Architecture dergisidir. Yazarların yayınlarında en çok kullandıkları kelimeler ise çocuk, oyun alanı, erişilebilirlik, mimarlık, tasarım, eğitim, ev, oyun, öğrenme ve kentsel tasarım olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Teşekkür

Makalede ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. Çalışmada etik kurul izni gerekmemiştir.

Kaynakça

 • Acer, D. ve Çiftçi, A. (2016). Mimarlık ve Çocuk. Çocuklar için Mimarlık Eğitimi ve Uygulamaları: ARKKI Mimarlık Okulu Erişim Adresi (10.03.2022): http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlikveDergiSayi=403veRecID=3918
 • Acer, D. ve Gözen, G. (2013). Çocuk ve Mimarlık Çocuklar için Mimari Tasarım Öğretim Programı, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Anonim, (2022). Bibliyometri nedir? Tübitak, ULAKBİM, Arf Bilgi Merkezi, Ankara. Erişim Adresi (08.03.2022): https://cabim.ulakbim.gov.tr/bibliyometrik-analiz/bibliyometrik-analiz-sikca- sorulan-sorular/
 • Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu. (2022). Erişim Adresi (06.03.2022): https://www.unfpa.org/data/world-population-dashboard
 • Cobo, M. J., López‐Herrera, A. G., Herrera‐Viedma, E., ve Herrera, F. (2012). SciMAT: A new science mapping analysis software tool. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63(8), 1609-1630. https://doi.org/10.1002/asi.22688
 • Çakırer Özservet, Y. (2015). Türkiye'de Çocuk ve Şehir İlişkisi Üzerine Yapılmış Çalışmalar. Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları Yayın No: 91, 20-50. ISBN: 9786056566370. İstanbul: İmak Ofset
 • Day, C. ve Midbjer, A. (2007). Environment and Children. Routledge.
 • Dudek, M. (2000). Kindergarten architecture. Taylor ve Francis.
 • Gehl, J. (2010). Cities for People (Vol. 1). Washington, Covelo.
 • Gokmen, H. ve Tasci, B. G. (2016). Children's views about child friendly city: A case study from Izmir. Megaron, 11(4). DOI: 10.5505/Megaron.2016.20981
 • Gur, E. (2014). The Effect of physical and environmental factors of a child development center on a center's selection. ArchNet-IJAR: International Journal of Architectural Research, 8(3), 136.
 • Gür, Ş. Ö. ve Zorlu, T. (2002). Çocuk mekânları. Yapı-Endüstri Merkezi. İstanbul.
 • Hart, R., Daiute, C., Iltus, S., Kritt, D., Rome, M., ve Sabo, K. (1997). Developmental theory and children's participation in community organizations. Social Justice, 24(3 (69), 33-63.
 • Lynch, K. (1960). The image of the city. MIT press.
 • Martínez, M. A., Cobo, M. J., Herrera, M., ve Herrera-Viedma, E. (2015). Analyzing the scientific evolution of social work using science mapping. Research on social work practice, 25(2), 257- 277.
 • Mojarrab, A. (2019). Türkiye’de çocuk-mekân üzerine yapılan lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Ana Bilim Dalı, İzmir.
 • Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics. Journal of Documentation, 25(4), 348-349.
 • Simla, S. (2013). Mimarlık ve Çocuk. Çocuk ve Mimarlık… Kaçış mı umut mu? Erişim Adresi (05.3.2022): http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm? sayfa=mimarlik&DergiSayi=384&RecID=3104
 • Sener, T. (2006). The children and architecture project in Turkey. Children Youth and Environments, 16(2), 191-206.
 • Sunay, S. (2013). Mimarlık ve Çocuk. Çocuk ve Mimarlık… Kaçış mı Umut mu? Erişim Adresi (07.03.2022):http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm? sayfa=mimarlikveDergiSayi=384veRecID=3104
 • Şahin, B. ve Türkün Dostoğlu, N. (2012). The importance of preschoolers’ experience in kindergarten design. METU JFA (29:1) 301-320.
 • Tandoğan, O. (2014). More livable urban space for children: practices around the world//Çocuk İçin Daha Yaşanılır Bir Kentsel Mekân: Dünyada Gerçekleştirilen Uygulamalar. Megaron, 9(1), 19.
 • Tüik (2020). İstatistiklerle Çocuk,2020 Erişim Adresi (11.03.2022): https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Cocuk-2020-37228
 • Türel, A. ve Gür, E. A. (2019). Effects of primary school’s physical environment on children’s spatial perception and behavior: the case of Kagithane, Istanbul, Turkey. Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research.425-443. https://doi.org/0.1108/ARCH-12-2018-0048.
 • Van Eck, N.J., ve Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. Scientometrics, 84(2), 523–538.
 • Van Eck, N.J. ve Waltman, L. (2014). Visualizing bibliometric networks. In Y. Ding, R. Rousseau ve D. Wolfram (Eds.), Measuring scholarly impact: Methods and practice (pp. 285–320). Springer.
 • VOSviewer. (2022). Erişim Adresi (02.03.2022): https://www.vosviewer.com
 • Van Eck, N. J. ve Waltman, L. (2022). Erişim Adresi (05.03.2022): https://www.vosviewer.com/documentation/Manual_VOSviewer_1.6.18.pdf
 • Web of Science. (2022). Erişim Adresi (05.3.2022): https://www.webofscience.com/WoS/WoScc/basic-search
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı) Ankara: Seçkin Yayınevi.

Bibliometric Analysis and Bibliographic Maps of Publications Related to Children in the Field of Architecture

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 2, 511 - 527, 30.12.2022
https://doi.org/10.30785/mbud.1099993

Öz

The purpose of this study was to perform a bibliometric analysis of publications related to children in the field of architecture and to examine their bibliographic maps. The publications between 1975 and 2022 were accessed from the WoS (Web of Science) database. “Architecture” was chosen as the category of publications. A total of 747 publications from the WoS database with release dates up through March 15, 2022, were included in the study. The analysis of research data was examined under two headings: bibliometric analysis and bibliographic maps. The bibliographic map data was visualized through the VOSviewer program. As for the publications, the USA is the leading contributor to research in the field, with Turkey being the runner-up. Articles are the most common type of publication. Landscape Architecture is the most influential journal. Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) database rank first regarding indexes of the publications. It has been determined that the most frequently used words by the authors in their publications are child, playground, accessibility, architecture, design, education, home, play, learning, and urban design.

Kaynakça

 • Acer, D. ve Çiftçi, A. (2016). Mimarlık ve Çocuk. Çocuklar için Mimarlık Eğitimi ve Uygulamaları: ARKKI Mimarlık Okulu Erişim Adresi (10.03.2022): http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlikveDergiSayi=403veRecID=3918
 • Acer, D. ve Gözen, G. (2013). Çocuk ve Mimarlık Çocuklar için Mimari Tasarım Öğretim Programı, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Anonim, (2022). Bibliyometri nedir? Tübitak, ULAKBİM, Arf Bilgi Merkezi, Ankara. Erişim Adresi (08.03.2022): https://cabim.ulakbim.gov.tr/bibliyometrik-analiz/bibliyometrik-analiz-sikca- sorulan-sorular/
 • Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu. (2022). Erişim Adresi (06.03.2022): https://www.unfpa.org/data/world-population-dashboard
 • Cobo, M. J., López‐Herrera, A. G., Herrera‐Viedma, E., ve Herrera, F. (2012). SciMAT: A new science mapping analysis software tool. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63(8), 1609-1630. https://doi.org/10.1002/asi.22688
 • Çakırer Özservet, Y. (2015). Türkiye'de Çocuk ve Şehir İlişkisi Üzerine Yapılmış Çalışmalar. Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları Yayın No: 91, 20-50. ISBN: 9786056566370. İstanbul: İmak Ofset
 • Day, C. ve Midbjer, A. (2007). Environment and Children. Routledge.
 • Dudek, M. (2000). Kindergarten architecture. Taylor ve Francis.
 • Gehl, J. (2010). Cities for People (Vol. 1). Washington, Covelo.
 • Gokmen, H. ve Tasci, B. G. (2016). Children's views about child friendly city: A case study from Izmir. Megaron, 11(4). DOI: 10.5505/Megaron.2016.20981
 • Gur, E. (2014). The Effect of physical and environmental factors of a child development center on a center's selection. ArchNet-IJAR: International Journal of Architectural Research, 8(3), 136.
 • Gür, Ş. Ö. ve Zorlu, T. (2002). Çocuk mekânları. Yapı-Endüstri Merkezi. İstanbul.
 • Hart, R., Daiute, C., Iltus, S., Kritt, D., Rome, M., ve Sabo, K. (1997). Developmental theory and children's participation in community organizations. Social Justice, 24(3 (69), 33-63.
 • Lynch, K. (1960). The image of the city. MIT press.
 • Martínez, M. A., Cobo, M. J., Herrera, M., ve Herrera-Viedma, E. (2015). Analyzing the scientific evolution of social work using science mapping. Research on social work practice, 25(2), 257- 277.
 • Mojarrab, A. (2019). Türkiye’de çocuk-mekân üzerine yapılan lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Ana Bilim Dalı, İzmir.
 • Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics. Journal of Documentation, 25(4), 348-349.
 • Simla, S. (2013). Mimarlık ve Çocuk. Çocuk ve Mimarlık… Kaçış mı umut mu? Erişim Adresi (05.3.2022): http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm? sayfa=mimarlik&DergiSayi=384&RecID=3104
 • Sener, T. (2006). The children and architecture project in Turkey. Children Youth and Environments, 16(2), 191-206.
 • Sunay, S. (2013). Mimarlık ve Çocuk. Çocuk ve Mimarlık… Kaçış mı Umut mu? Erişim Adresi (07.03.2022):http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm? sayfa=mimarlikveDergiSayi=384veRecID=3104
 • Şahin, B. ve Türkün Dostoğlu, N. (2012). The importance of preschoolers’ experience in kindergarten design. METU JFA (29:1) 301-320.
 • Tandoğan, O. (2014). More livable urban space for children: practices around the world//Çocuk İçin Daha Yaşanılır Bir Kentsel Mekân: Dünyada Gerçekleştirilen Uygulamalar. Megaron, 9(1), 19.
 • Tüik (2020). İstatistiklerle Çocuk,2020 Erişim Adresi (11.03.2022): https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Cocuk-2020-37228
 • Türel, A. ve Gür, E. A. (2019). Effects of primary school’s physical environment on children’s spatial perception and behavior: the case of Kagithane, Istanbul, Turkey. Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research.425-443. https://doi.org/0.1108/ARCH-12-2018-0048.
 • Van Eck, N.J., ve Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. Scientometrics, 84(2), 523–538.
 • Van Eck, N.J. ve Waltman, L. (2014). Visualizing bibliometric networks. In Y. Ding, R. Rousseau ve D. Wolfram (Eds.), Measuring scholarly impact: Methods and practice (pp. 285–320). Springer.
 • VOSviewer. (2022). Erişim Adresi (02.03.2022): https://www.vosviewer.com
 • Van Eck, N. J. ve Waltman, L. (2022). Erişim Adresi (05.03.2022): https://www.vosviewer.com/documentation/Manual_VOSviewer_1.6.18.pdf
 • Web of Science. (2022). Erişim Adresi (05.3.2022): https://www.webofscience.com/WoS/WoScc/basic-search
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı) Ankara: Seçkin Yayınevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Emine Banu BURKUT
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0252-4054
Türkiye


Emine KÖSEOĞLU
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
0000-0003-2457-7659
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 8 Nisan 2022
Kabul Tarihi 22 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Burkut, E. B. & Köseoğlu, E. (2022). Mimarlık Alanında Çocuklarla İlgili Yayınların Bibliyometrik Analizi ve Bibliyografik Haritaları . Journal of Architectural Sciences and Applications , 7 (2) , 511-527 . DOI: 10.30785/mbud.1099993