Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 109 - 116 2019-12-30

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN PERMA MODELİNE GÖRE YORDANMASI: SOSYAL DESTEK VE POZİTİFLİĞİN ROLÜ

Mehmet BOYACI [1]


Bu çalışmada, sosyal destek ve pozitifliğin üniversite öğrencilerinin PERMA modeline göre iyi oluş düzeylerini manidar biçimde yordayıp yordamadığı incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul’da farklı üniversitelerde öğrenim gören 84’ü erkek ve 171’i kadın olmak üzere toplam 255 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması 19.73 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak, PERMA Ölçeği, Algılanan Elde Edilebilir Destek Ölçeği (AEDÖ), Pozitiflik Ölçeği (PÖ) ve son olarak katılımcılardan bilgi toplamak amacıyla araştırmacının tasarladığı kişisel bilgi formu tercih edilmiştir. Bu araştırma sosyal destek, pozitiflik ve iyi oluş arasındaki ilişkileri belirlemeyi amaçlayan ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırmanın hipotezlerini test etmek üzere verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu ve Çoklu Regresyon Analizi kullanılmıştır. Yapılan analizlerden elde edilen sonuçlar, sosyal destek, pozitiflik ve iyi oluş arasında pozitif yönde manidar bir ilişki, olduğunu göstermiştir. Sosyal destek ve pozitifliğin iyi oluşu ne düzeyde yordadığını test etmek amacıyla uygulanan çoklu regresyon analizi neticesinde sosyal destek ve pozitifliğin üniversite öğrencilerinin iyi oluş düzeylerinin manidar bir yordayıcısı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (R2= .59, p < .01). Sonuç bölümünde araştırma bulguları alan yazın ışığında tartışılmış, araştırmacılara ve eğitimcilere yönelik önerilerde bulunulmuştur.

PERMA, İyi-oluş, Sosyal destek, pozitiflik
  • Aladağ, M. (2009). Üniversiteye uyum konusunda yürütülen akran danışmanlığı programının değerlendirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4.31. 12-22. Butler, J., & Kern, M. L. (2016). The PERMA-Profiler: A brief multidimensional measure of flourishing. International Journal of Wellbeing, 6, 1–48. Caprara, G. V., Alessandri, G., Eisenberg, N., Kupfer, A., Steca, P., Caprara, M. G., & Abela, J. (2012). The Positivity Scale. Psychological Assessment, 24, 701-712. Caprara, G. V., Eisenberg, N., & Alessandri, G. (2017). Positivity: The dispositional basis of happiness. Journal of Happiness Studies, 18(2), 353-371. Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. London: Pearson. Çıkrıkçı, Ö., Çiftçi, M., & Gençdoğan, B. (2015). Pozitiflik ölçeği türkçe formu’nun psikometrik özellikleri. The Journal of Happiness &Well-Being, 3(1), 57-76. Demirci, İ., Ekşi, H., Dinçer, D., & Kardaş, S. (2017). Beş boyutlu iyi oluş modeli: PERMA Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği. The Journal of Happiness & Well-Being, 5(1), 60-77. Diener, E., Napa-Scollon, C. K., Oishi, S., Dzokoto, V., & Suh, E. M. (2000). Positivity and the construction of life satisfaction judgments: Global happiness is not the sum of its parts. Journal of Happiness Studies, 1(2), 159-176. George, D., & Mallery, P. (2016). IBM SPSS Statistics 23 Step by Step: A Simple Guide and Reference, 23.0 update (14 ed.) New York & London: Routledge. Goodman, F., Disabato, D., Kashdan, T., & Kauffman, S. (2017). Measuring well-being: A comparison of subjective wellbeing and PERMA. The Journal of Positive Psychology, 1–12. doi:10.1080/17439760.2017.1388434. Gürgan, U., & Gür, S. (2019). Genç yetişkinlerde mental iyi oluş düzeyinin depresyonla ilişkisinin bazi değişkenlere göre incelenmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(6), 516-536. Hui, T., Yuen, M., & Chen, G. (2018). Career Adaptability, Self‐Esteem, and Social Support Among Hong Kong University Students. The Career Development Quarterly, 66(2), 94-106. Kapıkıran, S., & Kapıkıran, N. A. (2010). The validity and reliability of the Perceived Available Support Scale. Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, 43(2), 51. Khaw, D. & Kern, M. (2014). A cross-cultural comparison of the PERMA model of well-being. Undergraduate Journal opf Psychology at Berkeley, University of California, 8, 10-23. Kim, S., & Suh, S. (2019). Social support as a mediator between insomnia and depression in female undergraduate students. Behavioral sleep medicine, 17(4), 379-387. Lauriola, M., & Iani, L. (2017). Personality, positivity and happiness: A mediation analysis using a bifactor model. Journal of Happiness Studies, 18(6), 1659-1682. Mirucka, B., Bielecka, U., & Kisielewska, M. (2016). Positive orientation, self-esteem, and satisfaction with life in the context of subjective age in older adults. Personality and Individual Differences, 99, 206-210. Özhan, M. B., & Boyacı, M. (2018). Üniversite öğrencilerinde depresyon, anksiyete ve stresin yordayıcısı olarak azim: Bir yapısal eşitlik modellemesi. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19(4). 370-376 Ryff, C. D. (1989a). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069-1081. Schulz, U. and Schwarzer, R. (2003). Soziale Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung. Die Berliner Social Support Skalen (BSSS) [Social support in coping with illness: The Berlin Social Support Scales (BSSS)]. Diagnostica, 49: 73-82. Seligman, M. (2018). PERMA and the building blocks of well-being. The Journal of Positive Psychology, 13(4), 333-335. DOI: 10.1080/17439760.2018.1437466. Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013) Using Multivariate Statistics (Sixth ed.) Pearson, Boston. Tabak Yavuz, B., Şahin, F., & Tabak, H. (2018). İlköğretim Kurumu Öğretmenlerinin İşkoliklik Düzeyleri İle Örgüt Sağlığına İlişkin Algıları Arasındaki İlişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 610-621. Tansey, T. N., Smedema, S., Umucu, E., Iwanaga, K., Wu, J. R., Cardoso, E. D. S., & Strauser, D. (2018). Assessing college life adjustment of students with disabilities: application of the PERMA framework. Rehabilitation Counseling Bulletin, 61(3), 131-142. Wagner, L., Gander, F., Proyer, R. T., & Ruch, W. (2019). Character strengths and PERMA: Investigating the relationships of character strengths with a multidimensional framework of well-being. Applied Research in Quality of Life, 1-22. Watanabe, K., Kawakami, N., Shiotani, T., Adachi, H., Matsumoto, K., Imamura, K., ... & Kagami, T. (2018). 659 The Japanese version of the workplace perma-profiler. Occupational and Environmental Medicine, 75(Suppl_2). Zümbül, S. Öğretmen Adaylarının Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinde Bilinçli Farkındalık ve Affetmenin Yordayıcı Rolleri. Ege Eğitim Dergisi, 20(1), 20-36.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6980-4857
Yazar: Mehmet BOYACI (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Kasım 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mead650375, journal = {Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {2717-8390}, address = {}, publisher = {İstanbul Medeniyet Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {109 - 116}, doi = {}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN PERMA MODELİNE GÖRE YORDANMASI: SOSYAL DESTEK VE POZİTİFLİĞİN ROLÜ}, key = {cite}, author = {Boyacı, Mehmet} }
APA Boyacı, M . (2019). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN PERMA MODELİNE GÖRE YORDANMASI: SOSYAL DESTEK VE POZİTİFLİĞİN ROLÜ . Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 109-116 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mead/issue/51633/650375
MLA Boyacı, M . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN PERMA MODELİNE GÖRE YORDANMASI: SOSYAL DESTEK VE POZİTİFLİĞİN ROLÜ" . Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 (2019 ): 109-116 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mead/issue/51633/650375>
Chicago Boyacı, M . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN PERMA MODELİNE GÖRE YORDANMASI: SOSYAL DESTEK VE POZİTİFLİĞİN ROLÜ". Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 (2019 ): 109-116
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN PERMA MODELİNE GÖRE YORDANMASI: SOSYAL DESTEK VE POZİTİFLİĞİN ROLÜ AU - Mehmet Boyacı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 116 VL - 3 IS - 2 SN - 2717-8390- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN PERMA MODELİNE GÖRE YORDANMASI: SOSYAL DESTEK VE POZİTİFLİĞİN ROLÜ %A Mehmet Boyacı %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN PERMA MODELİNE GÖRE YORDANMASI: SOSYAL DESTEK VE POZİTİFLİĞİN ROLÜ %D 2019 %J Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi %P 2717-8390- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Boyacı, Mehmet . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN PERMA MODELİNE GÖRE YORDANMASI: SOSYAL DESTEK VE POZİTİFLİĞİN ROLÜ". Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 / 2 (Aralık 2020): 109-116 .
AMA Boyacı M . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN PERMA MODELİNE GÖRE YORDANMASI: SOSYAL DESTEK VE POZİTİFLİĞİN ROLÜ. MEAD. 2019; 3(2): 109-116.
Vancouver Boyacı M . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN PERMA MODELİNE GÖRE YORDANMASI: SOSYAL DESTEK VE POZİTİFLİĞİN ROLÜ. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2019; 3(2): 109-116.
IEEE M. Boyacı , "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN PERMA MODELİNE GÖRE YORDANMASI: SOSYAL DESTEK VE POZİTİFLİĞİN ROLÜ", Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 109-116, Ara. 2020