Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN VELİ İŞBİRLİĞİ (SİNOP İLİ BOYABAT İLÇESİ ÖRNEĞİ)

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 27 - 35, 30.06.2020

Öz

Öğretmen- veli işbirliği hem eğitim-öğretim faaliyetlerinin amacına ulaşması açısından hem de yasal olarak zorunluluktur. Bu durum eğitim kurumlarını, işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmaya zorunlu kılmaktadır. İlkokulda veli, okulla olan iletişimini sınıf öğretmeni ile gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla işbirliğini kurma ve artırmada kilit rol sınıf öğretmenlerinindir. Bu iletişimin verimli olabilmesi, öğretmenin işbirliğine bakış açısı ile de ilgilidir. İşbirliğinin öneminin farkında olan bir öğretmen, veli ile işbirliğini sağlamayı ve artırmayı hedefler buna yönelik çalışmalar yapar. Bu çalışma ile sınıf öğretmenlerine göre öğretmen - veli işbirliği ve bu işbirliğinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışma betimsel nitelikte olup, tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu amaçlı örneklem yöntemi ile seçilen, Sinop ili Boyabat ilçesinde görev yapan 30 kadın, 18 erkek olmak üzere 48 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma verileri veli işbirliği ölçek formu ile elde edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre öğretmenlerin, öğretmen-veli işbirliğine önem verdikleri, velileri eğitim öğretim sürecine dahil etmeye çalıştıkları görülmektedir. Öğretmenlerin, öğretmen-veli işbirliğine verdikleri önemin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği ancak kadınların erkeklerden daha olumlu bir bakış açısına sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Kıdem yılı değişkenine göre de öğretmenlerin, öğretmen-veli işbirliğine verdikleri önemin anlamlı bir farklılık göstermediği ancak 6-10 yıl arası kıdeme sahip öğretmenlerin daha olumlu bir bakış açısına sahip oldukları görülmektedir. Bu çalışma alan yazına katkı sağlaması bakımından önemli görülmektedir.

Kaynakça

 • Altuntaş, B, Demirdağ, S, Ertem, H . (2020). Veli algılarına okul yöneticilerinin yönetim becerileri ile okul iklimi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (2) , 254-269.
 • Aydın, A. (1998). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Balcı, A , & Tezel Şahin, F . (2018). Öğretmen-aile iletişiminde whatsapp uygulamasının kullanımı . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 38(2) , 749-776 .
 • Bay, D , Bahçıvan, E , & Kalay, B . (2018). Okul öncesinde okul aile işbirliğine yönelik ailelerin ve öğretmenlerin görüşleri . Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 4 (3) , 58-82 .
 • Biber, K. (2003). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin, ailelerinin sosyo ekonomik düzeylerine göre öğretmen aile iletişimi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 9(3), 360-373.
 • Burns, C. P., Roe, B. D. & Ross Ep (1992). Teaching Reading in Today’s Elementary. Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Bursalıoğlu, Z. (1987). Okul Yönetiminde Yeni Yapı Ve Davranış. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32(32), 470-483.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Calderhead, J. (1997). Öğretmenlerin uzmanlığının tanınması ve geliştirilmesi: 21. yüzyılı bekleyen sorunlar, Uluslararası Dünya Öğretmen Eğitimi Konferansı (27 Ağustos-2 Eylül 1995), Ankara, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü.
 • Celep, C. (2014). Sınıf Yönetiminde Kuram ve Uygulama. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Demirbulak, D. (2000). Veli-öğretmen görüşmeleri ile ilgili bir çalışma. Millî Eğitim Dergisi, 146, 53-55.
 • Erkan, S. (1996). Geleceğin eğitim sisteminde sınıf öğretmenliği. Sempozyum 96, Modern Öğretmen Yetiştirmede Gelişme ve İlerlemeler, 30.
 • Eroğlu, E., Ataizi, M., Yüksel, N. A., & Yüksel, A. H. (2014). Etkili İletişim Teknikleri. Anadolu Üniversitesi, 3.
 • Gökçe, E. (2000). İlköğretimde okul aile işbirliğinin geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(7), 204-209.
 • Graham Clay, S. (2005). Communicating with parents: Strategies for teachers. School Community Journal, 15(1), 117-129.
 • Hill, N. E., & Taylor, L. C. (2004). Parental school involvement and children's academic achievement: Pragmatics and issues. Current directions in psychological science, 13(4), 161-164.
 • Kaplan, S. (2002). İlköğretim I. kademe okul-aile işbirliği mevcut durum ve bir model önerisi. (Yayınlanmamış, Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi (17. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaşıkçı, M. (1996). İlköğretimde velilerle işbirliği kurmada öğretmenlerin kendi yeterlikleriyle ilgili görüşleri. (Yayınlanmamış, Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kılıç, S. (2016). Cronbach’ın alfa güvenirlik katsayısı. Journal of Mood Disorders, 6(1), 47-48.
 • Kılıç, Z . (2019). Sınıf öğretmenlerinin ve anne-babaların gözünden okul aile işbirliği . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 20 , 525-558 .
 • KıncaL, R. (1991). Okul-aile birliğinin fonksiyonunu gerçekleştirme düzeyi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Koç, M. H.(2018). Veli görüşlerine göre veli öğretmen ilişkisi ölçeğinin geliştirilmesi ve veli öğretmen ilişkisinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 47(218), 55-76.
 • Kurbay, E. (2008). Öğretmen veli–işbirliğinin öğrenci başarısına etkisinin Büyükçekmece ilköğretim okulları örneğinde incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.) Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • MEB (2012). Millî eğitim bakanlığı okul-aile birliği yönetmeliği. 9 Şubat 2012 tarihli 28199 sayılı Resmî Gazete.
 • Özdoğru, M . (2021). İlkokullarda öğretmen-veli ilişkisinde yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri . Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi , 2(1) , 68-76 .
 • Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). Using Multivariate Statistics (sixth ed.). Boston: Ally And Bacon.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi Ve Spss ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yiğit, B. (2008). “Okul Toplum İlişkileri ve Okula Toplumsal Katılım”.Çelik, V. (Ed), Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi içinde (s. 198-221). Ankara: Pegem Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma makalesi
Yazarlar

İzzet KARACA (Sorumlu Yazar)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-9681-5073
Türkiye


Nahide KARACA
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-2497-0717
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Başvuru Tarihi 4 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mead932539, journal = {Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {2717-8390}, address = {}, publisher = {İstanbul Medeniyet Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {27 - 35}, doi = {}, title = {SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN VELİ İŞBİRLİĞİ (SİNOP İLİ BOYABAT İLÇESİ ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {Karaca, İzzet and Karaca, Nahide} }
APA Karaca, İ. & Karaca, N. (2020). SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN VELİ İŞBİRLİĞİ (SİNOP İLİ BOYABAT İLÇESİ ÖRNEĞİ) . Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 27-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mead/issue/63456/932539
MLA Karaca, İ. , Karaca, N. "SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN VELİ İŞBİRLİĞİ (SİNOP İLİ BOYABAT İLÇESİ ÖRNEĞİ)" . Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (2020 ): 27-35 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mead/issue/63456/932539>
Chicago Karaca, İ. , Karaca, N. "SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN VELİ İŞBİRLİĞİ (SİNOP İLİ BOYABAT İLÇESİ ÖRNEĞİ)". Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (2020 ): 27-35
RIS TY - JOUR T1 - SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN VELİ İŞBİRLİĞİ (SİNOP İLİ BOYABAT İLÇESİ ÖRNEĞİ) AU - İzzet Karaca , Nahide Karaca Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 35 VL - 5 IS - 1 SN - 2717-8390- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN VELİ İŞBİRLİĞİ (SİNOP İLİ BOYABAT İLÇESİ ÖRNEĞİ) %A İzzet Karaca , Nahide Karaca %T SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN VELİ İŞBİRLİĞİ (SİNOP İLİ BOYABAT İLÇESİ ÖRNEĞİ) %D 2020 %J Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi %P 2717-8390- %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Karaca, İzzet , Karaca, Nahide . "SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN VELİ İŞBİRLİĞİ (SİNOP İLİ BOYABAT İLÇESİ ÖRNEĞİ)". Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (Haziran 2020): 27-35 .
AMA Karaca İ. , Karaca N. SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN VELİ İŞBİRLİĞİ (SİNOP İLİ BOYABAT İLÇESİ ÖRNEĞİ). MEAD. 2020; 5(1): 27-35.
Vancouver Karaca İ. , Karaca N. SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN VELİ İŞBİRLİĞİ (SİNOP İLİ BOYABAT İLÇESİ ÖRNEĞİ). Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2020; 5(1): 27-35.
IEEE İ. Karaca ve N. Karaca , "SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN VELİ İŞBİRLİĞİ (SİNOP İLİ BOYABAT İLÇESİ ÖRNEĞİ)", Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 27-35, Haz. 2020