Cilt: 5 Sayı: 1, 1.07.2022

Yıl: 2022

Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research (MedFAR), su ürünleri/bilimlerinin tüm yönleriyle ilgili yüksek kaliteli araştırma makalelerinin, kısa bildirilerin, teknik notların, yorumların ve derlemelerin yayılması için disiplinler arası çalışmalar dahil olmak üzere balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bir platform oluşturmayı amaçlayan uluslararası, hakemli ve açık erişimli akademik bir dergidir. 

Derginin ana odak noktası Akdeniz ve Karadeniz bölgesidir. Ancak, bu herhangi bir coğrafi kısıtlama anlamına gelmemektedir ve diğer çalışma alanlarını içeren bilimsel çalışmalar da dergide yer almaktadır. Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research, bilim ve endüstri arasında köprü kurarak bölgede çevresel (deniz ve tatlı su ekosistemleri), ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir avcılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergi, idari ve operasyonel sorunlara uygulanabilir çözümler sunan vaka analizlerini/çalışmalarını da kapsamaktadır. Uygulamalı araştırma, yenilikçi çözümler ve ürün geliştirme gibi amaçlarla, kavramsal çerçeveler ve araştırmacılardan gelen eleştirel meta-analiz incelemeleri de bu dergi içinde yer almaktadır.

AMAÇ VE KAPSAM
Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research (MedFAR), su ürünleri/bilimleri, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili aşağıdaki konuları kapsamaktadır;

• Çevre ve balıkçılık ve/veya su ürünleri etkileşimleri, balıkçılık ve su ürünleri operasyonlarının ekolojisi,
• LCA (Life Cycle Assessments: Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri)
• Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde risk analizi (çevresel, ekonomik, sosyal)
• Deniz bilimi eğitimi
• İklim değişikliği ve bunun balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği üzerindeki potansiyel etkisi,
• Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili sosyal ve ekonomik konular,
• Kıyı bölgesi yönetimi ve deniz koruma alanları dahil olmak üzere balıkçılık ve su ürünleri politikaları ve yönetimi,
• Genetik ve anaç yönetimi,
• Biyogüvenlik ve sucul hayvan sağlığı yönetimi,
• Sürdürülebilir balık yemi üretimi ve teknolojisi,
• Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili açık deniz teknolojisi dahil olmak üzere yenilikçi malzeme ve teknolojisi,
• Su kalitesi, su kaynakları izleme/yönetimi ve teknolojisi,
• Alg teknolojisi, mavi biyoteknoloji,
• Balıkçılık yönetimi, koruma ve restorasyon mühendisliği,
• Balıkçılık ve yetiştiricilik uygulamaları, ürün kalitesi, güvenliği ve sertifikasyonu,
• Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinde yazılım, bilgi/iletişim ve mobil teknolojiler,
• Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinde enerji verimliliği,
• Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinde balık davranışı, su hayvanlarının sağlığı ve etiği.

Yazım Kuralları

1.1 Genel Kurallar
• Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research (MedFAR) yılda iki kez yayınlanmaktadır.
• Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe'dir.
• Tüm çalışmalar, en az 2 nitelikli hakem tarafından hakem değerlendirme sürecine tabi tutulur.
• Gönderilen çalışmalar, baş editör tarafından nihai onay alındıktan sonra yayınlanır.
• Yayın kategorileri aşağıdaki gibidir:
a) Araştırma makalesi: Orijinal araştırma sonuçlarını sunan makaleler.
b) Derleme makaleleri: Belirli bir konudaki ilgili bilimsel çalışmaların güncel ve kapsamlı bir incelemesidir.
c) Kısa bildiri: Bu kategori, devam eden araştırmaların sonuçlarının hızlı ve kısa bir şekilde duyurulmasından oluşur.
d) Teknik not: Teknik not, belirli bir gelişme, teknik veya prosedürün kısa bir tanımını veren kısa bir makaledir. Mevcut bir teknik veya prosedürün araştırma tekniklerine yönelik bir değişikliğini de açıklayabilir.
e) Yorumlar/yanıt yorumlar: MedFAR'da yayınlanan bir makalenin adil ve bilimsel temelli eleştirileri veya değerlendirilmesi ve makalenin yazar(lar)ının yanıtı.
f) Spotlight köşesi: Kritik/sıcak bir konuyla ilgili kısa kişisel görüşler, değerlendirmeler veya önemli noktaların yanı sıra balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine ilgi duyan yeni bir gelişme, girişim veya projenin tanıtımı.
1.2 Başlık Sayfası
Başlık sayfası şunları içermelidir:
• Yazar(lar)ın ad(lar)ı
• Bilgilendirici bir başlık
• Yazar(lar)ın kurum(lar)ı ve adres(ler)i
• Sorumlu yazarın e-posta adresi


1.3 Özet
Özetler 150 ila 250 kelime arasında olacak şekilde yazılmalıdır. Özet, tanımsız kısaltmalar veya belirsiz referanslar içermemelidir.
1.4 Anahtar Kelimeler
İndeksleme için 3 ila 5 anahtar kelime verilmelidir.
1.5 Teşekkür
Kişilerin, bağışların, fonların vb. teşekkürleri başlık sayfasında ayrı bir bölümde olmalıdır. Finans olan kurum/kuruluşların isimleri tam olarak yazılmalıdır.
1.6 Yazı Stili
Yazılar A4 boyutunda ve yazı tipi 12 punto Times New Roman olmalıdır.
Yazı aralığı 1,5 boşluk olmalıdır.
Her paragraf girintili olmalıdır.
Her sayfanın sağ alt köşesinde olacak şekilde sayfalar numaralandırılmalıdır.
Makalenin başlık/giriş sayfası yazarların adlarını, kurum ve posta adreslerini içermelidir. Sorumlu yazar, çalışma adresi, telefon numaraları ve e-posta adresi belirtilmelidir.
Tüm resimler, şekiller ve tablolar metnin sonunda değil, metin içinde uygun noktalara yerleştirilmelidir. (Resim ve tabloların hazırlanmasına ilişkin detaylar aşağıda listelenmiştir).
Satır numaraları makalenin tamamına eklenmelidir.
Makaleler şu şekilde düzenlenmelidir: Başlık sayfası, özet, anahtar kelimeler, giriş, materyal-metot/yöntem, bulgular/sonuçlar, tartışma, sonuç, kaynaklar. Bölüm başlıkları kalın büyük harflerle 12 punto olarak yazılmalıdır.
Ölçü birimlerinin tamamı SI sisteminin temel birimleri şeklinde verilmelidir.

1.7 Kaynaklar
Kaynaklara metin içinde aşağıdaki örneğe göre atıf yapılmalıdır:
(Lawrence, 1990; Samuel ve Richardson, 2013; Rickshaw vd., 2017). Yazarların referansların yönetimi ve formatlanması için EndNote (http://www.endnote.com) ve Reference Manager (http://www.refman.com) gibi araçları kullanmalarını tavsiye ederiz.

Kaynaklar bölümünde verilecek kaynaklar "6th Edition of APA Citation" olacak şekilde aşağıdaki kurallara göre listelenmelidir;
Dergilerde yayınlanan makale
Moncada, S., Palmer, R.M.J., Higgs, E.A. (1989) Biosynthesis of nitric oxide from L-arginine: A pathway for the regulation of cell function and communication. Biochemistry and Pharmacology 38: 1709 -1715.
Kitap
Strunk, W., White, E.B. (2000) The Elements of Style, fourth ed. Longman, New York.
Kitap bölümü
Mettam, G.R., Adams, L.B. (2009) How to prepare an electronic version of your article, in: Jones, B.S., Smith, R.Z. (Eds.), Introduction to the Electronic Age. E-Publishing Inc., New York, pp. 281–304.
Tebliğ
Glare, T.R., Barlow, N.D., Walsh, P.J. (1998) Potential agents for eradication or control of gypsy moth in New Zealand. In: Proceeddings of the 51 st New Zealand Plant Protection Conference. New Zealand Plant Protection Society, pp. 224-229.
Şekil ve Tablolar
Makale içinde sayılar kullanılarak atıfta bulunulmalıdır. Örneğin, Şekil 1, Şekil 2, vb. Tüm tablo ve şekillerin boyutu 16x20 cm'yi geçmemelidir. Şekiller JPEG, TIFF veya PNG veri formatlarında ve maksimum 300 dpi yüksek çözünürlüklü olmalıdır. MS-Office dosyaları da kabul edilebilir.
Çizimler, siyah silinmez mürekkeple ayrı beyaz kağıt sayfalarında olmalıdır (nokta vuruşlu çizimlere izin verilmez); yazılar bir katman veya fotokopi üzerinde olmalı ve %50 küçültme için 4 mm'den az olmamalıdır. Her şeklin ayrı bir lejandı/açıklaması olmalıdır; bunlar yollanan metnin sonunda ayrı bir sayfada gruplandırılmalıdır. Tüm semboller ve kısaltmalar açık bir şekilde yazılmalıdır.
Tablolar açıklayıcı olmalı ve yalnızca temel verileri içermelidir. Her tablo ayrı verilmeli ve rakamlarla numaralandırılmalıdır. Örneğin, Tablo 1, ve kısa bir açıklaması verilmelidir. Birimler, tablonun içinde değil, sütun başlıklarında parantez içinde olmalıdır. Tüm kısaltmalar dipnotta belirtilmelidir.
Daha önce yayınlanmış bir kaynaktan çoğaltılan tüm tablo ve şekiller, yayıncı veya telif hakkı sahibinden bir izin mektubu ile birlikte sunulmalıdır.

2. YAYIN GÖNDERİMİ KONTROL LİSTESİ
Gönderim sürecinin bir parçası olarak, yazarların, çalışmalarını yazım kurallarında yer alan tüm maddelere uygun olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Gönderilen çalışmalar, yazım kurallarına uygun değilse yazar(lar)a iade edilecektir.

ÖNEMLİ NOTLAR
* Editörler ve Danışma Kurulu üyeleri dahil olmak üzere MedFAR ekibi ve yazarlar için bilimsel yayında yüksek etik ve profesyonel standartlar sağlamaya tamamen bağlı olduğunu lütfen unutmayın. Yeni bir dergi olmasına ve Yayın Etiği Komitesinin (Committee on Publication Ethics: COPE) bir üyesi olmamasına rağmen, MedFAR, hem editörler hem de yazarlar için en iyi uygulamalar ve araştırma yayınları için COPE kılavuzlarından ve standartlarından ilham almıştır; “GUIDELINES ON GOOD PUBLICATION PRACTICE” (https://publicationethics.org/files/u7141/1999pdf13.pdf), INTERNATIONAL STANDARDS FOR EDITORS (https://publicationethics.org/files/International%20standard_editors_for%20website_11_Nov_2011.pdf) ve INTERNATIONAL STANDARDS FOR AUTHORS (https://publicationethics.org/files/International%20standards_authors_for%20website_11_Nov_2011.pdf). Yazarların, editoryal yönlerden haberdar olmaları ve bu standartlara tam olarak uymaları için makalelerini göndermeden önce bu belgeleri gözden geçirmeleri rica olunur.
Yayınlanmak üzere MedFAR'a gönderilen tüm çalışmalar, yazar(lar) tarafından çevrimiçi olarak gönderilmeden önce İThenticate yazılımı kullanılarak intihal taramasından geçirilmelidir. "Benzerlik İndeksi" %24'ü geçmemelidir. Benzerlik raporu, makale, makale gönderimi ve telif hakkı formu ile birlikte gönderilmelidir.
Hayvanlarla ilgili araştırma çalışmalarına, anketlere, odak-grup tartışmalarına ve gözlemlere dayanan tüm yazılar, ilgili "Etik Kurul"dan bir izin/onay mektubu içermelidir.
İkincil kaynaklardan elde edilen yazılarda, yazarlar kullanılan ölçekler, anketler ve fotoğraflar için ilk telif hakkı sahiplerinden izin mektubu alınmalıdır.

**Yazarların, çalışmalarını göndermeden önce telif hakları/lisanslama ve etikle ilgili MedFAR politikalarını okumaları tavsiye edilir (MedFAR ile ilgili bölüme bakınız).

Etik İlkeler ve Yayın Politikası
YAYIN POLİTİKASI

Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research (MedFAR), bilimsel bulguların yayılması için serbestçe erişilebilir bir platform kurarak, bölgesel düzeyde bilgi paylaşımını kolaylaştırarak ve bilim-sanayi etkileşimlerini teşvik ederek sürdürülebilir avcılık ve su ürünleri endüstrilerinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan uluslararası, hakemli, açık erişimli akademik bir dergidir.

MedFAR, bilimsel araştırma çalışmalarının ve üretilen bilginin açık erişimli ve ücretsiz dağıtımı ilkelerine tamamen bağlıdır (http://www.oaacademy.org/why-open-access.html).

Bu konuda; açık erişim politikaları için küresel olarak kabul edilen ilkeler, örneğin “Budapest Open Access Initiative” (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read) ve bilimsel dergilerin yayınlanmasında en iyi uygulamalara yönelik kılavuzlara Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (https://doaj.org/bestpractice) uymaktadır.

Bölgesel düzeyde balıkçılık ve su ürünleri sektörlerinin sürdürülebilir gelişimi için bilimsel araştırmaların ve mevcut en iyi bilimsel bilginin yayılmasını kolaylaştırmak için MedFAR herhangi bir yayın veya işlem ücreti talep etmez. MedFAR dergisinde yayınlanmak için temel kriter, gönderilen çalışmaların/makalelerin bilimsel kalitesidir.

Yayın Ücretleri
Yazar ücretleri/Erişim: Dergi veri tabanı tamamen açık erişimlidir ve yayınlanan çalışmaların tam metinleri Dergi web sitesinden ücretsiz olarak erişilebilir. Ayrıca yazarlar hiçbir şekilde gönderim esnasında, makale sürecinde ve yayınlama aşamasında herhangi bir ücret ödemezler.

Hakem Değerlendirme Süreci
Gönderilen tüm yazılar, Editörler tarafından ilk değerlendirmeye tabidir ve daha fazla değerlendirme için uygun bulunursa, bağımsız ve uzman bilimsel hakemler tarafından hakem değerlendirmesine girer.

TELİF HAKKI, LİSANSLAMA ve YAYIN HAKLARI
MedFAR, “Budapest Open Access Initiative” recommendations (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/) ile uyumludur.
MedFAR, bilimsel çalışmaların yayınlanması için ““Creative Commons” (http://www.oaacademy.org/licensing.html) Licensing scheme for publication of scholarly works Lisans şemasını kullanıyor. MedFAR'daki makaleler, Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) altında lisanslanmıştır. Lisans ile ilgili daha fazla bilgi için https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode adresini ziyaret ediniz.
Yazarların daha fazla ayrıntılı bilgi için https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode adresini ziyaret etmesi tavsiye edilir.

ETİK İLKELER
Editörler ve Danışma Kurulu üyeleri dahil olmak üzere MedFAR ekibi, yazarlar için bilimsel yayında yüksek etik ve profesyonel standartlar sağlamaya tamamen kararlıdır. Yeni bir dergi olmasına ve Yayın Etiği Komitesinin (Committee on Publication Ethics: COPE) bir üyesi olmamasına rağmen, MedFAR, hem editörler hem de yazarlar için en iyi uygulamalar ve araştırma yayınları için COPE kılavuzlarından ve standartlarından ilham almıştır;

“İYİ YAYIN UYGULAMASI YÖNERGELERİ” “GUIDELINES ON GOOD PUBLICATION PRACTICE” (https://publicationethics.org/files/u7141/1999pdf13.pdf),

EDİTÖRLER İÇİN ULUSLARARASI STANDARTLAR (https://publicationethics.org/files/International%20standard_editors_for%20website_11_Nov_2011.pdf)
ve
YAZARLAR İÇİN ULUSLARARASI STANDARTLAR (https://publicationethics.org/files/International%20standards_authors_for%20website_11_Nov_2011.pdf).

Yazarların, editoryal yönlerden haberdar olmaları ve bu standartlara tam olarak uymaları için makalelerini göndermeden önce bu belgeleri gözden geçirmeleri rica olunur.

Yayınlanmak üzere MedFAR'a gönderilen tüm çalışmalar, yazar(lar) tarafından çevrimiçi olarak gönderilmeden önce İThenticate yazılımı kullanılarak intihal taramasından geçirilmelidir. "Benzerlik İndeksi" %24'ü geçmemelidir. Benzerlik raporu, makale, makale gönderimi ve telif hakkı formu ile birlikte gönderilmelidir.
Hayvanlarla ilgili deneysel çalışmalar için, deneyin laboratuvar hayvanlarının bakımı ve kullanımına ilişkin ilgili ulusal veya uluslararası yönergelere göre yürütüldüğünden emin olmak için ilgili etik kuruldan önceden onay alınmış olmalıdır. Yazarlardan bu amaçla kanıt sunmaları istenebilir.

Makale gönderim, süreç işletim, yayın, basım, abonelik dahil hiçbir ücret talep edilmemektedir.

MedFAR, Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanmaktadır. MedFAR herhangi bir yayın ücreti uygulamamaktadır.

MedFAR'da Yayınlanan Makaleler Creative Common Licence tarafından lisanslanmaktadır.
 by-nc.svg

medfar@mersin.edu.tr