Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kardiyopulmoner Bypass Eşliğinde Yapılan Kalp Cerrahisinde Vücut Kitle İndeksinin Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkisi

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 1, 36 - 40, 23.01.2021
https://doi.org/10.37990/medr.822098

Öz

Amaç: Açık kalp operasyonları endovasküler alanda olan gelişmelere rağmen önemini korumaktadır. Obezite birçok hastalık ile ilişkilendirilmektedir. Obezite ile ilişkili hastalıklar içerisinde kalp hastalıkları da bulunmaktadır. Bizim çalışmamızda da vücut kitle indeksinin kardiyak cerrahi sonrası sonuçlar üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık.
Materyal ve Metod: Çalışmamıza 01 Ocak 2018 ile 01 Ekim 2019 tarihleri arasında kalp cerrahisi uygulanan toplam 215 hasta retrospektif olarak dahil edildi. Olgu verileri, operasyonda kullanılan teknikler, preoperatif, intraoperatif ve postoperatif veriler retrospektif olarak incelendi. Çalışma grupları obez olmayan hastalar (Grup 1 (VKİ<30 kg/m2)) ve obez olan hastalar (Grup 2 (VKİ≥30 kg/m2)) olmak üzere iki grup olarak belirlendi. Elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edildi.
Bulgular: Grup 1’de 123 ve Grup 2’de 92 hasta vardı. Grupların preoperatif (VKİ hariç) ve intraoperatif verileri benzerdi (p>0,05). Grupların postoperatif; renal yetmezlik, revizyon, intra-aortik balon pompası ihtiyacı, serebrovasküler olay, atriyal fibrilasyon, pnömoni, hastanede kalış süresi, mortalite ve taburcu sayısı verileri benzerdi (p>0,05). Ancak Grup 2’nin drenaj miktarı, entübasyon süresi ve yoğun bakım ünitesinde kalış süresi, Grup 1’e göre anlamlı olarak yüksekti (p<0,05).
Sonuç: Çalışmamızda vücut kitle indeksinin kalp cerrahisi sonrası mortalite ile ilişkili olmadığını ancak bu durumun kalp cerrahisi sonrası drenaj miktarını artırdığı, entübasyon süresini ve yoğun bakım ünitesinde kalış süresini uzattığını saptadık. Bu nedenlerden dolayı yüksek vücut kitle indeksinin morbiditeler ile ilişkili olduğunu düşünmekteyiz.

Kaynakça

 • Amaç B, Baltacı E. Perfüzyonist Mesleğinin Sağlık Çalışanları Arasındaki Bilinirliği. J Biotechnol and Strategic Health Res. 2020;4(1):33-38. doi:10.34084/bshr.687692
 • Guvenc O, Goncu MT, Engin M, Cayir MC, Ozyazicioglu AF. Effects of coronary endarterectomy on postoperative early results in long segment coronary artery disease. Eur Res J. 2020;6(3):187-192. doi:10.18621/eurj.486547.
 • Erdolu B, As AK, Engin M. The Relationship between the HATCH Score, Neutrophilto Lymphocyte Ratio and Postoperative Atrial Fibrillation After Off-Pump Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Heart Surg Forum. 2020;23(1):E88-E92. doi:10.1532/hsf.2771
 • Amaç B. Perfüzyonist: Geleceğin Mesleği Olabilir. Med Records. 2020;2(2):34-8. doi:10.37990/medr.739527
 • As AK, Engin M, Türk T. Early-term results of early coronary artery bypass graft surgery in patients under going primary percutaneous coronary intervention due to acute coronary syndrome. Eur Res J. 2020. doi:10.18621/eurj.593369
 • Kalan I, Yeşil Y. Obezite ile ilişkili Kronik Hastalıklar. Mised. 2010;(23-24):78-81.
 • Gümüş ÖF, Demirgan S, Abdullah T, Selcan A. Kalp cerrahisinde yüksek vücut kitle indeksinin morbidite ve mortalite üzerine etkileri. GKDA Derg. 2020;26(3):165-71. doi:10.5222/GKDAD.2020.40316
 • Ecevit AN, Altınbaş Ö, Güven C. Koroner Arter Baypas Greft Operasyonu Yapılan Obez ve Morbid Obez Hastaların Karşılaştırılması. Adıyaman Üni. Sağlık Bilimleri Derg. 2018;4(2):890-899. doi:10.30569/adiyamansaglik.435696
 • Ömeroğlu SN, Göksedef D, Balkanay OO, et al. Obezite ve vücut kütle indeksinin koroner arter bypass greftleme ameliyatına etkisi. Turk Gogus Kalp Dama. 2010;18(1): 005-010.
 • Sunar H, Halıcı Ü, Canbaz Ş, Yavuz E, Gür Ö, Duran E. Obezitenin koroner bypass cerrahisi üzerine etkisi. Gulhane Med J. 2003;45(4):338-342.
 • Vargo PR, Steffen RJ, Bakaeen FG, Navale S, Soltesz EG. The impact of obesity on cardiac surgery outcomes. J Card Surg. 2018;33(10):588-594. doi:10.1111/jocs.13793
 • Gramlich Y, Daiber A, Buschmann K, et al. Oxidative stress in cardiac tissue of patients undergoing coronar yartery bypass graft surgery: the effects of over weight and obesity. Oxi Med & Cellular Longevity. 2018. doi:10.1155/2018/6598326
 • Csige I, Ujvárosy D, Szabó Z, et al. Theimpact of obesity on the cardiovascular system. J Diabetes Res. 2018;4:3407306. doi:10.1155/2018/3407306
 • Borracci RA, Ingino CA, Miranda JM. Association of body massindex with short-term outcomes after cardiac surgery: retrospective study and meta-analysis. Medicina (B Aires). 2018;78(3):171-179.
 • Allama A, Ibrahim I, Abdallah A, et al. Effect of body massindex on early clinical outcomes after cardiac surgery. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2014;22(6):667-73. doi:10.1177/0218492313504092
 • Gao M, Sun J, Young N, et al. Impact of Body Mass Index on Outcomes in Cardiac Surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2016;30(5):1308-16. doi:10.1053/j.jvca.2016.03.002

Kardiyopulmoner Bypass Eşliğinde Yapılan Kalp Cerrahisinde Vücut Kitle İndeksinin Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkisi

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 1, 36 - 40, 23.01.2021
https://doi.org/10.37990/medr.822098

Öz

Amaç: Açık kalp operasyonları endovasküler alanda olan gelişmelere rağmen önemini korumaktadır. Obezite birçok hastalık ile ilişkilendirilmektedir. Obezite ile ilişkili hastalıklar içerisinde kalp hastalıkları da bulunmaktadır. Bizim çalışmamızda da vücut kitle indeksinin kardiyak cerrahi sonrası sonuçlar üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık.
Materyal ve Metod: Çalışmamıza 01 Ocak 2018 ile 01 Ekim 2019 tarihleri arasında kalp cerrahisi uygulanan toplam 215 hasta retrospektif olarak dahil edildi. Olgu verileri, operasyonda kullanılan teknikler, preoperatif, intraoperatif ve postoperatif veriler retrospektif olarak incelendi. Çalışma grupları obez olmayan hastalar (Grup 1 (VKİ<30 kg/m2)) ve obez olan hastalar (Grup 2 (VKİ≥30 kg/m2)) olmak üzere iki grup olarak belirlendi. Elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edildi.
Bulgular: Grup 1'de 123 ve Grup 2'de 92 hasta vardı. Grupların preoperatif (VKİ hariç) ve intraoperatif verileri benzerdi (p>0,05). Grupların postoperatif; renal yetmezlik, revizyon, intra-aortik balon pompası ihtiyacı, serebrovasküler olay, atriyal fibrilasyon, pnömoni, hastanede kalış süresi, mortalite ve taburcu sayısı verileri benzerdi (p>0,05). Ancak Grup 2'nin drenaj miktarı, entübasyon süresi ve yoğun bakım ünitesinde kalış süresi, Grup 1'e göre anlamlı olarak yüksekti (p<0,05).
Sonuç: Çalışmamızda vücut kitle indeksinin kalp cerrahisi sonrası mortalite ile ilişkili olmadığını ancak bu durumun kalp cerrahisi sonrası drenaj miktarını artırdığı, entübasyon süresini ve yoğun bakım ünitesinde kalış süresini uzattığını saptadık. Bu nedenlerden dolayı yüksek vücut kitle indeksinin morbiditeler ile ilişkili olduğunu düşünmekteyiz.

Kaynakça

 • Amaç B, Baltacı E. Perfüzyonist Mesleğinin Sağlık Çalışanları Arasındaki Bilinirliği. J Biotechnol and Strategic Health Res. 2020;4(1):33-38. doi:10.34084/bshr.687692
 • Guvenc O, Goncu MT, Engin M, Cayir MC, Ozyazicioglu AF. Effects of coronary endarterectomy on postoperative early results in long segment coronary artery disease. Eur Res J. 2020;6(3):187-192. doi:10.18621/eurj.486547.
 • Erdolu B, As AK, Engin M. The Relationship between the HATCH Score, Neutrophilto Lymphocyte Ratio and Postoperative Atrial Fibrillation After Off-Pump Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Heart Surg Forum. 2020;23(1):E88-E92. doi:10.1532/hsf.2771
 • Amaç B. Perfüzyonist: Geleceğin Mesleği Olabilir. Med Records. 2020;2(2):34-8. doi:10.37990/medr.739527
 • As AK, Engin M, Türk T. Early-term results of early coronary artery bypass graft surgery in patients under going primary percutaneous coronary intervention due to acute coronary syndrome. Eur Res J. 2020. doi:10.18621/eurj.593369
 • Kalan I, Yeşil Y. Obezite ile ilişkili Kronik Hastalıklar. Mised. 2010;(23-24):78-81.
 • Gümüş ÖF, Demirgan S, Abdullah T, Selcan A. Kalp cerrahisinde yüksek vücut kitle indeksinin morbidite ve mortalite üzerine etkileri. GKDA Derg. 2020;26(3):165-71. doi:10.5222/GKDAD.2020.40316
 • Ecevit AN, Altınbaş Ö, Güven C. Koroner Arter Baypas Greft Operasyonu Yapılan Obez ve Morbid Obez Hastaların Karşılaştırılması. Adıyaman Üni. Sağlık Bilimleri Derg. 2018;4(2):890-899. doi:10.30569/adiyamansaglik.435696
 • Ömeroğlu SN, Göksedef D, Balkanay OO, et al. Obezite ve vücut kütle indeksinin koroner arter bypass greftleme ameliyatına etkisi. Turk Gogus Kalp Dama. 2010;18(1): 005-010.
 • Sunar H, Halıcı Ü, Canbaz Ş, Yavuz E, Gür Ö, Duran E. Obezitenin koroner bypass cerrahisi üzerine etkisi. Gulhane Med J. 2003;45(4):338-342.
 • Vargo PR, Steffen RJ, Bakaeen FG, Navale S, Soltesz EG. The impact of obesity on cardiac surgery outcomes. J Card Surg. 2018;33(10):588-594. doi:10.1111/jocs.13793
 • Gramlich Y, Daiber A, Buschmann K, et al. Oxidative stress in cardiac tissue of patients undergoing coronar yartery bypass graft surgery: the effects of over weight and obesity. Oxi Med & Cellular Longevity. 2018. doi:10.1155/2018/6598326
 • Csige I, Ujvárosy D, Szabó Z, et al. Theimpact of obesity on the cardiovascular system. J Diabetes Res. 2018;4:3407306. doi:10.1155/2018/3407306
 • Borracci RA, Ingino CA, Miranda JM. Association of body massindex with short-term outcomes after cardiac surgery: retrospective study and meta-analysis. Medicina (B Aires). 2018;78(3):171-179.
 • Allama A, Ibrahim I, Abdallah A, et al. Effect of body massindex on early clinical outcomes after cardiac surgery. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2014;22(6):667-73. doi:10.1177/0218492313504092
 • Gao M, Sun J, Young N, et al. Impact of Body Mass Index on Outcomes in Cardiac Surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2016;30(5):1308-16. doi:10.1053/j.jvca.2016.03.002
Toplam 16 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Özgün Makaleler
Yazarlar

Mustafa Abanoz 0000-0003-1821-1706

Bişar Amaç 0000-0003-0320-4239

Yayımlanma Tarihi 23 Ocak 2021
Kabul Tarihi 26 Kasım 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

AMA Abanoz M, Amaç B. Kardiyopulmoner Bypass Eşliğinde Yapılan Kalp Cerrahisinde Vücut Kitle İndeksinin Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkisi. Med Records. Ocak 2021;3(1):36-40. doi:10.37990/medr.822098

         

Chief Editors
Assoc. Prof. Zülal Öner
Address: İzmir Bakırçay University, Department of Anatomy, İzmir, Turkey

Assoc. Prof. Deniz Şenol
Address: Düzce University, Department of Anatomy, Düzce, Turkey

E-mail: medrecsjournal@gmail.com

Publisher:
Medical Records Association (Tıbbi Kayıtlar Derneği)
Address: Düzce / Türkiye


Publication Support: 

Effect Publishing & Agency
Phone: + 90 (553) 610 67 80
E-mail: info@effectpublishing.com