Son Sayı

Cilt: 7 - Sayı: 2

Yıl: 2021

Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi

Su ürünleri alanında biyoloji, ekoloji, içsular, deniz ve eklembacaklılar yetiştiriciliği, balık besleme, hastalık, genetik, balık avcılığı, balıkçılık teknolojisi, balıkçılık ekonomisi ve yönetimi, su ürünleri işleme teknolojileri, su kimyası, mikrobiyoloji, alg biyoteknolojisi, denizel organizmaların korunması, acısu ve tatlı su habitatları ve kirlilik, ekotoksikoloji alanlarında İngilizce ve Türkçe orjinal makaleler, kısa notlar, teknik notlar, raporlar ve derlemeleri yılda iki sayı (Haziran, Aralık) olarak yayınlanan online, açık erişimli, uluslararası hakemli dergidir.

Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi CAB Direct, Google Scholar, Paperity, Asosindex dizinlerinde taranmaktadır.


Su ürünleri alanında;

Biyoloji

Ekoloji

İçsular, deniz ve eklembacaklılar yetiştiriciliği

Balık besleme

Balık hastalıkları

Genetik

Balık avcılığı

Balıkçılık teknolojisi

Balıkçılık ekonomisi ve yönetimi

Su ürünleri işleme teknolojileri

Su kimyası

Mikrobiyoloji

Alg biyoteknolojisi

Denizel organizmaların korunması

Acısu ve tatlı su habitatları ve kirlilik

Ekotoksikoloji 

YAZIM KURALLARI
Yazılar, dergiye yalnızca çevrimiçi gönderi sistemi ile elektronik versiyonda gönderilmelidir.

Yazı gönderi tipleri
Orijinal araştırma makaleler, derleme makaleler, teknik notlar, teknik raporlar, editöre mektup, kitap eleştirileri yayınlanır.
• Orijinal araştırma makaleler; Daha önce yayınlanmamış olan ve 7500 kelimeyi veya 25 sayfayı geçmemesi gerekir. Orijinal tam metin araştırma makaleleri (tablolar ve resimler dahil)
• Derleme makaleler; güncel konularda ve 10.000 kelimeye veya 25 sayfa (tablolar ve şekiller dahil)
• Teknik notlar ve raporlar; ön nitelikte olabilecek çalışmayı açıklayan (tercihen tablolar ve şekiller dahil 3000 veya 10 sayfadan fazla olmamalıdır).
• Editöre Mektuplar; güncel konulara dahil edilmeli ve 2000 kelimeyi veya tablolar ve şekiller dahil 10 sayfayı geçmemelidir)

Dergi ücreti
Derginin yayın ücreti yoktur.

Yazıların Hazırlanması
Çalışmalar Türkçe veya İngilizce hazırlanmalıdır. Metninizi bir kelime işlemci yazılımı kullanarak hazırlayın ve ".doc" veya ".docx" formatlarında kaydedin. Yazılar aşağıdaki sırayla hazırlanmalıdır;

• Başlık sayfası (Şablonu indir)
    o Başlık (Kısa ve bilgilendirici. Kısaltmalardan ve formüllerden kaçının)
    o Yazar isimleri ve üyelik adresleri (Tam isimler verilmeli, kısaltma yapılmamalıdır. İlgili yazar bir yıldız işaretiyle belirtilmelidir. Her üyelik adresi kurum, fakülte / okul, bölüm, şehir ve ülkeyi içermelidir)
    o Sorumlu yazarın e-postası, telefonu, faksı ve adresi
    o Tüm yazarlar için ORCID numarası ve e-posta adresleri.
    o Şekil sayısı
    o Çizelge sayısı
    o Teşekkür (Varsa. Mutlaka minimumda tutun)

• Ana metin (Şablonu indir)
    o Başlık
    o Öz (150 ile 250 kelime arasında olmalı, kaynak ve kısaltmalardan kaçınılmalıdır)
    o Anahtar Kelimeler (Minimum 3, Maksimum 6 anahtar kelime)
    o Giriş
    o Materyal ve Yöntemler
    o Bulgular
    o Tartışma (Uygunsa Bulgular bölümü ile birleştirilebilir)
    o Sonuç
    o Etik Standartlara Uyum
        a) Yazarların Katkıları
        b) Çıkar Çatışması
        c) Hayvanların Refahına İlişkin Beyan
        d) İnsan Hakları Beyanı
    o Kaynaklar
    o Çizelge(ler) (metinde uygun konumda)
    o Şekiller (metinde uygun konumda)
    o Ekler (varsa)

Makale boyunca A4 boyutundaki kağıdın tüm kenarlarında çift aralıklı ve 25 mm kenar boşluklu referanslar, tablo başlıkları ve şekil başlıkları dahil olmak üzere 12 puntoluk bir yazı tipi kullanın (Times New Roman). Sayfanın bütün yönlerinde 25 mm'lik kenar boşlukları kullanın. Metin tek sütun formatında olmalıdır Yazarların şablon dosyalarını aşağıdaki bağlantılardan indirmeleri önerilir: 

    • Her sayfa Arap rakamları ile numaralandırılmalı ve yazının başından sonuna kadar satırlar sürekli olarak numaralandırılmalıdır.
    • Vurgu için italik kullanın.
    • Yalnızca SI (uluslararası sistem) birimlerini kullanın.
    • Ondalık basamaklar için "nokta" kullanın.
    • Tür adı için italik kullanın.

Etik Standartlara Uyum
Sorumlu yazar, kaynak listesinden önce ayrı bir bölümde makale metnine bir özet açıklama ekleyecektir. Aşağıdaki açıklama örneklerine bakın:

a) Yazarların Katkıları
Lütfen makale için yazarların katkılarını sağlayın. Ad ve soyadlarının ilk harflerini kullanın (örneğin; Yazar MO çalışmayı tasarladı, MF makalenin ilk taslağını yazdı, AF istatistiksel analizleri gerçekleştirdi ve yönetti. Tüm yazarlar son makaleyi okudu ve onayladı.).

b) Çıkar Çatışması
Mevcut herhangi bir çıkar çatışması burada verilmelidir. Çatışma yoksa, yazarlar şunları belirtmelidir:
Çıkar Çatışması: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.

c) Hayvanların Refahına İlişkin Beyan
Çalışmada hayvan kullanılmışsa; Araştırma için kullanılan hayvanların refahına saygı gösterilmelidir. Hayvanlar üzerindeki deneyleri bildirirken, yazarlar aşağıdaki ifadeyi belirtmelidir: 
Etik onay: Hayvanların bakımı ve kullanımı için geçerli tüm uluslararası, ulusal ve / veya kurumsal yönergelere uyulmuştur. Veya geriye dönük çalışmalar için; makale metninde bir özet beyan aşağıdaki şekilde yer almalıdır: 
Etik onay: Bu tür bir çalışma için resmi onay gerekli değildir.

d) İnsan Hakları Beyanı
İnsan katılımcıları içeren çalışmaları bildirirken, yazarlar aşağıdaki ifadeyi eklemelidir:
Etik onay: Çalışmalar, uygun kurumsal ve / veya ulusal araştırma etik komitesi tarafından onaylanmış ve 1964 Helsinki Bildirgesi ve daha sonra yapılan değişiklikler veya karşılaştırılabilir etik standartlarda belirtilen etik standartlara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Veya geriye dönük çalışmalar için; makale metninde aşağıdaki gibi bir özet beyan yer almalıdır:
Etik onay: Bu tür bir çalışma için resmi onay gerekli değildir.

KAYNAKLAR
Metinde Alıntı;
Lütfen metinde geçen her bir atıfın kaynaklar listesinde de sunulduğundan emin olun. Metindeki literatürü kronolojik olarak, ardından bu örnekler gibi alfabetik sırayla belirtin "(Elp vd., 2018; Biswas vd., 2016; Elp ve Osmanoğlu, 2019)". Atıfta bulunulan kaynak bir cümlenin konusuysa, parantez içinde yalnızca tarih verilmelidir. Bu örnek gibi biçimlendirilmiştir: “Durmaz (2007) .... etkinliğini araştırmıştır”.

• Tek yazar: yazarın soyadı ve yayın yılı (Elp, 2017)
• İki yazar: hem yazarların soyadları hem de yayın yılı (Adem ve Elp, 2017)
• Üç veya daha fazla yazar: birinci yazarın soyadı ve ardından "ve diğerleri". ve Elp et al., 2018 yayın yılı)

Kaynaklar Listesinde Alıntı;
Kaynaklar önce alfabetik olarak sıralanmalı ve daha sonra makalenin sonunda kronolojik olarak sıralanmalıdır. Aynı yazar (lar) dan aynı yıl içinde birden fazla kaynak yayın tarihinden (2016a) sonra yerleştirilen a, b, c vb. Harflerle belirtilmelidir. Çevrimiçi olarak yayınlanan makalelerin, kitapların, çok yazarlı kitapların ve makalelerin alıntıları aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır:

Makale:
Adem, S. S., & Elp, M. (2017). Muscle spindle and comparison of fish muscle spindle with other vertebrates. Alinteri Journal of Agriculture Sciences, 32(2): 113-117
Durmaz, Y. (2007). Vitamin E (alpha-tocopherol) production by the marine microalgae Nannochloropsis oculata (Eustigmatophyceae) in nitrogen limitation. Aquaculture, 272(4): 717-722.
Elderwish, N., M., Taştan, Y. & Sönmez, A. Y., (2019). Türkiye’nin batı karadeniz kıyı sularındaki ağır metal birikimin mevsimsel olarak incelenmesi. Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 5(2): 1-8. 
Elp, M., Osmanoğlu, M. İ., Kadak, A. E., & Turan, D., (2018). Characteristics of Capoeta oguzelii, a new species of cyprinid fish from the Ezine Stream, Black Sea basin, Turkey (Teleostei: Cyprinidae). Zoology in the Middle East. 64(2): 102–111. https://doi.org/10.1080/09397140.2018.1442295 
Sönmez, A. Y., Kale, S., Özdemir, R. C. & Kadak, A. E. (2018). An adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) to predict of cadmium (Cd) concentration in the Filyos River, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18(12): 1333-1343. https://doi.org/10.4194/1303-2712-v18_12_01
Kitap:
Brown, C., Laland, K. & Krause, J. (Eds.) (2011). Fish Cognition and Behavior. 2nd ed. Oxford, UK: Wiley-Blackwell. 472p.

Kitap bölümü:
Langston, W. J. (1990). Toxic effects of metals and the incidence of marine ecosystems, pp. 102-122. In: Furness, R. W. (Ed.), Rainbow Heavy Metals in the Marine Environment. New York, USA: CRC Press. 256p.

Vassallo, A. I. & Mora, M. S. (2007). Interspecific scaling and ontogenetic growth patterns of the skull in living and fossil ctenomyid and octodontid rodents (Caviomorpha: Octodontoidea). pp. 945-968. In: Kelt, D. A., Lessa, E., Salazar-Bravo, J. A., Patton, J. L. (Eds.), The Quintessential Naturalist: Honoring the Life and Legacy of Oliver P. Pearson. 1st ed. Berkeley, CA, USA: University of California Press. 981p. 

Tez:
Elp, M. (2002). Koçköprü baraj gölü’nde (Van) yaşayan siraz (Capoeta capoeta, Guldensteadt, 1772) ve inci kefali (Chalcalburnus tarichi, Pallas, 1811) populasyonları üzerine bir araştırma. Ph.D. Thesis. İstanbul University, İstanbul, Turkey.

Konferans bildirimleri:
Notev, E. & Uzunova, S. (2008). A new biological method for water quality improvement. Proceedings of the 2nd Conference of Small and Decentralized Water and Wastewater Treatment Plants, Greece, pp. 487-492.

Enstitü yayınları:
FAO. (2016). The State of World Fisheries and Aquaculture: Contributing to food security and nutrition for all. Rome. 200 pp.

Rapor:
FAO. (2018). Report of the ninth session of the Sub-Committee on Aquaculture. FAO Fisheries and Aquaculture Report No. 1188. Rome, Italy.

İnternet kaynakları:
Froese, R. & Pauly, D. (Eds.) (2018). FishBase. World Wide Web electronic publication. Retrieved on January 11, 2018 from http://www.fishbase.org.
TurkStat. (2019). Fishery Statistics. Retrieved on December 28, 2019 from http://www.turkstat.gov.tr/

Çizelge(ler)
Arapça olarak numaralandırılmış çizelgeler, üstte kısa bir açıklayıcı başlık ile ayrı sayfalarda yer almalıdır. Dipnotları çizelge gövdesinin altındaki tablolara yerleştirin ve bunları küçük harflerle (veya anlamlılık değerleri ve diğer istatistiksel veriler için yıldız işaretleriyle) belirtin. Dikey kurallardan kaçının. Çizelgelerde sunulan veriler, makalenin başka bir yerinde açıklanan sonuçları tekrar etmemelidir.

Şekil(ler)
Metinde tüm resimler 'Şekil' olarak etiketlenmeli ve ardışık Arapça rakamlarla, Şekil 1, Şekil 2 vb. İle numaralandırılmalıdır. Bir şeklin panelleri etiketlenmişse (a, b, vb.), Metinde bu panellere atıfta bulunurken aynı durumu kullanın. Şekillerin PNG, JPEG gibi elektronik formatlarda olması önerilir. TIFF (min. 300 dpi) de mevcut boyutlarda düzenlenmelidir. Tüm şekiller veya tablolar metin içinde sunulmalıdır. Yazı tipi boyutları 9 ila 11 punto arasında olmalıdır.

Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, yayın için yüksek kaliteli bilimsel yayınlar, bilimsel bulgulara halkın güvenini ve orijinal fikirlere gereken takdiri sağlamak için var olan belirli etik standartları takip eder. Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Committee on Publication Ethics (COPE) standartlarına bağlıdır, Davranış Kurallarına uyar ve En İyi Uygulama Kılavuzlarına bağlı kalmayı amaçlamaktadır.


Committee on Publication Ethics (COPE). (2011, Mart 7). Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri için En İyi Uygulama Yönergeleri https://publicationethics.org/about/guide/journal-editors web adresinden alınmıştır.

Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi’ne yazı gönderen yazarlar, çalışmalarının orijinal olduğunu ve başka bir yerde yayınlanmadığını veya yayınlanmak üzere olmadığını onaylar. Ayrıca, yazarlar, gönderilen makalelerin diğer makale veya çalışmalardan tamamen veya kısmen kopyalanmadığını veya intihal olmadığını onaylar. Yazarlar, makaleleri ile ilgili potansiyel çıkar çatışmaları veya kısmi faydaları olmadığını onaylar.


Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, yayınlanmadan önce gönderilen tüm makalelerde intihal olup olmadığını kontrol edecektir. Yayın sürecinin herhangi bir aşamasında intihal tespit edilirse, yazara makaleyi yeniden yazma talimatı verilecektir. İntihali önlemek için her gönderi Turnitin® tarafından taranacaktır. Herhangi bir makalenin% 30'unda intihal olması durumunda makale reddedilecek ve yazar bilgilendirilecektir. Yazarların, yayına göndermeden önce makale içeriğini kontrol etmelerini şiddetle tavsiye ederiz. İntihal, ücretsiz çevrimiçi yazılım kullanılarak kontrol edilebilir.


Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, gönderilen makalelerin tarafsız ve adil kör hakem incelemelerine ve yazarlar ile hakemler arasındaki gerçek veya olası çıkar çatışmalarının önlenmesine kendini adamıştır.

EDİTÖRLERİN VE YAYIN KURULUNUN SORUMLULUKLARI

Yayın Sorumlulukları ve Bağımsızlık

Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 'nin tüm editörleri, dergideki değerlendirme ve kararlarında bağımsızdır. Hiçbir dış ve / veya iç faktör kararlarını etkileyemez. Editörler herhangi bir olumlu ve / veya olumsuz kısıtlamaya maruz kalırlarsa, kısıtlamaya dahil olanlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutarlar. Öte yandan editörler dergideki kararlarından sorumludur. Editör, dergi içeriğinden ve zamanında yayınlamadan sorumlu tek kişidir.

Gizlilik ve Çıkar Çatışması

Dergi editörleri ve Editörler Kurulu üyelerinin, gönderilen materyalleri bölüm editörleri, istatistik editörleri, dil editörleri, editörler, tasarım editörleri ve ombudsman dışındaki üçüncü şahıslarla gerektiğinde paylaşmaları ve gönderilen materyalleri kendileri kullanmaları yasaktır. Bir editör ile yazarın veya yazarın kurumu arasında işbirliği veya rekabet açısından çıkar çatışması varsa, değerlendirme sürecini yönetmek üzere Yayın Kurulu'ndan başka bir üye görevlendirilir.

Yayın Kararları

Editörler, alanında uzman en az iki hakem atayarak gönderilen makalelerin hakem incelemesini sağlar. Yazıların araştırmacılar ve okuyucular için önemi, hakem raporları, intihal ve telif hakkı ihlali hukuki konular olarak dikkate alınarak bir makalenin yayınlanması kararından Editör sorumludur. Editör, kararını diğer editörler ve hakemlerle tartışabilir.

HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI

Editör Kararına Katkı

Gönderilen bir makalenin hakem incelemesi, bilimsel içeriğinin, bilimsel düzeninin ve derginin ilkelerine göre uygunluğunun kontrolü ve uygunluğun sağlanması için uygun olmayan makale içeriği için hakem görüşünün iletilmesidir. Gözden geçirme süreci, hakemlere makaleler hakkındaki değerlendirmelerini editörlere iletme olanağı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda onlara makalelerin içeriğini geliştirme fırsatı da verir.

Hızlılık

Bir makalenin değerlendirilmesi için görevlendirilen bir hakem, makalenin içeriği dışında bir bilim dalında uzmansa, yazının konusundan uzaksa, değerlendirme için süresi kısaysa veya çıkar çatışması varsa, Görevlendiren editöre bilgi vermeli ve geri çekilmesini istemelidir. Makalenin içeriği hakemin uzmanlık alanına uyuyorsa, değerlendirmeyi tamamlamalı ve raporu en kısa sürede editöre göndermelidir.

Gizlilik

Makalelerin değerlendirilmesi için görevlendirilen hakemler, makalelerin gizli belge olduğunu peşinen onaylar ve bu belgeler ile ilgili herhangi bir bilgiyi, değerlendirmeye dahil olan editörler dışında üçüncü şahıslarla paylaşmaz. Hakemler, makaleler yayın için kabul edildikten veya reddedildikten sonra bile bilgi paylaşmamaya devam eder.

Makalede değerlendirme için izinsiz olarak gönderilen bir fikrin kullanıldığından şüpheleniliyorsa, COPE "Bir değerlendirmecinin bir yazarın fikirlerine veya verilerine el koyduğundan şüpheleniyorsanız ne yapmalısınız?" akış şemasını takip edebilir.

Nesnellik Standartları

Hakemler, eleştirilerini bilimsel arka plan üzerine inşa etmeli ve açıklamalarına bilimsel kanıtlar eklemelidir. Makaleleri geliştirmek için hakemler tarafından yapılan tüm yorumlar açık ve doğrudan olmalı ve yazarın duygularını rahatsız etmeyecek şekilde yazılmalıdır. Hakaret ve aşağılayıcı ifadelerden kaçınılmalıdır.

Alıntılanan Referansların Uygunluğu

Hakemler, kullanılan yazılarda kaynak göstermeden alıntı yapmalıdır. Yayınlanan makalelerdeki ifadeler, gözlemler, sonuçlar veya kanıtlar ilgili referansın alıntıları ile alıntılanmalıdır. Gözden geçirenler ayrıca alıntı yapılan referans (lar) da alıntıların varlığının gerçekliğinden emin olmalıdır.

Çıkar Çatışması

Bir hakem, yazar (lar) la bir veya daha fazla ilgi alanına girerek bir durumdaysa, atamayı yapan editörün editörüne bilgi vermeli ve geri çekilmesini istemelidir.

YAZARLARIN SORUMLULUKLARI

Raporlama Standartları

Orijinal araştırma makalelerinin yazarları sonuçları sunmalı ve bunları uygun bir şekilde tartışmalıdır. Makalelerin metodolojik içerikleri tekrarlanabilir olması gerektiğinden, yazarlar beyanlarında net olmalı ve kasıtlı olarak yanlış veya eksik verileri bildirmemelidir. Derleme türü makalelerin yazarlarına, derleme konuları alanında uzman değillerse veya yeterli arka plan bilgisine veya ilgili önceki çalışmalarına sahip değillerse bu tür makaleler yazmaları önerilmez.

Veri Erişimi ve Saklama

Yazarlardan gerektiğinde ham verilerini sunmaları istenebilir (etik durumlar vb.). Bu nedenle makalelerin ham verileri, gerektiğinde sunulabilmesi için güvenli bir şekilde saklanmalıdır. Yayınları takip eden ham verilerin saklama süresi en az 10 yıl olmalıdır.

Özgünlük ve İntihal

Gönderilen makalelerin yazarları, makalelerinin orijinal olduğundan emin olmalı veya alıntılar için alıntı referansları içermelidir.

Birden Çok, Tekrarlanan, Gereksiz veya Eşzamanlı Gönderimler

Aynı araştırma üzerine birden fazla yayın raporu üretmek için onaylanmış bir yol değildir. Yazarlar bu tür durumlara dikkat etmeli ve aynı makaleyi aynı anda farklı dergilere göndermemelidir.

Makale Yazarlığı

Makalelerde yalnızca aşağıdaki kişiler sorumlu yazarlar olarak yer almalıdır:
• Bir çalışmada kavram, tasarım, performans, veri toplama ve / veya analize büyük katkı sağlayan araştırmacılar,
• Yazıların hazırlanmasında veya eleştirel revizyonunda yer alan araştırmacılar,
• Araştırmacılar makalelerin son halini onayladılar ve gönderimini kabul ettiler.
Yukarıdaki liste dışındaki katkıda bulunanlar (teknik yardım, yazma ve düzenleme yardımcıları, genel katkılar, vb.) Yazarların listesine dahil edilmemelidir, ancak teşekkür bölümünde listelenebilir. Yazıların ilgili yazarları, yazar olarak katkıda bulunanların ve teşekkür bölümünde yer alacak kişilerin ayrı bir listesini sağlamalıdır.

Çıkar Çatışması

Yazarlar, yazılarında her türlü çıkar çatışmasını açıkça beyan etmelidir. Yazıların konusu ile ilgili çıkar çatışması bulunmadığı da beyan edilmelidir. En yaygın çıkar çatışması türleri mali destekler, eğitim veya diğer türden fonlar, kişisel veya kurumsal ilişkiler ve üyeliklerdir. Çalışmaların tüm mali destek kaynakları (hibe veya diğer referans numaraları ile birlikte) beyan edilmelidir.

Referansların Kabulü

Yazarlar, kaynaklarının izni olmadıkça kişisel olarak elde edilen bilgileri (çevredeki kişilerle konuşmalar, yazışmalar veya tartışmalar) kullanmamalıdır. Özel belgeler veya hibe başvurularının hakemliği ile ilgili bilgiler, ilgili hizmeti veren makamların izni olmadan kullanılmamalıdır.

Hakem Değerlendirmesi

Yazarlar, hakem değerlendirmesi sürecine dahil olmak zorundadır ve ham verilere, etik onaylara ilişkin kanıtlara, hasta onaylarına ve editörlerin telif hakkı yayın taleplerine ve açıklamalarına yanıt vererek işbirliği yapmalıdır. Yazarlar, hakem değerlendirme süreci tarafından oluşturulan revizyon önerilerine olumlu veya olumsuz şekilde yanıt vermelidir. Olumsuz yanıtlarına karşı görüşlerini de eklediklerinden emin olmalıdırlar.

Yazarlar aşağıdakileri onaylamalıdır:

1. Yazılar, gönderen yazarın orijinal çalışması olmalıdır.
2. Gönderilen yazılar yayımlanmamış olmalıdır.
3. Çıkar çatışması olmamalıdır. Varsa açıkça belirtilmelidir.
4. Yazarlar, yazının hazırlanmasında kullanılan tüm veri kaynaklarına atıfta bulunmalıdır.
Not: Bir makalenin aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi etik değildir.

Hakemler aşağıdakileri onaylamalıdır:

1. Yazılar, yazarların cinsiyet, ırk, etnik köken, din, vatandaşlık veya politik görüşlerine bakılmaksızın, makalenin entelektüel içeriğine dayalı olarak adil bir şekilde gözden geçirilir.
2. İnceleme sürecinde gözlemlenen herhangi bir çıkar çatışması editöre gönderilmelidir.
3. Yazıyla ilgili bilgiler gizli tutulur.
4. Yayının reddine sebep olabilecek bilgiler editöre gönderilmelidir..

Editörler aşağıdakileri onaylamalıdır:

1. Yazılar, yazarların cinsiyet, ırk, etnik köken, din, vatandaşlık veya politik görüşlerine bakılmaksızın, makalenin entelektüel içeriğine dayalı olarak adil bir şekilde gözden geçirilir.
2. Yazılara ilişkin bilgiler gizli tutulur.
3. Yazılarla ilgili gözlemlenen herhangi bir çıkar çatışması açıklanmalıdır.

Araştırmada Hayvanların Kullanımına İlişkin Etik Kılavuz

Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, canlı hayvanlar kullanılarak yapılan deneyleri bildirmek için ARRIVE yönergelerini (www.nc3rs.org.uk/ARRIVE) onaylamaktadır. Yazarlar ve hakemler, www.nc3rs.org.uk/ARRIVEchecklist adresinde bulunabilen ARRIVE kılavuzlarını bir kontrol listesi olarak kullanabilir.
Hayvanlarla ilgili orijinal araştırmaları içeren yazılar, bir etik inceleme komitesi tarafından onaylanmış olmalıdır. Proje kimlik kodu, onay tarihi ve etik komite veya kurumsal inceleme kurulunun adı Materyal ve Yöntem Bölümünde ve ayrıca makalenin ilk/son sayfasında belirtilmelidir.
Hayvanları içeren araştırmalar için, potansiyel olarak elde edilen faydaların, katılan hayvanların uğradıkları zararla ilişkili olarak önemli olması gerekir. Yazarlar, araştırmalarını genel olarak kabul edilen "3R'ler"(İngilizcede) ile uyumlu olmasını özellikle sağlamalıdır:
• Mümkün olan yerlerde hayvanların alternatiflerle değiştirilmesi,
• Kullanılan hayvan sayısında azalma ve
• Hayvanlara verilen zararı en aza indirmek için deneysel koşulların ve prosedürlerin iyileştirilmesi.

SORUMLULUK REDDİ

Yazarın görüşlerinden ve yazı içeriğinden editör veya yayın kurulu üyeleri sorumlu değildir. Yazılarının etik orijinalliğinden ve olası hatalarından yazarlar sorumludur. Ayrıca, prova okumalarından önce sayfa düzenlemesine dayanan tüm hatalardan da sorumludurlar. Diğer yandan redaksiyon sonrası meydana gelen hatalar dergi yöneticilerinin sorumluluğundadır.

Not: Sorumlu yazar 2 ay içinde düzeltme yapmalıdır, aksi takdirde makale reddedilebilir.

Not: Yayın Kurulu, gönderilen makaleler üzerinde hakemin değerlendirmesine, dergi editör kurulunun politikalarına ve intihal, iftira ve telif hakkı ihlallerini önlemeye yönelik yasal çabalara dayanarak yayın kararları verme sorumluluğunu üstlenir.

Makale gönderim/süreç işletimi ücretsizdir