Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN SOYLULAŞTIRMA PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ: KAYSERİ SAHABİYE ÖRNEĞİ

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 2, 129 - 145, 29.12.2023
https://doi.org/10.55774/mikad.1371979

Öz

Bu çalışmada Kayseri Sahabiye Mahallesi’nde uygulanmakta olan kentsel dönüşüm projesinin potansiyel sonuçları ve soylulaştırma süreci, mahalle sakinlerinin ve proje uygulayıcılarının konuyu anlamlandırma biçimleri üzerinden irdelenmiştir. Günümüzde sayıları hızla artan kentsel dönüşüm projeleri, kentsel mekânı ve kentsel yaşamı modern çağın ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlemek için planlanmaktadır. Bu projelerin vaatleri ise proje sonucunun pozitif çıktılar doğuracağı yönündedir. Ancak süreç her zaman beklendiği gibi pozitif ilerlememekte; toplumsal ve mekânsal ayrışma, yerinden edilme, mülksüzleştirme ve soylulaştırma gibi öngörülemeyen sorun alanları gündeme gelebilmektedir. Bu araştırmanın amacı kentsel dönüşüm uygulamalarının vaatleri ile sonuçları arasında ne gibi farklılıkların doğabileceğini tespit etmek etmektir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır ve veriler sistematik analiz metodu ile analiz edilmiştir. Amaçsal örneklem yöntemi ile araştırmanın alan çalışması Kayseri Sahabiye Mahallesi’nde, mahalle sakinleri ve proje uygulayıcıları ile derinlemesine mülakat yapılarak gerçekleştirilmiştir. Kentsel dönüşüm sürecinin temel aktörlerinden olan proje uygulayıcıları ve mahalle sakinlerinin meseleyi anlamlandırma biçimlerinden hareketle kentsel dönüşüm projelerine yönelik anlam dünyaları ve önerileri saptanmış ardından Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin vaatleri ve potansiyel sonuçları arasındaki farklılıklar ortaya konulmuştur.

Kaynakça

 • Akkoç, Y. S. (2014). Kentsel dönüşüm projelerinin çevre etiği bağlamında değerlendirilmesi: Ankara örneği. (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Alemdar, Z. Y. (2010). (Doktora Tezi). Mimarlıkta anlatı olarak imge. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Aliefendioğlu, Y., H. Tanrıvermiş. (2015). Kentsel dönüşüm sürecinde taşınmaz ve proje değerleme işlemleri ve sorunlarının analizi: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sahabiye ve Fatih mahalleleri dönüşüm projesi örneği çerçevesinde değerlendirme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt: 8 Sayı: 39. 736-769. (Issn: 1307-9581).
 • Alparslan, S. (2019). Kentsel dönüşüm projelerine eleştirel bakış: Kayseri Küçükali Mahallesi, Kazımkarabekir ve Sahabiye Mahallesi örnekleri. (Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Alver, K. (2010). Mahalle: mekân ve hayatın esrarlı birlikteliği. İdealkent, (2), 116-139. Ankara. (ISSN: 1307-9905).
 • Ataöv, A., S. Osmay. (2007). Türkiye’de kentsel dönüşüme yöntemsel bir yaklaşım. 57-82. (METU JFA2007/2, 24: 2).
 • Aytaç, Ö. (2019). Kent Mekânlarının Sosyo-Kültürel Coğrafyası. Kent Sosyolojisi kitabı içinde (s. 251-280). (Der. Köksal Alver). Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya.
 • Bauman, Z. (2006). Küreselleşme: toplumsal sonuçları. (A. Yılmaz, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Beauregard, R. A. (2015). Mutenalaştırmanın yarattığı kaos ve karmaşa. N. Smith & P. Williams (Ed.), (M. Uzun, Çev.). Kentin Mutenalaştırılması kitabı içinde (s.56-82). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Berman, M. (2017). Katı olan her şey buharlaşıyor (Ü. Altuğ & B. Peker, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bilgin, N. (2011). Sosyal Düşüncede Kent Kimliği. İdealkent (3), 20-47. Ankara. (ISSN: 1307-9905).
 • Çeker, A., R. Belge. (2015). İstanbul’da kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleşen bir olgu: soylulaştırma. Türk Coğrafya Dergisi. İstanbul. 77-86.
 • Eldek, H. (2012). Kentsel koruma ve dönüşüm; Kayseri-Sahabiye Mahallesi s.148-155 (Cultural Herıtage Protection in Times of Risk: Challenges and Opportunities). Konferans. Yıldız Technıcal Unıversıty. İstanbul. (ISBN: 978- 975-461-490-9).
 • Erden, D. (2006). Kentsel yenileşme projelerinin gentrification hedefleri ve etkileri. D. Behar ve T. İslam (Ed.), (s. 75-79.) İstanbul’da Soylulaştırma Eski Kentin Yeni Sahipleri kitabı içinde. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Genç, F.N. (2008). Türkiye’de kentsel dönüşüm: Mevzuat ve uygulamaların genel görünümü. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15 (1), s.115-130.
 • Geniş, Ş. (2011). Küreselleşme, kent ve kültür. İdealkent (3), 48-61. Ankara. (ISSN: 1307-9905).
 • Görgülü, Z. (2002). Kentsel dönüşüm ve ülkemiz. s.767-780. TMMOB İzmir Kent Sempozyumu.
 • Keleş, R. (2017). Kentleşme Politikası, Ankara: İmge Kitabevi. Kılıç, S. (2015). Kentsel yoksulluğa ekolojik bir yaklaşım. İdealkent (16), 123-154. Ankara. (ISSN: 1307-9905).
 • Köksal, G. T. (2017). Kentsel koruma: Kim için, neden, nasıl...? Ö. Uğurlu, N. Pınarcıoğlu, A. Kanbak, & Şiriner, M. (Ed.), Kent sosyolojisi çalışmaları kitabı içinde (s.343-374). İstanbul: Örgün Yayınevi.
 • Legates, R.T., C. Hartman. (2015). Birleşik devletlerde yer değiştirmenin anatomisi. N. Smith & P. Williams (Ed.), (M. Uzun, Çev.). Kentin Mutenalaştırılması kitabı içinde. (s.238-268). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Mai, U. (2020). Doğu Alman kentlerinde kültür şoku ve kimlik bunalımı. A. Öncü & P. Weyland (Ed.), (L. Şimşek & N. Uygun, Çev.). Mekân, Kültür, İktidar Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler kitabı içinde. (s.107- 116.) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Park, R.E. (2021). Şehir: Kent ortamındaki insan davranışının araştırılması üzerine öneriler. R.E. Park & E.W. Burgess (Ed.), (P. Karabab Kayalıgil, Çev.). Şehir: Kent ortamındaki insan davranışının araştırılması üzerine öneriler kitabı içinde. (s.37-88). Ankara: Heretik Yayınları.
 • Salgın, B., N. Coşgun. (2018). Kentsel dönüşüm uygulamalarında yapısal atık sorunu ve çözüme yönelik öneriler: Kayseri örneği. s.465-476. Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Cilt 7. Sayı 1. (ISSN: 2564-6605).
 • Smith, N. (2015). Mutenalaştırma, sınır ve kentsel mekânın yeniden yapılandırılması. N. Smith & P. Williams (Ed.), (M. Uzun Çev.). Kentin mutenalaştırılması kitabı içinde (s.29-55). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Sönmez, B. (2014). Soylulaştırmanın yeni biçimleriyle yerinden edilmeyi yeniden düşünmek. 42-53. Planlama Dergisi.
 • Sönmez, İ. Ö. (2005). Kentsel dönüşüm süreçlerinde aktörler-beklentiler-riskler. (1)53, 16-21. İzmir: Ege Mimarlık Dergisi.
 • Şentürk, M. (2015). Kentsel müdahalelere İstanbul’dan bakmak: Dünya kenti vizyonunda süreklilik ve seçkinlerin iş birliği. D. Betül & İ. Coşkun (Ed.), Neden Nasıl ve Kim İçin Kentsel Dönüşüm kitabı içinde (s.357-400). İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Taş, Levent. (2019). Kentsel eşitsizlikler-normallik ve adaletsizlik arasında kentsel eşitsizlikler. Kent sosyolojisi kitabı içinde (s.395-413). Köksal Alver (Ed.), Çizgi Konya: Kitabevi Yayınları Konya.
 • URL1 (https://www.kayseri.bel.tr/kesfet-listeleme/sahabiye-medresesi-ve-cesmesi) E.T.30.09. 2023
 • URL2 ( https://www.nufusune.com/41973-kayseri-kocasinan-sahabiye-mahallesi-nufusu ) E.T. 30. 09.2023
 • URL3 ( https://www.kayseri.bel.tr/haberler/sahabiye-bizim-prestij-projemiz ) E.T. 10.11.2023
 • URL4 (https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/kayseri/sahabiye-kentsel-donusum-ofisiacil di-11633560) E.T.24.11.19
Toplam 32 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kent Sosyolojisi ve Toplum Çalışmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yadigar Naciye Yasan 0009-0001-7294-0726

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 5 Ekim 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yasan, Y. N. (2023). KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN SOYLULAŞTIRMA PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ: KAYSERİ SAHABİYE ÖRNEĞİ. Milli Kültür Araştırmaları Dergisi, 7(2), 129-145. https://doi.org/10.55774/mikad.1371979

MİLLİ KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ OLARAK TÜRK BİRLİĞİ KONGRELERİNE DESTEĞİMİZ SÜRMEKTEDİR. 22-24 Aralık tarihlerinde Akdeniz'in İncisi Alanya'da gerçekleşen "V. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Kongresi"  dergimiz MİKAD ve Alanya Belediyesi'nin işbirliği ile gerçekleşmiştir. MİKAD olarak Türk bilim dünyasına katkı sunmaya devam etmekten onur duymaktayız.

DERGİMİZİN TÜRK DÜNYASINA AKADEMİK BAKIŞI


Milli Kültür Araştırmaları Dergisi akademik yayın hayatı, "Turan Kurultayı" sonuçları ile paralel yöndedir ve bu hedefler doğrultusunda yayın yapmaktadır. 

Sonuç bildirgesi ana teması: Köklere inemezseniz göklere yükselemezsiniz..

Hedefi: 21. Yüzyıl Türk Asrı Olacaktır…

Macaristan’ın Başkenti Budapeşte yakınlarında Bugac’ta düzenlenen TURAN KURULTAYI’nda Türk soyundan gelen Macar, Azeri, Avar, Başkurt, Bulgar, Balkar, Buryat, Çuvaş, Gagavuz, Kabardino, Karaçay, Karakalpak, Kazak, Kırgız,Kumuk, Moğol, Nogay, Oğuz, Özbek, Tatar, Tuva, Türkmen, Uygur ve Yakut boyları bir araya gelerek aşağıdaki kararları almıştır…

1) Ümitlerimizi yeşerten Türk Devletler Teşkilatı’nın kurulması memnuniyetle karşılanmıştır.

2) Bütün dünyaya adından bahsettiren Türk Devletler Teşkilatı daha aktif hâle getirilmelidir.

3) Bu bağlamda Türk Devletler Teşkilatının ikinci ve üçüncü halkaları mutlaka kurulmalıdır.

4) Teşkilatın kurulacak ikinci ve üçüncü halkalarında, “Türk Devletler Teşkilatında biz neden yokuz” diyen pek çok devlet gibi, Balkanlar’dan Moğolistan’a, Uyguristan’dan-Kore’ye kadar bütün akraba toplulukları yer almalıdır.

5) Bunun dışında; Özellikle Balkan Türkleri olmak üzere, Kamboçya’dan-Sri Lanka Türklerine, Pakistan ve Himalaya’daki Türklerden, Girit Türklerine, Libya’da ki Türklerden-Irak’taki Türkmenelindeki Türklere, Romanya Türklerinden-Kırım’a, Nijer’de yaşayan Tuaregler’den-Doğu Afrika’da ve Ortadoğu’da yaşayan Osmanlı Türkü’nün torunlarına, Sibirya’dan Kafkaslara, Tacikistan’a kadar hiçbir oba ve aşiretleri dışarıda bırakmadan temsilci alınması zarûrî olmuştur.

6) İşte öyle bir yapıya büründürülecek Türk Devletler Teşkilatı’nın önemli çalışması hâline gelen TURAN KURULTAYI için teklifimiz; bundan böyle dönüşümlü olarak her iki yılda bir diğer Türk Cumhuriyetlerinin birinde, olimpiyat oyunlarıyla, ekonomik ve kültürel oturumlarıyla kısaca her yönüyle icrâ edilmelidir.

7) Bugün Türk Devletler Teşkilâtının kurulması gibi; Turan Birliğini kurma mücâdelesi için, tam 100 yıl önce şehit düştüğü 4 Ağustos 1922’ye kadar, işgaldeki Türk Devletlerini kurtararak TURAN bayrağı altında biraraya getirmek isteyen Enver Paşa unutulmamalıdır. Anıtı dikilmeli, hayatı ve mücadelesi film yapılarak gelecek nesillere aktarılmalıdır.

8)Türk Devletler Teşkilatının bünyesinde ortak ordu, ortak pazar ve ortak parlamento kurulmalı ve üçer aylık dönemlerde Macaristan Parlamentosunda toplanarak yapılan çalışmalar gözden geçirmelidir.

10) Yine TDT bünyesinde Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Türk Dünyası Araştırmalar Enstitüsü,Türk Dünyası Akademisyenler Birliği, Türk Dünyası Tarım Birliği (hayvancılık dahil), Tür Dünyası Sağlık Teşkilatı ve Türk Dünyası Arama Kurtarma (TÜDAK) kurulmalıdır.

11) Türk Dünyası Ekomomik Formu iki yılda bir Türk Dünyasının kalbi konumundaki Aşkabat’ta yapılmalıdır.

12) Türk Dünyası Bilim Olimpiyatları iki yılda bir Özbekistan’da icra edilmelidir.

13) Türk Dünyası Uzay Araştımaları Enstitüsü kurularak Kazakistan’da her yıl toplanmalıdır.

14) Türk Teknofest Festivali her yıl Türkiye’de yapılmalıdır.

15)Türk Dünyası Yüksek Öğrenim Kurumu kurulmalı, Türk Dünyasındaki üniversitelerin denkliği için üniversitelerde ıslah çalışmaları yapılmalıdır.

16) Türk Dünyası Hekimler Birliği Kurularak her yıl Azerbaycan’da biraraya gelmelidir.

17) Türk Dünyası Bilim Ödülleri düzenlenmeli ve iki yılda bir yapılan Turan Kurultayında sahiplerine takdim edilmelidir.

18) Türk Dünyası Film Festivali ve Türk Dünyası Erovizyon Müzik yarışmaları dönüşümlü olarak Kırgızistan’da birer yıl arayla yapılarak dereceye girenlere ödülleri verilmelidir.

19) Merkezi İstanbul’da olan Türk Dünyası Belediyeler Birliği “iş birliği-güç birliği” kapsamında genişletilerek, en küçük belediyelere kadar bütün Türk Dünyasını kapsayacak şekilde dizayn edilmelidir.

20) Türk Dünyası Kültür, sanat, edebiyat çalıştayları yapılarak Türk Dünyasının ortak değerleri, özellikle Dede Korkut, Nasrettin Hoca, Atilla, Timur, Uluğ Bey, Ali Kuşçu gibi önemli şahsiyetler anlatılmalıdır.

21) “Tarihini bilmeyen milletlerin coğrafyasını başkaları çizer” düsturuyla, Türk Dünyası ortak tarihi yeniden yazılmalıdır. Bunun İçin “Millî Tatihçiler Şurâsı” âcilen kurulmalıdır.

22) Başta Doğu Türkistan olmak üzere Musul-Kerkük, Kıbrıs, Kırım, Batı Trakya gibi Türk Bölgelerinin statüleri uluslararası platformlarda sürekli dile getirilerek, layık oldukları konuma gelene kadar dünya gündeminde kalmaları sağlanmalıdır.

Bütün dünya bilmelidir ki, 21. Yüzyıl Türk Asrı Olacaktır.

Turan Kurultayı Bilim Kurulu


TURAN KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ..
Budapeşte, 13.08.2022