Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

DİJİTAL OYUNLARDA İNŞA EDİLEN SOSYAL DÜNYA

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 2, 104 - 128, 29.12.2023
https://doi.org/10.55774/mikad.1371981

Öz

Her birey, çocukluk çağında oyun ile tanışmış, oyun oynamış, oyun içinde kendini diğer çocuklara ifade etmiş ve oyun içinde var olmuştur. Zaman içinde oyun; geleneksel oyun biçimlerinden, dijital oyun biçimlerine dönüşmüştür. Bu dönüşümle, oyun belirli bir yaş grubuna hitap etmeyip, her yaş grubunun oyun içinde var olabileceği bir süreci başlatmıştır. Dijital oyunlar, teknolojinin ilerlemesi ve gündelik hayatta internet kullanımının artmasıyla, bireylerin her an, her yerde oyun oynamasına imkân tanımıştır. Dijital oyunlar geleneksel oyunlardan farklı olarak zaman ve mekân kısıtlamasını ortadan kaldırmıştır. Bu niteliği sayesinde dijital oyunlar bireyin gündelik hayatının her alanına nüfus etmekte ve bireye oyunda diğer oyuncularla bir araya gelerek sanal sosyalleşme imkânı sunmuştur. Çalışmada, gerçek zamanlı oynanan ve aynı takımdaki oyuncuların yoğun etkileşim içinde olduğu, yeni bir sosyalleşme mekânı olan Cs Go oyununda inşa edilen sosyal dünyadan bahsedilmiştir. Bu çalışmada dijital oyun kavramının oyuncu olan birey için ne anlam ifade ettiği, dijital oyunlarda kurulan sanal gerçekliğin oyuncu olan birey tarafından nasıl anlamlandırıldığı, oyuncuların sanal kimlik ve benlik sunumları ele alınmıştır.

Kaynakça

 • Akkaş, İbrahim. (2015). Sanal cemaatler. Doğu Kütüphanesi.
 • Albayrak, Kübra. (2019). Dijital ortamlarda benlik sunumları üzerine niteliksel bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bateson, P. ve Martin, P. (2014). Oyun, oyunbazlık, yaratıcılık ve inovasyon. (Çev. S. Kırgezen). Ayrıntı Yayınları.
 • Baudrillard, Jean. (2016). Simülakrlar ve simülasyon. (Çev. O. Adanır). Doğu Batı Yayınları.
 • Binark, M. ve Bayraktutan-Sütçü, G., & Başakçı, F. (2009). Dijital Oyun Rehberi Oyun Tasarımı, Türler ve Oyuncu. İçinde H. Akbulut ( Ed.), Gelenekselden Dijitale, Mekandan Uzama Oyun Kültürü (ss. 25-83). Kalkedon Yayınları
 • Can, H.C. ve Tekkurşun Demir, G. (2020). Sporcuların ve E-spor oyuncularının dijital oyun bağımlılığı ve dijital oyun bağımlılığına ilişkin farkındalık düzeyleri. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5(4), 364-384.
 • Castells, Manuel. (2005). Enformasyon çağı: Ekonomi, toplum ve kültür birinci cilt: Ağ toplumunun yükselişi. (Çev. E. Kılıç). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Coşkun, E. ve Öztürk, M.(2016). Steam dünyası: Dijital oyunlara yönelik bir değerlendirme. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 4(2). DOI: 10.19145/gujofoc.04411
 • Creswell, J. (2016). Nitel araştırma yöntemleri (Çev. M. Bütün ve S. Demir). Siyasal Yayın Dağıtım.
 • Dursun, Y. (2014). Oyunun ontolojisi. Doğu Batı Yayınları.
 • Ferhat, Savaş. (2016). Dijital dünyanın gerçekliği, gerçek dünyanın sanallığı bir dijital medya ürünü olarak sanal gerçeklik. Trt Akademi Dijital Medya Sayısı, 1(25), 724-746.
 • Fink, Eugen. (2015). Bir dünya sembolü olarak oyun. (Çev. N. Aça). Dost Kitabevi Yayınları.
 • Goffman, Erving. (2016). Günlük yaşamda benliğin sunumu. (3. Baskı). (Çev. B. Cezar). Metis Yayınları.
 • Goffman, Erving. (2018). Karşılaşmalar etkileşim sosyolojisinde iki çalışma. (Çev. S. Çalcı). Heretik Yayınları.
 • Gülsoy, S. (2017). Bir uyarlama denemesi: Dijital oyunlarda sahne. Sosyoloji Divanı Dergisi, 5, 149-165.
 • Gürses, Fatma. (2015). Dijital oyunlarda hegemonyanın inşası ve kültür endüstrisi. ReesarcGate.
 • Huizinga, J. (2018). Homo ludens: Oyunun toplumsal işlevi üzerine bir inceleme (Çev. O. Düz). Alfa Araştırma Yayınları.
 • Kara, Umut. (2014). Kimlik oyunu video oyunları yeni medya ve kimlik. İletişim Yayınları.
 • Kurbanoğlu, Serap. (1996). Sanal gerçeklik: Gerçek mi, değil mi? Virtual reality: Is ıt real or not?. Türk Kütüphaneciliği, 10, 21-31.
 • Kuruüzümcü, R. (2007). Bir dijital ortam ve sanat formu olarak gerçeklik. Sanat Dergisi, 12, 93-96.
 • Mills, Wright. C. (2016). Sosyolojik tahayyül. (Çev. Ö. Küçük). Hil Yayın.
 • Öcal, D. (2016). Yaşam Pratikleriyle Dönüşen Oyun. İçinde D. Doğan (Ed.), Sınırsız Olasılıklar Dünyası: Dijital Oyunların Dünü ve Bugünü (ss.45-79). Ütopya Yayınevi.
 • Öcal, D. (2016). Yaşam Pratikleriyle Dönüşen Oyun. İçinde D. Öcal (Ed.), Çağlar Boyu İnsan Yaşamına Eşlik Eden Oyun (ss.9-25). Ütopya Yayınevi.
 • Söylemez, A. (2021). Bilişsel davranışçı oyun terapisi temelli psiko-eğitim programının çocuklarda şiddet içerikli dijital oyun bağımlılığı ve saldırganlık düzeylerine etkisi. Sakarya Üniversitesi.
 • Şentürk, Ünal. (2017). Yeni toplumsal bir metin olarak internet. Sosyoloji Divanı Dergisi, 5, 21-45.
 • Yengin, D. ve Bayrak, T. (2017). Sanal gerçeklik: Vr. Der Yayınları.
Toplam 26 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Oyun Sosyolojisi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mesude Suküt 0000-0002-5632-3242

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 5 Ekim 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Suküt, M. (2023). DİJİTAL OYUNLARDA İNŞA EDİLEN SOSYAL DÜNYA. Milli Kültür Araştırmaları Dergisi, 7(2), 104-128. https://doi.org/10.55774/mikad.1371981

MİLLİ KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ OLARAK TÜRK BİRLİĞİ KONGRELERİNE DESTEĞİMİZ SÜRMEKTEDİR. 22-24 Aralık tarihlerinde Akdeniz'in İncisi Alanya'da gerçekleşen "V. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Kongresi"  dergimiz MİKAD ve Alanya Belediyesi'nin işbirliği ile gerçekleşmiştir. MİKAD olarak Türk bilim dünyasına katkı sunmaya devam etmekten onur duymaktayız.

DERGİMİZİN TÜRK DÜNYASINA AKADEMİK BAKIŞI


Milli Kültür Araştırmaları Dergisi akademik yayın hayatı, "Turan Kurultayı" sonuçları ile paralel yöndedir ve bu hedefler doğrultusunda yayın yapmaktadır. 

Sonuç bildirgesi ana teması: Köklere inemezseniz göklere yükselemezsiniz..

Hedefi: 21. Yüzyıl Türk Asrı Olacaktır…

Macaristan’ın Başkenti Budapeşte yakınlarında Bugac’ta düzenlenen TURAN KURULTAYI’nda Türk soyundan gelen Macar, Azeri, Avar, Başkurt, Bulgar, Balkar, Buryat, Çuvaş, Gagavuz, Kabardino, Karaçay, Karakalpak, Kazak, Kırgız,Kumuk, Moğol, Nogay, Oğuz, Özbek, Tatar, Tuva, Türkmen, Uygur ve Yakut boyları bir araya gelerek aşağıdaki kararları almıştır…

1) Ümitlerimizi yeşerten Türk Devletler Teşkilatı’nın kurulması memnuniyetle karşılanmıştır.

2) Bütün dünyaya adından bahsettiren Türk Devletler Teşkilatı daha aktif hâle getirilmelidir.

3) Bu bağlamda Türk Devletler Teşkilatının ikinci ve üçüncü halkaları mutlaka kurulmalıdır.

4) Teşkilatın kurulacak ikinci ve üçüncü halkalarında, “Türk Devletler Teşkilatında biz neden yokuz” diyen pek çok devlet gibi, Balkanlar’dan Moğolistan’a, Uyguristan’dan-Kore’ye kadar bütün akraba toplulukları yer almalıdır.

5) Bunun dışında; Özellikle Balkan Türkleri olmak üzere, Kamboçya’dan-Sri Lanka Türklerine, Pakistan ve Himalaya’daki Türklerden, Girit Türklerine, Libya’da ki Türklerden-Irak’taki Türkmenelindeki Türklere, Romanya Türklerinden-Kırım’a, Nijer’de yaşayan Tuaregler’den-Doğu Afrika’da ve Ortadoğu’da yaşayan Osmanlı Türkü’nün torunlarına, Sibirya’dan Kafkaslara, Tacikistan’a kadar hiçbir oba ve aşiretleri dışarıda bırakmadan temsilci alınması zarûrî olmuştur.

6) İşte öyle bir yapıya büründürülecek Türk Devletler Teşkilatı’nın önemli çalışması hâline gelen TURAN KURULTAYI için teklifimiz; bundan böyle dönüşümlü olarak her iki yılda bir diğer Türk Cumhuriyetlerinin birinde, olimpiyat oyunlarıyla, ekonomik ve kültürel oturumlarıyla kısaca her yönüyle icrâ edilmelidir.

7) Bugün Türk Devletler Teşkilâtının kurulması gibi; Turan Birliğini kurma mücâdelesi için, tam 100 yıl önce şehit düştüğü 4 Ağustos 1922’ye kadar, işgaldeki Türk Devletlerini kurtararak TURAN bayrağı altında biraraya getirmek isteyen Enver Paşa unutulmamalıdır. Anıtı dikilmeli, hayatı ve mücadelesi film yapılarak gelecek nesillere aktarılmalıdır.

8)Türk Devletler Teşkilatının bünyesinde ortak ordu, ortak pazar ve ortak parlamento kurulmalı ve üçer aylık dönemlerde Macaristan Parlamentosunda toplanarak yapılan çalışmalar gözden geçirmelidir.

10) Yine TDT bünyesinde Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Türk Dünyası Araştırmalar Enstitüsü,Türk Dünyası Akademisyenler Birliği, Türk Dünyası Tarım Birliği (hayvancılık dahil), Tür Dünyası Sağlık Teşkilatı ve Türk Dünyası Arama Kurtarma (TÜDAK) kurulmalıdır.

11) Türk Dünyası Ekomomik Formu iki yılda bir Türk Dünyasının kalbi konumundaki Aşkabat’ta yapılmalıdır.

12) Türk Dünyası Bilim Olimpiyatları iki yılda bir Özbekistan’da icra edilmelidir.

13) Türk Dünyası Uzay Araştımaları Enstitüsü kurularak Kazakistan’da her yıl toplanmalıdır.

14) Türk Teknofest Festivali her yıl Türkiye’de yapılmalıdır.

15)Türk Dünyası Yüksek Öğrenim Kurumu kurulmalı, Türk Dünyasındaki üniversitelerin denkliği için üniversitelerde ıslah çalışmaları yapılmalıdır.

16) Türk Dünyası Hekimler Birliği Kurularak her yıl Azerbaycan’da biraraya gelmelidir.

17) Türk Dünyası Bilim Ödülleri düzenlenmeli ve iki yılda bir yapılan Turan Kurultayında sahiplerine takdim edilmelidir.

18) Türk Dünyası Film Festivali ve Türk Dünyası Erovizyon Müzik yarışmaları dönüşümlü olarak Kırgızistan’da birer yıl arayla yapılarak dereceye girenlere ödülleri verilmelidir.

19) Merkezi İstanbul’da olan Türk Dünyası Belediyeler Birliği “iş birliği-güç birliği” kapsamında genişletilerek, en küçük belediyelere kadar bütün Türk Dünyasını kapsayacak şekilde dizayn edilmelidir.

20) Türk Dünyası Kültür, sanat, edebiyat çalıştayları yapılarak Türk Dünyasının ortak değerleri, özellikle Dede Korkut, Nasrettin Hoca, Atilla, Timur, Uluğ Bey, Ali Kuşçu gibi önemli şahsiyetler anlatılmalıdır.

21) “Tarihini bilmeyen milletlerin coğrafyasını başkaları çizer” düsturuyla, Türk Dünyası ortak tarihi yeniden yazılmalıdır. Bunun İçin “Millî Tatihçiler Şurâsı” âcilen kurulmalıdır.

22) Başta Doğu Türkistan olmak üzere Musul-Kerkük, Kıbrıs, Kırım, Batı Trakya gibi Türk Bölgelerinin statüleri uluslararası platformlarda sürekli dile getirilerek, layık oldukları konuma gelene kadar dünya gündeminde kalmaları sağlanmalıdır.

Bütün dünya bilmelidir ki, 21. Yüzyıl Türk Asrı Olacaktır.

Turan Kurultayı Bilim Kurulu


TURAN KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ..
Budapeşte, 13.08.2022