e-ISSN: 2149-3103
Başlangıç: 2010
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Mustafa Kemal Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının süreli yayın organı olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda 3 kez çevrimiçi yayınlanmaktadır. 

Dergi, kör hakemlik ilkelerine dayanan bilimsel, periyodik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Tıbbın her alanı ile ilgili yapılan klinik veya deneysel çalışmalara dayalı özgün araştırmaları, olgu sunumlarını, derlemeleri ve editöre mektupları yayınlamaktadır. 

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanmalıdır. 

Makale Başvuruları: Dergiye yazı gönderme işlemi dergimizin  online makale gönderme sisteminden yapılır. Online başvuru dışında gönderilecek yazılar değerlendirmeye alınmamaktadır.

2021 - Cilt: 12 Sayı: 43

Araştırma Makalesi

Investigation on Acute Phase Reactants and Oxidant - Antioxidant Parameters in Patients Diagnosed as Having Generalized Tonic Clonic Type Epilepsy on Antiepileptic Monotherapy and Polytherapy

Olgu Sunumu

COVID-19 Pneumonia and Acute Kidney Injury: Delivery of Hemodialysis Therapy

Araştırma Makalesi

The Relationship Between Vitamin D Deficiency And CHA₂DS₂-Vasc Score in Chronic Coronary Syndrome.

Araştırma Makalesi

Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen Acinetobacter Baumannıı Suşlarının Direnç Profili: Beş Yıllık Çalışma

Araştırma Makalesi

Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

The Effect of Glenohumeral Joint Injection Prior to Physical Therapy on Treatment Outcomes in Adhesive Capsulitis

Araştırma Makalesi

Male Breast Cancer: A Single-Center Experience

Araştırma Makalesi

Pilonidal Sinüs’ün Cerrahi Tedavisinde Limberg Flep ile Karydakis Flep Karşılaştırılması: Retrospektif Klinik Çalışma

Araştırma Makalesi

Testicular Seminomatous and Nonseminomatous Germ Cell Tumors: Clinical and Pathological Features

Araştırma Makalesi

Medical Treatment in Covid-19: Changes in Post-treatment Laboratory Results and CT Findings

Araştırma Makalesi

Orak Hücre Anemili Hastalarda Osteoporoz ile İlişkili Biyokimyasal Markerlerin Tanıdaki Yeri

2020 İtibariyle

trdizin3.png

Makale Taslağı

22663


22664


22665

Sayın Yazarımız,

Gerek MKÜ Tıp Dergisindeki editöryal görevler gerekse değerlendirme sürecinde yapılan danışmanlık görevleri, akademisyen hocalarımızın herhangi bir ücret karşılığı olmaksızın, tamamen gönüllülük esasına göre gerçekleştirdikleri bir görev niteliğindedir.

Dolayısıyla gerek editörler gerekse danışmanlarımız, başka alanlarda harcayabilecekleri kıymetli vakitlerini, sayın yazarlarımızın çalışmalarının değerlendirilerek hatalardan arındırılması ve iyileştirilmesi için harcamakta, çeşitli önerilerde bulunmaktadırlar.

Değerlendirme sürecinin aksamadan işleyebilmesi için danışmanlara davet gönderilmesinden itibaren gerek çalışmayı kabul etmek gerekse değerlendirme için yeterli bir süre tanınmaktadır. Akademik görevler, eğitim öğretim faaliyetleri, kendi kişisel yayın ve araştırma çalışmalarının yanı sıra idari görevleri de bulunan danışmanlarımızın uygunluk durumuna göre değerlendirmeyi tamamlaması beklenmekte, ayrıca yıllık izne ayrılarak dinlenme hakları olduğu, sağlık sorunları nedeniyle kimi zaman görev yapamadıkları da dikkate alınmaktadır.

Davete beklenen süre içerisinde dönüş yapmamaları durumunda hatırlatma mesajı gönderilmekte, bazen de davetin kabul edilmesinden sonra çalışmanın niteliğine göre değerlendirme için ek süre verilmektedir.

Dolayısıyla, her çalışmanın aynı süre içinde ve otomatik olarak değerlendirme sürecinin tamamlanması gibi bir durum söz konusu değildir.

Dergipark sistemi tarafından “Görev Bitiş Tarihi” olarak tanımlanan tarihlerin, hiçbir şekilde MKÜ Tıp Dergisi yayın kurulunu bağlayıcı bir niteliği bulunmadığı gibi, yukarıda izah edildiği gibi tamamen gönüllülük esasına göre yürütülen editöryal süreçler için Dergipark sisteminin müdahale veya süre belirleme yetkisi de bulunmamaktadır.

“Editörde” bulunan bir yazı taslağı ile ilgili olarak “Editörün görev süresinin sona erme tarihi” patolojik bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu bağlamda sayın yazarlarımızdan “Editörün Görev Süresi” gibi mantık dışı kavramlar üzerinden polemiklere girilmemesi, bu tür polemiklerin çalışmaların değerlendirilmesi için harcanacak emeklerin zayi olmasına yol açtığını ve yazının iade edilmesi ile neticelenebileceğini arz ediyor anlayışınız için teşekkür ediyoruz.


Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen yazı taslaklarının, aynı anda başka bir dergiye gönderildiğinin, yahut aynı süre içinde başka bir dergide daha değerlendirme sürecinde olduğunun tespit edilmesi halinde bu durum Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ve YÖK’ün Etik Kurulları ile paylaşılacaktır. Bu konuda gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyoruz. 

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, 2020 itibariyle Tübitak Ulakbim Tıp Dizinine (TR Dizin) kabul edilmiş olup dergimizin bu noktaya gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

MKÜ Tıp Dergisi olarak, editöryal süreçlerde TR Dizin tarafından istenen yazı değerlendirme kriterleri, etik ve genel yayıncılık ilkeleri ile dergi değerlendirme kriterlerini en üst seviyede yerine getirmek için gayret göstermekteyiz. Sayın yazar ve danışmanlarımızın bu konuda gösterdiği hassasiyet için teşekkür ediyoruz.