Yıl 2019, Cilt 41 , Sayı 2, Sayfalar 516 - 535 2020-01-06

DUYGUSAL EMEĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL YAŞAMDA YALNIZLIĞIN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

Özge TURHAN [1] , Mahmut PAKSOY [2]


Bu çalışmanın temel amacı, duygusal emek ile örgütsel vatandaşlık arasındaki etkileşimde örgütsel yaşamda yalnızlığın rolünü tespit etmektir. Duygusal emek ile örgütsel vatandaşlık arasındaki etkileşimde örgütsel yaşamda yalnızlığın düzenleyici etkisine yönelik araştırma İstanbul ilinde bilişim sektöründe faaliyet gösteren ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) firmalarında çalışan danışmanlarına yönelik gerçekleştirilmiştir. 440 denekten toplanan verilere göre duygusal emek ile örgütsel vatandaşlık arasında pozitif yönlü anlamlı etkileşim olduğu, duygusal emek ve örgütsel vatandaşlığı örgütsel yaşamda yalnızlığın negatif yönlü etkilediği tespit edilmiştir. Örgütsel yaşamda yalnızlığın düzenleyicilik rolünün tespitine yönelik gerçekleştirilen hiyerarşik çoklu regresyon analizine göre hem duygusal yalnızlık hem de sosyal arkadaşlık alt boyutunun düzenleyici etkisi saptamıştır.
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Duygusal Emek, Örgütsel Yaşamda Yalnızlık
 • AIKEN, L. S., S. G. West (1991). Multiple regression: Testing and interpreting interaction Newbury Park: Sage,
 • ASHFORTH, B. E. Ronald H. Humphrey, (1993). Emotional Labor in Service Roles: The Influence of Identity, USA: Academy of Management Review, Vol 18., pp.88-115.
 • ASHFORTH, B. E., Ronald H. Humphrey, (1995). Emotion in The Workplace: A Reappraisal”, USA: Reappraisal, USA: Human Relations, Vol.48, pp. 97-125.
 • BARANSEL, A., (1979). Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi”, İstanbul: İşletme İktisadı Enstitüsü
 • BARON, R.M., D.A. Kenny, (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. USA: Journal of Personality and Social Psychology, pp. 1173 – 1182.
 • BASIM, H. N, H., Şeşen, (2006). Örgütsel Vatandaşlık Ölçeği Uyarlama ve Karşılaştırma Çalışması, Ankara: Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, s.83-101.
 • BASIM, H.N., M. Beğenirbaş, (2012). Çalışma Yaşamında Duygusal Emek: Bir Ölçek Uyarlaması Çalışması, Manisa: Yönetim ve Ekonomi, s.77-89.
 • BATEMAN, T. S., D. W. Organ, (1983). Job Satisfaction and the Good Soldier: The Relationship Between Affect and Employee “Citizenship”, USA: Academy of Management Journal, pp.587-595.
 • BEĞENİRBAŞ, M., C. H. Meydan, (2012). Duygusal Emeğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışıyla İlişkisi: Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırması”, Ankara: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, s.159-181.
 • BEKTAŞ, M., G. Kenar, (2018). Örgütsel Çatışmaların Yalnızlık Üzerine Etkisi” Adana: Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s.154 – 166.
 • BERGMAN, Y., S., D., Segel-Karpas, (2018). Future time perspective, loneliness, and depressive symptoms among middle-aged adults: A mediation model”, USA: Journal of Affective Disorders, pp.173-175.
 • BIYIK, Y., E., Aydoğan, (2014). Duygusal Emek ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi: Bir Araştırma, Ankara: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, s.159-180.
 • CAO, Q., B., Lu, (2018), Mediating and Moderating effects of Loneliness between Social Support and Life Satisfaction Among Empty Nesters in China, USA: In Current Psychology, pp.1-10
 • CHU, K. H., S.K. Murmann, (2006). Development and Validation of The Hospitality Emotional Labor Scale”, Tourism Management, pp.1181-1191.
 • DEMİRBAŞ, B., G., Haşit, (2016). İş Yerinde Yalnızlık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Akademisyenler Üzerine Bir Uygulama, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, s.137-158.
 • DIEFENDORFF, M. J., H. M., Croyle, H. R. Gosserand, (2005). The Dimensionality and Antecedents of Emotional Labor Strategies”, USA: Journal of Vocational Behavior, pp.339-357.
 • DOĞAN, T., B., Çetin, M. Z., Sungur, (2009). İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması” Türkiye: Anadolu Psikiyatri Dergisi, s.271-277.
 • EHTİYAR, R., I., Usta, O., Akova, (2015) “Örgütsel Davranışta Güncel Konular” Ed. Derman Küçükaltan, Şule Aydın Tükeltürk, Güney Çetin Gürkan, Ankara: Detay Yayıncılık,
 • ERDİRENÇELEBİ, M., E., Öztürk, (2018). Çalışanların Örgütsel Yalnızlık Algılarının İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri, Gaziantep: Gaziantep University Journal of Social Sciences, s.603-618.
 • GRANDEY, A. A., (2000). Emotion Regulation in the Workplace: A New Way to Conceptualize Emotional Labor, USA: Journal of Occupational Health Psychology Vol.5, No.1, pp.95-110.
 • GEORGE, D., M. Mallery, (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 Update. Boston: Pearson,
 • GÜRBÜZ, S., F., Şahin, (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri” Ankara: Seçkin,
 • HE, D., M. S., F., Yi (2014). Mediating Effects of Affect and Loneliness on the Relationship Between Core Self-evaluation and Life Satisfaction Among Two Groups of Chinese Adolescents, USA: Social Indicators Research, pp.747-756.
 • HOCHSCHILD, A. R., (2003). The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling with a new afterword”, USA: University of California Press
 • JOSE, P. E. (2013) ModGraph-I: A programme to compute cell means for the graphical display of moderational analyses: The internet version, Version 3.0. Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand, https://psychology.victoria.ac.nz/modgraph/
 • KARAKAYA, A., O., Büyükyılmaz, F., Alper Ay, (2014). İşkolik Davranışlar Üzerinde İşyeri Yalnızlığının Etkisi”, Kayseri: 2. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, s.899 – 908.
 • KESER, A., M. Karaduman, (2014). İş Yaşamında Yalnızlık Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile İlişkisi ve Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma, Türkiye: Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, s.178-197.
 • ÖZTÜRK, S. A., (2013). Hizmet Pazarlaması Kuram, Uygulama ve Örnekler, Bursa: Ekin Yayınevi.
 • SEÇKİN, Ş. N., (2017) Algılanan Örgütsel Politika, İşyeri Yalnızlığı ve İçsellik Statüsü İlişkisinde Politik Yeteneğin Rolü: Kamu Çalışanları Üzerine Araştırma, Çanakkale: Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, s.1-15.
 • SELIGMAN, M., E.P., M., Csikszentmihalyi, (2000). Positive Psychology: An Introduction” USA: American Psychological Association, pp. 5-14.
 • SHING, C., L. (2006) The Role of Emotional Labour in Generating OCB and Organizational Commitment, Doktora Tezi.
 • SIĞRI, Ü., S. Gürbüz, (2015) Örgütsel Davranış, İstanbul: Beta Yayıncılık,
 • STEINBERG, R. J. D. M., Figart (1999). Emotional Labor Since: The Managed Heart” USA: The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, pp.8-26.
 • ŞENCAN, H., (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • TABACHNICK, B., G., L. S., Fidell, (2015). Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı”, Çev. Ed: Mustafa Baloğlu. Ankara: Nobel Yayıncılık, Altıncı Basımdan Çeviri.
 • W. S. L., C. D. B. Burt, K. T. Strongman, (2006) Loneliness in the Workplace: Construct Definition and Scale Development, New Zealand: New Zealand Journal of Psychology, pp.59-68.
 • YOON, M. H., J. Suh, (2003). Organizational Citizenship Behavior and Service Quality as External Effectiveness of Contact Employee”, USA: Journal of Business Research, pp.597-611.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Özge TURHAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Mahmut PAKSOY
Kurum: İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Andorra


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 6 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { muiibd665762, journal = {Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-7262}, eissn = {2587-2672}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {41}, pages = {516 - 535}, doi = {10.14780/muiibd.665762}, title = {DUYGUSAL EMEĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL YAŞAMDA YALNIZLIĞIN DÜZENLEYİCİ ROLÜ}, key = {cite}, author = {TURHAN, Özge and PAKSOY, Mahmut} }
APA TURHAN, Ö , PAKSOY, M . (2020). DUYGUSAL EMEĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL YAŞAMDA YALNIZLIĞIN DÜZENLEYİCİ ROLÜ. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 41 (2) , 516-535 . DOI: 10.14780/muiibd.665762
MLA TURHAN, Ö , PAKSOY, M . "DUYGUSAL EMEĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL YAŞAMDA YALNIZLIĞIN DÜZENLEYİCİ ROLÜ". Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 41 (2020 ): 516-535 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/muiibd/issue/50936/665762>
Chicago TURHAN, Ö , PAKSOY, M . "DUYGUSAL EMEĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL YAŞAMDA YALNIZLIĞIN DÜZENLEYİCİ ROLÜ". Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 41 (2020 ): 516-535
RIS TY - JOUR T1 - DUYGUSAL EMEĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL YAŞAMDA YALNIZLIĞIN DÜZENLEYİCİ ROLÜ AU - Özge TURHAN , Mahmut PAKSOY Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.14780/muiibd.665762 DO - 10.14780/muiibd.665762 T2 - Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 516 EP - 535 VL - 41 IS - 2 SN - 1300-7262-2587-2672 M3 - doi: 10.14780/muiibd.665762 UR - https://doi.org/10.14780/muiibd.665762 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi DUYGUSAL EMEĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL YAŞAMDA YALNIZLIĞIN DÜZENLEYİCİ ROLÜ %A Özge TURHAN , Mahmut PAKSOY %T DUYGUSAL EMEĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL YAŞAMDA YALNIZLIĞIN DÜZENLEYİCİ ROLÜ %D 2020 %J Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-7262-2587-2672 %V 41 %N 2 %R doi: 10.14780/muiibd.665762 %U 10.14780/muiibd.665762
ISNAD TURHAN, Özge , PAKSOY, Mahmut . "DUYGUSAL EMEĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL YAŞAMDA YALNIZLIĞIN DÜZENLEYİCİ ROLÜ". Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 41 / 2 (Ocak 2020): 516-535 . https://doi.org/10.14780/muiibd.665762
AMA TURHAN Ö , PAKSOY M . DUYGUSAL EMEĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL YAŞAMDA YALNIZLIĞIN DÜZENLEYİCİ ROLÜ. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2020; 41(2): 516-535.
Vancouver TURHAN Ö , PAKSOY M . DUYGUSAL EMEĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL YAŞAMDA YALNIZLIĞIN DÜZENLEYİCİ ROLÜ. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2020; 41(2): 535-516.