Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Ortaokulda Çalışan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Okullarda Tutulan Evrak ve Dosyalar Hakkındaki Düşünceleri

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2, 8 - 20, 31.12.2017

Öz

Bu araştırmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin okullarda tutulan evrak ve dosyalar hakkındaki düşüncelerini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırma grubunu tipik durum örneklemesine göre seçilmiş ortaokulda çalışan 20 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanıldı. Araştırmacılar tarafından yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılarak beden eğitimi öğretmeniyle yüz yüze yaklaşık bir saat görüşme yapıldı. Görüşmeler sesli ve yazılı olarak kayıt alına alındı. Kayıt altına alınan verilere betimsel ve içerik analizleri yapıldı. Veri analizleri sonucunda dört ana tema ortaya çıkmıştır. Bu temalar yıllık ve günlük planlar, ölçme ve değerlendirme evrakları, rehberlik dosyaları ve e-okul uygulamaları ile ilgili görüşlerdir. Beden eğitimi öğretmenleri yıllık, ders ve egzersiz planlarının gerekliliğine inanmaktadırlar. Beden eğitimi öğretmenleri, kaynak olarak internetten temin ettiği planları kullanmaktadırlar. Ancak çalışmaya katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu planların gerekliliğine inanmalarına rağmen planları tam olarak uygulamadıkları gözlemlenmiştir. Bu çalışma sonucunda birçok öğretmeninin tutulan dosya ve evrakların birçoğunu gereksiz iş yükü ve zaman kaybı olarak gördüğü belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Arıcıoğlu, A ve Tagay, Ö. (2008). Okullarda Ruh Sağlığı Hizmetleri, Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 1 (2), 76-83.
 • Bayraktar, D. M. (2012). Teknolojik Yeniliğin Benimsenmesinde Sosyal Sistem Özelliklerinin Etkileri; E-Okul Uygulamasının İncelenmesi. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 86-100.
 • Burgaz, B., Koçak, S. Ve Büyükgöze, H. (2013). Öğretmenlerin Mesleki ve Bürokratik Sosyalleştirmeye Yönelik Değerlendirmeleri Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1), 39-54.
 • Bağlıbel, M., Samancıoğlu, M. Ve Summak, M. S. (2010). Okul Yöneticileri Tarafından E-Okul Uygulamasının Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeline Göre Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (13), 331-348.
 • Bıçak, B. ve Çakan, M. (2004). Lise Öğretmenlerinin Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarına Dönük Görüşleri. Milli Eğitim Bakanlığı, 20-22 Aralık, Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, Ankara.
 • Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin Ölçme-Değerlendirme Uygulamaları ve Yeterlik Düzeyleri: İlk ve Ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 99-114.
 • Çelik, Z. ve Arslan, Y. (2012). Aday Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algılarının Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 223-232.
 • Demirel, M. (2010). İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programının Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 35 (156), 45-60.
 • Ertürk, S. (1982). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.
 • Flowers, C.,Ahlgrim-Delzell, L., Browder, D. and Spooner, F. (2005). Teachers' Perceptions of Alternate Assessments. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 30(2), 81-92.
 • Genç, N. (2008). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirme Uygulamaları Ve Yeterlik Algıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Günbayi, İ. ve Turan, F. (2013). Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sisteminin Bir Alt Sistemi Olarak E-Okul Uygulamasına İlişkin İlköğretim Okullarındaki Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri: Bir Durum Çalışması. İlköğretim Online Dergisi, 12(1), 1-22.
 • Karataş, Z. ve Baltacı, H. Ş. (2013). Ortaöğretim Kurumlarında Yürütülen Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine Yönelik Okul Müdürü, Sınıf Rehber Öğretmeni, Öğrenci ve Okul Rehber Öğretmeninin (Psikolojik Danışman) Görüşlerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 427-460.
 • Kutluca, T., Birgin, O. ve Çatlıoğlu, H. (2007). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersi Uygulama Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarına Sağladığı Faydalar. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 89-110.
 • Landis, J. R. and Koch, G. G. (1977). The Measurement of Observer Agreement For Categorical Data. Biometrics, 33, 159-174.
 • MEB (1989). Ortaokul ve Orta Öğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik. Erişim: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/20336_0.html
 • MEB (1992). Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği, Erişim: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2336_0.html
 • MEB (2001). Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Erişim:http://mevzuat.meb.gov.tr/html/68.html
 • MEB (2005). İlköğretim Ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği. Erişim: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25699_0.html
 • MEB (2012). Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (21 Temmuz 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan), Erişim: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/225_0.html
 • MEB (2013). Öğretmenlerin Tutmaları Gereken Defter ve Dosyalar, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Denetmenleri Başkanlığı. Erişim: http://aksaray.meb.gov.tr/teftis/index.php/oegretmenlerin-tutmasi-gereken-defter-ve-dosyalar
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A Guide to Design and Implementation. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Orhan, A. T. (2007). Fen Eğitiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin İlköğretim Öğretmen Adayı, Öğretmen ve Öğrenci Boyutu Dikkate Alınarak İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Penn, I.A., Pennix, G.B. ve Gow, K.F. (1994). Records management handbook. Hampshire: Gower.
 • Shepherd, E. ve Geoffrey, Y. (2003). Managing records a handbook of principles and practices. London: Facet Publishing.
 • Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Taşdemir, M. (2006). Sınıf Öğretmenlerinin Planlama Yeterliklerini Algılama Düzeyleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(3), 287-307.
 • Temel, A. (1991). Ortaöğretimde Ölçme ve Değerlendirme Sorunları. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 18, 23-27.
 • Tümer, D. ve Külcü, Ö. (2010). İlk ve Ortaöğretim Okullarında Belge Yönetimi Programları ve Türkiye’deki Durumu. Bilgi Dünyası Dergisi, 11 (2),408-443.

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2, 8 - 20, 31.12.2017

Öz

Kaynakça

 • Arıcıoğlu, A ve Tagay, Ö. (2008). Okullarda Ruh Sağlığı Hizmetleri, Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 1 (2), 76-83.
 • Bayraktar, D. M. (2012). Teknolojik Yeniliğin Benimsenmesinde Sosyal Sistem Özelliklerinin Etkileri; E-Okul Uygulamasının İncelenmesi. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 86-100.
 • Burgaz, B., Koçak, S. Ve Büyükgöze, H. (2013). Öğretmenlerin Mesleki ve Bürokratik Sosyalleştirmeye Yönelik Değerlendirmeleri Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1), 39-54.
 • Bağlıbel, M., Samancıoğlu, M. Ve Summak, M. S. (2010). Okul Yöneticileri Tarafından E-Okul Uygulamasının Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeline Göre Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (13), 331-348.
 • Bıçak, B. ve Çakan, M. (2004). Lise Öğretmenlerinin Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarına Dönük Görüşleri. Milli Eğitim Bakanlığı, 20-22 Aralık, Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, Ankara.
 • Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin Ölçme-Değerlendirme Uygulamaları ve Yeterlik Düzeyleri: İlk ve Ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 99-114.
 • Çelik, Z. ve Arslan, Y. (2012). Aday Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algılarının Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 223-232.
 • Demirel, M. (2010). İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programının Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 35 (156), 45-60.
 • Ertürk, S. (1982). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.
 • Flowers, C.,Ahlgrim-Delzell, L., Browder, D. and Spooner, F. (2005). Teachers' Perceptions of Alternate Assessments. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 30(2), 81-92.
 • Genç, N. (2008). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirme Uygulamaları Ve Yeterlik Algıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Günbayi, İ. ve Turan, F. (2013). Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sisteminin Bir Alt Sistemi Olarak E-Okul Uygulamasına İlişkin İlköğretim Okullarındaki Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri: Bir Durum Çalışması. İlköğretim Online Dergisi, 12(1), 1-22.
 • Karataş, Z. ve Baltacı, H. Ş. (2013). Ortaöğretim Kurumlarında Yürütülen Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine Yönelik Okul Müdürü, Sınıf Rehber Öğretmeni, Öğrenci ve Okul Rehber Öğretmeninin (Psikolojik Danışman) Görüşlerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 427-460.
 • Kutluca, T., Birgin, O. ve Çatlıoğlu, H. (2007). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersi Uygulama Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarına Sağladığı Faydalar. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 89-110.
 • Landis, J. R. and Koch, G. G. (1977). The Measurement of Observer Agreement For Categorical Data. Biometrics, 33, 159-174.
 • MEB (1989). Ortaokul ve Orta Öğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik. Erişim: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/20336_0.html
 • MEB (1992). Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği, Erişim: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2336_0.html
 • MEB (2001). Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Erişim:http://mevzuat.meb.gov.tr/html/68.html
 • MEB (2005). İlköğretim Ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği. Erişim: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25699_0.html
 • MEB (2012). Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (21 Temmuz 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan), Erişim: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/225_0.html
 • MEB (2013). Öğretmenlerin Tutmaları Gereken Defter ve Dosyalar, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Denetmenleri Başkanlığı. Erişim: http://aksaray.meb.gov.tr/teftis/index.php/oegretmenlerin-tutmasi-gereken-defter-ve-dosyalar
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A Guide to Design and Implementation. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Orhan, A. T. (2007). Fen Eğitiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin İlköğretim Öğretmen Adayı, Öğretmen ve Öğrenci Boyutu Dikkate Alınarak İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Penn, I.A., Pennix, G.B. ve Gow, K.F. (1994). Records management handbook. Hampshire: Gower.
 • Shepherd, E. ve Geoffrey, Y. (2003). Managing records a handbook of principles and practices. London: Facet Publishing.
 • Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Taşdemir, M. (2006). Sınıf Öğretmenlerinin Planlama Yeterliklerini Algılama Düzeyleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(3), 287-307.
 • Temel, A. (1991). Ortaöğretimde Ölçme ve Değerlendirme Sorunları. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 18, 23-27.
 • Tümer, D. ve Külcü, Ö. (2010). İlk ve Ortaöğretim Okullarında Belge Yönetimi Programları ve Türkiye’deki Durumu. Bilgi Dünyası Dergisi, 11 (2),408-443.

Ayrıntılar

Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Aralık 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sinan UĞRAŞ
Türkiye


Mehmet GÜLLÜ
0000-0002-0930-7178
Türkiye


Erdem EROĞLU Bu kişi benim
Türkiye


Gökmen ÖZEN

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { musbd375753, journal = {Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5150}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {8 - 20}, doi = {}, title = {Ortaokulda Çalışan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Okullarda Tutulan Evrak ve Dosyalar Hakkındaki Düşünceleri}, key = {cite}, author = {Uğraş, Sinan and Güllü, Mehmet and Eroğlu, Erdem and Özen, Gökmen} }
APA Uğraş, S. , Güllü, M. , Eroğlu, E. & Özen, G. (2017). Ortaokulda Çalışan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Okullarda Tutulan Evrak ve Dosyalar Hakkındaki Düşünceleri . Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 2 (2) , 8-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/musbd/issue/33947/375753
MLA Uğraş, S. , Güllü, M. , Eroğlu, E. , Özen, G. "Ortaokulda Çalışan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Okullarda Tutulan Evrak ve Dosyalar Hakkındaki Düşünceleri" . Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 (2017 ): 8-20 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/musbd/issue/33947/375753>
Chicago Uğraş, S. , Güllü, M. , Eroğlu, E. , Özen, G. "Ortaokulda Çalışan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Okullarda Tutulan Evrak ve Dosyalar Hakkındaki Düşünceleri". Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 (2017 ): 8-20
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokulda Çalışan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Okullarda Tutulan Evrak ve Dosyalar Hakkındaki Düşünceleri AU - Sinan Uğraş , Mehmet Güllü , Erdem Eroğlu , Gökmen Özen Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 8 EP - 20 VL - 2 IS - 2 SN - 2536-5150- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Ortaokulda Çalışan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Okullarda Tutulan Evrak ve Dosyalar Hakkındaki Düşünceleri %A Sinan Uğraş , Mehmet Güllü , Erdem Eroğlu , Gökmen Özen %T Ortaokulda Çalışan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Okullarda Tutulan Evrak ve Dosyalar Hakkındaki Düşünceleri %D 2017 %J Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5150- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Uğraş, Sinan , Güllü, Mehmet , Eroğlu, Erdem , Özen, Gökmen . "Ortaokulda Çalışan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Okullarda Tutulan Evrak ve Dosyalar Hakkındaki Düşünceleri". Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 / 2 (Aralık 2017): 8-20 .
AMA Uğraş S. , Güllü M. , Eroğlu E. , Özen G. Ortaokulda Çalışan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Okullarda Tutulan Evrak ve Dosyalar Hakkındaki Düşünceleri. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2017; 2(2): 8-20.
Vancouver Uğraş S. , Güllü M. , Eroğlu E. , Özen G. Ortaokulda Çalışan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Okullarda Tutulan Evrak ve Dosyalar Hakkındaki Düşünceleri. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2017; 2(2): 8-20.
IEEE S. Uğraş , M. Güllü , E. Eroğlu ve G. Özen , "Ortaokulda Çalışan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Okullarda Tutulan Evrak ve Dosyalar Hakkındaki Düşünceleri", Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 8-20, Ara. 2017