Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Muhammed b. Mahmud el-Halvetî ve Şerhu Erbaîne Hadîsen Kutsiyyen Adlı Risâlesi

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 8, 339 - 373, 31.12.2017
https://doi.org/10.30523/mutefekkir.375186

Öz

XV. yüzyılda Osmanlı Devleti’inde yaşamış olan Cemâlettin el-Aksarayî’nin (ö. 899/1494) doğum tarihi ve öğrenim hayatına dair bilgiler ne yazık ki yoktur. Ancak verdiği eserlerden onun bilgi ve birikim açısından müktesebâtının geniş olduğu görülmektedir. Zinciriye Medresesi’nde müderrislik yapan el-Aksarayî’nin hadis, tefsir, fıkıh, Arap dili ve tıp ilimlerinde mahir olduğu görülmektedir. Risâle fî hadis “İnnallâhe Teâlâ halaka Âdeme ala sûretihîi”, Faslun fî âdâbi’z-zikr, Risâletu’r-rahîmiyye, Şerhu erbaîne hadisen kutsiyyen ve Kırk Hadis onun önemli eserlerindendir. Biz bu çalışmamızda onun hadis ilmine dair Kırk Hadis adı altında telif etmiş olduğu ve hâlen yazma eser olarak kütüphanelerimizde yer alan ve tasavvufi bir üslupla şerh ettiği Şerhu erbaîne hadisen kutsiyyen isimli eserinde yer verdiği hadislerin tahricini yapıp eserindeki metodunu inceleyerek onun ilmi kişiliğini ortaya koymaya çalışacağız.

Kaynakça

  • Abdullah b. Ahmed, es-Sünne, thk. Muhammed Saîd Salim el-Kahtânî, Dâru İbni’l-Kayyim, I. Baskı, Dammam 1406.

Muhammed b. Mahmud Jamal al-Din al-Halwatî and His Manuscript Titled The annotation of forty hadith qudsy

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 8, 339 - 373, 31.12.2017
https://doi.org/10.30523/mutefekkir.375186

Öz

We don’t unfortunately have information about the birth and education of Jamal al-Din Aksarayī who lived in the XV century in the Ottoman State. However, the works shows that he was a very knowledgeable person. Al Aksarayi, who worked as a mudarris in Zinciriyye Madrasah, was capable of hadith, interpretation, jurisprudence, Arabic language and medicine. He has some works as: Risâle fî Hadiths “Innallāha Taālā khalaka âdama alā suretihi”, Risāletu’r-Rahīmiyye, Sharh Forty Hadīths, Forthy Hadīth. Aksarayi’s work titled Forty Hadīth and interpreted by him with a mystical method and currently located as a manuscript in libraries will be studied in this article. And we will try to demonstrate his scientific personality by showing the sources of hadiths which he used and examining his method.

Kaynakça

  • Abdullah b. Ahmed, es-Sünne, thk. Muhammed Saîd Salim el-Kahtânî, Dâru İbni’l-Kayyim, I. Baskı, Dammam 1406.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Harun Reşit DEMİREL> (Sorumlu Yazar)

0000-0002-6831-8934
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2017
Başvuru Tarihi 5 Haziran 2017
Kabul Tarihi 29 Kasım 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 8

Kaynak Göster

ISNAD Demirel, Harun Reşit . "Muhammed b. Mahmud el-Halvetî ve Şerhu Erbaîne Hadîsen Kutsiyyen Adlı Risâlesi". Mütefekkir 4 / 8 (Aralık 2017): 339-373 . https://doi.org/10.30523/mutefekkir.375186

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi dergisi Mütefekkir, her yılın 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde olmak üzere basılı ve online olarak yayınlanan, uluslararası akademik ve hakemli bir dergidir.