Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Place And Importance of The Council/Shūra In Government: The Case of Aksaray Municipality

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 19, 257 - 275, 15.06.2023
https://doi.org/10.30523/mutefekkir.1312482

Öz

Kaynakça

 • Akçakaya, Murat. Türk İslam Devletlerinde Yönetim Bilgeleri. Ankara: Gazi Kitabevi 2019.
 • Alkuş, Oktay - Eskin, Bülent - Karademir, Alper.  “Aksaray Kentindeki E-Belediyecilik Uygulamalarının Analizi Üzerine Bir Araştırma”. TURAN: Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi 8/32 (2016), 552-559.
 • Aslan, Recep. “İstişârenin Önemi ve Hz. Peygamber’in Uygulamalarından Örnekler”. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2/1 (2014), 223-241.
 • Aslan, Recep. Rasûlullah’ın İstişâreleri. Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1996.
 • Avaner, Tekin - Özsoy Sultangül. “Türk Kamu Yönetiminde İstişarenin Önemi: Yüksek İstişare Kurulu Örneği”. Akademi Sosyal Bilimler Dergisi 9/25 (2022), 20-35.
 • Ceylan, Ayhan. “Osmanlı’da Meşrutiyet Öncesi Merkezî Meclisler Literatürü”. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 3/5 (2005), 623-646.
 • Emrealp, Sadun. Türkiye Yerel Gündem 21 Programı Yerel Gündem 21 Uygulamalarına Yönelik Kolaylaştırıcı Bilgiler Elkitabı. İstanbul: Birmat Matbaacılık, 2005.
 • Erdoğan, Aysel. “İslâmiyetten Önce Türk Devletlerinde Meclis Anlayışı”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11/1 (2014), 39-52.
 • Ergun, Turgay. Kamu Yönetimi: Kuram, Siyasa, Uygulama. Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, 2004.
 • Erken, Adil. Osmanlı Devleti’nde Bir Danışma Organı Olarak Meclis-i Meşveret (1774–1838). Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006.
 • Freeman, Charles. Mısır, Yunan ve Roma: Antik Akdeniz Uygarlıkları. çev. Suat Kemal Angı. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2003.
 • Hamidullah, Muhammed. İslâm Peygamberi, çev. Salih Tuğ. 2 Cilt. İstanbul: İrfan Yayıncılık, 1990.
 • https://aksaray.bel.tr/HaberDetay.aspx?icerikId=1577&AKSARAY-BELEDIYESI-ILE-IL-OZEL-IDARESI-ARASINDA-ISBIRLIGI-PROTOKOLU-IMZALANDI. 13 Mart 2023
 • https://aksaray.bel.tr/HaberDetay.aspx?icerikId=1869. 14 Mart 2023
 • https://aksaray.bel.tr/HaberDetay.aspx?icerikId=3328&YENI-SANAYI-SITESI-NDE-CARKLAR-DONMEYE-BASLADI. 15 Mart 2023
 • https://aksaray.bel.tr/HaberDetay.aspx?icerikId=343&AKSARAY-BELEDIYE-BASKANI-EVREN-DINCER-HALK-GUNU-TOPLANTILARINDA-VATANDASLARLA-BULUSMAYA-DEVAM-EDIYOR. Erişim 11 Mart 2023
 • https://aksaray.bel.tr/HaberDetay.aspx?icerikId=512 Erişim 11 Mart 2023.
 • https://aksaray.bel.tr/HaberDetay.aspx?icerikId=532&OSB%E2%80%99YE-HALK-OTOBUSU-SEFERLERI-BASLADI. Erişim 18 Mart 2023
 • https://aksaray.bel.tr/HaberDetay.aspx?icerikId=743. Erişim 10 Mart 2023
 • https://aksarayegemengazetesi.com/dincer-sehrimizi-katilimci-anlayisiyla-yonetiyoruz/. Erişim 10 Mart 2023
 • https://www.aksaray.bel.tr/HaberDetay.aspx?icerikId=2277&BASKAN-DINCER;-. Erişim 10 Mart 2023
 • https://www.aksaray.bel.tr/ProjeIcerik.aspx?IcerikId=35. Erişim 20 Mart 2023
 • https://www.worldhistory.org/). Erişim 09 Mart 2023
 • İnalcık, Halil. Doğu-Batı Makaleler I. Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2018.
 • Köten, Akif. Hz. Peygamber’in Devlet Başkanlığı. Bursa: Furkan Ofset, 1993.
 • Kışlalı, A. Taner. “Eski Yunan‟da demokrasi ve demokratik düşünce”. Amme İdaresi Dergisi 17/1 (1984), 63-77.
 • Kuhrt, Amélie. Eskiçağ’da Yakındoğu I, çev: Dilek Şendil. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2017.
 • Kur’ân Yolu Meâli, Diyanet İşleri Başkanlığı, 4. Basım, Ankara, Özgün Matbaacılık, 2015.
 • Küçük, Eşref. “Eski Roma’da Cumhuriyet Dönemi Halk Meclisleri ve Yasa Yapım Süreçleri”. Hacettepe HFD 7/1 (2017), 199–214.
 • Lewis, Bernard. “Mas̲h̲wara”, in: Encyclopaedia of Islam, Second Edition, Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs. (https://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam). Erişim 09 Mart 2023
 • Öztürk, Hamdullah Bayram. Kur’an’da İstişare. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1996.
 • Resmi Gazete, 13.07.2005: 25874. Sayı, 5. Tertip, 44. Cilt.
 • Seyitdanlıoğlu, Mehmet. “Eski Türklerde Devlet Meclisi ‘Toy’ Üzerine Düşünceler”, Tarih Araştırmaları Dergisi 28/45 (2009), 1-11.
 • TDK Türkçe Sözlük, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 10. Baskı, Ankara 2005.
 • Tezcan, Tuğrul. Kur’an’da Şûrâ Kavramı ve Çağdaş Yorumları. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2010.
 • Togan, A. Zeki Velidi. Oğuz Destanı (Reşideddin Oğuznamesi, tercüme ve tahlili). İstanbul: Enderun Yayınları, 1982.
 • Toksöz, Fikret. Good Governance: Improving Quality of Life. İstanbul: TESEV Yayınları, 2008.
 • Tosun, Kemal. İşletme Yönetimi. İstanbul: Savaş Yayınları, 1992.
 • Türcan, Talib. “Şûra”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2010), 39/230-235.
 • Weiss, Thomas G. “Governance, good governance and global governance: conceptual and actual challenges”, Third World Quarterly 21/5 (2000), 795-814.
 • Wensinck, A. Jan. “el-Mu‘cemü’l-müfehres li elfâzi’l-Hadîs (“Şvr” md.)”. Leiden III (1936), 209-212.
 • Yiğit, Turgut. Anadolu Uygarlıkları, Uygarlık Tarihi. ed. İsmail Güven. Ankara: Pegem Yayıncılık, 2007.

Şûranın Yönetimdeki Yeri ve Önemi: Aksaray Belediyesi Örneği

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 19, 257 - 275, 15.06.2023
https://doi.org/10.30523/mutefekkir.1312482

Öz

İnsanoğlu bir arada yaşamaya başladığı zamandan itibaren güvenlik, refah ve ihtiyaç temini gibi unsurları içeren toplumsal düzeni sağlamak adına yönetim kavramını hayata geçirmiştir. Değişen ve dönüşen toplum ile yönetim kavramı da yeniden tanımlanmıştır. Yönetim kavramı, günümüzde birliktelik, ortaklık ve paydaşlık gibi öğeleri kapsayan istişare merkezli bir forma dönüşmüştür. Bu yeni yönetim formu yönetişim olarak tanımlanmaktadır. Kadim kültürlerin yönetimlerinde var olan birliktelik, karşılıklı fikir alışverişi, ortak yönetim gibi kavramlar yönetişim kavramı ile yeniden gündeme gelmiş ve ön planda tutulmaya başlanmıştır. Yönetimin güçlü yanlarını içine alan ve eleştirilen yönlerini güncelleyerek tekrar etkin hale getirdiği düşünülen yönetişim anlayışı hem uluslararası boyutta hem de ulusal ve yerel boyutta uygulanmaya çalışılmaktadır. Yerel yönetimlerin halka en yakın hizmet sunan birimler olması sebebiyle vatandaşların karar alma mekanizmalarında istişare edilen paydaş aktör olarak yer aldıkları görülmektedir. Bu makalede karar alma süreçlerinde şûranın yeri ve önemi yerel yönetimler kapsamında Aksaray Belediyesi özelinde ele alınmakta ve Aksaray Belediyesinin şûra merkezli hizmetleri ve faaliyetlerine değinilmektedir. Aksaray Belediyesi tarafından sunulması önerilen şûra merkezli hizmetlere çalışmanın sonuç kısmında yer verilmektedir.

Kaynakça

 • Akçakaya, Murat. Türk İslam Devletlerinde Yönetim Bilgeleri. Ankara: Gazi Kitabevi 2019.
 • Alkuş, Oktay - Eskin, Bülent - Karademir, Alper.  “Aksaray Kentindeki E-Belediyecilik Uygulamalarının Analizi Üzerine Bir Araştırma”. TURAN: Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi 8/32 (2016), 552-559.
 • Aslan, Recep. “İstişârenin Önemi ve Hz. Peygamber’in Uygulamalarından Örnekler”. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2/1 (2014), 223-241.
 • Aslan, Recep. Rasûlullah’ın İstişâreleri. Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1996.
 • Avaner, Tekin - Özsoy Sultangül. “Türk Kamu Yönetiminde İstişarenin Önemi: Yüksek İstişare Kurulu Örneği”. Akademi Sosyal Bilimler Dergisi 9/25 (2022), 20-35.
 • Ceylan, Ayhan. “Osmanlı’da Meşrutiyet Öncesi Merkezî Meclisler Literatürü”. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 3/5 (2005), 623-646.
 • Emrealp, Sadun. Türkiye Yerel Gündem 21 Programı Yerel Gündem 21 Uygulamalarına Yönelik Kolaylaştırıcı Bilgiler Elkitabı. İstanbul: Birmat Matbaacılık, 2005.
 • Erdoğan, Aysel. “İslâmiyetten Önce Türk Devletlerinde Meclis Anlayışı”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11/1 (2014), 39-52.
 • Ergun, Turgay. Kamu Yönetimi: Kuram, Siyasa, Uygulama. Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, 2004.
 • Erken, Adil. Osmanlı Devleti’nde Bir Danışma Organı Olarak Meclis-i Meşveret (1774–1838). Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006.
 • Freeman, Charles. Mısır, Yunan ve Roma: Antik Akdeniz Uygarlıkları. çev. Suat Kemal Angı. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2003.
 • Hamidullah, Muhammed. İslâm Peygamberi, çev. Salih Tuğ. 2 Cilt. İstanbul: İrfan Yayıncılık, 1990.
 • https://aksaray.bel.tr/HaberDetay.aspx?icerikId=1577&AKSARAY-BELEDIYESI-ILE-IL-OZEL-IDARESI-ARASINDA-ISBIRLIGI-PROTOKOLU-IMZALANDI. 13 Mart 2023
 • https://aksaray.bel.tr/HaberDetay.aspx?icerikId=1869. 14 Mart 2023
 • https://aksaray.bel.tr/HaberDetay.aspx?icerikId=3328&YENI-SANAYI-SITESI-NDE-CARKLAR-DONMEYE-BASLADI. 15 Mart 2023
 • https://aksaray.bel.tr/HaberDetay.aspx?icerikId=343&AKSARAY-BELEDIYE-BASKANI-EVREN-DINCER-HALK-GUNU-TOPLANTILARINDA-VATANDASLARLA-BULUSMAYA-DEVAM-EDIYOR. Erişim 11 Mart 2023
 • https://aksaray.bel.tr/HaberDetay.aspx?icerikId=512 Erişim 11 Mart 2023.
 • https://aksaray.bel.tr/HaberDetay.aspx?icerikId=532&OSB%E2%80%99YE-HALK-OTOBUSU-SEFERLERI-BASLADI. Erişim 18 Mart 2023
 • https://aksaray.bel.tr/HaberDetay.aspx?icerikId=743. Erişim 10 Mart 2023
 • https://aksarayegemengazetesi.com/dincer-sehrimizi-katilimci-anlayisiyla-yonetiyoruz/. Erişim 10 Mart 2023
 • https://www.aksaray.bel.tr/HaberDetay.aspx?icerikId=2277&BASKAN-DINCER;-. Erişim 10 Mart 2023
 • https://www.aksaray.bel.tr/ProjeIcerik.aspx?IcerikId=35. Erişim 20 Mart 2023
 • https://www.worldhistory.org/). Erişim 09 Mart 2023
 • İnalcık, Halil. Doğu-Batı Makaleler I. Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2018.
 • Köten, Akif. Hz. Peygamber’in Devlet Başkanlığı. Bursa: Furkan Ofset, 1993.
 • Kışlalı, A. Taner. “Eski Yunan‟da demokrasi ve demokratik düşünce”. Amme İdaresi Dergisi 17/1 (1984), 63-77.
 • Kuhrt, Amélie. Eskiçağ’da Yakındoğu I, çev: Dilek Şendil. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2017.
 • Kur’ân Yolu Meâli, Diyanet İşleri Başkanlığı, 4. Basım, Ankara, Özgün Matbaacılık, 2015.
 • Küçük, Eşref. “Eski Roma’da Cumhuriyet Dönemi Halk Meclisleri ve Yasa Yapım Süreçleri”. Hacettepe HFD 7/1 (2017), 199–214.
 • Lewis, Bernard. “Mas̲h̲wara”, in: Encyclopaedia of Islam, Second Edition, Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs. (https://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam). Erişim 09 Mart 2023
 • Öztürk, Hamdullah Bayram. Kur’an’da İstişare. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1996.
 • Resmi Gazete, 13.07.2005: 25874. Sayı, 5. Tertip, 44. Cilt.
 • Seyitdanlıoğlu, Mehmet. “Eski Türklerde Devlet Meclisi ‘Toy’ Üzerine Düşünceler”, Tarih Araştırmaları Dergisi 28/45 (2009), 1-11.
 • TDK Türkçe Sözlük, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 10. Baskı, Ankara 2005.
 • Tezcan, Tuğrul. Kur’an’da Şûrâ Kavramı ve Çağdaş Yorumları. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2010.
 • Togan, A. Zeki Velidi. Oğuz Destanı (Reşideddin Oğuznamesi, tercüme ve tahlili). İstanbul: Enderun Yayınları, 1982.
 • Toksöz, Fikret. Good Governance: Improving Quality of Life. İstanbul: TESEV Yayınları, 2008.
 • Tosun, Kemal. İşletme Yönetimi. İstanbul: Savaş Yayınları, 1992.
 • Türcan, Talib. “Şûra”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2010), 39/230-235.
 • Weiss, Thomas G. “Governance, good governance and global governance: conceptual and actual challenges”, Third World Quarterly 21/5 (2000), 795-814.
 • Wensinck, A. Jan. “el-Mu‘cemü’l-müfehres li elfâzi’l-Hadîs (“Şvr” md.)”. Leiden III (1936), 209-212.
 • Yiğit, Turgut. Anadolu Uygarlıkları, Uygarlık Tarihi. ed. İsmail Güven. Ankara: Pegem Yayıncılık, 2007.
Toplam 42 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Evren Dinçer 0000-0001-5614-7085

Vahit Bölükbaş Bu kişi benim 0000-0002-6248-4085

Erken Görünüm Tarihi 15 Haziran 2023
Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2023
Gönderilme Tarihi 3 Nisan 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 10 Sayı: 19

Kaynak Göster

ISNAD Dinçer, Evren - Bölükbaş, Vahit. “Şûranın Yönetimdeki Yeri Ve Önemi: Aksaray Belediyesi Örneği”. Mütefekkir 10/19 (Haziran 2023), 257-275. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.1312482.

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi dergisi Mütefekkir, her yılın 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde olmak üzere basılı ve online olarak yayınlanan, uluslararası akademik ve hakemli bir dergidir.