Diğer
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye ve Rusya Arasındaki Uçak Krizinin Borsa İstanbul(BİST) Turizm ve Enerji Şirket Hisselerine Etkisi Üzerine Bir Event Study Analizi

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, 1 - 15, 30.06.2019

Öz

Türkiye ve Rusya ilişkileri soğuk savaş sona erdikten sonraki süreçte oldukça iyi bir gelişim sağlamıştır. Ancak 24 Kasım 2015 tarihinde Suriye sınırında, sınır ihlali sonucu Rus savaş uçağının düşürülmesi iki ülke arasındaki ilişkilerin sekteye uğramasına neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı, Uçak Krizi’nin sonucunda BİST’teki Turizm ve Enerji şirket hisselerinin olaya nasıl tepki verdiklerini Event Study(Olay Çalışması) ile analiz etmektir. Çalışma kapsamında 7 adet Turizm 7 adet Enerji şirketinin hisse getirilerinde meydana gelen değişimler incelenmiştir. BİST Enerji Sektörünün bulgularına bakacak olursak analizde baz alınan tüm gün aralıklarında istatistiki olarak anlamlı bir sonuç tespit edilememiştir. Elde edilen bulgulara göre, (-5, +5) gün aralığında BIST Turizm Sektöründe yer alan şirketlerin olay sonrası pozitif kümülatif anormal getiri(CAR) değerleri sergilediği tespit edilmiştir. Ancak araştırmada diğer baz alınan olay öncesi ve sonrası gün aralıklarında BİST Turizm Endeksi için herhangi bir anormal getiri sağlanması söz konusu olmadığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Aharony, Joseph ve Swary, Itzhak. (1980).“Quarterly Dividend and Earnings Announcements and Stockholder’s Returns: An Empirical Analysis”, Journal of Finance. (1980): 1-12.
 • Akıncı, Ö., Çulha, O. Y., Özlale, Ü., Şahinbeyoğlu, G. (2005). The Effectiveness of Foreign Exchange Interventions for the Turkish Economy: A Post Crisis Period Analysis. TCMB Research Department Working Paper, No:05/06, February.
 • Ball, R., & Brown, P. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of Accounting Research, 6, 159e178.
 • Basdas, Ü., Oran, A. (2014). Review Event studies in Turkey, Borsa _Istanbul Review 14-3 http://www.elsevier.com/journals/borsa-istanbul-review/2214-8450
 • Brown, S. J., & Warner, J. B. (1985). Using daily stock returns. Journal of Financial Economics, 14, 3e31.
 • Brown, S.J., Warner, J.B. (1980). Measuring Security Price Performance. Journal of Financial Economics, 8, 205-258.
 • Chen, A. H., Siems, T. F. (2004). The Effects of Terrorism on Global Capital Markets. European Journal of Political Economy, 20, 349 – 366.
 • Corrado, C. J. (1989). A Nonparametric Test for Abnormal Security Price Performance in Event Studies. Journal of Financial Economics, 23, 385 – 395.
 • Cowen, A. R., Sergeant, A. M. A. (1996). Trading Frequency and Event Study Test Specification. Journal of Banking and Finance, 20, 1731 – 1757.
 • Demir, E. (2015). “Rusya’nın Yaptırımlarının Türkiye Ekonomisine Olası Etkileri” İş Bankası, İktisadi Araştırmalar Bölümü, Aralık, 2015
 • Dolley, J. C. (1933). Common stock split-ups motives and effects. Harvard Business Review, 12(1), 70e81.)
 • Elbir, G., & Kandır, S.Y. (2017). Yatırım duyurularının pay getirileri üzerindeki etkisinin incelenmesi: Demir-çelik sektörü örneği. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 9(1), 16-32.
 • Eyüboğlu, K., & Bulut, H., İ. (2016). Şirketlere özgü haberlerin hisse performansına etkisi: BİST-30 şirketleri örneği. International Journal of Economic and Administrative Studies, 16), 113-138.
 • Fama, E.F., Fisher, L., Jensen, M.C., Roll, R. (1969). The Adjustment of Stock Prices to New Information. International Economic Review, 10, 1-21.
 • Kirkulak, B., Demirkaplan, Ö. (2008). Stock Price Reactions to Merger Announcements: Evidence from İstanbul Stock Exchange. Muhan Soysal İşletmecilik Konferansı’nda Sunulan Bildiri.
 • MacKinley, A.C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35, 13-39.
 • Mazgit, İsmail (2013). Endeks Kapsamında Olmanın Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: BİST Temettü 25 Endeksi Üzerine Bir Uygulama, Sosyo Ekonomi Dergisi, 2013/2
 • Sanger, G., McConnell, J. (1986). Stock Exchange Listings, Firm Value and Security Market Efficiency: The Impact of NASDAQ. Journal of Financial and Quantitative Analysis,21,1-25.
 • Seçer, İ. (2015). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi: Analiz ve raporlaştırma. 2. Baskı, Ankara: Anı Yayınevi.
 • Svistunova, İrina, (2016). 1991-2016 Yıllarında Rus-Türk Siyasi İlişkileri, Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Cilt III, Sayı 2, ISSN 2148-6743, ss.75-91 DOI: 10.16985/MTAD.2016227943
 • Tanrısever, Oktay F. (2016). Türkiye-Rusya Krizinin Dinamikleri ve İkili İlişkilere Etkileri sayfa 8, Bilge Strateji, Cilt 8, Sayı 14, ss.7-17
 • Korkmaz, T.; Yaman, S.; Metin, S. Ülke Kredi Notlarının Pay Getirileri Üzerindeki Etkileri: Bist 30 Endeksi Üzerinde Bir Event Study (Olay Çalışması) Analizi. Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri Icomep Özel Sayısı, 2017, 171-187.
 • Zengin, Eyüp, (2015). Türkiye Ve Rusya Federasyonu Ticari İlişkileri Avrasya İncelemeleri Dergisi, 61-103
 • Yenişehirlioğlu, E., Erdoğan Ç., Polat, S., Sarıışık, M. (2014) “Politik Krizlerin Turizm Talebi Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma: Mısır Turizmi” Akademik Turizm ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Sayı:1 S:57-69
 • Yenişehirlioğlu, E., Zengin, B., Yamaç, Z., (2014) “Politik Krizlerin Turizm Talebi Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma: Gezi Parkı Eylemleri Örneği. 1.International Congress of Tourism and Managament Researches’s Proceedings Book, 1-15.
 • Tursab(2018). https://www.tursab.org.tr
 • Kültür Turizm Bakanlığı(2018). http://yigm.kulturturizm.gov.tr
 • Ticaret Bakanlığı(2018).https://www.ticaret.gov.tr

The Crisis Between Turkey and Russia Flights Istanbul Stock Exchange (BIST) Impact of Tourism and Energy Company Share an Event Study Analysis

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, 1 - 15, 30.06.2019

Öz

Turkey and Russia relations after the end of the cold war has created quite a good development in the next period. On the 24th of November 2015, however, the reduction of the Russian warplane due to a border violation resulted in the disruption of relations between the two countries. The purpose of this study is to analyze how the shares of Tourism and Energy companies in BIST react to the event as a result of the Aircraft Crisis with the Event Study. Within the scope of the study, changes in the share returns of 7 Tourism Energy companies were examined. If we look at the findings of BIST Energy Sector, no statistically significant result was found in all day intervals based on the analysis. According to the findings, it was determined that the companies in the BIST Tourism Sector exhibited positive cumulative abnormal return (CAR) values within the (-5, +5) day range. However, it is determined that there is no abnormal return for BIST Tourism Index in the pre and post-event intervals

Kaynakça

 • Aharony, Joseph ve Swary, Itzhak. (1980).“Quarterly Dividend and Earnings Announcements and Stockholder’s Returns: An Empirical Analysis”, Journal of Finance. (1980): 1-12.
 • Akıncı, Ö., Çulha, O. Y., Özlale, Ü., Şahinbeyoğlu, G. (2005). The Effectiveness of Foreign Exchange Interventions for the Turkish Economy: A Post Crisis Period Analysis. TCMB Research Department Working Paper, No:05/06, February.
 • Ball, R., & Brown, P. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of Accounting Research, 6, 159e178.
 • Basdas, Ü., Oran, A. (2014). Review Event studies in Turkey, Borsa _Istanbul Review 14-3 http://www.elsevier.com/journals/borsa-istanbul-review/2214-8450
 • Brown, S. J., & Warner, J. B. (1985). Using daily stock returns. Journal of Financial Economics, 14, 3e31.
 • Brown, S.J., Warner, J.B. (1980). Measuring Security Price Performance. Journal of Financial Economics, 8, 205-258.
 • Chen, A. H., Siems, T. F. (2004). The Effects of Terrorism on Global Capital Markets. European Journal of Political Economy, 20, 349 – 366.
 • Corrado, C. J. (1989). A Nonparametric Test for Abnormal Security Price Performance in Event Studies. Journal of Financial Economics, 23, 385 – 395.
 • Cowen, A. R., Sergeant, A. M. A. (1996). Trading Frequency and Event Study Test Specification. Journal of Banking and Finance, 20, 1731 – 1757.
 • Demir, E. (2015). “Rusya’nın Yaptırımlarının Türkiye Ekonomisine Olası Etkileri” İş Bankası, İktisadi Araştırmalar Bölümü, Aralık, 2015
 • Dolley, J. C. (1933). Common stock split-ups motives and effects. Harvard Business Review, 12(1), 70e81.)
 • Elbir, G., & Kandır, S.Y. (2017). Yatırım duyurularının pay getirileri üzerindeki etkisinin incelenmesi: Demir-çelik sektörü örneği. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 9(1), 16-32.
 • Eyüboğlu, K., & Bulut, H., İ. (2016). Şirketlere özgü haberlerin hisse performansına etkisi: BİST-30 şirketleri örneği. International Journal of Economic and Administrative Studies, 16), 113-138.
 • Fama, E.F., Fisher, L., Jensen, M.C., Roll, R. (1969). The Adjustment of Stock Prices to New Information. International Economic Review, 10, 1-21.
 • Kirkulak, B., Demirkaplan, Ö. (2008). Stock Price Reactions to Merger Announcements: Evidence from İstanbul Stock Exchange. Muhan Soysal İşletmecilik Konferansı’nda Sunulan Bildiri.
 • MacKinley, A.C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35, 13-39.
 • Mazgit, İsmail (2013). Endeks Kapsamında Olmanın Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: BİST Temettü 25 Endeksi Üzerine Bir Uygulama, Sosyo Ekonomi Dergisi, 2013/2
 • Sanger, G., McConnell, J. (1986). Stock Exchange Listings, Firm Value and Security Market Efficiency: The Impact of NASDAQ. Journal of Financial and Quantitative Analysis,21,1-25.
 • Seçer, İ. (2015). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi: Analiz ve raporlaştırma. 2. Baskı, Ankara: Anı Yayınevi.
 • Svistunova, İrina, (2016). 1991-2016 Yıllarında Rus-Türk Siyasi İlişkileri, Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Cilt III, Sayı 2, ISSN 2148-6743, ss.75-91 DOI: 10.16985/MTAD.2016227943
 • Tanrısever, Oktay F. (2016). Türkiye-Rusya Krizinin Dinamikleri ve İkili İlişkilere Etkileri sayfa 8, Bilge Strateji, Cilt 8, Sayı 14, ss.7-17
 • Korkmaz, T.; Yaman, S.; Metin, S. Ülke Kredi Notlarının Pay Getirileri Üzerindeki Etkileri: Bist 30 Endeksi Üzerinde Bir Event Study (Olay Çalışması) Analizi. Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri Icomep Özel Sayısı, 2017, 171-187.
 • Zengin, Eyüp, (2015). Türkiye Ve Rusya Federasyonu Ticari İlişkileri Avrasya İncelemeleri Dergisi, 61-103
 • Yenişehirlioğlu, E., Erdoğan Ç., Polat, S., Sarıışık, M. (2014) “Politik Krizlerin Turizm Talebi Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma: Mısır Turizmi” Akademik Turizm ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Sayı:1 S:57-69
 • Yenişehirlioğlu, E., Zengin, B., Yamaç, Z., (2014) “Politik Krizlerin Turizm Talebi Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma: Gezi Parkı Eylemleri Örneği. 1.International Congress of Tourism and Managament Researches’s Proceedings Book, 1-15.
 • Tursab(2018). https://www.tursab.org.tr
 • Kültür Turizm Bakanlığı(2018). http://yigm.kulturturizm.gov.tr
 • Ticaret Bakanlığı(2018).https://www.ticaret.gov.tr

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm DERGİNİN TAMAMI
Yazarlar

Mehmet Sinan ÇELİK> (Sorumlu Yazar)

0000-0002-3102-406X
Türkiye


Recep KOÇ Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Başvuru Tarihi 24 Haziran 2019
Kabul Tarihi 26 Temmuz 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @diğer { nohusosbil581533, journal = {Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, eissn = {2687-5306}, address = {Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Merkez Yerleşke Bor Yolu Üzeri, Niğde}, publisher = {Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {1}, number = {1}, pages = {1 - 15}, title = {Türkiye ve Rusya Arasındaki Uçak Krizinin Borsa İstanbul(BİST) Turizm ve Enerji Şirket Hisselerine Etkisi Üzerine Bir Event Study Analizi}, key = {cite}, author = {Çelik, Mehmet Sinan and Koç, Recep} }
APA Çelik, M. S. & Koç, R. (2019). Türkiye ve Rusya Arasındaki Uçak Krizinin Borsa İstanbul(BİST) Turizm ve Enerji Şirket Hisselerine Etkisi Üzerine Bir Event Study Analizi . Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1 (1) , 1-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nohusosbil/issue/47587/581533
MLA Çelik, M. S. , Koç, R. "Türkiye ve Rusya Arasındaki Uçak Krizinin Borsa İstanbul(BİST) Turizm ve Enerji Şirket Hisselerine Etkisi Üzerine Bir Event Study Analizi" . Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2019 ): 1-15 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nohusosbil/issue/47587/581533>
Chicago Çelik, M. S. , Koç, R. "Türkiye ve Rusya Arasındaki Uçak Krizinin Borsa İstanbul(BİST) Turizm ve Enerji Şirket Hisselerine Etkisi Üzerine Bir Event Study Analizi". Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2019 ): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye ve Rusya Arasındaki Uçak Krizinin Borsa İstanbul(BİST) Turizm ve Enerji Şirket Hisselerine Etkisi Üzerine Bir Event Study Analizi AU - Mehmet SinanÇelik, RecepKoç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - 1 IS - 1 SN - -2687-5306 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkiye ve Rusya Arasındaki Uçak Krizinin Borsa İstanbul(BİST) Turizm ve Enerji Şirket Hisselerine Etkisi Üzerine Bir Event Study Analizi %A Mehmet Sinan Çelik , Recep Koç %T Türkiye ve Rusya Arasındaki Uçak Krizinin Borsa İstanbul(BİST) Turizm ve Enerji Şirket Hisselerine Etkisi Üzerine Bir Event Study Analizi %D 2019 %J Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2687-5306 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Çelik, Mehmet Sinan , Koç, Recep . "Türkiye ve Rusya Arasındaki Uçak Krizinin Borsa İstanbul(BİST) Turizm ve Enerji Şirket Hisselerine Etkisi Üzerine Bir Event Study Analizi". Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 1 (Haziran 2019): 1-15 .
AMA Çelik M. S. , Koç R. Türkiye ve Rusya Arasındaki Uçak Krizinin Borsa İstanbul(BİST) Turizm ve Enerji Şirket Hisselerine Etkisi Üzerine Bir Event Study Analizi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 1(1): 1-15.
Vancouver Çelik M. S. , Koç R. Türkiye ve Rusya Arasındaki Uçak Krizinin Borsa İstanbul(BİST) Turizm ve Enerji Şirket Hisselerine Etkisi Üzerine Bir Event Study Analizi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 1(1): 1-15.
IEEE M. S. Çelik ve R. Koç , "Türkiye ve Rusya Arasındaki Uçak Krizinin Borsa İstanbul(BİST) Turizm ve Enerji Şirket Hisselerine Etkisi Üzerine Bir Event Study Analizi", Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 1-15, Haz. 2019
Creative Commons Lisansı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.