Yıl 2019, Cilt 14 , Sayı 3, Sayfalar 237 - 246 2019-07-08


Bu araştırmada, lisans düzeyinde dans eğitimi alan öğrencilerin Piyano dersine yönelik tutumlarının saptanması amaçlanmıştır. Ayrıca, dans öğrencilerinin Piyano dersine yönelik tutumlarının, cinsiyet, yaş, Piyano dersi başarısı, Müziksel İşitme Okuma ve Yazma dersi başarısı, mezun olduktan sonra müzik öğretmenliğine yönelme değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü’nde öğrenim görmekte olan 49 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve Otacıoğlu tarafından geliştirilen “Piyano Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçek ve kişisel bilgi formundan elde edilen veriler Kruskal Wallis-H ve Mann Whitney U analiz teknikleri ile analiz edilmiştir. Dans öğrencilerinin Piyano dersine yönelik olumlu tutuma sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Dans öğrencilerinin Piyano dersine yönelik tutumları cinsiyet, yaş, Piyano dersi başarısı değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermemektedir; Müziksel İşitme Okuma ve Yazma dersi başarısı, mezun olduktan sonra müzik öğretmenliğine yönelme değişkenlerine göre ise anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Piyano Eğitimi, Piyano Dersi, Piyano Dersine Yönelik Tutum, Tutum, Dans Öğrencileri
 • • Bakıoğlu, Ç., (2012). Müzik Öğretmenliği Programı Öğrencileri ile Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü Öğrencilerinin Piyano Çalgısına Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • • Büyüköztürk, Ş., (2003). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (3. basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • • Camp, M.W., (1992). Teaching Piano. California: Alfred Publishing.
 • • Can, A., (2016). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi (4. basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • • Çevik, D.B., ve Güven, E., (2011). Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Dersine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (29):103-120.
 • • Demirtaş, S. ve Eğilmez, H.O., (2015). Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 4. Sınıf Öğrencilerinin Piyano Dersine Karşı Tutumlarının Eşlik Dersi Başarı Durumları ile Karşılaştırılması. International Journal of Social Science, (31):421-428. DOI:10.9761/JASSS2656.
 • • Ertem, Ş., (1997). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümündeki Piyano Eğitiminde Müzikalite Kavramının Önemi ve Oluşumunun İncelenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • • Otacıoğlu, G.S., (2005). Müzik Öğretmenliği Piyano Eğitimi Dersi İçin Bir Model Denemesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • • Gasımova, T., (2010). Piyano Öğrenme ve Öğretme Teknikleri. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (25):99-106.
 • • Gültek, B., (2007). Piyano Pedagojisi. http://www.piyanoegitimi.com/ Web adresinden 24 Temmuz 2007 tarihinde edinilmiştir.
 • • Gün, E. ve Köse, H.S., (2013). Müzik Öğrencilerinin Piyano Dersine Yönelik Tutumları. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(3):247-261.
 • • Karabulut, G., (2009). Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 1. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Piyano Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • • Karasar, N., (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi (15. Basım). Ankara: Nobel.
 • • Özen, N., (2004). Çalgı Eğitiminde Yararlanılan Müzik Eğitimi Yöntemleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2):57-63.
 • • Özmenteş, G., (2009). Müzikte Beden-Zihin İlişkisi. 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Müzik Kültürü ve Eğitimi Bildiriler Kitabı. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu.
 • • Özmenteş, S. ve Özmenteş, G., (2009). Çalgı Çalışmaya İlişkin Tutum, Bireysel Özellikler ve Performans Düzeyi İlişkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1):353-360.
 • • Sönmezöz, F., (2014). Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Dersine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2):1377-1388.
 • • Tufan, E., ve Güdek, B., (2008). Piyano Dersi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1):75-90.
 • • Ünal, B., (2017). Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Dersine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Online Journal of Music Sciences, 2(3):163-178.
 • • Yaşmut, B., (2013). Piyano Eğitiminin Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma Davranışlarına Etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9916-0052
Yazar: M. Nevra Küpana (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 8 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { nwsafine527247, journal = {Fine Arts}, issn = {}, eissn = {1308-7290}, address = {}, publisher = {NWSA Akademik Dergiler}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {237 - 246}, doi = {}, title = {Dans Öğrencilerinin Piyano Dersine Yönelik Tutumları}, key = {cite}, author = {Küpana, M. Nevra} }
APA Küpana, M . (2019). Dans Öğrencilerinin Piyano Dersine Yönelik Tutumları. Fine Arts , 14 (3) , 237-246 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsafine/issue/46935/527247
MLA Küpana, M . "Dans Öğrencilerinin Piyano Dersine Yönelik Tutumları". Fine Arts 14 (2019 ): 237-246 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsafine/issue/46935/527247>
Chicago Küpana, M . "Dans Öğrencilerinin Piyano Dersine Yönelik Tutumları". Fine Arts 14 (2019 ): 237-246
RIS TY - JOUR T1 - Dans Öğrencilerinin Piyano Dersine Yönelik Tutumları AU - M. Nevra Küpana Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Fine Arts JF - Journal JO - JOR SP - 237 EP - 246 VL - 14 IS - 3 SN - -1308-7290 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Fine Arts Dans Öğrencilerinin Piyano Dersine Yönelik Tutumları %A M. Nevra Küpana %T Dans Öğrencilerinin Piyano Dersine Yönelik Tutumları %D 2019 %J Fine Arts %P -1308-7290 %V 14 %N 3 %R %U
ISNAD Küpana, M. Nevra . "Dans Öğrencilerinin Piyano Dersine Yönelik Tutumları". Fine Arts 14 / 3 (Temmuz 2019): 237-246 .
AMA Küpana M . Dans Öğrencilerinin Piyano Dersine Yönelik Tutumları. Fine Arts. 2019; 14(3): 237-246.
Vancouver Küpana M . Dans Öğrencilerinin Piyano Dersine Yönelik Tutumları. Fine Arts. 2019; 14(3): 246-237.