PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2014, Cilt 9, Sayı 4, 32 - 44, 13.10.2014

Öz

-

Kaynakça

 • Arslanoğlu, İ., (2013). Sağlıklı İnsan İlişkileri ve Etkili iletişim. Ankara: Pegem A Akademi.
 • Babaoğlan, E. ve Çakan, M., (2005). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Değerlendirilmesi: Müdürlerin İnsan İlişkileri, Kavramsal ve Teknik Yeterliklerine İlişkin Bir Araştırma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi: Cilt:1, Sayı:10,ss:19-39.
 • Çağlar, İ. ve Kılıç, S., (2011). Eğitim Fakülteleri İçin Genel İletişim. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.
 • Demirel, Y. ve Ökdem F.Ş. ve Saraçoğlu, F., (2010). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerine Verilen Temel İletişim Becerileri Dersinin Öğrencilerin İletişim Becerilerini Değerlendirme Düzeyine Etkisi. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Öğrenci Sempozyumu. Düzce, Bildiriler Kitabı, ss: 1-8.
 • Dincer, M.K., (2012). İletişimin Kalbi Sözsüz İletişim Becerileri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.
 • Erdoğan, S., Şanlı, H.S. ve Bekir, H.Ş., (2005). Gazi üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, ss:479-496.
 • Ergin, A., (2010). Eğitimde Etkili İletişim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Fidan, M. ve Küçükali, R., (2014). İlköğretim Kurumlarında Yöneticilerin İletişim Becerileri ve Örgütsel Değerler. Eğitim Bilimleri araştırmaları Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, ss:317-334.
 • Gürüz, D., Eğinli, A.T., (2011). Kişilerarası İletişim Bilgiler-Etkiler-Engeller. Ankara: Nobel akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.
 • Karahan, T.F., (2005). Bir İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitim Programı’nın Üniversite Öğrencilerinin Güvengenlik Düzeylerine Etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayı:2, ss:217-230.
 • Karahan, T.F., Sardoğan, M.E., ve Güven, M.Ç., (2006). İnsan İlişkileri ve İletişim Dersinin Öğretmen Adaylarının Çatışma Çözme ve Empatik Beceri Düzeylerine Etkisi. Eurasian Journal of Educational Research, Sayı:23, ss:127-136.
 • Kayabaşı, Y. ve Akcengiz, S.A., (2014). Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:33, ss:86-104.
 • Korkut, F., (2005). Yetişkinlere Yönelik İletişim Becerileri Eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:28, ss:143-149.
 • Kutlu, M., Balcı, S. ve Yılmaz, M., (2004). İletişim Beceri Eğitiminin Öğrencilerin Kendilerini Ayarlama ve İyimserlik Düzeylerine Etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/467.pdf (Erişim: Eylül, 2014).
 • Nartgün, Ş.S. ve Çakmak, Y., (2012). Meslek Liselerindeki Öğretmenler ve Yöneticiler Arasındaki İletişim Sorunları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı; 1, ss:1-14.
 • Norgaard, B., Ammentorp, j., Kyvık, K.O., and Kofoed, P.E., (2012). Communication Skills Training Increases Self Efficacy of Healty-Care Professionals. Journal of Continuing Education in the Health Professions. Volume:32, Number:2, pp:90-97.
 • Özerbaş, M.A., Bulut, M. ve Usta, E., (2007). Öğretmen Adaylarının Algıladıkları İletişim Becerisi Düzeylerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı:1, ss:123-135.
 • Simmenroth-Nayda, A., Weiss, C., Fischer, T., and Himmel, W., (2012). Do Communication Training Programm Improve Students Communications Skills? A Follow-Up Study. BMC Research Notes, Volume:5, pp:486-495.
 • Solak, A., (2009). İnsan İlişkileri ve İletişim. Ankara: Hegem Yayınları: No:18.
 • Tuna, Y., Birsen, Ö., Erzurum, F. ve diğerleri., (2012). Sözlü İletişim. İletişim. Edit: İzlem Vural. Ankara: Pegem A Akademi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H., (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

-

Yıl 2014, Cilt 9, Sayı 4, 32 - 44, 13.10.2014

Öz

The purpose of this research is to identify the communication problems of prospective social studies teachers. Opinions of 119 prospective teachers enrolled at the Fırat University Faculty of Education Program of Social studies Education in the spring semester of 2013-2014 academic year were asked within the research in which the qualitative research method was applied. A data collection tool composed of open ended questions was used in the research. Data was analyzed through use of content analysis. According to the research findings, among the problems arising from the prospective teachers themselves; having difficulty in verbal expressions, being not understood or misunderstanding and being unable to make good use of body language; and among the problems arising from the other party were not listening, being unable to make good use of body language and disrespect were listed.

Kaynakça

 • Arslanoğlu, İ., (2013). Sağlıklı İnsan İlişkileri ve Etkili iletişim. Ankara: Pegem A Akademi.
 • Babaoğlan, E. ve Çakan, M., (2005). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Değerlendirilmesi: Müdürlerin İnsan İlişkileri, Kavramsal ve Teknik Yeterliklerine İlişkin Bir Araştırma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi: Cilt:1, Sayı:10,ss:19-39.
 • Çağlar, İ. ve Kılıç, S., (2011). Eğitim Fakülteleri İçin Genel İletişim. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.
 • Demirel, Y. ve Ökdem F.Ş. ve Saraçoğlu, F., (2010). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerine Verilen Temel İletişim Becerileri Dersinin Öğrencilerin İletişim Becerilerini Değerlendirme Düzeyine Etkisi. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Öğrenci Sempozyumu. Düzce, Bildiriler Kitabı, ss: 1-8.
 • Dincer, M.K., (2012). İletişimin Kalbi Sözsüz İletişim Becerileri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.
 • Erdoğan, S., Şanlı, H.S. ve Bekir, H.Ş., (2005). Gazi üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, ss:479-496.
 • Ergin, A., (2010). Eğitimde Etkili İletişim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Fidan, M. ve Küçükali, R., (2014). İlköğretim Kurumlarında Yöneticilerin İletişim Becerileri ve Örgütsel Değerler. Eğitim Bilimleri araştırmaları Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, ss:317-334.
 • Gürüz, D., Eğinli, A.T., (2011). Kişilerarası İletişim Bilgiler-Etkiler-Engeller. Ankara: Nobel akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.
 • Karahan, T.F., (2005). Bir İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitim Programı’nın Üniversite Öğrencilerinin Güvengenlik Düzeylerine Etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayı:2, ss:217-230.
 • Karahan, T.F., Sardoğan, M.E., ve Güven, M.Ç., (2006). İnsan İlişkileri ve İletişim Dersinin Öğretmen Adaylarının Çatışma Çözme ve Empatik Beceri Düzeylerine Etkisi. Eurasian Journal of Educational Research, Sayı:23, ss:127-136.
 • Kayabaşı, Y. ve Akcengiz, S.A., (2014). Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:33, ss:86-104.
 • Korkut, F., (2005). Yetişkinlere Yönelik İletişim Becerileri Eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:28, ss:143-149.
 • Kutlu, M., Balcı, S. ve Yılmaz, M., (2004). İletişim Beceri Eğitiminin Öğrencilerin Kendilerini Ayarlama ve İyimserlik Düzeylerine Etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/467.pdf (Erişim: Eylül, 2014).
 • Nartgün, Ş.S. ve Çakmak, Y., (2012). Meslek Liselerindeki Öğretmenler ve Yöneticiler Arasındaki İletişim Sorunları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı; 1, ss:1-14.
 • Norgaard, B., Ammentorp, j., Kyvık, K.O., and Kofoed, P.E., (2012). Communication Skills Training Increases Self Efficacy of Healty-Care Professionals. Journal of Continuing Education in the Health Professions. Volume:32, Number:2, pp:90-97.
 • Özerbaş, M.A., Bulut, M. ve Usta, E., (2007). Öğretmen Adaylarının Algıladıkları İletişim Becerisi Düzeylerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı:1, ss:123-135.
 • Simmenroth-Nayda, A., Weiss, C., Fischer, T., and Himmel, W., (2012). Do Communication Training Programm Improve Students Communications Skills? A Follow-Up Study. BMC Research Notes, Volume:5, pp:486-495.
 • Solak, A., (2009). İnsan İlişkileri ve İletişim. Ankara: Hegem Yayınları: No:18.
 • Tuna, Y., Birsen, Ö., Erzurum, F. ve diğerleri., (2012). Sözlü İletişim. İletişim. Edit: İzlem Vural. Ankara: Pegem A Akademi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H., (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM SORUNLARI KONUSUNDA KENDİLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ

Yıl 2014, Cilt 9, Sayı 4, 32 - 44, 13.10.2014

Öz

Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının iletişim sorunlarını belirlemektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada, 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Programında öğrenim gören 119 öğretmen adayının görüşüne başvurulmuştur. Araştırmada, açık uçlu soruların yer aldığı bir veri toplama aracı kullanılmıştır. Veriler, içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, öğretmen adaylarının kendilerinden kaynaklanan sorunlar arasında; sözlü ifadelerde güçlük çekme, anlaşılmama ya da yanlış anlaşılma ve beden dilini iyi kullanamama; karşı taraftan kaynaklanan sorunlar arasında ise; dinlememe, beden dilini iyi kullanamama ve saygısızlık sayılmıştır. 

Kaynakça

 • Arslanoğlu, İ., (2013). Sağlıklı İnsan İlişkileri ve Etkili iletişim. Ankara: Pegem A Akademi.
 • Babaoğlan, E. ve Çakan, M., (2005). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Değerlendirilmesi: Müdürlerin İnsan İlişkileri, Kavramsal ve Teknik Yeterliklerine İlişkin Bir Araştırma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi: Cilt:1, Sayı:10,ss:19-39.
 • Çağlar, İ. ve Kılıç, S., (2011). Eğitim Fakülteleri İçin Genel İletişim. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.
 • Demirel, Y. ve Ökdem F.Ş. ve Saraçoğlu, F., (2010). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerine Verilen Temel İletişim Becerileri Dersinin Öğrencilerin İletişim Becerilerini Değerlendirme Düzeyine Etkisi. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Öğrenci Sempozyumu. Düzce, Bildiriler Kitabı, ss: 1-8.
 • Dincer, M.K., (2012). İletişimin Kalbi Sözsüz İletişim Becerileri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.
 • Erdoğan, S., Şanlı, H.S. ve Bekir, H.Ş., (2005). Gazi üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, ss:479-496.
 • Ergin, A., (2010). Eğitimde Etkili İletişim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Fidan, M. ve Küçükali, R., (2014). İlköğretim Kurumlarında Yöneticilerin İletişim Becerileri ve Örgütsel Değerler. Eğitim Bilimleri araştırmaları Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, ss:317-334.
 • Gürüz, D., Eğinli, A.T., (2011). Kişilerarası İletişim Bilgiler-Etkiler-Engeller. Ankara: Nobel akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.
 • Karahan, T.F., (2005). Bir İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitim Programı’nın Üniversite Öğrencilerinin Güvengenlik Düzeylerine Etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayı:2, ss:217-230.
 • Karahan, T.F., Sardoğan, M.E., ve Güven, M.Ç., (2006). İnsan İlişkileri ve İletişim Dersinin Öğretmen Adaylarının Çatışma Çözme ve Empatik Beceri Düzeylerine Etkisi. Eurasian Journal of Educational Research, Sayı:23, ss:127-136.
 • Kayabaşı, Y. ve Akcengiz, S.A., (2014). Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:33, ss:86-104.
 • Korkut, F., (2005). Yetişkinlere Yönelik İletişim Becerileri Eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:28, ss:143-149.
 • Kutlu, M., Balcı, S. ve Yılmaz, M., (2004). İletişim Beceri Eğitiminin Öğrencilerin Kendilerini Ayarlama ve İyimserlik Düzeylerine Etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/467.pdf (Erişim: Eylül, 2014).
 • Nartgün, Ş.S. ve Çakmak, Y., (2012). Meslek Liselerindeki Öğretmenler ve Yöneticiler Arasındaki İletişim Sorunları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı; 1, ss:1-14.
 • Norgaard, B., Ammentorp, j., Kyvık, K.O., and Kofoed, P.E., (2012). Communication Skills Training Increases Self Efficacy of Healty-Care Professionals. Journal of Continuing Education in the Health Professions. Volume:32, Number:2, pp:90-97.
 • Özerbaş, M.A., Bulut, M. ve Usta, E., (2007). Öğretmen Adaylarının Algıladıkları İletişim Becerisi Düzeylerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı:1, ss:123-135.
 • Simmenroth-Nayda, A., Weiss, C., Fischer, T., and Himmel, W., (2012). Do Communication Training Programm Improve Students Communications Skills? A Follow-Up Study. BMC Research Notes, Volume:5, pp:486-495.
 • Solak, A., (2009). İnsan İlişkileri ve İletişim. Ankara: Hegem Yayınları: No:18.
 • Tuna, Y., Birsen, Ö., Erzurum, F. ve diğerleri., (2012). Sözlü İletişim. İletişim. Edit: İzlem Vural. Ankara: Pegem A Akademi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H., (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Eğitim Bilimlerinde Nitel Araştırmalar
Yazarlar

ÇİĞDEM KAN

Yayımlanma Tarihi 13 Ekim 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 9, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @ { nwsaqual213605, journal = {Qualitative Studies}, issn = {}, eissn = {1308-724X}, address = {}, publisher = {E-Journal of New World Sciences Academy}, year = {2014}, volume = {9}, pages = {32 - 44}, doi = {10.12739/NWSA.2014.9.4.E0021}, title = {SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM SORUNLARI KONUSUNDA KENDİLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ}, key = {cite}, author = {Kan, ÇİĞDEM} }
APA Kan, Ç. (2014). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM SORUNLARI KONUSUNDA KENDİLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ . Qualitative Studies , 9 (4) , 32-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsaqual/issue/20079/213605
MLA Kan, Ç. "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM SORUNLARI KONUSUNDA KENDİLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ" . Qualitative Studies 9 (2014 ): 32-44 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsaqual/issue/20079/213605>
Chicago Kan, Ç. "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM SORUNLARI KONUSUNDA KENDİLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ". Qualitative Studies 9 (2014 ): 32-44
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM SORUNLARI KONUSUNDA KENDİLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ AU - ÇİĞDEM Kan Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Qualitative Studies JF - Journal JO - JOR SP - 32 EP - 44 VL - 9 IS - 4 SN - -1308-724X M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Qualitative Studies SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM SORUNLARI KONUSUNDA KENDİLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ %A ÇİĞDEM Kan %T SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM SORUNLARI KONUSUNDA KENDİLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ %D 2014 %J Qualitative Studies %P -1308-724X %V 9 %N 4 %R %U
ISNAD Kan, ÇİĞDEM . "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM SORUNLARI KONUSUNDA KENDİLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ". Qualitative Studies 9 / 4 (Ekim 2014): 32-44 .
AMA Kan Ç. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM SORUNLARI KONUSUNDA KENDİLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ. Qualitative Studies. 2014; 9(4): 32-44.
Vancouver Kan Ç. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM SORUNLARI KONUSUNDA KENDİLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ. Qualitative Studies. 2014; 9(4): 32-44.
IEEE Ç. Kan , "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM SORUNLARI KONUSUNDA KENDİLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ", Qualitative Studies, c. 9, sayı. 4, ss. 32-44, Eki. 2014, doi:10.12739/NWSA.2014.9.4.E0021