PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

KONUT VE YERLEŞİM ALANI KULLANICI ALGISININ MEMNUNİYET VE TERCİH DAVRANIŞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMADA AMASYA ÖRNEĞİ

Yıl 2016, Cilt 11, Sayı 2, 24 - 64, 11.04.2016

Öz

Konut ve çevresinden memnuniyet, insanların yaşadıkları çevreye verdikleri yanıtlarını yansıtmaktadır. Bu çalışmada konut çevresi ve konut seçiminde, kullanıcıların tercihinde etkili olan değişkenlerin bireylerin davranışlarına ne ölçüde yansıdığı konu edinilmiştir. örneklem alanı olarak Amasya kenti seçilmiş ve analiz çalışmaları beş farklı konut alanında 9 konut sitesinde anket çalışması ve alanda yapılan gözlemler ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizleri sonucunda kullanıcıların sosyal, ekonomik ve kültürel değişmelerine bağlı tepki olarak kabul edilebilecek memnuniyet duygusunda anlamlanan kavramsal bir model oluşturulmuştur. Anket verileri SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences) ile elde edilen ampirik bulgular, kentsel mekandaki hane halkının, sosyo-ekonomik ve demografik göstergelerine göre konut yer seçiminde, tercihinin de değiştiğini ortaya koymuştur. Araştırmada oluşturulan kavramsal modelin gelecekte konut ve çevresel kalite memnuniyeti konusunda çalışma yapacak diğer araştırmacılara ışık tutacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Karahan, E. ve Özüekren, A.Ş., (2009). Konut Kariyerini Etkileyen Faktörler Üzerine Nitel Bir Araştırma Yöntemi. İTÜ Dergisi, 8, 69-76.2.
 • Yönet, N.A., (2011). Korumalı YerleşimlerinTercih Sebeplerinde Etkili Olan Faktörleri Açıklamaya Yönelik Kavramsal Bir Model. İTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi.
 • Oktay, D., (2001). Planning Housing Environments for Sustainability: Assessments in Cypriot Settlements, Building and Industry Center(YEM)Publications, Istanbul ISBN:975 8599-12-7.
 • Maslow, A.H., (1970). Motivation and personality,Harper and Row Publishers Inc., New York.
 • İnceoğlu, N., (1982). Mimarlıkta Bina Programlama Olgusu, İTÜ. Mimarlık Fakültesi, İstanbul
 • Lawrence, R.J., (1987). Housing, Dwellings and Homes, New Mexico.
 • Berköz, L., Türkoğlu, H.D., Bölen, F. ve Baran, P.K. (2006). İstanbul’da Kaşam Kalitesinin Ölçülmesi. İTÜ Dergisi A- Mimarlık, Planlama, Tasarım, 7(2), 103-113.
 • Kellekci, Ö.L. ve Berköz, L., (2006). Konut ve Çevresel Kalite Memnuniyeti Yükselten Faktörler, İTÜ Dergisi/A, Mimarlık, Planlama, Tasarım, 5(2), 165-1
 • Göregenli, M., (2010). Çevre Psikolojisi, İnsan-Mekân İlişkileri. İstanbul: Bilgi Üniversitesi.
 • Gültekin, T.A., (2015). "Residents’ Awareness of Urban and Social" Living Quality: The Example of Prof.Dr. Ahmet Taner Kışlalı Neighborhood in Ankara Journal of Ankara Studies 3(2), 165-182, Aralık/December 2015 165-182.
 • Tognoli, J., (1987). Residential Environments Handbook of Environmental Psychology, New York, Plenum Pub. Corp. New York Plenum Pub. Corp.
 • Fried, M., (1982). Residential Attachment: Sources of Residential and Community Satisfaction Journal of Social Issues, 38(3), 107-119.
 • İmamoğlu, V., (1996). İnsan, Evi ve Çevresi Araştırma Projesi; Mimari Bazı Gözlemler, Konut Araştırmaları Sempozyumu, 1-2 Temmuz 1993, Konut Araştırmaları Dizisi:1, Ankara, s.349-366.
 • Bayer, A., (2013). Değişen Toplumsal Yapıda Aile "Family in Changing Social Structer "Şırnak Universitesi İlahiyat Fakultesi Dergisi 2013/2 Yıl: 4, Cilt: IV, sayı: 8.
 • Alkay, E., (2011). The Residential Mobility Pattern in the İstanbul Metropolitan Area. Housing Studies, 26(4), 521-539.
 • Gülmez, N.Ü., (2008). Metropolde Çeşitlenen Hane Halkları ve Konut. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi.
 • Lee, S.W. and Roseman, C.C., (1999). Migration Determinants and Employment Consequences of White and Black. Families, 1999. Economic Geography, 75(2), 109-113.
 • Kocatürk, F. ve Bölen, F., (2005). Kayseri'de Konut Alanı Yer Seçimi ve Hane Halkı Hareketliliği. İTÜ Dergisi/a, Cilt:4, Sayı:2.
 • Lu, M., (1999). Determinants of Residential Satisfaction: Ordered Logit vs. Regression Model. Growth and Change, 30 (2), 264-¬276.
 • Türkoğlu, H., (1997). Resident’s Satisfaction of Housing Environments the Case ff İstanbul, Turkey. Landscape and Urban Planning, 39, 55-67.
 • Çubukçu, E. ve Girginer, A.S., (2006). Toplu Konut ve Kent Merkezi Konut Yerleşimlerinde Kullanıcı Memnuniyeti. Ege Mimarlık Derg. 57, 18-21.
 • Kocatürk, F. ve Bölen, F., (2005). Kayseri'de Konut Alanı Yer Seçimi ve Hane Halkı Hareketliliği. İTÜ Dergisi/a, Cilt:4, Sayı:2.
 • Topçu, E.Ü., (2004). İstanbul’un Değişik Mahallelerinde Kullanıcı Memnuniyetinin Karşılaştırılması. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, s:12-31.
 • Güremen, L., (2011). Müstakil Villa Tipi Konutların Kullanıcı Memnuniyetini Belirleyen Özellikleri: Niğde Kenti Özelinde Bir Araştırma. E-Journal ofNew World Sciences Academy, Volume: 6, Number: 3, Article Number:1A0190, ISSN:1306-3111.
 • Schwirian, K.P. and Schwirian, P.M., (1993). Neighboring, Residential Satisfaction, and Psychological Well-Being in Urban Elders. Journal of Community Psychology, 21, 285-299.
 • Karagülle, C., (2009). Yerel Verilerin Konut Tasarım Sürecinde Değerlendirilmesi Mardin Örneği “Doktora Tezi” İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2009).
 • Wiesnfeld, E., (1992). Public Housing Evaluation in Venezuela: A Case Study, Journal of Environmental Psychology, 12, 213-223.
 • Ritsila, J. and Ovaskainen, M., (2001). Migrationand Regional Centralisation of Human Capital” Applied Economics, 33,(3),317-325.
 • Alkay, E., (2011). The Residential Mobility Pattern in the Istanbul Metropolitan Area. Housing Studies, 26(4), 521-539.
 • Kellekci, Ö.L. ve Berköz, L., (2006). Konut ve Çevresel Kalite Memnuniyetini Yükselten Faktörler. İTÜ Dergisi/A Mimarlık, Planlama, Tasarım, 5(2), 165-176.
 • Alkay, E., (2011). The Residential Mobility Pattern in the İstanbul Metropolitan Area. Housing Studies, 26(4), 521-539.
 • Alga, R., (2005). Yaşam Döngüsüne Bağlı Olarak Konut Tasarımını Etkileyen Faktörler İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Yaşam Döngüsüne Bağlı Olarak Konut Tasarımını Etkileyen Faktörler Y. Lisans Tezi, Mayıs 2005.
 • Şensoy, N. ve Karadağ, A.A., (2012). Sosyal Etkileşimin Komşuluk Düzeyinde Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Ankara TOKİ Atakent Sitesi Örneği İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi Cilt/Vol. 2 Sayı/No. 6 (2012):279-289, ISSN:1309-9876, E-ISSN:1309-9884.
 • Ekinci, C.E. ve Ozan, S.S., (2006). Yapı-Çevre ve İnsan-Mekan İlişkisi. IV. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, Fatih Üniversitesi, İstanbul.
 • Gökçe, Ş., (2007). Sosyal Etkileşimi Geliştirecek Peyzaj Tasarımı Üzerine Bir Araştırma: Çukurambar Mahallesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Marans, R.W., (1979). The Determinants of Neighborhood Quality an Analysis of the 1976 Annual Housing Survey, U.S.Department of Housing and Urban Development, Housing Survey Studies 3 U.S. Government Printing Office, Washington.
 • Kellekci, Ö.L. ve Berköz, L., (2006). Konut ve Çevresel Kalite Memnuniyetini Yükselten Faktörler. İTÜ Dergisi/A Mimarlık, Planlama, Tasarım, 5(2), 165-176.
 • Esin, N., (1994), Kalite Kavram Üzerine Bir Inceleme: Fiziksel Çevrede Kalite Parametreleri Modeli (In Turkish), Journal of Istanbul Technical University, 52 (3-4), 37-48.
 • Buğday, H.A., (1991). Endüstrileşmiş Toplu Konutta Farklı Kullanıcı Gereksinmelerini Karşılayıcı Çözümler Doğrultusunda Bir Mimari Tasarım Araştırması, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Ekinci, C.E., (2007). Biyoharmoloji. Ankara: Data Yayınları, ISBN:978-975-6305-22-5. ss:1-2.

Yıl 2016, Cilt 11, Sayı 2, 24 - 64, 11.04.2016

Öz

Kaynakça

 • Karahan, E. ve Özüekren, A.Ş., (2009). Konut Kariyerini Etkileyen Faktörler Üzerine Nitel Bir Araştırma Yöntemi. İTÜ Dergisi, 8, 69-76.2.
 • Yönet, N.A., (2011). Korumalı YerleşimlerinTercih Sebeplerinde Etkili Olan Faktörleri Açıklamaya Yönelik Kavramsal Bir Model. İTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi.
 • Oktay, D., (2001). Planning Housing Environments for Sustainability: Assessments in Cypriot Settlements, Building and Industry Center(YEM)Publications, Istanbul ISBN:975 8599-12-7.
 • Maslow, A.H., (1970). Motivation and personality,Harper and Row Publishers Inc., New York.
 • İnceoğlu, N., (1982). Mimarlıkta Bina Programlama Olgusu, İTÜ. Mimarlık Fakültesi, İstanbul
 • Lawrence, R.J., (1987). Housing, Dwellings and Homes, New Mexico.
 • Berköz, L., Türkoğlu, H.D., Bölen, F. ve Baran, P.K. (2006). İstanbul’da Kaşam Kalitesinin Ölçülmesi. İTÜ Dergisi A- Mimarlık, Planlama, Tasarım, 7(2), 103-113.
 • Kellekci, Ö.L. ve Berköz, L., (2006). Konut ve Çevresel Kalite Memnuniyeti Yükselten Faktörler, İTÜ Dergisi/A, Mimarlık, Planlama, Tasarım, 5(2), 165-1
 • Göregenli, M., (2010). Çevre Psikolojisi, İnsan-Mekân İlişkileri. İstanbul: Bilgi Üniversitesi.
 • Gültekin, T.A., (2015). "Residents’ Awareness of Urban and Social" Living Quality: The Example of Prof.Dr. Ahmet Taner Kışlalı Neighborhood in Ankara Journal of Ankara Studies 3(2), 165-182, Aralık/December 2015 165-182.
 • Tognoli, J., (1987). Residential Environments Handbook of Environmental Psychology, New York, Plenum Pub. Corp. New York Plenum Pub. Corp.
 • Fried, M., (1982). Residential Attachment: Sources of Residential and Community Satisfaction Journal of Social Issues, 38(3), 107-119.
 • İmamoğlu, V., (1996). İnsan, Evi ve Çevresi Araştırma Projesi; Mimari Bazı Gözlemler, Konut Araştırmaları Sempozyumu, 1-2 Temmuz 1993, Konut Araştırmaları Dizisi:1, Ankara, s.349-366.
 • Bayer, A., (2013). Değişen Toplumsal Yapıda Aile "Family in Changing Social Structer "Şırnak Universitesi İlahiyat Fakultesi Dergisi 2013/2 Yıl: 4, Cilt: IV, sayı: 8.
 • Alkay, E., (2011). The Residential Mobility Pattern in the İstanbul Metropolitan Area. Housing Studies, 26(4), 521-539.
 • Gülmez, N.Ü., (2008). Metropolde Çeşitlenen Hane Halkları ve Konut. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi.
 • Lee, S.W. and Roseman, C.C., (1999). Migration Determinants and Employment Consequences of White and Black. Families, 1999. Economic Geography, 75(2), 109-113.
 • Kocatürk, F. ve Bölen, F., (2005). Kayseri'de Konut Alanı Yer Seçimi ve Hane Halkı Hareketliliği. İTÜ Dergisi/a, Cilt:4, Sayı:2.
 • Lu, M., (1999). Determinants of Residential Satisfaction: Ordered Logit vs. Regression Model. Growth and Change, 30 (2), 264-¬276.
 • Türkoğlu, H., (1997). Resident’s Satisfaction of Housing Environments the Case ff İstanbul, Turkey. Landscape and Urban Planning, 39, 55-67.
 • Çubukçu, E. ve Girginer, A.S., (2006). Toplu Konut ve Kent Merkezi Konut Yerleşimlerinde Kullanıcı Memnuniyeti. Ege Mimarlık Derg. 57, 18-21.
 • Kocatürk, F. ve Bölen, F., (2005). Kayseri'de Konut Alanı Yer Seçimi ve Hane Halkı Hareketliliği. İTÜ Dergisi/a, Cilt:4, Sayı:2.
 • Topçu, E.Ü., (2004). İstanbul’un Değişik Mahallelerinde Kullanıcı Memnuniyetinin Karşılaştırılması. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, s:12-31.
 • Güremen, L., (2011). Müstakil Villa Tipi Konutların Kullanıcı Memnuniyetini Belirleyen Özellikleri: Niğde Kenti Özelinde Bir Araştırma. E-Journal ofNew World Sciences Academy, Volume: 6, Number: 3, Article Number:1A0190, ISSN:1306-3111.
 • Schwirian, K.P. and Schwirian, P.M., (1993). Neighboring, Residential Satisfaction, and Psychological Well-Being in Urban Elders. Journal of Community Psychology, 21, 285-299.
 • Karagülle, C., (2009). Yerel Verilerin Konut Tasarım Sürecinde Değerlendirilmesi Mardin Örneği “Doktora Tezi” İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2009).
 • Wiesnfeld, E., (1992). Public Housing Evaluation in Venezuela: A Case Study, Journal of Environmental Psychology, 12, 213-223.
 • Ritsila, J. and Ovaskainen, M., (2001). Migrationand Regional Centralisation of Human Capital” Applied Economics, 33,(3),317-325.
 • Alkay, E., (2011). The Residential Mobility Pattern in the Istanbul Metropolitan Area. Housing Studies, 26(4), 521-539.
 • Kellekci, Ö.L. ve Berköz, L., (2006). Konut ve Çevresel Kalite Memnuniyetini Yükselten Faktörler. İTÜ Dergisi/A Mimarlık, Planlama, Tasarım, 5(2), 165-176.
 • Alkay, E., (2011). The Residential Mobility Pattern in the İstanbul Metropolitan Area. Housing Studies, 26(4), 521-539.
 • Alga, R., (2005). Yaşam Döngüsüne Bağlı Olarak Konut Tasarımını Etkileyen Faktörler İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Yaşam Döngüsüne Bağlı Olarak Konut Tasarımını Etkileyen Faktörler Y. Lisans Tezi, Mayıs 2005.
 • Şensoy, N. ve Karadağ, A.A., (2012). Sosyal Etkileşimin Komşuluk Düzeyinde Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Ankara TOKİ Atakent Sitesi Örneği İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi Cilt/Vol. 2 Sayı/No. 6 (2012):279-289, ISSN:1309-9876, E-ISSN:1309-9884.
 • Ekinci, C.E. ve Ozan, S.S., (2006). Yapı-Çevre ve İnsan-Mekan İlişkisi. IV. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, Fatih Üniversitesi, İstanbul.
 • Gökçe, Ş., (2007). Sosyal Etkileşimi Geliştirecek Peyzaj Tasarımı Üzerine Bir Araştırma: Çukurambar Mahallesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Marans, R.W., (1979). The Determinants of Neighborhood Quality an Analysis of the 1976 Annual Housing Survey, U.S.Department of Housing and Urban Development, Housing Survey Studies 3 U.S. Government Printing Office, Washington.
 • Kellekci, Ö.L. ve Berköz, L., (2006). Konut ve Çevresel Kalite Memnuniyetini Yükselten Faktörler. İTÜ Dergisi/A Mimarlık, Planlama, Tasarım, 5(2), 165-176.
 • Esin, N., (1994), Kalite Kavram Üzerine Bir Inceleme: Fiziksel Çevrede Kalite Parametreleri Modeli (In Turkish), Journal of Istanbul Technical University, 52 (3-4), 37-48.
 • Buğday, H.A., (1991). Endüstrileşmiş Toplu Konutta Farklı Kullanıcı Gereksinmelerini Karşılayıcı Çözümler Doğrultusunda Bir Mimari Tasarım Araştırması, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Ekinci, C.E., (2007). Biyoharmoloji. Ankara: Data Yayınları, ISBN:978-975-6305-22-5. ss:1-2.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Yapı Tasarımı
Yazarlar

Lale GÜREMEN>

Yayımlanma Tarihi 11 Nisan 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { nwsatecapsci214015, journal = {Technological Applied Sciences}, eissn = {1308-7223}, address = {}, publisher = {E-Journal of New World Sciences Academy}, year = {2016}, volume = {11}, number = {2}, pages = {24 - 64}, title = {KONUT VE YERLEŞİM ALANI KULLANICI ALGISININ MEMNUNİYET VE TERCİH DAVRANIŞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMADA AMASYA ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Güremen, Lale} }
APA Güremen, L. (2016). KONUT VE YERLEŞİM ALANI KULLANICI ALGISININ MEMNUNİYET VE TERCİH DAVRANIŞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMADA AMASYA ÖRNEĞİ . Technological Applied Sciences , 11 (2) , 24-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsatecapsci/issue/20203/214015
MLA Güremen, L. "KONUT VE YERLEŞİM ALANI KULLANICI ALGISININ MEMNUNİYET VE TERCİH DAVRANIŞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMADA AMASYA ÖRNEĞİ" . Technological Applied Sciences 11 (2016 ): 24-64 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsatecapsci/issue/20203/214015>
Chicago Güremen, L. "KONUT VE YERLEŞİM ALANI KULLANICI ALGISININ MEMNUNİYET VE TERCİH DAVRANIŞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMADA AMASYA ÖRNEĞİ". Technological Applied Sciences 11 (2016 ): 24-64
RIS TY - JOUR T1 - KONUT VE YERLEŞİM ALANI KULLANICI ALGISININ MEMNUNİYET VE TERCİH DAVRANIŞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMADA AMASYA ÖRNEĞİ AU - Lale Güremen Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Technological Applied Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 64 VL - 11 IS - 2 SN - -1308-7223 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Technological Applied Sciences KONUT VE YERLEŞİM ALANI KULLANICI ALGISININ MEMNUNİYET VE TERCİH DAVRANIŞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMADA AMASYA ÖRNEĞİ %A Lale Güremen %T KONUT VE YERLEŞİM ALANI KULLANICI ALGISININ MEMNUNİYET VE TERCİH DAVRANIŞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMADA AMASYA ÖRNEĞİ %D 2016 %J Technological Applied Sciences %P -1308-7223 %V 11 %N 2 %R %U
ISNAD Güremen, Lale . "KONUT VE YERLEŞİM ALANI KULLANICI ALGISININ MEMNUNİYET VE TERCİH DAVRANIŞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMADA AMASYA ÖRNEĞİ". Technological Applied Sciences 11 / 2 (Nisan 2016): 24-64 .
AMA Güremen L. KONUT VE YERLEŞİM ALANI KULLANICI ALGISININ MEMNUNİYET VE TERCİH DAVRANIŞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMADA AMASYA ÖRNEĞİ. NWSA. 2016; 11(2): 24-64.
Vancouver Güremen L. KONUT VE YERLEŞİM ALANI KULLANICI ALGISININ MEMNUNİYET VE TERCİH DAVRANIŞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMADA AMASYA ÖRNEĞİ. Technological Applied Sciences. 2016; 11(2): 24-64.
IEEE L. Güremen , "KONUT VE YERLEŞİM ALANI KULLANICI ALGISININ MEMNUNİYET VE TERCİH DAVRANIŞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMADA AMASYA ÖRNEĞİ", Technological Applied Sciences, c. 11, sayı. 2, ss. 24-64, Nis. 2016