Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

MUSHROOM MANAGEMENT APPROACH

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 2, 106 - 113, 30.09.2017

Öz

The concept of Mushroom Management has been involved in the
management science in recent years and is named after the metaphor of raising
mushrooms. Just as mushrooms are fertilized, left in the dark and cultivated in
a short time; mushroom managers also provide the necessary business resources
to employees, however, they do not share the policies, revenues of the
organization and business risks with them. The objective of study is to embrace
and examine the concept of mushroom management theoretically, develop an
assessment instrument for determining this perception and bring the concept and
the scale in the Turkish literature. The theoretical part was formed by using
the limited number of studies in literature. Field study was conducted by
applying a questionnaire to 200 employees at a private health institution in
the province of Trabzon with the help of an 8 point Likert scale, which was
developed for measuring the concept of mushroom management. The acquired data
were analyzed by using the SPSS and LISREL softwares. It was determined that
study participants had moderate level of mushroom management perception. 58% of
employees who participated in the study stated that the management did not
establish a direct communication with junior employees and share all the
information about the organization. On the other hand, a Turkish scale of eight
items measuring the mushroom management perception was developed within the
scope of this study. Besides, as mushroom management contains total opposite
applications of open, democratic, participative and transparent management
applications; it is perceived as a negative approach. However, it might turn
into a useful means for managers in some cases (like preventing chaos,
preserving the organization’s confidentiality) in practice. 

Kaynakça

  • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS uygulamalı. 4. bs. Sakarya Baxter, L. (2005). Top Definition mushroom management, www.urbandictionary.com/ author.php?author=Lance+Baxter, Retrieved 12 January 2017 Herman, Roger E. (1997). The Process of Excelling: The Practical How-to Guide for Managers and Supervisors Greensboro, NC: Oakhill Press Google Books, Pg. 66: Kılıç, T. (2015). Mushroom Management Theory Sample of Health Sector, Academy Of Strategıc Management Journal, Volume 14, Special Issue, s,85-91 Laplante, A P., Neill, J. C.; (2006). Antipatterns: Identification, Refactoring, and Management. Boca Raton, Florida: CRS Press. pp. 120–1. Retrieved 22 June 2015 Mar, A.(2011) "Mushroom Management, http://management.simplicable.com/ management/new/ mushroom-management Retrieved 12 January 2017. Smart, J.M. (2012) "Saving the Titanic- Crowdsourcing to Find Hard Solutions, and Unlearning to Implement Them". https://eversmarterworld.wordpress.com/tag/ mushroom-management/ Retrieved 13 January 2017. Şimşek,Ö.F.(2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş - Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları, Ekinoks Eğitim Danışmanlık Hiz. Yayınları.

MANTAR YÖNETİM YAKLAŞIMI

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 2, 106 - 113, 30.09.2017

Öz

Mantar Yönetim kavramı, yönetim
bilimine son yıllarda girmiş ve Mantarların yetiştirilme metaforundan esinlenerek
isimlendirilmiştir. Nasıl ki mantarlara, gübre verilip karanlıkta bırakılır ve
ürün alınırsa; benzer şekilde mantar yöneticisi, çalışanlara iş için gerekli
olan kaynakları verir, fakat onlar ile kurumun politikalarını, gelirlerini ve
işin risklerini paylaşmaz. Bu kapsamda çalışmanın amacı, mantar yönetim
kavramını teorik yönden ele almak ve bu algıyı belirlemek için ölçme aracı
geliştirip Türkçe literatüre kazandırmaktır. Araştırmanın teorik kısmı
literatürde yer alan sınırlı sayıdaki çalışmalardan, alan araştırması ise;
mantar yönetim kavramını ölçmek için geliştirilen 8 ifadeli Likert tipi ölçek
yardımıyla Trabzon ilinde özel bir sağlık kurumunda görev yapan 200 çalışana
anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS ve LISREL
programları aracılığıyla analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, araştırmaya
katılanlarda orta düzeyde mantar yönetim algısı olduğu görülmüştür. Araştırmaya
katılanların %58’i, yönetimin alt kademe çalışanları ile doğrudan iletişim
kurmadığı ve örgüte ait bütün bilgileri paylaşmadığı görüşündedirler. Diğer
taraftan Bu çalışma kapsamında mantar yönetimi algısını ölçebilen sekiz
maddelik Türkçe bir ölçek geliştirilmiştir. Ayrıca mantar yönetim, açık,
demokratik, katılımcı ve şeffaf yönetim uygulamalarının tam zıttı yönde
uygulamaları içerdiği için negatif bir yaklaşım olarak algılanmakladır. Ancak
uygulamada bazı durumlarda (kaosu önlemek, mahremiyetini korumak vb.)
yöneticiler için kullanışlı bir araç haline dönüşebildiği sonucuna
ulaşılmıştır.

Kaynakça

  • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS uygulamalı. 4. bs. Sakarya Baxter, L. (2005). Top Definition mushroom management, www.urbandictionary.com/ author.php?author=Lance+Baxter, Retrieved 12 January 2017 Herman, Roger E. (1997). The Process of Excelling: The Practical How-to Guide for Managers and Supervisors Greensboro, NC: Oakhill Press Google Books, Pg. 66: Kılıç, T. (2015). Mushroom Management Theory Sample of Health Sector, Academy Of Strategıc Management Journal, Volume 14, Special Issue, s,85-91 Laplante, A P., Neill, J. C.; (2006). Antipatterns: Identification, Refactoring, and Management. Boca Raton, Florida: CRS Press. pp. 120–1. Retrieved 22 June 2015 Mar, A.(2011) "Mushroom Management, http://management.simplicable.com/ management/new/ mushroom-management Retrieved 12 January 2017. Smart, J.M. (2012) "Saving the Titanic- Crowdsourcing to Find Hard Solutions, and Unlearning to Implement Them". https://eversmarterworld.wordpress.com/tag/ mushroom-management/ Retrieved 13 January 2017. Şimşek,Ö.F.(2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş - Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları, Ekinoks Eğitim Danışmanlık Hiz. Yayınları.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Taşkın Kılıç

Hatun Olgun Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kılıç, T., & Olgun, H. (2017). MANTAR YÖNETİM YAKLAŞIMI. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, 2(2), 106-113.
AMA Kılıç T, Olgun H. MANTAR YÖNETİM YAKLAŞIMI. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi. Eylül 2017;2(2):106-113.
Chicago Kılıç, Taşkın, ve Hatun Olgun. “MANTAR YÖNETİM YAKLAŞIMI”. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi 2, sy. 2 (Eylül 2017): 106-13.
EndNote Kılıç T, Olgun H (01 Eylül 2017) MANTAR YÖNETİM YAKLAŞIMI. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi 2 2 106–113.
IEEE T. Kılıç ve H. Olgun, “MANTAR YÖNETİM YAKLAŞIMI”, Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, c. 2, sy. 2, ss. 106–113, 2017.
ISNAD Kılıç, Taşkın - Olgun, Hatun. “MANTAR YÖNETİM YAKLAŞIMI”. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi 2/2 (Eylül 2017), 106-113.
JAMA Kılıç T, Olgun H. MANTAR YÖNETİM YAKLAŞIMI. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi. 2017;2:106–113.
MLA Kılıç, Taşkın ve Hatun Olgun. “MANTAR YÖNETİM YAKLAŞIMI”. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, c. 2, sy. 2, 2017, ss. 106-13.
Vancouver Kılıç T, Olgun H. MANTAR YÖNETİM YAKLAŞIMI. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi. 2017;2(2):106-13.