BibTex RIS Kaynak Göster

Yaratıcı yazma becerisinin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalardan bir derleme / A compilation of studies conducted for development of the creative writing skills

Yıl 2013, Cilt: 1 Sayı: 2, 89 - 101, 31.12.2013

Öz

Duyduklarımızı, düşündüklerimizi, görüp yaşadıklarımızı kısacası kendimizi anlatmanın bir yolu olan yazma kavramı genel olarak; sahip olduğumuz duygu, düşünce ve görüşleri zihnimizde yapılandırıp, sembol ve işaretler kullanarak dilin kurallarına uygun şekilde yazıya dökme işi olarak tanımlanabilir. Yazılı anlatım ise; her türlü olay, düşünce, durum ve duyguları, belli bir plana bağlı olarak, kişilere ve geleceğe ulaştırmaya olanak sağlayan bir araçtır. Mili Eğitim Bakanlığı Türkçe öğretim programıyla, öğrencilerin “yaratıcı düşünme” becerisini geliştirmeyi hedeflemektedir. Yaratıcılık en genel haliyle, var olandan farklı, bir yenilik ortaya çıkarma becerisidir. Yaratıcı yazma ise; dış dünyayla ilgili yapılan gözlemler sonucunda elde edilen tüm bilgilerin, diğer kişilerden farklı bir biçimde ortaya konması ve yaratıcı düşüncelerin; hikâye, şiir, karikatür vb. aracılığıyla yazıya dökülmesi işidir. Bu araştırmada, öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerini etkileyen öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili yapılan çalışmalar incelenerek bir derleme hazırlanmıştır. Betimsel tarama yöntemine göre gerçekleştirilen çalışmada Türkçe literatür taranmıştır. Tarama sonucunda ulaşılan deneysel makaleler, amaç ve sonuç göz önünde bulundurularak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerini etkileyen birçok faktöre ulaşılmıştır. Bu faktörler beş temel başlık altında incelenmiştir.

Kaynakça

 • Aktaş, Ş. ve Gündüz, O. (2008). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Akyol, H. (2001). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Akyol, H. (2006). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Bayülgen, N. (2011). Yazı çalışmalarında karikatür, motivasyon ve yaratıcılık. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 1(1), 39–55.
 • Binbaşıoğlu, C. (2004). İlkokuma ve yazma öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Çelikkol, Ö. (2007). Kelime kazanımında müziğin etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Demir, T. (2012). Türkçe eğitiminde yaratıcı yazma becerisini geliştirme ve küçürek öykü. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (19), 343–357.
 • Demirel, Ö. (2002). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (12), 178–195.
 • Gözütok, F. D. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri (2. Baskı, s. 256). Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Günel, B. (2006). Yaratıcı yazarlık ve günümüz Türk öyküsü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46 (2) ,61–86. doi: 10.1501/Dtcfder_0000000674
 • Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Aksoy, Ö. (2011). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kaya, M. (2013). Okuma-yazma öğretiminde şiir. Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi, 10 (1), 49–96.
 • Keskinkılıç, K. (2005). İlkokuma yazma öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kıbrıs, İ. (2008). Okuma ve yazma çalışmalarında şiir etkinliklerinden nasıl yararlanılabilir?. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 53–66.
 • Maden, S. ve Durukan, E. (2010). İstasyon tekniğinin yaratıcı yazma becerisi kazandırmaya ve derse karşı tutuma etkisi. Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), 28, 299–312.
 • Maltepe, S. (2006a). Türkçe öğretiminde yazılı anlatım uygulamaları için bir seçenek: Yaratıcı yazma yaklaşımı. Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, 132, 56–66. doi: 10.1501/Dilder_0000000056
 • Maltepe, S. (2006b). Yaratıcı yazma yaklaşımı açısından Türkçe derslerindeki yazma süreçlerinin ve ürünlerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1- 5. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • Özşahin, E. (2009). Karikatürlerle coğrafya öğretimi. Marmara Coğrafya Dergisi, 20, 101–121.
 • Uğurel, I. ve Moralı, S. (2006). Karikatürler ve matematik öğretiminde kullanımı. Milli Eğitim, 170, 32–46.
 • Topçuoğlu Ünal, F. ve Sever, A. (2012). Yaratıcı yazmada müziğin etkisi. Turkish Studies, 7(4-II), 2907–2918. doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3543
 • Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Temizkan, M. (2011). Yaratıcı yazma etkinliklerinin öykü yazma becerisi üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 919–940.
Yıl 2013, Cilt: 1 Sayı: 2, 89 - 101, 31.12.2013

Öz

Kaynakça

 • Aktaş, Ş. ve Gündüz, O. (2008). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Akyol, H. (2001). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Akyol, H. (2006). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Bayülgen, N. (2011). Yazı çalışmalarında karikatür, motivasyon ve yaratıcılık. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 1(1), 39–55.
 • Binbaşıoğlu, C. (2004). İlkokuma ve yazma öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Çelikkol, Ö. (2007). Kelime kazanımında müziğin etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Demir, T. (2012). Türkçe eğitiminde yaratıcı yazma becerisini geliştirme ve küçürek öykü. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (19), 343–357.
 • Demirel, Ö. (2002). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (12), 178–195.
 • Gözütok, F. D. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri (2. Baskı, s. 256). Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Günel, B. (2006). Yaratıcı yazarlık ve günümüz Türk öyküsü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46 (2) ,61–86. doi: 10.1501/Dtcfder_0000000674
 • Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Aksoy, Ö. (2011). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kaya, M. (2013). Okuma-yazma öğretiminde şiir. Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi, 10 (1), 49–96.
 • Keskinkılıç, K. (2005). İlkokuma yazma öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kıbrıs, İ. (2008). Okuma ve yazma çalışmalarında şiir etkinliklerinden nasıl yararlanılabilir?. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 53–66.
 • Maden, S. ve Durukan, E. (2010). İstasyon tekniğinin yaratıcı yazma becerisi kazandırmaya ve derse karşı tutuma etkisi. Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), 28, 299–312.
 • Maltepe, S. (2006a). Türkçe öğretiminde yazılı anlatım uygulamaları için bir seçenek: Yaratıcı yazma yaklaşımı. Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, 132, 56–66. doi: 10.1501/Dilder_0000000056
 • Maltepe, S. (2006b). Yaratıcı yazma yaklaşımı açısından Türkçe derslerindeki yazma süreçlerinin ve ürünlerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1- 5. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • Özşahin, E. (2009). Karikatürlerle coğrafya öğretimi. Marmara Coğrafya Dergisi, 20, 101–121.
 • Uğurel, I. ve Moralı, S. (2006). Karikatürler ve matematik öğretiminde kullanımı. Milli Eğitim, 170, 32–46.
 • Topçuoğlu Ünal, F. ve Sever, A. (2012). Yaratıcı yazmada müziğin etkisi. Turkish Studies, 7(4-II), 2907–2918. doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3543
 • Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Temizkan, M. (2011). Yaratıcı yazma etkinliklerinin öykü yazma becerisi üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 919–940.
Toplam 25 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bengisu Kaya

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2013
Gönderilme Tarihi 10 Aralık 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 1 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kaya, B. (2013). Yaratıcı yazma becerisinin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalardan bir derleme / A compilation of studies conducted for development of the creative writing skills. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 1(2), 89-101.


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.