Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine yönelik tutumlarının incelenmesi (Kafkas Üniversitesi örneği) / Analysis of attitudes of Turkish language preservice teachers towards instructional technologies and material

Yıl 2016, Cilt 4, Sayı 2, 26 - 35, 29.12.2016

Öz

Günümüzde gelişen teknoloji ve hızla değişen koşullar bireyleri bu gelişme ve değişmelere adapte olmak zorunda bırakmıştır. Özellikle eğitim-öğretim süreçlerinin içinde bulunan öğretmenlerin bu gelişmelere ayak uydurmaları ve kendilerini sürekli yenilemeleri gerekir. Derslerde kullanılan araç-gereçlerin öğrencilerin yaş, cinsiyet ve eğitim durumlarına hitap etmesi ya da yenil ve güncel materyallerin kullanılması bu yeniliklerin takibi ile mümkün olacaktır. Buradan yola çıkılarak, bu çalışmada, Türkçe öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal dersi ile ilgili tutumları incelenmiştir. Bu tutumların yaş, cinsiyet, mezun olunan lise türü açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği tespit edilmiştir. Çalışmanın evrenini; Türkçe öğretmenliği bölümünde 2. sınıfta öğrenim gören 66 öğrenci oluşturmuştur. Veriler; (Çetin, Bağçeci, Kinay ve Şimşek, 2013) tarafından geliştirilen “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Uygulama dönem başında, ders öncesi ve dönem sonunda, ders sonrası yapılmıştır. Ders öncesi ve sonrası tutum düzeyleri karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; Türkçe öğretmen adayların Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine yönelik tutumları; ders öncesi ve ders sonrası çok değişiklik göstermemekle birlikte ders sonrasında ortalamalar biraz daha yüksek çıkmıştır. Diğer bir bulgu ise kız öğrencilerin derse yönelik tutumlarının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Anne eğitim durumu değişkeniyle ilgili anlamlı bir farklılık tespit edilirken, baba eğitim durumu değişkenin öğrencilerin derse yönelik tutumları üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. 

Kaynakça

 • Aksüt, M., Keyvanoğlu, A. A., & Balıkçı, Ç. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının bilişim teknolojilerine ilişkin görüşleri. Akademik Bilişim Konferansı.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel,F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayınları. Ankara.
 • Çelik, H. C. ve Kahyaoğlu, M. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 571-586.
 • Çetin, B., Bağçeci, B., Kinay, İ. ve Şimşek, Ö. (2013). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine yönelik tutum ölçeğinin (ÖTMTDYTÖ) geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Academic Social Science StudiesInternational Journal of Social Science Volume 6 Issue 2, p. 697-713.
 • Dargut, T. ve Çelik, G. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 28-41.
 • Eyüp, B. (2012). Türkç öğretmeni adaylarının öğretim teknolojilerini kullanmaya yönelik öz güvenleri, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 9, s. 77-87.
 • Güven, S. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin kazandırdığı yeterlikler yönünden değerlendirilmesi (İnönü üniversitesi eğitim fakültesi örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 165-179.
 • İşman, A., (2003). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Değişim Yayınları. İstanbul
 • Kaplan, A., Öztürk, M., Altaylı, D. ve Ertör, E. (2013). Sınıf öğretmenlerinin bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından karşılaştırılması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.4 No.2, 89-103.
 • Köseoğlu, P., Yılmaz, M., Gerçek, C., Soran, H., (2007). Bilgisayar kursunun bilgisayara yönelik başarı, tutum ve öz-yeterlik inançları üzerine etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33: 203-209.
 • Şahin, A. ve Akçay, A. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının incelenmesi. TurkishStudies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(2), 909-918.
 • Tosun, N., (2006). Bilgisayar destekli ve bilgisayar temelli öğretim yöntemlerinin,öğrencilerin bilgisayar dersi başarısı ve bilgisayar kullanım tutumlarına etkisi: Trakya üniversitesi eğitim fakültesi örneği, Trakya Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, www.tez2.yok.gov.tr
 • Türkçe Sözlük. (2011). Ankara: TDK yayınları.
 • Yıldırım, S. ve Kaban, A. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları. Uluslar arası insan bilimleri dergisi, Cilt:7 Sayı:2.

Yıl 2016, Cilt 4, Sayı 2, 26 - 35, 29.12.2016

Öz

Kaynakça

 • Aksüt, M., Keyvanoğlu, A. A., & Balıkçı, Ç. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının bilişim teknolojilerine ilişkin görüşleri. Akademik Bilişim Konferansı.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel,F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayınları. Ankara.
 • Çelik, H. C. ve Kahyaoğlu, M. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 571-586.
 • Çetin, B., Bağçeci, B., Kinay, İ. ve Şimşek, Ö. (2013). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine yönelik tutum ölçeğinin (ÖTMTDYTÖ) geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Academic Social Science StudiesInternational Journal of Social Science Volume 6 Issue 2, p. 697-713.
 • Dargut, T. ve Çelik, G. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 28-41.
 • Eyüp, B. (2012). Türkç öğretmeni adaylarının öğretim teknolojilerini kullanmaya yönelik öz güvenleri, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 9, s. 77-87.
 • Güven, S. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin kazandırdığı yeterlikler yönünden değerlendirilmesi (İnönü üniversitesi eğitim fakültesi örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 165-179.
 • İşman, A., (2003). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Değişim Yayınları. İstanbul
 • Kaplan, A., Öztürk, M., Altaylı, D. ve Ertör, E. (2013). Sınıf öğretmenlerinin bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından karşılaştırılması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.4 No.2, 89-103.
 • Köseoğlu, P., Yılmaz, M., Gerçek, C., Soran, H., (2007). Bilgisayar kursunun bilgisayara yönelik başarı, tutum ve öz-yeterlik inançları üzerine etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33: 203-209.
 • Şahin, A. ve Akçay, A. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının incelenmesi. TurkishStudies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(2), 909-918.
 • Tosun, N., (2006). Bilgisayar destekli ve bilgisayar temelli öğretim yöntemlerinin,öğrencilerin bilgisayar dersi başarısı ve bilgisayar kullanım tutumlarına etkisi: Trakya üniversitesi eğitim fakültesi örneği, Trakya Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, www.tez2.yok.gov.tr
 • Türkçe Sözlük. (2011). Ankara: TDK yayınları.
 • Yıldırım, S. ve Kaban, A. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları. Uluslar arası insan bilimleri dergisi, Cilt:7 Sayı:2.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Berna ÜRÜN KARAHAN>

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2016
Gönderilme Tarihi 2 Kasım 2016
Kabul Tarihi 25 Aralık 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Ürün Karahan, B. (2016). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine yönelik tutumlarının incelenmesi (Kafkas Üniversitesi örneği) / Analysis of attitudes of Turkish language preservice teachers towards instructional technologies and material . Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları , 4 (2) , 26-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/oyea/issue/27131/285434


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.