Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin ilk okuma yazma öğretimi sürecinde karşılaştıkları güçlükler

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 1, 51 - 67, 30.06.2020
https://doi.org/10.35233/oyea.712690

Öz

Bu araştırma, mesleğinde yeni olan sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma öğretiminde karşılaştıkları sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma nitel araştırma tekniklerinden görüşme tekniği ile yürütülmüştür. Araştırma, Mardin ili Midyat ilçesindeki köy, belde ve ilçe merkezinde görev yapan ve mesleğinde yeni olan 20 sınıf öğretmeninin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Sonuç olarak; öğrencilerin psikomotor ve bilişsel yönden hazır olmamaları, yine öğrencilerin okul öncesi katılımlarındaki yetersizlik, ailelerin okuma yazma öğretim sürecine etkin katılımının saptanamaması, dil ve iletişim yetersizliğinden kaynaklı sorunlar, ihtiyaca cevap verecek nitelikte materyal bulunmaması, harfleri birleştirme mantığının kavranılamaması, Türkçe kelime haznesinin yetersizliği, anlamı kavrayamama ve duygusal muhtevayı hissedememe, istenilen düzeyde okuma hızına ulaşama, bireysel olarak öğrencilerle yeterine ilgileneme” gibi sorunların katılımcılar tarafından dile getirilen başlıca sorunlar olduğu görülmektedir.

Kaynakça

 • Açan, M. (2015). Birleştirilmiş sınıfta ilk okuma yazmayı öğrenme ve öğretme sürecinin betimlenmesi: bir durum çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akyıldız, S. (2006). İlkokuma ve yazma öğretimi. Trabzon: Celepler.
 • Akyol, H. (2007). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi
 • Akyol, H. ve Temur, T. (2008). Ses temelli cümle yöntemi ve cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin okuma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(9), 79-95.
 • Aslan, A. (2018). Türkçenin Yeterince Etkin ve Güzel Konuşulmadığı Yerlerde İlk okuma Yazma Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar (Ağrı İli Örneği). (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Bektaş, E. (2013). İlkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarının karma yöntem aracılığıyla incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Bozgün, K. ve Sağır, Ş. U. (2018). Okuma yazmayı öğrenme sürecinde okul öncesi eğitimin etkisi. SETSCI Conference Indexing System, 3 (2018), 1110-1115. /www.researchgate.net/publication/329451619_Okuma_Yazmayi_Ogrenme_Surecinde_Okul_Oncesi_Egitimin_Etkisi sayfasından erişilmiştir.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F.(2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çelenk, S. ve Bağcan, D. (2013). İlkokuma yazma öğretiminin tarihçesi, hedefleri, önemi ve ilkeleri. Çelenk S. (Ed), İlkokuma yazma programı ve öğretimi içinde (1-11). Ankara: Eğiten.
 • Çetin, A. (2010). Öğretmen görüşlerine göre 1. Sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi erişi düzeyleri ve ilkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Çınar, İ. (2004). Birleştirilmiş sınıflı ilköğretimlerde ilkokuma yazma öğretimine ilişkin bir araştırma. İnönü üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7), 31-45.
 • Dağlı, A. (2007), Okul Öncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Türkçe ve Matematik Derslerindeki Akademik Başarılarının Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Demir, O. ve Ersöz, Y. (2016). 4 4 4 Eğitim sistemi kapsamında sınıf öğretmenlerinin ilkokuma ve yazma eğitiminde yaşadıkları güçlüklerin değerlendirilmesi. Turkish Online Journal Of Qualitative Inqury (TOJQI) 7(1), 1-27. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/199890 sayfasından erişilmiştir.
 • Demirel, M. (2006). İlk okuma yazma öğretimindeki değişiklikler üzerine bir araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Emeç, H. (2011). Türkçe’nin yeterince etkin ve güzel konuşulmadığı yerlerde ilkokuma yazma öğretiminde öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar (Erzurum ili örneği). (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Ekiz, Durmuş (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş, Nitel, Nicel ve Eleştirel Kuram Metodojileri. Ankara: Anı.
 • Elgül, D. Ö. (2006), Özel ve devlet okullarında çalışan ilköğretim 1. Ve 2. Sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitimi alarak kendi sınıflarına gelen çocuklara bakış açıları. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Erbay, E. (2008) Okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin sosyal becerilere sahip olma düzeyleri, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Erkoç, A. (2010). Aday öğretmenlerin göreve başladıklarında karşılaştıkları sorunlar. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Gömleksiz, N., Ülkü, A.K., Biçer, S. ve Yetkiner, A. (2010). Mesleğe yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları zorluklarla öğretmen adaylarının yaşayabilecekleri zorluklara ilişkin algılarının karşılaştırılması. E Journal Of New World Sciences Academy, 5(3), 12-23. http://dergipark.gov.tr/nwsaqual/issue/20071/213597 sayfasından erişilmiştir.
 • Gözüküçük, M. (2015). Anadili Türkçe olmayan ilkokul öğrencilerine ilkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. (Doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Güneş, F. (2005, Kasım). Niçin ses temelli cümle yöntemi. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumunda sunulmuş bildiri, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Karadaş, R. (2017). Anadili Türkçe olmayan öğrencilerin bulunduğu sınıflarda okuma yazma öğretirken yaşadığı sorunlar ve bu sorunların giderilmesine yönelik çalışma önerileri. Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • Kırca, M. A. (2007). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf çocuklarının okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Korkmaz, İ., Saban, A. ve Akbaşlı, S. (2004). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38, 266-277. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/108406 sayfasından erişilmiştir.
 • Merriam, S.B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber, (S. Turan, Çev.). Ankara: Nobel.
 • Nargül, E. (2006). Alan dışından atanan sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretimindeki yeterlilikleri ve karşılaştıkları sorunlar. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Okur, A. (2013). İlkokuma yazma öğretimi. C. Yıldız (Ed.), Türkçe öğretimi içinde (s.95). Ankara: Pegem Akademi.
 • Öz, E. (2009). İlkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan güçlüklerin öğretmen ve ebeveyn görüşlerine dayalı olarak belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Öztürk, M. (2016). Köy ve kasabalarda görev yapan öğretmenlerin mesleğin ilk yıllarında yaşadıkları güçlükler. İlköğretim online, 15(2), 378-390. http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/1190 sayfasından erişilmiştir.
 • Samancı, S. (2007). Ses temelli cümle yöntemiyle okuma yazma öğretiminde ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları problemler. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Sarı, M. H. (2011). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar. (Yüksek Lisans Tezi). https://kutuphane.gazi.edu.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Savaş, B. (2008). Ses temelli tümce yöntemine göre ilkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Susar Kırmızı, F., Özcan, E. ve Şencan, D. (2016). Türkçenin Az Konuşulduğu Bölgelerde İlk Okuma Yazma Sürecinde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 412-445.
 • Şerefli, Y. (2008). İlkokuma ve yazma öğretiminde ailenin rolü üzerine bir araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Tokuç, H. (2007), Anne ve babaların okul öncesi eğ itim hakkındaki görüş ve beklentilerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Ünalan, Ş. (2001). Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel.
 • Ünüvar, P. (2005, Kasım). Burdur ili ilköğretim okullarında ilkokuma ve yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar. I.Burdur Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, F. ve Şekerci, H. (2016). Ana dil sorunsalı: Sınıf öğretmenlerinin deneyimlerine göre ilkokul öğrencilerinin yaşadıkları sorunlar. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 4(1), 47-63, http://dx.doi.org/10.14689/issn.2148- 2624.1.4c1s3m.
 • Yiğit, V. (2009). Ses temelli cümle yöntemi ile ilk okuma yazma öğretim sürecinde karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerle baş etme stratejilerinin belirlenmesi; (Şırnak ili örneği). (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

The challenges that the class teachers who just started the profession faced at primary literacy process

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 1, 51 - 67, 30.06.2020
https://doi.org/10.35233/oyea.712690

Öz

This research was carried out to examine the problems faced by the new teachers in their profession in the teaching of reading and writing and their suggestions for solutions. Te study was done by using interview technique, which is one of qualitative techniques. Te research was carried out with the participation of 20 class teachers who work in the village, town and district center of Mardin province Midyat district and are new in their profession. A semi-structured interview form developed by the researcher was used as a data collection tool. Te data obtained was analyzed by descriptive analysis technique. As a result; not being ready for psychomotor and cognitive aspects of students, lack of pre-school participation of students, lack of effective participation of families in the process of reading and writing, lack of language and communication, lack of material to answer the need, insufficient comprehension of the logic of combining letters, the inadequacy of the Turkish vocabulary, not understanding the meaning and feeling the emotional content, not reaching the desired reading speed, not being able to deal with the students individually enough ”are the main problems expressed by the participants. 

Kaynakça

 • Açan, M. (2015). Birleştirilmiş sınıfta ilk okuma yazmayı öğrenme ve öğretme sürecinin betimlenmesi: bir durum çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akyıldız, S. (2006). İlkokuma ve yazma öğretimi. Trabzon: Celepler.
 • Akyol, H. (2007). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi
 • Akyol, H. ve Temur, T. (2008). Ses temelli cümle yöntemi ve cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin okuma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(9), 79-95.
 • Aslan, A. (2018). Türkçenin Yeterince Etkin ve Güzel Konuşulmadığı Yerlerde İlk okuma Yazma Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar (Ağrı İli Örneği). (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Bektaş, E. (2013). İlkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarının karma yöntem aracılığıyla incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Bozgün, K. ve Sağır, Ş. U. (2018). Okuma yazmayı öğrenme sürecinde okul öncesi eğitimin etkisi. SETSCI Conference Indexing System, 3 (2018), 1110-1115. /www.researchgate.net/publication/329451619_Okuma_Yazmayi_Ogrenme_Surecinde_Okul_Oncesi_Egitimin_Etkisi sayfasından erişilmiştir.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F.(2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çelenk, S. ve Bağcan, D. (2013). İlkokuma yazma öğretiminin tarihçesi, hedefleri, önemi ve ilkeleri. Çelenk S. (Ed), İlkokuma yazma programı ve öğretimi içinde (1-11). Ankara: Eğiten.
 • Çetin, A. (2010). Öğretmen görüşlerine göre 1. Sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi erişi düzeyleri ve ilkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Çınar, İ. (2004). Birleştirilmiş sınıflı ilköğretimlerde ilkokuma yazma öğretimine ilişkin bir araştırma. İnönü üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7), 31-45.
 • Dağlı, A. (2007), Okul Öncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Türkçe ve Matematik Derslerindeki Akademik Başarılarının Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Demir, O. ve Ersöz, Y. (2016). 4 4 4 Eğitim sistemi kapsamında sınıf öğretmenlerinin ilkokuma ve yazma eğitiminde yaşadıkları güçlüklerin değerlendirilmesi. Turkish Online Journal Of Qualitative Inqury (TOJQI) 7(1), 1-27. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/199890 sayfasından erişilmiştir.
 • Demirel, M. (2006). İlk okuma yazma öğretimindeki değişiklikler üzerine bir araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Emeç, H. (2011). Türkçe’nin yeterince etkin ve güzel konuşulmadığı yerlerde ilkokuma yazma öğretiminde öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar (Erzurum ili örneği). (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Ekiz, Durmuş (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş, Nitel, Nicel ve Eleştirel Kuram Metodojileri. Ankara: Anı.
 • Elgül, D. Ö. (2006), Özel ve devlet okullarında çalışan ilköğretim 1. Ve 2. Sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitimi alarak kendi sınıflarına gelen çocuklara bakış açıları. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Erbay, E. (2008) Okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin sosyal becerilere sahip olma düzeyleri, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Erkoç, A. (2010). Aday öğretmenlerin göreve başladıklarında karşılaştıkları sorunlar. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Gömleksiz, N., Ülkü, A.K., Biçer, S. ve Yetkiner, A. (2010). Mesleğe yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları zorluklarla öğretmen adaylarının yaşayabilecekleri zorluklara ilişkin algılarının karşılaştırılması. E Journal Of New World Sciences Academy, 5(3), 12-23. http://dergipark.gov.tr/nwsaqual/issue/20071/213597 sayfasından erişilmiştir.
 • Gözüküçük, M. (2015). Anadili Türkçe olmayan ilkokul öğrencilerine ilkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. (Doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Güneş, F. (2005, Kasım). Niçin ses temelli cümle yöntemi. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumunda sunulmuş bildiri, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Karadaş, R. (2017). Anadili Türkçe olmayan öğrencilerin bulunduğu sınıflarda okuma yazma öğretirken yaşadığı sorunlar ve bu sorunların giderilmesine yönelik çalışma önerileri. Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • Kırca, M. A. (2007). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf çocuklarının okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Korkmaz, İ., Saban, A. ve Akbaşlı, S. (2004). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38, 266-277. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/108406 sayfasından erişilmiştir.
 • Merriam, S.B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber, (S. Turan, Çev.). Ankara: Nobel.
 • Nargül, E. (2006). Alan dışından atanan sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretimindeki yeterlilikleri ve karşılaştıkları sorunlar. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Okur, A. (2013). İlkokuma yazma öğretimi. C. Yıldız (Ed.), Türkçe öğretimi içinde (s.95). Ankara: Pegem Akademi.
 • Öz, E. (2009). İlkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan güçlüklerin öğretmen ve ebeveyn görüşlerine dayalı olarak belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Öztürk, M. (2016). Köy ve kasabalarda görev yapan öğretmenlerin mesleğin ilk yıllarında yaşadıkları güçlükler. İlköğretim online, 15(2), 378-390. http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/1190 sayfasından erişilmiştir.
 • Samancı, S. (2007). Ses temelli cümle yöntemiyle okuma yazma öğretiminde ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları problemler. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Sarı, M. H. (2011). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar. (Yüksek Lisans Tezi). https://kutuphane.gazi.edu.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Savaş, B. (2008). Ses temelli tümce yöntemine göre ilkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Susar Kırmızı, F., Özcan, E. ve Şencan, D. (2016). Türkçenin Az Konuşulduğu Bölgelerde İlk Okuma Yazma Sürecinde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 412-445.
 • Şerefli, Y. (2008). İlkokuma ve yazma öğretiminde ailenin rolü üzerine bir araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Tokuç, H. (2007), Anne ve babaların okul öncesi eğ itim hakkındaki görüş ve beklentilerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Ünalan, Ş. (2001). Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel.
 • Ünüvar, P. (2005, Kasım). Burdur ili ilköğretim okullarında ilkokuma ve yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar. I.Burdur Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, F. ve Şekerci, H. (2016). Ana dil sorunsalı: Sınıf öğretmenlerinin deneyimlerine göre ilkokul öğrencilerinin yaşadıkları sorunlar. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 4(1), 47-63, http://dx.doi.org/10.14689/issn.2148- 2624.1.4c1s3m.
 • Yiğit, V. (2009). Ses temelli cümle yöntemi ile ilk okuma yazma öğretim sürecinde karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerle baş etme stratejilerinin belirlenmesi; (Şırnak ili örneği). (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi 2020 Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Binnur ANRAS> (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-1617-7719
Türkiye

Teşekkür Çalışmamı hazırlarken hiçbir desteğini esirgemeyen çok kıymetli hocam Sayın Doç. Dr. Seyit ATEŞ'e şükranlarımı sunarım.
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 6 Nisan 2020
Kabul Tarihi 7 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Anras, B. (2020). Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin ilk okuma yazma öğretimi sürecinde karşılaştıkları güçlükler . Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları , 8 (1) , 51-67 . DOI: 10.35233/oyea.712690


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.