Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 362 - 366 2018-09-01

BANKA ÇALIŞANLARININ İÇ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN TESPİTİ: BALIKESİR İLİ ÖRNEĞİ
DETERMINATION OF INTRAPRENEURSHIP LEVELS OF BANKING EMPLOYEES: BALIKESIR PROVINCE EXAMPLE

Bayram Alamur [1] , Gulten Eren Gumustekin [2] , Ferhat Topbas [3] , Ismail Atabay [4]


Amaç- Girişimcilik bir örgütü meydana getirme süreci içerisinde kendisini gösteren bir kavramken, iç girişimcilik var olan bir örgüt içerisinde meydana gelebilmektedir. Literatürde iç girişimcilik, çalışanların, örgütlerini daha rekabetçi ve daha iyi bir duruma getirebilmek için görev tanımlarında bulunmamasına karşın risk almaları ve yenilik üretmeleri olarak tanımlanmaktadır. Yapılan çalışmalarda iç girişimcilik, sağladığı faydalar sebebiyle örgüt yönetimince kültüre dönüştürülmeye çalışılmakta ve örgütler iç girişimcilik eğilimli çalışanları istihdam etmek istemektedir. Farklı boyutlandırmaları bulunmakla birlikte ağırlıklı olarak yenilikçilik, proaktiflik, risk alma ve özerklik boyutları çalışmalarda yer edinmektedir.Bu çalışma hizmet sektöründe yer alan ve rekabetin yoğun yaşandığı bankacılık sektörü çalışanlarının iç girişimcilik düzeylerini tespit etmeyi amaçlamıştır. Bankalar bu yoğun rekabet içerisinde yaptıkları yenilik ile rakiplerinden farklılaşmaya ve avantaj sağlamaya çalışmaktadırlar.

Yöntem- Çalışmanın uygulaması Balıkesir ilinde faaliyet gösteren ulusal banka şubelerinin çalışanları üzerinde ve yüz yüze anket yöntemi ile yapılmıştır. Ankette iç girişimciliğin ölçülmesi için farklı araştırmacıların çalışmalarından yararlanılarak Durmaz (2011) tarafından geliştirilen 21 ifade ve 4 boyuttan oluşan ölçek kullanılmıştır. Anket çalışmasından elde edilen veriler istatistiksel analizlere tabi tutulmuş ve sonuçlar yorumlanmıştır.

Bulgular- Çalışmada bankacılık çalışanlarnın iç girişmcilik seviyeleri ve çeşitli demografik değişkenlere göre iç girişimcilik durumları tespit edilmiştir. Araştırmamızda örneklem dahilindeki bankacıların iç girişimcilik ortalamaların 3,71 olarak tespit edilmiştir. Erkek çalışanların girişmcilik düzeylerinin kadın çalışanlara göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 41 ile 45 yaş aralığındaki çalışanların diğerlerine göre daha yüksek girişimcilik skoruna sahip oldukları gözlemlenmiştir.

Sonuç- Çalışma sonucunda bankacılık çalışanlarının yüksek iç girişimcilik skoruna sahip oldukları, iç girişimcilik boyutları içerisinde yenilikçilik boyutunun en yüksek ortalamaya sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İç girişimcilik konusu özellikle hizmet sektörü için önemli olmakla birlikte başka alanlarda da benzer çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Purpose- While entrepreneurship is a concept that indicates itself in the process of bringing an organization to the stage, intrapreneurship can take place within an existing organization. In the literature, intrapreneurship is defined as taking risks and innovating to make their organizations more competitive and better although it is not on job descriptions.Due to the benefits it provides, organizations are trying to transform intrapreneurship to the culture and organizations want to employ intrapreneurship-oriented employees. Although having different dimensions; innovation, proactiveness, risk taking and autonomy take place in studies.This study aimed to determine the levels of intrapreneurship of the banking sector employees in the service sector, where competition is intense. In this highly competetive environment, banks are trying to differentiate from competitors and gain advantage.

Methodology- The application of the study was made on the employees of national bank branches operating in Balıkesir province by face-to-face survey method. In the questionnaire, a scale consisting of 21 expressions and 4 dimensions developed by Durmaz (2011) using different studies were used in order to measure intrapreneurship. The data obtained from the questionnaire were subjected to statistic alanalysis and the results were interpreted.

Findings- In this study, intrapreneurship levels of banking employees and intrapreneurship status of according to various demographic variables was determined. In our study, banking employees intrapreneurship average was founded 3.71. It has been observed that the level of intrapreneurship of male employees is higher than that of female employees. Employees between the ages of 41 and 45 were found to have higher intrapreneurship scores than others.

Conclusion- As a result of the study, it is concluded that banking employees have high intrapreneurship score and has reached the highest average level of innovation within the dimensions of intrapreneurship. While the topic of intrapreneurship is particularly important for the service sector and similar studies are suggested in other areas.

 • Augusto Felício, J., Rodrigues, R., Caldeirinha, V. R. (2012). The effect of intrapreneurship on corporate performance. Management Decision, 50(10), 1717-1738.
 • Antoncic, B., Hisrich, R. D. (2001). Intrapreneurship: construct refinement and cross-cultural validation. Journal of business venturing, 16(5), 495-527.
 • Ferreira, J. (2001). Corporate entrepreneurship: a strategic and structural perspective. New England Journal of Entrepreneurship, 4(2), 59.
 • Güler, E. B. B. (2012). İç girişimcilik: bir literatür taraması. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(6).
 • Hill, M. E. (2003). The development of an instrument to measure intrapreneurship: entrepreneurship within the corporate setting.
 • Heinonen, J., Korvela, K. (2003, September). How about measuring intrapreneurship. In Conference Proceedings of 33rd EISB (Entrepreneurship, Innovation and Small Business). Conference in Milan, Italy. 1-18
 • Kaya, N., Arkan, A. F. (2005). Örgütsel faktörlerin, şirket girişimciliğinin potansiyel sonuçlarina etkileri: bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründe bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İsletme Fakültesi İsletme İktisadı Enstitüsü Dergisi: Yönetim, 16(12), 7-16.
 • Monnavarian, A., Ashena, M. (2009). Intrapreneurship: the role of social capital-empirical evidence and proposal of a new model of intrapreneurship and its relationship with social capital. Business Strategy Series, 10(6), 383-399.
 • Naktiyok, A., Bayrak Kök, S. (2006). Çevresel faktörlerin iç girişimcilik üzerine etkileri. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:8, Sayı:2, 77-96.
 • Parker, Simon. C. (2011). Intrapreneurship or entrepreneurship?. Journal of Business Venturing, 26(1), 19-34.
 • Pinchot III, G. (1985). Intrapreneuring: why you don't have to leave the corporation to become an entrepreneur.
 • Thornberry, N. (2001). Corporate entrepreneurship: antidote or oxymoron? European Management Journal, Cilt:19, Sayı:5, 526-533.
 • Zahra, S. A. (1991). Predictors and financial outcomes of corporate entrepreneurship: an exploratory study. Journal of business venturing, 6(4), 259-285.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1364-5604
Yazar: Bayram Alamur (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0003-0561-1989
Yazar: Gulten Eren Gumustekin

Orcid: 0000-0002-7576-4668
Yazar: Ferhat Topbas

Orcid: 0000-0001-8979-5548
Yazar: Ismail Atabay

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2018

Bibtex @araştırma makalesi { pap459520, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {Siteler Sok. No.12/18 Maltepe, 34843, Istanbul}, publisher = {PressAcademia}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {362 - 366}, doi = {10.17261/Pressacademia.2018.917}, title = {BANKA ÇALIŞANLARININ İÇ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN TESPİTİ: BALIKESİR İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Alamur, Bayram and Gumustekin, Gulten Eren and Topbas, Ferhat and Atabay, Ismail} }
APA Alamur, B , Gumustekin, G , Topbas, F , Atabay, I . (2018). BANKA ÇALIŞANLARININ İÇ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN TESPİTİ: BALIKESİR İLİ ÖRNEĞİ. PressAcademia Procedia , 7 (1) , 362-366 . DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.917
MLA Alamur, B , Gumustekin, G , Topbas, F , Atabay, I . "BANKA ÇALIŞANLARININ İÇ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN TESPİTİ: BALIKESİR İLİ ÖRNEĞİ". PressAcademia Procedia 7 (2018 ): 362-366 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pap/issue/39064/459520>
Chicago Alamur, B , Gumustekin, G , Topbas, F , Atabay, I . "BANKA ÇALIŞANLARININ İÇ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN TESPİTİ: BALIKESİR İLİ ÖRNEĞİ". PressAcademia Procedia 7 (2018 ): 362-366
RIS TY - JOUR T1 - BANKA ÇALIŞANLARININ İÇ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN TESPİTİ: BALIKESİR İLİ ÖRNEĞİ AU - Bayram Alamur , Gulten Eren Gumustekin , Ferhat Topbas , Ismail Atabay Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.917 DO - 10.17261/Pressacademia.2018.917 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 362 EP - 366 VL - 7 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.917 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.917 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia BANKA ÇALIŞANLARININ İÇ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN TESPİTİ: BALIKESİR İLİ ÖRNEĞİ %A Bayram Alamur , Gulten Eren Gumustekin , Ferhat Topbas , Ismail Atabay %T BANKA ÇALIŞANLARININ İÇ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN TESPİTİ: BALIKESİR İLİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 7 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2018.917 %U 10.17261/Pressacademia.2018.917
ISNAD Alamur, Bayram , Gumustekin, Gulten Eren , Topbas, Ferhat , Atabay, Ismail . "BANKA ÇALIŞANLARININ İÇ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN TESPİTİ: BALIKESİR İLİ ÖRNEĞİ". PressAcademia Procedia 7 / 1 (Eylül 2018): 362-366 . https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.917
AMA Alamur B , Gumustekin G , Topbas F , Atabay I . BANKA ÇALIŞANLARININ İÇ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN TESPİTİ: BALIKESİR İLİ ÖRNEĞİ. PAP. 2018; 7(1): 362-366.
Vancouver Alamur B , Gumustekin G , Topbas F , Atabay I . BANKA ÇALIŞANLARININ İÇ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN TESPİTİ: BALIKESİR İLİ ÖRNEĞİ. PressAcademia Procedia. 2018; 7(1): 366-362.