Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİ: U.Ü. TEKNİK BİLİMLER YÜKSEK OKULU ÖRNEĞİ

Yıl 2019, Cilt: 15 Sayı: 1, 97 - 118, 27.03.2019

Öz

Öz: Meslek yüksekokulları günümüzde ara eleman yetiştiren iki yıllık
yüksek öğrenim kurumlarıdır. Öğrencilerin almış oldukları branş derslerinin
yanı sıra aldıkları girişimcilik dersleri ve staj yapmış oldukları yerlerdeki
deneyimleri onları hayata hazırlamaktadır. Girişimcilerin özellikleri, yetenekleri, eğilimleri;
yaşadıkları çevre, aile ve eğitimleri ile yakından ilgilidir. Çalışmada; Uludağ
Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulunda okuyan öğrencilerin girişimci
özelliklerine sahip olup olmadıkları ve eğitimin girişimci bir karakteri
geliştirmede ne derece etkili olduğu incelenmiştir. Anket çalışmasında,
katılımcıların cinsiyeti, okudukları bölüm, yaşı, ailenin aylık geliri,
ailelerinin eğitimi, girişimcilik eğitimi ile girişimci yeteneği
sorgulanmıştır.
Çoklu regresyon analizi ile öğrencilerin
girişimcilik potansiyeli ile içsel kontrol, bağımsızlık arzusu, risk alma ve
eğitim değişkenleri ile ilişkisi belirlenmiştir.
Analiz sonucunda, öğrencilerinin
girişimcilik potansiyeli ile öğrencilerin risk alma eğilimleri, içsel kontrol
hissi ve girişimcilik dersi eğitimini alma değişkenleri arasında anlamlı bir
ilişki söz konusu iken, girişimcilik potansiyeli ile bağımsızlık arzusu
arasında anlamlı ilişkiye rastlanmamıştır. Girişimcilik potansiyelinin ortaya
çıkarılmasında eğitime daha fazla önem vermeli, girişimcilik cazip hale
getirilmelidir.

Kaynakça

  • Kaynakça Akın A. ve Zor İ.(2009). “İşletmecilik Eğitiminin Bireyin Girişimci Niteliklerinin Geliştirilmesine Etkileri”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 11(1), 113-138. Alpkan, L., Keskin, H. ve Zehir, C.(2002). Girişimcilik Hisleriyle Girişimcilik Potansiyeli Arasındaki İlişki: Gebze ve Civarındaki Girişimciler Üzerine Bir Saha Araştırması, 21. Yüzyılda KOBİ’ler Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimagosa, Kıbrıs. Balaban, Ö. ve Özdemir, Y. (2008). “Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Sakarya Üniversitesi İİBF Örneği”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3(2), 133–147. Bozkurt, Ö., Aslan, Z. ve Göral, M. (2011). Yükseköğretimde Verilen Girişimcilik Eğitiminin Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: Teknik Program ve Sosyal Program Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi Yeni Yönelişler ve Sorunlar, 27- 29 Mayıs, s.822- 833. Bozkurt, Ö ve Alpaslan, A. (2013). “Girişimcilerde Bulunması Gereken Özellikler ile Girişimcilik Eğitimi: Girişimci ve Öğrenci Görüşleri”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(1), 7-28. Charney, A., ve Libecap, G. (2000). The Impact of Entrepreneurship Education: An Evaluation of the Berger Entrepreneurship Program at the University of Arizona 1985-1999, 1-132. Cin H. ve Günay Y.G.(2013), “Girişimcilerin Girişimcilik Tipleri ile Duygusal Zekâları Arasındaki İlişki: Edirne Örneği”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (8:2) 7-32. Çarıkçı H. ve Koyuncu O.(2010), “Bireyci-Toplumcu Kültür Ve Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, M.A.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2(3)1-18 Dinçer, M. (2012).Girişimciliğin Altın Kuralları. İstanbul: Optimist yayınları. Donnellon, A., Ollila, S., & Middleton, K. W. (2014). “ Constructing Entrepreneurial Identity in Entrepreneurship Education”, The International Journal of Management Education, 490-499. Duran, C. ,Büber, H. ve Gümüştekin, G. E. (2013). “ Girişimcilik Hislerine Eğitimin Katkısı: Kütahya Meslek Yüksek Okulu Örneği”, Girişimcilik ve Kalkınma dergisi, 8(2), 33-56. Erdoğan, B. Zafer(2011).Girişimcilik ve Kobiler Teori ve Uygulama . Bursa: Ekin Kitapevi. Izedonm, P. F., & Okafor, C. (2010). “The Effect of Entrepreneurship Education on Students Entrepreneurial Intention”, Global Journal of Management and Business Research, 49-60. İbicioğlu, H., Taş, S. ve Özmen, İ. (2010). “Üniversite Eğitiminin Girişimcilik Düşüncesinin Değişimine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama”, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2(1), 53-74. İpçioğlu, İ. ve Taşer, A. (2009). “ İşletme Bölümlerinde Verilen Eğitimin Girişimci Adayı Öğrenciler Üzerindeki Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2) , 13–25. İrmiş A. ve Barutçu E.(2012). “Öğrencilerin Kendilerini Girişimci Bir Kişiliğe Sahip Görmelerini ve İş Kurma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Bir Alan Araştırması”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2) ,1-25 İşcan, Ö. F. ve Kaygın, E. (2011). “Potansiyel Girişimciler Olarak Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 275-286. İşcan, Ö. F. ve Kaygın, E. (2011). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 443-462. Karabey C.N.(2013), “Girişimsel Düşünceyi Anlamak: Düşünme Tarzı ve Risk Tercihinin Girişimsel öz yetkinlik ve Girişimcilik Niyeti ile İlişkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3),143-159 Keleş N., Özkan T., Doğaner M. ve Altunoğlu A.E. (2012) “Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma” , Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 5 (9) ,107-118. Kılıç,R., Keklik,B. ve Çalış,N.(2012). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Bandırma İİBF İşletme Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(2), 423–435. Nasr, K. B. ve Boujelbene, Y. (2014). “Assessing the Impact of Entrepreneurship Education”, Social and Behavioral Sciences, 712-715. Patır, S. ve Karahan M. (2010), “Girişimcilik Eğitimi ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması”, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1(2), 27-44. Özdemir,L.(2015). “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Sosyo-Demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 41–65. Top, S.(2006). Girişimcilik Keşif Süreci, Beta Basımevi,1. Baskı, İstanbul. Wang, K.C. ve Wong, P.K. (2004), “Entrepreneurial Interest of University Students in Singapore”, Technovation, 24, 163–172.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zehra Berna Aydın
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Gülay Coşkun Kasap Bu kişi benim
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Mart 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 15 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Aydın, Z. B. & Coşkun Kasap, G. (2019). DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİ: U.Ü. TEKNİK BİLİMLER YÜKSEK OKULU ÖRNEĞİ . Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi , 15 (1) , 97-118 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/paradoks/issue/44176/488948