Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE'DE POPÜLİST SİYASET BAĞLAMINDA SÜLEYMAN DEMİREL

Yıl 2023, Cilt: 19 Sayı: 2, 267 - 283, 03.01.2024

Öz

Popülizm kelimesi, kökenini Latince’de “halk” anlamına gelen “populus” sözcüğünden alır. Ancak terim, semantik olarak “halk için olan” anlamını da içerdiğinden siyaset bilimi literatüründe halk egemenliğine yakın bir içerik taşımaktadır. Popülizmin bu olumlu çağrışımının yanı sıra dışlayıcı yönleri de mevcuttur. Bu unsurlar arasında seçkin/elit karşıtı tutumun baskın olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra aydınlara yönelik şüphecilik, geçmişe duyulan özlem ve doğal/geleneksel toplumun yüceltilmesi popülizmin sorunlu görülmüş özellikleri arasındadır. Popülizm ile ilgili araştırmalar; ampirik, tarihselci ve söylem temelli olarak sıralanabilir. Günümüzde söylem analizi, adı geçen yaklaşımlar arasında önemli bir yer kazanmış görünmektedir. Bu çalışmada da Süleyman Demirel’in popülizmi, öncelikli olarak kullandığı siyasal söylem üzerinden ele alınmaktadır. Süleyman Demirel’in Adalet Partisi ile başlayan siyasal kariyerinin popülist çizgisi, araştırmanın ana çerçevesini oluşturmaktadır. Seçmen kitlelerini yakalayabilmek adına siyasi faaliyetlerini popülist çizgide sürdürmesi, onun siyasal iletişimdeki duruşunu ve yöntemini açıklamaktadır. Araştırmada, Türk siyasal hayatında önemli bir rolü olan popülizmin tarihsel kaynakları ve Demirel sonrasındaki Türk siyaseti üzerindeki etkilerine de değinilmektedir.

Destekleyen Kurum

-

Proje Numarası

-

Teşekkür

-

Kaynakça

 • KAYNAKÇA Ahmad, F. (2015). “Demokrasi Sürecinde Türkiye 1945- 1980”. (Çev. Ahmet Fethi). İstanbul: Hil Yayın.
 • Aydın, S. ve Taşkın, Y. (2018). “1960’tan Günümüze Türkiye Tarihi”. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Baykan, T. S. (2017). “Halkçılık ve Popülizm: Türkiye Vakası ve Bir Kavramın Kullanımları”. Mülkiye Dergisi, Cilt 41, Sayı 1, ss. (157- 194).
 • Bora, T. (2005). "Süleyman Demirel (ss. 550-577)", "Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce- Cilt 7: Liberalizm". (Editörler: Tanıl Bora, Murat Gültekingil). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bora, T. (2009). "Süleyman Demirel (ss. 502-514)", "Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce-Cilt 9: Dönemler Ve Zihniyetler". (Editörler: Tanıl Bora, Murat Gültekingil). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bora, T. (2020). “Cereyanlar: Türkiye’de Siyasî İdeolojiler”. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Büyükboyacı, Ş. (2018). "Süleyman Demirel Dönemi (1965-1971) Eğitim Politikaları Ve Uygulamalarının Türk Basınındaki Yansımaları". (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Tarih Anabilim Dalı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Çavuşoğlu, H. (2016). “Süleyman Demirel’in Siyasal Hayatı Ve Kişilik Özellikleri”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı 3, ss. (1043-1051).
 • Demirel S. (1977). “Büyük Türkiye”. İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Demirel S. (1979). “Bayrağımın Altında”. İstanbul: Göktürk Yayınları.
 • Ergen, C. (2009). “Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Söylev Ve Demeçleri”. Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Erken, B. (2012). "İdeolojiler Ekseninde Askeri Müdahaleler Karşısında Süleyman Demirel". (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Fedayi, C. ve Yıldırım, O. (2019). "Popülizm: İdeolojisizliğin İdeolojisi Ya Da İktidar İdeolojisi”. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, ss. (1857-1874).
 • Göktaş, P. (2016). “Sessiz Milyonların Sözcüsü Süleyman Demirel’in Söylemlerinin Yüksek- Düşük Bağlamlı İletişim Açısından Değerlendirilmesi”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 21 Sayı, 3, ss. (1053- 1061).
 • İnel, H. (2014). "Turgut Özal ve Süleyman Demirel'in Siyasi Liderliklerinin Karşılaştırılmalı Analizi". (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Turgut Özal Üniversitesi, Malatya.
 • Karpat, K. (2022), “Türk Demokrasi Tarihi”. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Komşuoğlu, A. (2003). "Siyasal Liderlik ve Süleyman Demirel Örneği". (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Uluslararası İlişkiler Anabilim Dali (İktisat), İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Kongar, E. (1985), Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Köroğlu, E. K. (2020). "Farklı Popülizm Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 39, ss. (73-87).
 • Moffit, B. (2021). “Popülizmin Küresel Yükselişi: Performans, Siyasi Üslup ve Temsil”. (Çev. Onur Özgür). İstanbul: İletişim Yayınları,
 • Mudde, C. ve Kaltwasser, C. R. (2019). “Popülizm: Kısa Bir Giriş”. (Çev. S. Erdem Türközü). Ankara: Nika Yayınevi,
 • Müller, J.-W. (2021). “Popülizm Nedir?”. (Çev. Onur Yıldız). İstanbul: İletişim Yayınları. Parla, T. (1989). “Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye’de Korporatizm”. İstanbul: İletişim Yayınları,
 • Samadova, V. (2019). "Karizmatik Lider Çerçevesinde Süleyman Demirel". (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Sert, A. (2010). "Cumhurbaşkanlığı Basın Bildirileri Ve İmaj Tasarımı Süleyman Demirel - Ahmet Nejdet Sezer Örneği”. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • Süar, A. (2011). "Süleyman Demirel ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Seçim Öncesi Büyük Kongre Konuşmalarının Karşılaştırmalı Söylem Analizi”. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • Şıhmantepe, A. (2016). "Türkiye'de Dış Politika Krizlerinde Karar Alıcının Operasyonel Kodları: Süleyman Demirel Örneği”. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Şimşek, D. (2011). "Süleyman Sami Demirel'in Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Tarih Anabilim Dalı, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Tekin, Füruzan (1976). “Türk Demokrasisi İçinde Süleyman Demirel”. İstanbul: Göktürk Yayınları.
 • Toprak, Z. (2014). "Türkiye'de Popülizm: 1908:1923”. İstanbul: Doğan Kitap Yayınları.
 • Yetkin, B. (2016). "Popülizmin Gölgesinde Siyaseti ve Siyasal İletişimi Anlamak". Erciyes İletişim Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 3, ss. (68-82).
Toplam 30 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Politika ve Yönetim (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ekin Erdem 0000-0002-6108-9606

Ali Can Aybay 0000-0003-1432-755X

Proje Numarası -
Erken Görünüm Tarihi 3 Ocak 2024
Yayımlanma Tarihi 3 Ocak 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 19 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Erdem, E., & Aybay, A. C. (2024). TÜRKİYE’DE POPÜLİST SİYASET BAĞLAMINDA SÜLEYMAN DEMİREL. Paradoks Ekonomi Sosyoloji Ve Politika Dergisi, 19(2), 267-283.