Sayı: 3

Yıl: 2014

Biyografi

Araştırma Makalesi

3. Yirmi sekiz hafta ve altındaki preterm bebeklerde profilaktik ve selektif surfaktan uygulaması: tek merkez deneyimi

4. Histerektomi operasyonlarında nitröz oksit ile genel anestezinin postoperatif opioid tüketimi ve kronik ağrı üzerine etkilerinin karşılaştırılması

6. Tıp Fakültesi öğrencileri ve pratisyen hekimlerin anaflaksinin tanı ve tedavisi konusundaki bilgileri

7. Enfeksiyöz mononükleoz tanısı alan hastaların değerlendirilmesi

11. Ayarlanabilir orta üretra askı ameliyatı sonrası cilt ve vajinal erozyon

12. Şilotoraksın eşlik ettiği bir lenfatik displazi sendromu

13. Brankiyal kist zemininde gelişen skuamöz hücreli karsinom (Primer Brankiyojenik Karsinom)

14. Tam açılmayan kaplı stent

Olgu Sunumu

10. Bruselloma; antibiyotik tedavisi ile düzelen hepatosplenik nodül

15. Transsellar Transsfenoidal Ensefalosel: MRG Bulguları

16. Postpartum Hemorajik Enfarkt İle Komplike Serebral Sinüs Venöz Tromboz
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır