Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2024, Cilt: 26 Sayı: 1, 9 - 15, 29.03.2024
https://doi.org/10.62425/rses.1460061

Öz

Spor örgütlerinde liderlik davranışı ve insan kaynakları yönetimi uygulamaları (İKYU) örgütsel başarı için çok önemlidir. Etkili liderlik davranışı insan kaynakları yönetimi uygulamalarını olumlu yönde etkileyebilirken, bu uygulamalar da liderlik davranışını etkileyebilir. Spor örgütleri bu ilişkiyi anlayarak ve kullanarak olumlu bir çalışma ortamı yaratabilir, çalışan performansını artırabilir ve örgütsel hedeflerine ulaşabilir. Çalışmanın amacı, seçilen Etiyopya Spor Federasyonlarının Liderlik Davranışı ile İKYP arasındaki ilişkiyi bulmaktır. Bu çalışmada, sıralı açıklayıcı araştırma tasarımı kullanılmıştır. Etiyopya Futbol Federasyonu ve Etiyopya Atletizm Federasyonu'ndan 95 katılımcıdan oluşan bir örneklem büyüklüğü (n = 95) tabakalı örnekleme tekniği kullanılarak seçilmiştir. Çalışmanın değişkeni liderlik davranışı ve İKYP'dir. Buna ek olarak, veri toplamak için standartlaştırılmış anketler, doküman analizi, odak grup tartışmaları ve yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılmıştır. Nicel veriler Spearman korelasyon katsayısı kullanılarak analiz edilmiş, nitel veriler ise yazıya dökülmüş ve yorumlanmıştır. Çalışmanın sonucu, liderlik davranışı ile İKYP arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir, r=0.41, p = .001. Çalışma, Etiyopya'nın seçilmiş federasyon liderlik davranışının İKYU'nın etkinliğine katkısı olduğu sonucuna varmıştır. Ancak, modern teknoloji kullanımı, güçlü izleme ve değerlendirme mekanizması, yeterli kılavuzlar, standartlar ve el kitapları, çalışanların bilgi, beceri ve tutumları, fiziksel olanaklar, mali kapasiteler ve sporcuların, antrenörlerin, yetkililerin ve paydaşların memnuniyeti gereken düzeyde değildir.

Kaynakça

 • Ahmed, G., & Amiri, N. A. (2019). An analysis of strategic leadership effectiveness of Prophet Muhammad (PBUH) based on dave ulrich leadership Code. Journal of Islamic Studies and Culture, 7(1). doi:10.15640/jisc.v7n1a2
 • Almaududi Ausat, A. M., Suherlan, S., Peirisal, T., & Hirawan, Z. (2022). The Effect of transformational leadership on organizational commitment and work performance. Journal of Leadership in Organizations, 4(1). doi:10.22146/jlo.71846
 • Amira, N., & Khawaja, K. (2018). Effect of transformational leadership, job design, and human resource practices on job satisfaction of banking staff in Pakistan. Sukkur IBA Journal Of Business And Management, 5(1).
 • Barnová, S., Treľová, S., Krásna, S., Beňová, E., Hasajová, L., & Gabrhelová, G. (2022). Leadership styles, organizational climate, and school climate openness from the perspective of slovak vocational school teachers. Societies, 12(6). doi:10.3390/soc12060192
 • Benhur, T., Armanu, T., & Ghozali, M. (2014 ). Effect of transformational leadership style, information technology, organization culture and leader innovation on leader performance (study in jayapura city government). International Journal of Business and Management Invention, 3(10).
 • Bombiak, E. (2019). Green human resource management – the latest trend or strategic necessity? Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6(4), 1647-1662. doi:10.9770/jesi.2019.6.4(7)
 • Cahyadi, A., Natalisa, D., Poór, J., Perizade, B., & Szabó, K. (2022). Predicting the relationship between green transformational leadership, green human resource management practices, and employees’ green behavior. Administrative Sciences, 13(1). doi:10.3390/admsci13010005
 • Celestine, A. A. (2015). Effects of leadership styles on employee performance at boa kenya limited. (a dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of masters of human resources management of the open university of Tanzania), Open University of Tanzania, Tanzania.
 • Chen, Y. S., & Yan, X. (2022). The small and medium enterprises' green human resource management and green transformational leadership: A sustainable moderated‐mediation practice. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 29(5), 1341-1356. doi:10.1002/csr.2273
 • Diaz-Funez, P. A., Salvador-Ferrer, C. M., Garcia-Tortosa, N., & Manas-Rodriguez, M. A. (2021). Are job demands necessary in the influence of a transformational leader? The moderating effect of role conflict. Int J Environ Res Public Health, 18(7). doi:10.3390/ijerph18073630
 • Gallego-Nicholls, J. F., Pagán, E., Sánchez-García, J., & Guijarro-García, M. (2022). The influence of leadership styles and human resource management on educators' well-being in the light of three Sustainable Development Goals. Academia Revista Latinoamericana de Administración, 35(2), 257-277. doi:10.1108/arla-07-2021-0133
 • Garg, V., Attree, A. K., & Kumar, V. (2022). The mediating role of psychological empowerment on the transformational leadership-innovative work behaviour relationship: a study of indian banking sector. South Asian Journal of Human Resources Management, 10(1), 130-151. doi:10.1177/23220937221084436
 • Habeeb, F. J., Sedeeq, M. M., Altyar, A. R., Wan Ismail, W. K., & Md Nor, K. (2020). The impact of leadership traits on human resource practices, gender and transformational leadership. Polish Journal of Management Studies, 21(1), 135-145. doi:10.17512/pjms.2020.21.1.10
 • Karababa, B., Kurudirek, M. A., & Kurudirek, M. I. (2022). Investigation of the relationship between psychological capitals and work stress of academic staff working in faculty of sports sciences. Research in Sport Education and Sciences, 24(1), 29-36. doi:10.54614/jpess.2022.4-8
 • Khalid, M. (2021). Concept of success through transformational leader on governmental organisation performance in the kingdom of Bahrain: a multiple case study approach.
 • Khan, I. U., Amin, R. U., & Saif, N. (2022). Individualized Consideration and Idealized influence of transformational Leadership: Mediating Role of Inspirational Motivation and Intellectual stimulation. International Journal of Leadership in Education, 1-11. doi:10.1080/13603124.2022.2076286
 • Liu, Y., & DeFrank, R. S. (2013). Self-interest and knowledge-sharing intentions: the impacts of transformational leadership climate and HR practices. The International Journal of Human Resource Management, 24(6), 1151-1164. doi:10.1080/09585192.2012.709186
 • Liu, Y., Xi, M., & Zhang, X. (2022). The influence of the fit between strategic human resource management and CEO strategic leadership behaviours on organizational effectiveness in China. Asia Pacific Business Review, 29(1), 136-161. doi:10.1080/13602381.2022.2130640
 • Mattummathodi, N. (2020). Human resource management practices affecting organizational commitment: a study on hr managers transformational leadership in the Middle East. International Journal of Applied Science & Engineering, 8(1). doi:10.30954/2322-0465.1.2020.7
 • Menazel, F., Muhammad, A., Ebrahim, H., & Anan, F. (2015). Leadership management and human resource perspectives empirical evidence from Jordanian banks. International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom.
 • Nawardi, A., & Berliyanti, D. O. (2023). The effect of human resources management practices, transformational leadership on turnover intention mediated by work engagement on stateowned bank employees. International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis, 06(01). doi:10.47191/ijmra/v6-i1-36
 • Noor Al-Jedaiah, M., & Albdareen, R. (2020). The effect of strategic human resources management (SHRM) on organizational excellence. Problems and Perspectives in Management, 18(4), 49-58. doi:10.21511/ppm.18(4).2020.05
 • Nur, S., Mohamad, F., & Muhammad, S. (2023). The effect of hrm practices on organizational performance: a survey of malaysian state sports councils’ employees. Information Management and Business Review, 11.
 • Olive, U. (2019). The impact of leadership on human resources management practices in the organization. Journal of Education and Human Development, 8(3). doi:10.15640/jehd.v8n3a15
 • Patrick, C., Nagarajan, R., Aoife, M., & Edel, C. (2008). Leadership, human resource management and the content of the psychological contract. research centre working paper series.
 • Pereira, C. M. M., & Gomes, J. F. S. (2012). The strength of human resource practices and transformational leadership: impact on organisational performance. The International Journal of Human Resource Management, 23(20), 4301-4318. doi:10.1080/09585192.2012.667434
 • Samson, W., Tesfay, A., & Aschenaki, T. (2023). The contribution of leadership behaviour to the performance of selected ethiopian sports federations. Indonesian Journal of Sport Management, 3(1), 93-100. doi:10.31949/ijsm.v3i1.4673
 • Sarah, T., & Ahmad, A. (2016). Strategic human resource management and employee creativity: the role of leadership style and knowledge management capacity Information and Knowledge Management, 6(6).
 • Shu-Cheng, L. (2012). Human resource management practices affecting organizational commitment: A study on CEO’s transformational leadership. African Journal of Business Management, 6(22). doi:10.5897/ajbm12.041
 • Suri, Z., Samdin, S., Sriwiyati, M., Dedy Takdir, S., Nursaban Romy, S., Muhammad, M., & Zaludin, Z. (2023). Human resource management practices and situational leadership on organizational performance; mediated by employee engagement. World Journal of Advanced Research and Reviews, 14(3), 632-643. doi:10.30574/wjarr.2023.17.3.0410
 • Titus, S., & Hoole, C. (2021). The development of an organisational effectiveness model. SA Journal of Human Resource Management, 9(1). doi:10.4102/sajhrm
 • Vasilaki, A., Tarba, S., Ahammad, M., & Glaister, A. (2016). The moderating role of transformational leadership on HR practices in M&A integration. International Journal of Human Resource Management, 27(20).
 • Zhao, S., Liu, M., Zhu, C. J., & Liu, H. (2020). The role of leadership in human resource management: perspectives and evidence from Asia Pacific. Asia Pacific Business Review, 1-5. doi:10.1080/13602381.2020.1779496
 • Zheng, Y., Graham, L., Epitropaki, O., & Snape, E. (2019). Service leadership, work engagement, and service performance: the moderating role of leader skills. Group & Organization Management, 45(1), 43-74. doi:10.1177/1059601119851978

Leadership Behaviour Association with Human Resource Management Practice in Selected Ethiopian Sport Federations

Yıl 2024, Cilt: 26 Sayı: 1, 9 - 15, 29.03.2024
https://doi.org/10.62425/rses.1460061

Öz

Leadership behavior and human resource management practices (HRMP) in sport organizations is crucial for organizational success. Effective leadership behavior can positively influence human resource management practices, while these practices can also impact leadership behavior. By understanding and leveraging this relationship, sport organizations can create a positive work environment, enhance employee performance, and achieve their organizational goals. To objective of the study was to find the association between Leadership Behaviour and HRMP of selected Ethiopian Sport Federations. In this study, the sequential explanatory research design was used. a sample size of 95 respondents (n = 95) from Ethiopian Football Federation and Ethiopian Athletics Federation was selected using stratified sampling technique. The variable of the study was leadership behaviour and HRMP. In addition to this, standardized questionnaires, document analysis, focus group discussions and semi-structured interviews were used to collect the data. Quantitative data was analysed using Spearman correlation coefficient while qualitative data were transcribed and interpreted. The result of the study shows that there was significant association between leadership behaviour and HRMP, r = 0.41, p = .001. The study concluded that Ethiopian selected federation leadership behavior has contribution for effectiveness HRMP. However, utilizing modern technology, robust monitoring and evaluation mechanism, adequate guidelines, standards and manuals, employee knowledge, skills and attitudes, physical facilities, financial capacities and satisfaction athletes, coaches, officials and stakeholders were not up to the required level.

Kaynakça

 • Ahmed, G., & Amiri, N. A. (2019). An analysis of strategic leadership effectiveness of Prophet Muhammad (PBUH) based on dave ulrich leadership Code. Journal of Islamic Studies and Culture, 7(1). doi:10.15640/jisc.v7n1a2
 • Almaududi Ausat, A. M., Suherlan, S., Peirisal, T., & Hirawan, Z. (2022). The Effect of transformational leadership on organizational commitment and work performance. Journal of Leadership in Organizations, 4(1). doi:10.22146/jlo.71846
 • Amira, N., & Khawaja, K. (2018). Effect of transformational leadership, job design, and human resource practices on job satisfaction of banking staff in Pakistan. Sukkur IBA Journal Of Business And Management, 5(1).
 • Barnová, S., Treľová, S., Krásna, S., Beňová, E., Hasajová, L., & Gabrhelová, G. (2022). Leadership styles, organizational climate, and school climate openness from the perspective of slovak vocational school teachers. Societies, 12(6). doi:10.3390/soc12060192
 • Benhur, T., Armanu, T., & Ghozali, M. (2014 ). Effect of transformational leadership style, information technology, organization culture and leader innovation on leader performance (study in jayapura city government). International Journal of Business and Management Invention, 3(10).
 • Bombiak, E. (2019). Green human resource management – the latest trend or strategic necessity? Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6(4), 1647-1662. doi:10.9770/jesi.2019.6.4(7)
 • Cahyadi, A., Natalisa, D., Poór, J., Perizade, B., & Szabó, K. (2022). Predicting the relationship between green transformational leadership, green human resource management practices, and employees’ green behavior. Administrative Sciences, 13(1). doi:10.3390/admsci13010005
 • Celestine, A. A. (2015). Effects of leadership styles on employee performance at boa kenya limited. (a dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of masters of human resources management of the open university of Tanzania), Open University of Tanzania, Tanzania.
 • Chen, Y. S., & Yan, X. (2022). The small and medium enterprises' green human resource management and green transformational leadership: A sustainable moderated‐mediation practice. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 29(5), 1341-1356. doi:10.1002/csr.2273
 • Diaz-Funez, P. A., Salvador-Ferrer, C. M., Garcia-Tortosa, N., & Manas-Rodriguez, M. A. (2021). Are job demands necessary in the influence of a transformational leader? The moderating effect of role conflict. Int J Environ Res Public Health, 18(7). doi:10.3390/ijerph18073630
 • Gallego-Nicholls, J. F., Pagán, E., Sánchez-García, J., & Guijarro-García, M. (2022). The influence of leadership styles and human resource management on educators' well-being in the light of three Sustainable Development Goals. Academia Revista Latinoamericana de Administración, 35(2), 257-277. doi:10.1108/arla-07-2021-0133
 • Garg, V., Attree, A. K., & Kumar, V. (2022). The mediating role of psychological empowerment on the transformational leadership-innovative work behaviour relationship: a study of indian banking sector. South Asian Journal of Human Resources Management, 10(1), 130-151. doi:10.1177/23220937221084436
 • Habeeb, F. J., Sedeeq, M. M., Altyar, A. R., Wan Ismail, W. K., & Md Nor, K. (2020). The impact of leadership traits on human resource practices, gender and transformational leadership. Polish Journal of Management Studies, 21(1), 135-145. doi:10.17512/pjms.2020.21.1.10
 • Karababa, B., Kurudirek, M. A., & Kurudirek, M. I. (2022). Investigation of the relationship between psychological capitals and work stress of academic staff working in faculty of sports sciences. Research in Sport Education and Sciences, 24(1), 29-36. doi:10.54614/jpess.2022.4-8
 • Khalid, M. (2021). Concept of success through transformational leader on governmental organisation performance in the kingdom of Bahrain: a multiple case study approach.
 • Khan, I. U., Amin, R. U., & Saif, N. (2022). Individualized Consideration and Idealized influence of transformational Leadership: Mediating Role of Inspirational Motivation and Intellectual stimulation. International Journal of Leadership in Education, 1-11. doi:10.1080/13603124.2022.2076286
 • Liu, Y., & DeFrank, R. S. (2013). Self-interest and knowledge-sharing intentions: the impacts of transformational leadership climate and HR practices. The International Journal of Human Resource Management, 24(6), 1151-1164. doi:10.1080/09585192.2012.709186
 • Liu, Y., Xi, M., & Zhang, X. (2022). The influence of the fit between strategic human resource management and CEO strategic leadership behaviours on organizational effectiveness in China. Asia Pacific Business Review, 29(1), 136-161. doi:10.1080/13602381.2022.2130640
 • Mattummathodi, N. (2020). Human resource management practices affecting organizational commitment: a study on hr managers transformational leadership in the Middle East. International Journal of Applied Science & Engineering, 8(1). doi:10.30954/2322-0465.1.2020.7
 • Menazel, F., Muhammad, A., Ebrahim, H., & Anan, F. (2015). Leadership management and human resource perspectives empirical evidence from Jordanian banks. International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom.
 • Nawardi, A., & Berliyanti, D. O. (2023). The effect of human resources management practices, transformational leadership on turnover intention mediated by work engagement on stateowned bank employees. International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis, 06(01). doi:10.47191/ijmra/v6-i1-36
 • Noor Al-Jedaiah, M., & Albdareen, R. (2020). The effect of strategic human resources management (SHRM) on organizational excellence. Problems and Perspectives in Management, 18(4), 49-58. doi:10.21511/ppm.18(4).2020.05
 • Nur, S., Mohamad, F., & Muhammad, S. (2023). The effect of hrm practices on organizational performance: a survey of malaysian state sports councils’ employees. Information Management and Business Review, 11.
 • Olive, U. (2019). The impact of leadership on human resources management practices in the organization. Journal of Education and Human Development, 8(3). doi:10.15640/jehd.v8n3a15
 • Patrick, C., Nagarajan, R., Aoife, M., & Edel, C. (2008). Leadership, human resource management and the content of the psychological contract. research centre working paper series.
 • Pereira, C. M. M., & Gomes, J. F. S. (2012). The strength of human resource practices and transformational leadership: impact on organisational performance. The International Journal of Human Resource Management, 23(20), 4301-4318. doi:10.1080/09585192.2012.667434
 • Samson, W., Tesfay, A., & Aschenaki, T. (2023). The contribution of leadership behaviour to the performance of selected ethiopian sports federations. Indonesian Journal of Sport Management, 3(1), 93-100. doi:10.31949/ijsm.v3i1.4673
 • Sarah, T., & Ahmad, A. (2016). Strategic human resource management and employee creativity: the role of leadership style and knowledge management capacity Information and Knowledge Management, 6(6).
 • Shu-Cheng, L. (2012). Human resource management practices affecting organizational commitment: A study on CEO’s transformational leadership. African Journal of Business Management, 6(22). doi:10.5897/ajbm12.041
 • Suri, Z., Samdin, S., Sriwiyati, M., Dedy Takdir, S., Nursaban Romy, S., Muhammad, M., & Zaludin, Z. (2023). Human resource management practices and situational leadership on organizational performance; mediated by employee engagement. World Journal of Advanced Research and Reviews, 14(3), 632-643. doi:10.30574/wjarr.2023.17.3.0410
 • Titus, S., & Hoole, C. (2021). The development of an organisational effectiveness model. SA Journal of Human Resource Management, 9(1). doi:10.4102/sajhrm
 • Vasilaki, A., Tarba, S., Ahammad, M., & Glaister, A. (2016). The moderating role of transformational leadership on HR practices in M&A integration. International Journal of Human Resource Management, 27(20).
 • Zhao, S., Liu, M., Zhu, C. J., & Liu, H. (2020). The role of leadership in human resource management: perspectives and evidence from Asia Pacific. Asia Pacific Business Review, 1-5. doi:10.1080/13602381.2020.1779496
 • Zheng, Y., Graham, L., Epitropaki, O., & Snape, E. (2019). Service leadership, work engagement, and service performance: the moderating role of leader skills. Group & Organization Management, 45(1), 43-74. doi:10.1177/1059601119851978
Toplam 34 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Egzersiz ve Spor Bilimleri (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Samson Tadesse 0000-0001-6359-9274

Tesfay Asgedom Bu kişi benim 0000-0001-5552-1266

Aschenaki Taddese Bu kişi benim 0000-0003-3207-1164

Yayımlanma Tarihi 29 Mart 2024
Gönderilme Tarihi 17 Ekim 2023
Kabul Tarihi 22 Şubat 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 26 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Tadesse, S., Asgedom, T., & Taddese, A. (2024). Leadership Behaviour Association with Human Resource Management Practice in Selected Ethiopian Sport Federations. Research in Sport Education and Sciences, 26(1), 9-15. https://doi.org/10.62425/rses.1460061

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929