Cilt: 2 Sayı: 2, 30.12.2023

Yıl: 2023

Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde; toplumsal cinsiyete dayalı eşitlik ve adalet, aile ve kadın konularında güncel tartışmalara yeni paradigma üretecek, disiplinlerarası kavramsal, ampirik ve yöntemsel çalışmalara yer vermek amacıyla ve özellikle Türkiye'de kadın araştırmaları bağlamında Avrupa merkezciliğe bağlı gelişen hegemonik kavram, teori ve yöntemlere eleştiri sunan özerk, yerelleştirilmiş sosyal bilim gelenekleri üretecek çalışmalara yer vererek alana katkı sağlamaktır.

Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi (SAÜKAD), sosyal bilimler alanına katkıda bulunan özgün araştırmaları kapsayan makale, derleme ve çevirileri yayınlayan hakemli bir dergidir. Aynı zamanda eleştiri ve değerlendirme gibi çeşitli yazılara da yer verilmektedir.

Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi (SAÜKAD), gönderilecek yazılarda; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olma şartı aranır. Sosyal bilimler alanında ilgili yazar ve yapıtları tanıtan, yeni etkinlikleri duyuran yazılara da yer verilir. Her yazara ait yılda bir adet makale yayınlanır.

Sosyal Bilimler: Kadın Çalışmaları, Aile Çalışmaları, Sosyal Bilimler, Sosyoloji
Kongre Kütüphanesi/LCC Konu Kategorisi: H, HM-HX, B-BJ

Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi Yazım Kılavuzu

Değerlendirilmesi maksadıyla gönderilen makalelerin kabul görebilmesi için daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması şartı aranmaktadır. Arz edilen makaleler ilk olarak yayın kurulu tarafından incelenmektedir. Dergiye sunulan makalelerin içeriği ve formatı uygun görülmediği takdirde dergi editör kurulu tarafından reddedebilir. Makalelerin aşağıda belirtilen şekilde sunulmasına özen gösterilmelidir: 

1. Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmalar Dergisi'ne (SAÜKAD) gönderilecek yazılar, A4 sayfa formatında üstten 1,5 cm, alttan 1,5 cm; soldan 1,5 cm ve sağdan 1,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Dergiye gönderilecek yazıların kaynakça ve tablolar dâhil olmak üzere 8000 kelimeyi geçmemesine özen gösterilmelidir.

2. Makale Başlığı: Cambria 12 punto, kalın ve sayfada ortaya hizalanmış, önce 0 nk, sonra 0 nk ve Tek satır aralığı olarak yazılmalıdır. Başlık 4 satırı geçmemelidir. İngilizce özetten (Abstract) önce çalışmanın İngilizce başlığı 12 punto (italik), sayfaya ortalanmış olarak yazılmalıdır. 

3. Yazar/ların ad ve soyadları: Cambria 11 punto, kalın yazı fontunda sayfada ortaya hizalanmış olarak önce 0 nk, sonra 0 nk ve Tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Yazarın kurum ve iletişim bilgileri: Cambria 8 punto normal yazı fontu (italik-normal) ile sayfada ortaya hizalanmış , önce 0 nk, sonra 0 nk ve Tek satır aralığı olmalıdır.

4. Özet ve Anahtar Kelimeler: Makalenin Türkçe ve İngilizce özeti en çok 250 kelime olacak şekilde; çalışmanın amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerini kapsayacak şekilde dizayn edilmelidir. Özet metni: Cambria 10 punto (normal), önce 0 nk, sonra 0 nk ve Tek satır aralığı ile iki yana yaslı olacak şekilde yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetlerin altında en az 3 en fazla 5 (Türkçe ve İngilizce) anahtar kelime verilmelidir. Eğer makale İngilizce dışında Türkçe ile yazılmış ise kısa özetlerden sonra genişletilmiş İngilizce özet eklenmelidir. Genişletilmiş özet, makalenin yazım kuralları ile aynı olmalıdır ve en fazla 750 kelime olmalıdır.

5. Başlıklar: Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Bölüm Başlıkları Times New Roman 11 punto (Kalın) Sola yaslı, her kelimenin ilk harfleri büyük olmalıdır. Bölüm başlıkları numaralandırılmalıdır. Örn: 1. Bölüm Başlık Düzeni . Alt Başlıklar sola dayalı, koyu, gerekiyorsa numaralandırılmalı ve her kelimenin ilk harfleri büyük olmalıdır. (Örnek: 1. Birincil Başlık Düzeni, 1.1. İkincil Başlık Düzeni; 1.1.1. Üçüncü Başlık Düzeni) Kaynakça başlık yazısı sayfaya ortalanmış olmalıdır. 

6. Metinler: Times New Roman 11 punto (normal) iki yana yaslı, 1,5 satır aralığı ile şablona benzer olarak yazılmalıdır. Özgün araştırmalar tipindeki yazılar; giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç alt başlıkları şeklinde sunulmalıdır. Verilmesi düşünülen tablo, grafik ve şekiller metin içinde gösterilmesi gereken yerde sunulmalı uygun bir şekilde numaralandırılmalıdır.

7. Tablo başlıkları: tablo üzerinde Times New Roman 10 punto sayfanın ortasında, önce 6 nk, sonra 0 nk, Tek satır aralığı formatında yazılmalıdır. Varsa kaynak, tablonun altında Times New Roman 10 punto yazılmalıdır. 8. Resim ve Şekil başlıkları: şekil ya da resmin altında Times New Roman 10 punto sayfanın ortasında, önce 6 nk, sonra 0 nk, Tek satır aralığı formatında yazılmalıdır. Tablo ve şekiller için gerekli olması halinde sayfa şekli yatay olarak kullanılabilir. Varsa kaynak, şekil ya da resmin altında Times New Roman 10 punto yazılmalıdır. 

Metin İçi Kaynak Gösterimi

Metin içinde kaynak gösterme aşağıdaki gösterilen açıklama ve örnekler gibi olmalıdır:

Tek yazarlı kaynaklar için: Örnek: (Burger, 2006). Doğrudan atıflarda sayfa numarası eklenmelidir Örnek: (Burger, 2006:58).

İki yazarlı kaynaklar için: Örnek: (Jonason & Webster, 2010)

Üçten fazla yazarlı kaynaklar için: ilk yazarın soyadından sonra ‘vd’ sözcükleri, eğer kaynak yabancı dilde ise ‘et. al.’ kısaltması kullanılmalıdır. Örnek: Türkçe hazırlanmış çalışmalarda (Levenson vd., 1995) veya İngilizce çalışma ise (Levenson et al., 1995). 

Kaynakça

Kaynaklar metnin bitiminde Times New Roman, 11 punto (normal) İki Yana Yaslı, önce 6 nk, sonra 6 nk, 1 (tek) satır aralığı aşağıdaki örneklere uygun olarak yazılmalıdır. Her bir kaynak için ikinci satırdan itibaren 1 cm girinti olacaktır.

Makaleler:

Makalelerin gösteriminde makale isminin ilk harfi ve makale başlığında varsa özel kelimeler büyük harfle, haricindeki diğer kavramlar küçük harfle yazılmalıdır. Makalenin yayımlandığı dergi ismi ve sayısı italik yazılmalıdır. Dergi isminin ilk harfleri büyük olmalıdır. Makale için örnek gösterimler aşağıdaki gibidir. Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i. (Yıl). Makale ismi.

Dergi ismi, Cilt(Sayı), Sayfa numaraları. Dergi ismi ve cilt italik olmalıdır.

Tek Yazarlı; Güner, S. (2015). Investigating infrastructure, superstructure, operating and financial efficiency in the management of Turkish seaports using data envelopment analysis. Transport Policy, 40(2), 36-4.

İki Yazarlı; Turan, A, H., & Palvia, P. C. (2014). Critical information technology issues in Turkish healthcare. Information & Management, 51(1), 57–68.

Üç ve daha fazla; Bayram, M., Ungan, M, C., & Ardıç, K (2017). The relationships between OHS prevention costs, safety performance, employee satisfaction and accident costs. International Journal of Occupatıonal Safety and Ergonomics, 23(2), 285-296.

Makale yayımlanmış ancak sayısı atanmamışsa doi numarası eklenmelidir. Schimmenti, A., Jonason, P. K., Passanisi, A., La Marca, L., & Gervasi, A. M. (baskıda). Measuring the Dark Side of personality: Psychometric properties of the Dark Triad Dirty Dozen in an Italian sample. Current Psychology. doi:10.1007/s12144-017-9588-6

Yayımlanmış ancak sayısı atanmamışsa ve doi numarası yoksa URL eklenmelidir. Amarat, M., Akbolat, M., Ünal, Ö., & Kararkaya, B. G. (2018). The mediating role of work alienation in the effect of workplace loneliness on nurses’ performance. Journal of Nursing Management (Erişim, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jonm.12710

Kitaplar:

Kitapların gösteriminde kitap isminin ilk harfi ve kitap başlığında varsa özel kelimeler büyük harfle, haricindeki diğer kavramlar küçük harfle ve italik yazılmalıdır. Kitap için örnek gösterimler aşağıdaki gibidir.

Tek Yazarlı; Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press.

İki Yazarlı; Christie, R., & Geis, F. (1970). Studies in Machiavellianism. New York, NY: Academic Press.

Üç veya daha fazla; Tengilimoğlu, D., Akbolat, M., & Işık, O. (2015). Sağlık İşletmeleri Yönetimi. 7.Baskı, İstanbul: Nobel Yayıncılık. Editörlü kitap Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal Alan. İstanbul: Hil Yayınları.

Editörlü kitapta bölüm: Oberwittler, D., & Per-Olof, W. H. (2009). Why Small Is Better: Advancing the Study of the Role of Behavioral Contexts in Crime Causatio. içinde Putting Crime in Its Place Editörler: Weisburd, D.; Bruinsma, G.J.; & W. Bernasco, W., Dordreht: Springer.

Tezler:

Onay, Ö. A. (2018). Liderlik stilleri ile Narsisizm arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi/İşletme Enstitüsü, Sakarya.

Bildiriler:

Bogomolov, A., Lepri, B., Staiano, J., Oliver, N., Pianesi, F., & Pentland, A. (2014, Kasım). Once upon a crime: towards crime prediction from demographics and mobile data. Proceedings of the 16th International Conference On Multimodal Interaction, İstanbul. İ

İnternet Kaynakları:

Yazarı ve Web Sayfasının İsmi Belli Olan Yazıların Gösterimi Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i. (Yıl,). Yazı/çalışma ismi (italik), Web Sayfasının İsmi, Erişim adresi; url. Killinger, B. (2011). Understanding the dynamics of workaholism, Psychology Today, Retrieved from, https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-workaholics/201112/understanding-the-dynamics-of-workaholism

Yazarı Belli Olmayan Elektronik Kaynaklar:

Başlık (Yıl, eğer yazının yer aldığı sayfada yıl bilgisi yoksa erişim tarihin ait olduğu yıl yazılır). Varsa web sayfası ismi, Erişim adresi, url Personality Disorders (2019). Retrieved from, https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/personality-disorders/types-of-personality-disorder/#.XQk_XuszY_4

Teknik ve Araştırma Raporları:

Hershey Foods Corporation. (2001, March 15). 2001 Annual Report. Retrieved from, http://www.hersheysannualreport.com/2000/index.htm Online Gazete Makaleleri: Becker, E. (2001, August 27). Prairie farmers reap conservation's rewards. The New York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com

Diğer kaynak türleri APA 6 stiline uygun olarak metin içinde gereken yerlerde parantez içinde ve kaynakçada gösterilmelidir.  

Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi (SAÜKAD)'nde takip edilen yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda izlenen süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular, araştırmacılar, yayıncı, hakemler, editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır.

Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşlarından aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklemektedir. Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır. COPE İş Akış Diyagramları.

Hakemli dergide bir makalenin yayımlanması uyumlu ve saygı duyulan bilgi ağının gelişmesinde gerekli bir temel yapı taşıdır. Hakemli makaleler bilimsel metotları destekler ve şekillendirir. Bu yüzden beklenen etik davranışların standartlarında anlaşmaya varmak yayımlama ile ilgili tüm taraflar, yazar, dergi editörü, hakem ve yayımcı kuruluşlar için önemlidir.  

Etik İlkeler

1. Makalenin Yazarlığı:

Yazarlık, rapor edilen çalışmanın tasarımına, yürütülmesine veya yorumlanmasına önemli katkılarda bulunan kişilerle sınırlandırılmalıdır. Önemli katkılarda bulunan herkes ortak yazar olarak listelenmelidir. Araştırma projesinin belirli önemli yönlerine katılmış olan başka kişiler varsa, bunlar kabul edilmeli veya katkıda bulunanlar olarak listelenmelidir. İlgili yazar, makaleye tüm uygun ortak yazarların dahil edildiğinden ve uygun olmayan ortak yazarların bulunmadığından ve tüm ortak yazarların makalenin son halini görüp onayladığından ve yayınlanmak üzere sunulmasını kabul ettiğinden emin olmalıdır.  

2. Çıkar Çatışmaları:

Yazarlar: Tüm yazarlar, makalelerinin sonuçlarını veya yorumunu etkilemek üzere yorumlanabilecek herhangi bir mali veya diğer önemli çıkar çatışmalarını makalelerinde açıklamalıdır. Proje için tüm finansal destek kaynakları açıklanmalıdır. Hakemler: Hakemler, değerlendirdikleri makalede herhangi bir çıkar çatışması olduğundan şüphelendiklerinde değerlendirme süreci ile ilgili olarak dergi editörlüğüne bilgi vermeli ve gerekirse makale değerlendirmesini ret etmelidirler. Çıkar çatışmasını engellemek için makale yazarlarının görev yaptığı kurumlardaki kişiler, makale için hakemlik yapamazlar. Editörler: Editörlerin, makalelerle kişisel veya mali açıdan çıkar çatışması olmamalıdır.

3. Veri Erişimi ve Saklama:

Yazarlardan, editoryal inceleme için bir makaleyle bağlantılı olarak ham verileri sağlamaları istenir ve mümkünse, bu tür verilere halkın erişimini sağlamaya hazırlıklı olmalı ve her halükarda bu tür verileri yayınlandıktan sonra makul bir süre boyunca saklamaya hazır olmalıdır.

4. Uydurma Veri Üretimi ve Sahtecilik:

Görüntüler de dahil olmak üzere uydurulmuş ve/veya tahrif edilmiş deneysel sonuçlar.

5. Veri Paylaşımı ve Tekrarlanabilirliğe İlişkin Dergi Politikaları

Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi (SAÜKAD), yazarların makalelerindeki sonuçları gösteren ek materyal ve verileri göndermelerini tavsiye etmektedir. Yazarlar tarafından herhangi bir kısıtlama varsa, bu kısıtlama makalelerin gönderimi sırasında editör kurulu ile paylaşılmalıdır.

SAÜKAD, verilerin; yazarları, insan haklarını veya diğer mahremiyet konularını ihlal etmiyorlarsa, paylaşılması ve bu verilerin kamuya açık hale getirilmesini teşvik eder. Atıf yapılan veriler, yazarlar tarafından oluşturulmuş olsun ya da olmasın, makalelerin referans listelerinde yazılmalıdır. Yazarların ayrıca bir veri kullanılabilirliği beyanı eklemeleri önerilmektedir. SAÜKAD tüm yazarların kendi verilerinin tamamını kamuya açık hale getirmelerini tavsiye etmektedir.

6. Yinelenen / Çoklu Makale Gönderimleri:

Başka bir yere gönderildiği veya başka bir yerde yayınlandığı tespit edilen makaleler. Yazarlar, daha önce gönderilmiş veya yayınlanmış kendi çalışmalarını gönderilen bir makale için temel olarak kullanmışlarsa, önceki çalışmalara atıfta bulunmaları gerekir. Ayrıca, sundukları makalelerde önceki çalışmalara ek olarak yeni katkıların nasıl sunulduğunu da belirtmeleri gerekir.

7. Fikri Mülkiyet Hakkı

• Yazarlar, gönderdikleri makalenin (ve herhangi bir destekleyici öğenin) kendi fikri mülkiyetleri olduğunu ve telif hakkının başkalarına devredilmediğini onaylar.

• Yazarlar, makalenin intihal, uydurma, tahrifat, manipüle edilmiş alıntılar içermediğini ve makalenin JSS yazarlık politikalarına uygun olduğunu onaylar.

• Tüm el yazmaları, revizyonlar, taslaklar ve dizgiler yazar(lar)ın fikri mülkiyetinde kalır. Kararlaştırılan lisansta belirtilenin dışında, yazar(lar) eserlerinin telif hakkını elinde tutar.

• Tüm inceleme yorumları ve raporları, inceleyenin veya editörün fikri mülkiyetinde kalır. Kararlaştırılan lisansta belirtilenin dışında, yazar(lar) eserlerinin telif hakkını elinde tutar.

• Yazarlar, hakemler ve editörler, hakemlerden veya editörlerden gelen tüm iletişimleri, yorumları veya raporları gizli tutmayı kabul eder.

• Hakemler ve editörler, yayınlanan nihai dizgi(ler) dışında tüm el yazmalarını, düzeltmeleri ve taslakları gizli tutmayı kabul ederler.

8. Düzeltme, Geri Çekme, Endişe İfadesi

• Editörler, yayınlanan makalede, bulguları, yorumları ve sonuçları etkilemeyen küçük hatalar tespit ederse düzeltme yapabilirler.

• Editörler, bulguları ve sonuçları geçersiz kılan büyük hatalar/ihlaller söz konusu olduğunda, makaleyi geri çekebilirler.

• Yazarlar tarafından araştırma veya yayını kötüye kullanmaya yönelik olasılık söz konusu ise; bulguların güvenilir olmadığına ve yazarların kurumlarının olayı soruşturmadığına dair kanıtlar var veya olası soruşturma haksız veya sonuçsuz görünüyor ise, editörler endişe ifadesi yayımlayabilirler. Düzeltme, geri çekme veya endişe ifadesi ile ilgili olarak COPE ve ICJME yönergeleri dikkate alınır.

9. Anket ve Mülakata Dayanan Çalışmaların Yayını

SAÜKAD dergisi bilimsel süreli yayıncılıkta etik güvence oluşturmak amacıyla, Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) “Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Rehber İlkeleri” ve “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” ilkelerini benimsemektedir.  Bu kapsamda dergiye gönderilen çalışmalarda aşağıdaki hususlara uyulmalıdır:

• Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

• Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı numarası) yöntem bölümünde yer verilebilir. Fakat Makale sonunda makale bilgi formunda olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar

• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,

•İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,

•Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,

•Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,

Ayrıca;

• Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,

• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,

• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi.

10. Ek veya Özel Sayı Yayımlama Politikası

Dergimizde Editör Kurulu'nun talebi üzerine yılda bir kez özel sayı yayımlanabilir. Özel sayıda yer alması için gönderilen makalelerin tüm süreçleri standart makale süreciyle aynıdır.

• Ek veya Özel sayı: Bir derginin normal aralıklarla çıkarılan düzenli sayılarına ek olarak yayınlanan sayılardır. Kongre/sempozyum vb etkinlik bildirilerinden veya belli bir konudaki makalelerden oluşur.

• Ek veya Özel sayıdaki sayfa numaraları, yıl içindeki düzenli sayılardan farklı şekilde numaralandırılır.

• Ek veya Özel sayı adedi; normal periyodun 1/3’ünden fazla olamaz. Kongre bildiri özetlerini içeren özel sayılar bu kapsama dâhil edilmezler.

• Ek veya Özel sayıda yayınlanan olgu sunumları, derleme ve araştırma makalesi oranları (kongre özetleri hariç), diğer sayılarda yayınlanan makale oranlarına dâhil edilecektir.

• Armağan sayıları, özel veya ek sayı statüsünde kabul edilmez. Normal sayı olarak numaralandırılır ve yüklenir.

Bilim araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:

(YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 4)

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx

İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,

Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,

Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,

Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,

Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

Diğer etik ihlal türleri:

a) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,

b) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,

c) İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek,

ç) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak,

d) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,

e) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,

f) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak,

g) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,

h) Araştırma ve deneylerde, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek,

ı) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.

i) Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak.

j) Araştırmacılar ve yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlüğüne uymamak,

k) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak,

l) Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.

Yazarların Sorumlulukları ve Uyması Gereken Etik İlkeler

• Çalışmaların özgün olması ve araştırmaya dayalı olması gerekmektedir.

• Makalede ismi yazılacak olan diğer yazarların araştırmaya katkı sağladığından emin olunmalıdır. Akademik katkısı olmayan kişilerin ilave yazar olarak gösterilmesi veya katkı sırası gözetilmeksizin, unvan, yaş ve cinsiyet gibi bilim dışı ölçütlerle yazar sıralaması yapılması bilim etiğine aykırıdır.

• Çok yazarlı makalelerde yazarların makalenin hangi aşamasına hangi oranda katkı sağladıkları net bir şekilde belirtilmelidir.

• Makale aynı anda farklı dergilere gönderilmemelidir ve daha önce başka bir dergiye gönderilmiş olmamalıdır. Gönderilmesi halinde yayın süreci iptal edilecektir.

• Dergiye makale gönderen yazarların derginin yayım ve yazım ilkelerini okuduğu ve kabul ettiği varsayılır ve yazarlar bu ilkelerde kendinden beklenenleri taahhüt etmiş sayılmaktadır.

• Atıf gösterimi ve Kaynakça listesi eksiksiz olmalıdır.

• İntihal yapılmamalı ve sahte veriye yer verilmemelidir.

• Benzerlik taraması sonucunda makalenin hakem sürecinin başlatılabilmesi için benzerlik oranı %20’u geçmemelidir.

• Bir makale en fazla 2 ÖN KONTROL sürecine dahil edilir, bu süreçte yazara iletilen hususlar düzeltilmezse makale reddedilir.

• Dergimizde daha önce reddedilen çalışmalar aynı şekilde tekrar gönderilmemelidir. Böyle bir durumda, çalışmalar reddedilecektir.

• Sorumlu yazar herhangi bir çıkar çatışması durumunda dergi editörünü bilgilendirmelidir. Bu hususta https://www.wame.org/conflict-of-interest-in-peer-reviewed-medical-journals WAME’ye atıf yapılabilir.

Hakemliklerin Sorumlulukları ve Uyması Gereken Etik İlkeler

• Hakemler dergide yayımlanacak makalenin akademik kalitesinin en temel tespit edicisi olduklarının bilinciyle davranmalı ve akademik kaliteyi arttırma sorumluluğuyla değerlendirme yapmalıdır.

• Hakemler, yalnızca uygun bir değerlendirmeyi yapmak için gereken uzmanlığa sahip oldukları, kör hakemlik gizliliğine riayet edebilecekleri ve makaleye dair detayları her şekilde gizli tutabilecekleri makalelerin hakemliğini kabul etmelidirler.

• Makale inceleme süreci sonrasında da incelenen makaleye dair herhangi bir bilgi hiçbir şekilde başkalarıyla paylaşılmamalıdır.

• Hakemler, yalnızca makalelerin içeriğinin doğruluğunu ve akademik ölçütlere uygunluğunu değerlendirmelidir. Makalede ortaya konan düşüncelerin hakemin düşüncelerinden farklı olması değerlendirmeyi etkilememelidir.

• Hakem raporları objektif ve ölçülü olmalıdır. Hakaret içeren, küçümseyici ve itham edici ifadelerden kesinlikle kaçınılmalıdır.

• Hakemler, değerlendirme raporlarında yüzeysel ve muğlak ifadelerden kaçınmalıdır. Sonucu olumsuz olan değerlendirmelerde sonucun dayandığı eksik ve kusurlu hususlar somut bir şekilde gösterilmelidir.

• Hakemler, kendilerine tanınan süre içerisinde makaleleri değerlendirmelidir. Şayet değerlendirme yapmayacaklarsa, makul bir süre içerisinde dergiye bildirmelidirler.

Editörlerin Sorumlulukları ve Uyması Gereken Etik İlkeler

• Editörler, dergi politikasında belirtilen ilgili alanlara katkı sağlayacak makaleleri değerlendirme sürecine kabul etmelidir.

• Editörler, kabul veya ret edilen makaleler ile herhangi bir çıkar çatışması/ilişkisi içinde olmamalıdır.

• Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.

• Hakemlerin ve yazarların isimlerinin karşılıklı olarak gizli tutulması editörlerin sorumluluğudur.

• Sadece alana katkı sağlayacak makaleler kabul edilmelidir.

• Hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir.

• Dergiye gönderilen makalelerin ön inceleme, hakemlik, düzenleme ve yayınlama süreçlerinin vaktinde ve sağlıklı bir şekilde tamamlanması editörlerin görevidir.

• Editörler dergiye katkısı olmayan kişileri yayın kurulu üyesi veya yardımcı editör olarak göstermemelidir.

1. Yayın Politikası

SAÜKAD’da yayınlanmak üzere düşünülen herhangi bir yazı, aşağıdaki ölçütleri yerine getirmelidir:

• Özgünlük

• Etik ihlal içermemek

• Bilim çevrelerine iletilecek açık mesajlar içermek

• Alandaki araştırmacılara ne düzeyde bir katkı sağlayacağı ve bunun sosyal bilimleri açısından önemi

• Sosyal bilimleri alanındaki araştırmacıların ilgi duydukları güncel alan ve konular

• Yapısal ve mantıksal bütünlük taşıması

• Araştırma sonuçlarının bilimsel kanıtlara dayanması

• Bilimsel yöntemin uygunluğu

Yazıların Değerlendirilmesi

SAÜKAD’da makale başvurusu https://dergipark.org.tr/tr/pub/saukad web adresinden "Makale Yönetim Sistemi"ne kaydolarak yapılır. E-posta ile gönderilen makaleler değerlendirmeye alınmaz.

Ön İnceleme ve İntihal Taraması

Derginin yazım kurallarına uygunluk açısından incelenir ve intihali önlemek için benzerlik taraması yapılır. Benzerlik programı kullanılarak benzerlik taramasından geçirilir. Benzerlik oranının % 20’dan az olması ve tek bir kaynaktan en fazla %3 olması şartı aranır. Benzerlik oranı fazla %20 dan fazla ise çalışma ya reddedilir ya da benzerlik oranının düşürülmesi için tekrar yazara yollanır. Ön inceleme en fazla 30 gün içinde tamamlanır.

Editör / Alan Editörü İncelemesi

Ön inceleme ve benzerlik taraması aşamasından geçen çalışma, ilgili editör / alan editörü tarafından konu, kapsam, dil ve akademik yeterlilik açısından incelenir. Bu inceleme, en fazla 30 gün içinde tamamlanır.

Hakemlik Süreci (Çift-Kör Hakemlik)

Ön inceleme ve Editör incelemesinden geçen çalışmalar çift taraflı kör hakemlik uygulaması çerçevesinde gizlilik içinde yürütülür. Çift körleme stratejisine göre dergiye yayın gönderen yazarlar makalelerinin hangi hakemler tarafından değerlendirileceği bilgisine erişemezler. Aynı şekilde, bir makaleyi değerlendiren hakemler de hangi yazar(lar)a ait çalışmayı değerlendirdiklerini bilemezler. Diğer bir deyişle, değerlendirme sürecindeki bir makalenin yazar ve hakem kimlikleri gizli tutularak değerlendirme süreci tamamlanmaktadır. Ayrıca raporlar Makale Yönetim Sisteminde saklanır. Detaylı bilgi için Hakem Rehberi sayfasını ziyaret ediniz. 

Yazar Düzenlemesi

Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Raporlar kapsamında makaleyi düzenleyip makalenin son halini sisteme yüklerler.

Alan Editörü Kontrolü

Alan editörü, yazarın metinde kendisinden talep edilen düzeltmeleri yapıp yapmadığını kontrol eder. Eğer hakem raporları içerisinde “Major Revizyon” var ise ilgili hakeme makaleyi yollar. Eğer “Kabul” veya “Minör Revizyon” var ise düzenlemeler yapılmış ise makaleyi dil kontrolü aşamasına yönlendirebilir (Kontrol işlemi, en fazla 7 gün içinde tamamlanır.). Düzeltmelerin yapılmadığını tespit etmesi halinde yazara makaleyi tekrar yollar. Yazar tekrar düzeltmeleri yapmazsa makaleyi reddedebilir. Yayına kabul edilmeyen yazılar, sistemden silinmez. Süreç aşaması ve tüm dosyaları sistemde kayıt altındadır.

Türkçe Dil Kontrolü

Hakem sürecinden geçen çalışmalar Türkçe Dil Editörü tarafından incelenir ve gerekli ise yazardan düzeltme istenir. Kontrol işlemi, en fazla 15 gün içinde tamamlanır.

İngilizce Dil Kontrolü

Türkçe dil kontrolünden geçen çalışmalar, İngilizce Dil Editörü tarafından incelenir ve gerekli ise yazardan düzeltme istenir. Kontrol işlemi, en fazla 15 gün içinde tamamlanır.

Yayın Kurulu İncelemesi

Teknik, akademik ve dilsel incelemelerden geçen makaleler, Yayın Kurulu’nda incelenerek nihai yayın durumu karara bağlanır. Üyelerden itiraz gelmesi hâlinde Kurul, oy çokluğu ile karar verir.

Dizgi ve Mizanpaj Aşaması

Yayın Kurulu tarafından yayımlanması kararlaştırılan çalışmaların dizgi ve mizanpajı yapılarak yayına hazır hale getirilir.

Yazım Dili

SAÜKAD'da Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlanır. Makalelerin Türkçe basılan makalelerde İngilizce özete de yer verilir. İngilizce basılan makalelerde Türkçe özet bulunmak zorunda değildir. Eğer makale İngilizce dışında ise bir dil ile yazılmış ise kaynakçadan sonra genişletilmiş İngilizce özet eklenmelidir. Genişletilmiş özet, makalenin yazım kuralları ile aynı olmalıdır ve en fazla 750 kelime olmalıdır.

Yazar Değişikliği

SAÜKAD Dergisi, makale yazarlarını yazının Başlık Sayfasındaki beyana göre kabul etmektedir. Bu nedenle, tam yazar sıralamasının son halini göndermek yazarların sorumluluğundadır. Makale gönderiminden sonra yazarlık değişikliğine ilişkin talepler (ör. yazarların çıkarılması/eklenmesi, sıranın değiştirilmesi vb.) editör onayına tabidir. Yayın Kurulu bu tür vakaları araştıracak ve COPE akış şemalarına göre hareket edecektir.

Yazarlık değişikliği talepleri, değişikliğin nedenlerini belirten resmi bir yazı ile Editöre iletilmelidir. Mektup tüm yazarlar tarafından imzalanmalı ve yazarlık değişikliğine ilişkin onaylarını içermelidir. Talep Yayın Kurulu tarafından onaylanırsa, yazarların nihai sıra listesine göre yeni bir Telif Hakkı Sözleşmesi Formu göndermeleri gerekmektedir.

Sorumluluk Reddi

Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen görüşler ve fikirler SAüKAD Dergisi, Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı’nın değil, yazar(lar)ın bakış açılarını yansıtır. Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı bu gibi durumlar için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir. Yayınlanan içerik ile ilgili tüm sorumluluk yazarlara aittir.

Şikayetler ve İtirazlar

Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, şikâyet ve itirazları aşağıdaki prosedürü izleyerek ele alır. Çalışmaların ele alınmasındaki uzun gecikmeler ve yayın etiği de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere şikayetler, ilk olarak SAÜKAD Baş Editörü tarafından ele alınır. Baş Editör, şikâyet ve itirazları Dergi Kurulu ile birlikte inceler. Şikâyet ve itirazlarla ilgili herhangi bir sorun yaşanması halinde meryemk@sakarya.edu.tr adresiyle iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Bir Makalenin İçeriği Hakkındaki Şikayetler

Bu durumda Baş Editör, yazar(lar)ın şikayetlerini ve hakemlerin raporlarını inceleyerek bir karara varır. Bu karar;
• Makalenin reddedildiğinin onaylanması,
• Yazarın savunması göz önünde bulundurulması,
• Bağımsız bir hakemden yeni bir görüş alınması şeklinde olabilir.

Baş Editörün nihai kararı yazar(lar)a bildirilir. Gerekirse itirazın sonuçlarına ilişkin açıklama yazar(lar) ile paylaşılır. Bu açıklama, SAüKAD'ın nihai kararı konumundadır.

Süreçlerle İlgili Şikayetler

Süreçlerle ilgili şikâyetler Baş Editör tarafından ele alınır. Çalışmaların ele alınmasında yaşanan uzun gecikmeler SAÜKAD editörleri tarafından incelenir ve gerekli görülen hususlar Baş Editör ile paylaşılır. Baş Editör bu şikayetleri değerlendirir ve Yardımcı Editörlerin gerekli geri bildirimleri, yazar(lar) ile paylaşmasını sağlar.

Etik Konusundaki Şikâyetler

Baş Editör, yazar veya hakemlerin yayın etiği ile ilgili şikâyetlerini değerlendirir. Baş Editör, Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi'nin web sitesinde yayınlanan yayın etiğini takip eder. SAÜKAD yayın kurulu, şikâyetçi veya hakemlerin endişe ve görüşlerini inceler. İncelemenin ayrıntıları ve ilerleyişi şikâyetçi(ler) ile açıkça paylaşılır. Baş Editör veya Yardımcı Editörler, şikayetçiye/şikayetçilere eylem şekli ve dergi nihai kararı hakkında geri bildirim sağlar.


Makalelerin ön değerlendirmesinin yapıldığı ortalama süre: 3

Makalelerin gözden geçirildiği ortalama süre:60

Makalenin ortalama yayınlanma süresi: 90

• SAÜKAD dergisi makale gönderimi, hakemlik ve editörlük süreçleri, mizanpaj ve yayın basımı (sayfa veya renk ücretleri) için herhangi bir ücret talep etmemektedir.
• SAÜKAD dergisi yazarlara, hakemlere, editörlere ve yayın kuruluna herhangi bir ücret ödememektedir.
• SAÜKAD dergisindeki makalelerin okunması ve indirilmesi ücretsizdir.
• SAÜKAD dergisi Araştırma literatürüne ücretsiz erişimi teşvik eden Budapeşte Açık Erişim Girişimini (BOAI: Budapest Open Access Initiative) imzalamış ve bu girişimde açıklanmış olan Açık Erişim İlkeleri’ni kabul etmiştir.
• SAÜKAD dergisindeki tüm eserler TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark aracılığıyla LOCKSS (Lots Of Copies Keep Stuff Safe)sistemi ile arşivlenmektedir.
• SAÜKAD dergisi yayın politikası gereği ilan, reklam, sponsorluk vb. faaliyetleri kabul etmemektedir.
• SAÜKAD dergisi abonelik ücreti talep etmeyen açık erişimli bir dergidir.
• Makalelerin profesyonel kalitede reprodüksiyonlarına ihtiyaç duyanlar için yeniden baskı hizmeti sunmuyoruz.
• SAÜKAD dergisinin tüm giderleri Sakarya Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır.