Yıl 2018, Cilt 2018 , Sayı 1, Sayfalar 28 - 37 2018-05-04

EUROPEAN UNION AND SELF DETERMINATION: THE CASE OF SCOTLAND
AVRUPA BİRLİĞİ VE SELF DETERMİNASYON: "İSKOÇYA" ÖRNEĞİ

Hakan CAVLAK [1] , Büşra CELEP [2]


After the war, the European countries chose not only to avoid a new war, but also they have chosen to be integrated on the grounds of economic development. In this process, European identity creation studies utilized the images used in the process of nation-state and national identity formation. The countries that make up the EU come from many different nationalities. In this sense, the common European identity-building efforts are aimed at building on the understanding of "Unity in Diversity" which does not abolish national identities. However, this understanding, which has achieved a certain level at the national level in the EU, is partially lacking in Britain, Spain and France due to ethnicity-based demands. For example, in the UK there is a Scottish ethnic group. The Scottish people demanded their independence. So, the British government allowed the Scottish to organize a referendum on independence. Despite the absence of constitutional obstacles the majority of the Scottish voted no in the referendum. This decision of the Scottish people is quite remarkable when it is assessed by the approach of "the nation's self-determination". In this study, the concepts of identity, ethnic identity and ethnic group will be briefly examined in reference to the theory of self-determination. Then, the vote of the Scottish during the independence referendum will be evaluated within the framework of self-determination. Finally, the study will investigate the effect of the EU in the Scottish independence referendum in the context of “Self-Determination”. 

Savaştan sonra Avrupa ülkeleri hem yeni bir savaştan kaçınmak hem de ekonomik kalkınma gerekçeleriyle bütünleşme yolunu seçmiştir. Bu süreçte Avrupalı kimliği oluşturma çalışmalarında ulus-devlet ve ulusal kimlik kurma sürecinde kullanılan imgelerden yararlanılmıştır. AB'yi oluşturan ülkeler çok farklı ulusallıklardan meydana gelmektedir. Bu anlamda yürütülen ortak Avrupalı kimliği oluşturma çalışmaları ulusal kimlikleri ortadan kaldırmayan, "farklılık içinde bütünleşme" anlayışı üzerine kurulması amaçlanmıştır. Ancak AB’de uluslar düzeyinde belli bir aşama kaydetmiş bu anlayış İngiltere, İspanya, Fransa da etnisiteye dayalı talepler nedeniyle kısmen eksik kalmıştır. Örneğin İngiltere'de İskoç etnik grubu bulunmaktadır. İskoç halkı bağımsızlıklarını talep etmişlerdir. İngiltere hükümeti de İskoçlara bağımsızlık referandumu düzenlemelerine izin vermiştir. Anayasal olarak önünde hiçbir engel bulunmamasına rağmen İskoçlar referandumda çoğunlukla hayır demiştir. “Ulusların kendi kaderini tayin etme" teorisi çerçevesinden bakıldığında İskoç halkının verdiği bu karar oldukça ilginçtir. Bu çalışmada öncelikle kavramsal olarak kimlik, etnik kimlik ve etnik grup kavramları kısaca incelenerek self determinasyon kuramına değinilecektir. Ardından İskoçların bağımsızlık referandumunda çoğunlukla "hayır" demeleri kendi kaderlerini kendileri belirleme ilkesi çerçevesinde değerlendirilecektir. Son bölümde ise İskoçya'da yapılan referandumda İskoç halkının "Kendi Kaderini Tayin Etme" teorisi bağlamında AB'nin etkisi nedir? sorusuna cevap aranacaktır.

 • Ali, A. H. (2013).Uluslararası Hukukta Kendi Geleceğini Belirleme (Self Determination) Hakkı.(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aydın, R. (2017). Self-Determinasyon Ve Ayrılma Hakkı Çerçevesinde Katalonya'nın Bağımsızlık Sorunsalının Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(11): 531-550.
 • Bayraklı, E. (2014). İskoçya'nın Bağımsızlık Referandumu: Avrupa'da Yeni Bir Devlet mi Doğuyor? Seta Perspektif, 71: 1-2.
 • Büyük Larousse (1992). Milliyet, İstanbul.
 • Bora, B. (2014).İskoçya Bağımsızlığa Hayır Dedi. Erişim Tarihi: 20.02.2018, http://www.hurriyet.com.tr/dunya/iskocya-bagimsizliga-hayir-dedi-27231141
 • Deniz, T. (2014).Yükselen İslamofobi'nin Avrupa Kimliğine Etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Emeklier, B. & Sandıklı, A. (Ed.) (2012). Fransa'nın Etnik Sorunların Politik-Psikolojik Bir Yaklaşım: Korsika Örneği. Sandıklı, A. (Ed.) Teoriler Işığında Güvenlik, Savaş, Barış ve Çatışma Çözümleri (s. 313-385), İstanbul: Bilgesam Yayınları.
 • Enterili, Y. (2014).İskoçya'nın 18 Eylül 2014 Bağımsızlık Referandumu'nun Tarihsel Süreci, Historical Process Of Scottish Independence Referendum in 18 September 2014. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2): 121-136
 • Gürkaynak, M. (2011).Avrupa Birliği'nin Ulusçuluk ve Bütünleşme Paradoksu. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(8): 1-12
 • Kocaman, E. (2016).Ayrılıkçı Hareketler Denkleminde "İskoçya ve Katalanya. GÜSBEED, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 7,(15): 252-261.
 • Kurubaş, E. (2008).Etnik Sorunlar: Ulus-Devlet Ve Etnik Gruplar Arasındaki Varoluşsal İlişki.Doğu Batı Dergisi, 11(44): 11-41
 • Kütükçü, M. A. (2004). Uluslararası Hukukta Self-Determinasyon Hakkı ve Türk Cumhuriyetleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12: 260.
 • Mercan, S. (2012). Birleşik Krallık'ta İskoçya'nın Bağımsızlığı Sorunu.21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Erişim Tarihi 11.03.2018, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/ingiltere/2012/03/01/6511/birlesik-krallikta-iskocyanin-bagimsizligi-sorun
 • Potter, A. (1982-1983). İskoçya'ya Kısmi Özerklik. (Çev. Tayfun Akgüner). İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, 48(1-4): 338-340.
 • Smith, A. D. (1994). Milli Kimlik. (Çev. Bahadır Sina Şener). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Somersan, S. (2008). Babil Kulesi'nde Etnilerden Ulus-Devletlere Doğu Batı Dergisi, 11(44): 75-90.
 • Şen, S. (2004). Avrupa Birliği'nde Kimlik Sorunu. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Taşdemir, F. (2015). Uluslararası Hukukta Toprak Bütünlüğü İlkesi, Tanıma Doktrini Ve Bir Norm Olarak Ayrılma Hakkı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3): 644 - 668.
 • Uz, A. (2007). Teori ve Uygulamada Self-Determinasyon Hakkı. Uluslararası Hukuk ve Politika, 3(9): 60-81.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler/2018/1
Yazarlar

Yazar: Hakan CAVLAK (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Büşra CELEP

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Mayıs 2018

Bibtex @araştırma makalesi { sbm408068, journal = {Sosyal Bilimler Metinleri}, issn = {1308-4453}, eissn = {1308-4895}, address = {Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Namık Kemal Mahallesi, Kampüs Cad. No: 1 Rektörlük Binası Kat: 3 Değirmenaltı Yerleşkesi 59030 Tekirdağ/TÜRKİYE}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {2018}, pages = {28 - 37}, doi = {}, title = {AVRUPA BİRLİĞİ VE SELF DETERMİNASYON: "İSKOÇYA" ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Cavlak, Hakan and Celep, Büşra} }
APA Cavlak, H , Celep, B . (2018). AVRUPA BİRLİĞİ VE SELF DETERMİNASYON: "İSKOÇYA" ÖRNEĞİ . Sosyal Bilimler Metinleri , 2018 (1) , 28-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbm/issue/36882/408068
MLA Cavlak, H , Celep, B . "AVRUPA BİRLİĞİ VE SELF DETERMİNASYON: "İSKOÇYA" ÖRNEĞİ" . Sosyal Bilimler Metinleri 2018 (2018 ): 28-37 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbm/issue/36882/408068>
Chicago Cavlak, H , Celep, B . "AVRUPA BİRLİĞİ VE SELF DETERMİNASYON: "İSKOÇYA" ÖRNEĞİ". Sosyal Bilimler Metinleri 2018 (2018 ): 28-37
RIS TY - JOUR T1 - AVRUPA BİRLİĞİ VE SELF DETERMİNASYON: "İSKOÇYA" ÖRNEĞİ AU - Hakan Cavlak , Büşra Celep Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sosyal Bilimler Metinleri JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 37 VL - 2018 IS - 1 SN - 1308-4453-1308-4895 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Metinleri AVRUPA BİRLİĞİ VE SELF DETERMİNASYON: "İSKOÇYA" ÖRNEĞİ %A Hakan Cavlak , Büşra Celep %T AVRUPA BİRLİĞİ VE SELF DETERMİNASYON: "İSKOÇYA" ÖRNEĞİ %D 2018 %J Sosyal Bilimler Metinleri %P 1308-4453-1308-4895 %V 2018 %N 1 %R %U
ISNAD Cavlak, Hakan , Celep, Büşra . "AVRUPA BİRLİĞİ VE SELF DETERMİNASYON: "İSKOÇYA" ÖRNEĞİ". Sosyal Bilimler Metinleri 2018 / 1 (Mayıs 2018): 28-37 .
AMA Cavlak H , Celep B . AVRUPA BİRLİĞİ VE SELF DETERMİNASYON: "İSKOÇYA" ÖRNEĞİ. Sosyal Bilimler Metinleri. 2018; 2018(1): 28-37.
Vancouver Cavlak H , Celep B . AVRUPA BİRLİĞİ VE SELF DETERMİNASYON: "İSKOÇYA" ÖRNEĞİ. Sosyal Bilimler Metinleri. 2018; 2018(1): 28-37.
IEEE H. Cavlak ve B. Celep , "AVRUPA BİRLİĞİ VE SELF DETERMİNASYON: "İSKOÇYA" ÖRNEĞİ", Sosyal Bilimler Metinleri, c. 2018, sayı. 1, ss. 28-37, May. 2018