Yıl 2018, Cilt 2018 , Sayı 1, Sayfalar 66 - 79 2018-05-04

KAMU DIŞ BORÇLANMASI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA (1975-2016)

Uğur ÇINAR [1] , Salih ÖZTÜRK [2]


Bu çalışmanın temel amacı, kamu dış borçlanması ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Türkiye ekonomisinde 1975-2016 döneminde incelemektir. Değişkenlerin birim kök özelliklerin belirlenmesinde ADF, PP ve Ng-Perron testi kullanılmıştır. Daha sonra değişkenler arasındaki eşbütünleşmenin varlığı Engle-Granger eşbütünleşme testi ile araştırılmıştır. Son olarak uzun dönem katsayılarının analiz edilmesinde DOLS tahmin tekniği uygulanmıştır. Ampirik bulgular i) değişkenlerin birinci farkında durağan olduğu, ii) değişkenlerin eşbütünleşik olduğu, iii) uzun dönemde kamu dış borçlanmasının ekonomik büyümeyi arttırdığı, iv) bazı politika eğilimleri sunabileceği ortaya koymaktadır. 

Dış Borçlanma, Ekonomik Büyüme, DOLS, Türkiye
 • Ağır, H. (2016). Türkiye’de Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Nedensellik Analizleri. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 32: 204-221.
 • Akan, Y. ve Kanca, O.C. (2015). Türkiye’de Dış Borçlanma, Büyüme Ve Enflasyon İlişkisi: Var Yaklaşımı (1980-2013). Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (33)3: 1-22.
 • Atgür, M. & Altay, N.O. (2015). Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004- 2013), Yönetim ve Ekonomi, 22(2): 521-533.
 • Butss, H.C. (2009). Short Term External Debt and Economic Growth-Granger Causality: Evidence from Latin America and the Caribbean. Rev Black Polit Econ, 36: 93-11.
 • Butts, H.C., Mitchell, I., Berkoh, A. (2012). Economic Growth Dynamics and Short-Term External Dept in Thailand. Journal of Developing Areas, (46)1: 91-11.
 • Çelik, S. ve Başkonuş Direkci, T. (2013). Türkiye’de 2001 Krizi Öncesi Ve Sonrası Dönemler İçin Dış Borç Ekonomik Büyüme İlişkisi (1991–2010). International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , (8)3: 111-135.
 • Çicek, H., Gözegir, S. ve Çevik, E. (2010). Bir Maliye Politikası Aracı Olarak Borçlanma Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1990–2009). C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (11)1: 141-156.
 • Diamond, P.A. (1965). National Debt in Neoclassical Growth Model. The American Economic Review, 55 (5):1126-1150.
 • Engle,R.F. & Granger C.W.J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation. Estimation, and Testing. Econometrica, (55)2: 251-276.
 • Engle,R.F. & Yoo, B.S. (1987). Forecastıng And Testıng In Co-Integrated Systems. Journal of Econometrics, 35: 143-159.
 • Erataş, F. ve Başçı Nur, H. (2013). Dış Borç Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: “Yükselen Piyasa Ekonomileri” Örneği. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 2:207-230.
 • Göçer, İ. ve Elmas, B. (2013). Genişletilmiş Marshall-Lerner Koşulu Çerçevesinde Reel Döviz Kuru Değişimlerinin Türkiye’nin Dış Ticaret Performansına Etkileri: Çoklu Yapısal Kırılmalı Zaman Serisi Analizi. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, (7)2: 137-157.
 • Göktaş, Ö. (2008). Türkiye Ekonomisinde Bütçe Açığının Sürdürülebilirliğinin Analizi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Ve İstatistik Dergisi, 8: 45-64.
 • Göktaş Yılmaz, Ö. (2015). Türkiye Ekonomisinde Büyüme İle İşsizlik Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 2:11-29.
 • Gül, E., Kamacı, A. ve Konya, S. (2012). Dış Borcun Büyüme Üzerine Etkileri: Orta Asya Cumhuriyetleri ve Türkiye Örneği. International Conference On Eurasian Economies, 169-174.
 • Gür, S.U. (2014). Türkiye’de Vergi Gelirleri İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Uzun ve Kısa Dönemde İncelenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Ankara.
 • Gürdal, T. ve Yavuz, H. (2015). Türkiye’de Dış Borçlanma-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1990-2013 Dönemi. Maliye Dergisi, 168:154-169.
 • Kamacı, A. (2016). Dış Borçların Ekonomik Büyüme Ve Enflasyon Üzerine Etkileri: Panel Eşbütünleşme Ve Panel Nedensellik Analizi. International Journal of Cultural and Social Studies, 2: 165-175.
 • Kara, M. (2001). Türkiye’nin Ekonomik Büyüme Sürecinde Dış Borç Çıkmazı. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (6)1: 95-110.
 • Kutlu, S. ve Yurttagüler, İ.M. (2016). Türkiye’de Dış Borç Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1998-2014 Dönemi İçin Bir Nedensellik Analizi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (38)1: 229-248.
 • Mackinnon, J.G. (1996). Numerical Distribution Functions For Unit Root And Cointegration Tests. Journal of Applied Econometrics, (11)6: 601–618.
 • Ng, S. & Perron, P. (2001). Lag Length Selectıon And The Constructıon Of Unıt Root Tests Wıth Good Sıze And Power. Econometrica, (69)6: 1519-1554.
 • Sevüktekin, M. ve Nargeleçekenler, M. (2006). İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Getiri Volatilitesinin Modellenmesi ve Önraporlanması. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, (61)4: 243-265, 2006.
 • Stock, J. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4): 783-820.
 • Torun, N. (2015).Birim Kök Testlerinin Performanslarının Karşılaştırılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ushahemba, V.I., Joseph, F. & Godoo, M. (2016). The Relationship between External Debt and Economic Growth in Nigeria. International Jornal of Economics & Management Sciences, 6(1).
 • Uysal, D., Özer, H. ve Mucuk, M. (2009). Dış Borçlanma Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1965-2007). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (23)4: 161-178.
 • Üzümcü, A. ve Kanca, O.C., ‘‘İkiz Açık Hipotezi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama (1980-2012)’’, İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1, ss:17-42, 2013.
 • Quadah, A.M. (2016). Domestic Debt, External Debt and Economic Growth of Jordan. International Journal of Resarch in Commerce & Management, 7:11-16.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler/2018/1
Yazarlar

Yazar: Uğur ÇINAR
Ülke: Turkey


Yazar: Salih ÖZTÜRK
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Mayıs 2018

Bibtex @araştırma makalesi { sbm412642, journal = {Sosyal Bilimler Metinleri}, issn = {1308-4453}, eissn = {1308-4895}, address = {Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Namık Kemal Mahallesi, Kampüs Cad. No: 1 Rektörlük Binası Kat: 3 Değirmenaltı Yerleşkesi 59030 Tekirdağ/TÜRKİYE}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {2018}, pages = {66 - 79}, doi = {}, title = {KAMU DIŞ BORÇLANMASI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA (1975-2016)}, key = {cite}, author = {Çınar, Uğur and Öztürk, Salih} }
APA Çınar, U , Öztürk, S . (2018). KAMU DIŞ BORÇLANMASI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA (1975-2016) . Sosyal Bilimler Metinleri , 2018 (1) , 66-79 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbm/issue/36882/412642
MLA Çınar, U , Öztürk, S . "KAMU DIŞ BORÇLANMASI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA (1975-2016)" . Sosyal Bilimler Metinleri 2018 (2018 ): 66-79 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbm/issue/36882/412642>
Chicago Çınar, U , Öztürk, S . "KAMU DIŞ BORÇLANMASI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA (1975-2016)". Sosyal Bilimler Metinleri 2018 (2018 ): 66-79
RIS TY - JOUR T1 - KAMU DIŞ BORÇLANMASI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA (1975-2016) AU - Uğur Çınar , Salih Öztürk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sosyal Bilimler Metinleri JF - Journal JO - JOR SP - 66 EP - 79 VL - 2018 IS - 1 SN - 1308-4453-1308-4895 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Metinleri KAMU DIŞ BORÇLANMASI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA (1975-2016) %A Uğur Çınar , Salih Öztürk %T KAMU DIŞ BORÇLANMASI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA (1975-2016) %D 2018 %J Sosyal Bilimler Metinleri %P 1308-4453-1308-4895 %V 2018 %N 1 %R %U
ISNAD Çınar, Uğur , Öztürk, Salih . "KAMU DIŞ BORÇLANMASI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA (1975-2016)". Sosyal Bilimler Metinleri 2018 / 1 (Mayıs 2018): 66-79 .
AMA Çınar U , Öztürk S . KAMU DIŞ BORÇLANMASI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA (1975-2016). Sosyal Bilimler Metinleri. 2018; 2018(1): 66-79.
Vancouver Çınar U , Öztürk S . KAMU DIŞ BORÇLANMASI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA (1975-2016). Sosyal Bilimler Metinleri. 2018; 2018(1): 66-79.
IEEE U. Çınar ve S. Öztürk , "KAMU DIŞ BORÇLANMASI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA (1975-2016)", Sosyal Bilimler Metinleri, c. 2018, sayı. 1, ss. 66-79, May. 2018