Yıl 2018, Cilt 2018 , Sayı 1, Sayfalar 2 - 14 2018-05-04

SAĞLIK KURUMLARINDA TIBBİ SEKRETERLİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN BİLGİSAYAR KULLANMA BİLGİ DÜZEYİ: BİR DURUM SAPTAMASI

Tolga ERSÖZLÜ [1] , Elif EREN ÇİTAK [2] , Zerrin Deniz AYDOĞDU [3] , Nur BOZTEPE [4] , Filiz DİLEK [5] , Yücel BULUT [6]


Amaç: Sağlık kurumlarında tıbbi sekreterlik hizmetlerinde çalışan personelin bilgisayar kullanma bilgi düzeyi ve etkili faktörleri belirlemektir.

Gereç ve yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmada örneklemi,  Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tıbbi sekreterlik hizmetlerinde çalışan, araştırmaya katılmaya gönüllü 250 kişi oluşturmuştur. Araştırmada, ölçüm aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş, bireylerin sosyo-demografik özelliklerini ve bilgisayar kullanma bilgi düzeylerini belirleyen anket formu kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları ortalama±standart sapma ve yüzde olarak belirtilmiştir.

Bulgular: Çalışanların yaş ortalaması 32.31±6.91, %87.2’si kadın, %60’ı üniversite, %28.8’i lise mezunudur. Çalışanların %90.4’nün evinde bilgisayar olduğu, %68’i hizmet içi eğitim almakla birlikte %32.35’i aldıkları eğitimin yetersiz olduğunu belirtmiştir. Çalışanların %15.2’si Q klavye, %58.8’i F klavye, %65.6’sı klavyede 10 parmak tekniği bilmemektedir. %67.7’si bilgisayara program kurup kaldırabilmekte, %57.2’si virüs, %44.8’i kablosuz internet bağlantılarını %26’sı ICD sınıflama sistemini kullanabilmektedir.

Sonuç: Tıbbi dokümantasyon sisteminden sorumlu tıbbi sekreterlerin bilgisayar kullanma bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı belirlenmiştir. Hizmet içi eğitimlerle desteklenmesi önerilmektedir.

Sağlık Kurumları, Tıbbi Sekreterlik
  • Refesans1. Alwan, K., Awoke, T., Tilahun, B. (2015). Knowledge and Utilization of Computers Among Health Professionals in a Developing Country: A Cross-Sectional Study. JMIR Human Factors, 2(1).Refesans2. Ataklı, A. & Kaplan, A. (2016). Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik., Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri.Refesans3. Baron, R.J. (2007). Quality improvement with an electronic health record: achievable, but not automatic. Ann Intern Med, 147(8), 549-552.Refesans4. Ceyhan, M.N., Alpkoçak, A., Esatoğlu, A.E. (2012). Tıbbi Kayıtlara ICD-10 Hastalık Kodlarının Atanmasına Yardımcı Akıllı Bir Sistem. Erişim Tarihi: 07.02.2018, https://turkmia.org/kongre2012/cd/pdf-format/93-104.pdf Refesans5. Chaudhry, B., Wang, J., Wu, S., et al. (2006). Systematic review: impact of health information technology on quality, efficiency, and costs of medical care. Ann Intern Med, 144(10), 742-752.Refesans6. Dumas, J.A., Dietz, E.O., Connolly, P. (2001). Nurse practitioner use of computer Technologies in practice. Computer in Nursing, 19(1), 34-40.Refesans7. Estrada, A., Tsao Kuzey, W., Howren, A., Esdaile, J.M., Shojania, K., De Vera M.A. (2017). Utility of Electronic Medical Records in Community Rheumatology Practice for Assessing Quality of Care Indicators for Gout: A Feasibility Study. J Clin Rheumatol, Epub ahead of print. Erişim Tarihi: 14.12.2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29232325. Refesans8. Furukawa, M.F. (2011). Electronic medical records and efficiency and productivity during office visits. Am J Manag Care, 17(4), 296-303.Refesans9. Goldstein, A., Arzumtsyan and Ö. Uzuner. (2007). Three Approaches to Automatic Assignment of ICD-9- CM Codes to Radiology Reports. AMIA Annu Symp Proc, 279–283.Refesans10.Gour, N., Srivastava, N. (2010). Knowledge of Computer Among Healthcare Professionals of India: A Key Toward e-Health. Telemedicine and e-Health, 16(9), 957-962.Refesans11. Işık, O., Akbolat, M. (2010). Bilgi Teknolojileri ve Hastane Bilgi Sistemleri Kullanımı: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Bilgi Dünyası, 11(2), 365-389.Refesans12. Jon, R., Duane, J.K. (2005). The Case For Medical Data Online. McKinsey Quarterly, 1.Refesans13. Kaymakoğlu, B., Ersoy, K. (2005, Antalya). Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Elektronik Hasta Kayıtlarının Kullanılması. 2. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, Antalya.Refesans14. Kern, L.M., Barrón, Y., Dhopeshwarkar, R.V., Kaushal, R. (2012). Health information exchange and ambulatory quality of care. Appl Clin Inform, 3(2), 197-209.Refesans15. Köseoğlu, P., Yılmaz, M., Gerçek, C., Soran H. (2007). Bilgisayar Kursunun Bilgisayara Yönelik Başarı, Tutum ve Öz-Yeterlik İnançları Üzerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U. Journal of Education), 33, 203-209.Refesans16. Linder, J.A., Ma, J., Bates, D.W., Middleton, B., Stafford, R.S. (2007). Electronic health record use and the quality of ambulatory care in the United States. Arch Intern Med, 167(13), 1400-1405.Refesans17. Odacıoğlu, Y. (2013). Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri, Hastane Bilgi Sistemleri Kurulum Süreci (1.Baskı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.Refesans18. Ömürbek, N., Altın, F. (2009). Sağlık Bilişim Sistemlerinin Uygulanmasına İlişkin Bir Araştırma: İzmir Örneği. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 211–232.Refesans19. Protti, D. (2007). Comparison of İnformation Technology in General Practice in 10 Countries. Healthc Q, 10(2), 107-116.Refesans20. Shahmoradi, L., Darrudi, A., Arji, G.,Farzaneh Nejad A. (2017). Elektronic Health Record Implementation: A Swot Analysis. Acta Med Iran, 55 (10), 642-649.Refesans21. Resmi Gazete. (2013). Erişim tarihi: 24.01.2018, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131210-9.htmRefesans22. Wen, H.C., Ho, Y.S., Jian, W.S., Li, H.C. ve Hsu, Y.H.E. (2005). Scientific production of electronic health record research, 1991-2005. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 86, 191-196.Refesans23. Yalçın Doğan, N. (2014). Sağlık Kuruluşlarında Kalite ve Akreditasyon Açısından Tıbbi Kayıt Sistemine Yaklaşımlar. (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler/2018/1
Yazarlar

Yazar: Tolga ERSÖZLÜ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Elif EREN ÇİTAK
Ülke: Turkey


Yazar: Zerrin Deniz AYDOĞDU
Ülke: Turkey


Yazar: Nur BOZTEPE
Ülke: Turkey


Yazar: Filiz DİLEK
Ülke: Turkey


Yazar: Yücel BULUT
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Mayıs 2018

Bibtex @araştırma makalesi { sbm413732, journal = {Sosyal Bilimler Metinleri}, issn = {1308-4453}, eissn = {1308-4895}, address = {Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Namık Kemal Mahallesi, Kampüs Cad. No: 1 Rektörlük Binası Kat: 3 Değirmenaltı Yerleşkesi 59030 Tekirdağ/TÜRKİYE}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {2018}, pages = {2 - 14}, doi = {}, title = {SAĞLIK KURUMLARINDA TIBBİ SEKRETERLİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN BİLGİSAYAR KULLANMA BİLGİ DÜZEYİ: BİR DURUM SAPTAMASI}, key = {cite}, author = {Ersözlü, Tolga and Eren Çi̇tak, Elif and Aydoğdu, Zerrin Deniz and Boztepe, Nur and Di̇lek, Filiz and Bulut, Yücel} }
APA Ersözlü, T , Eren Çi̇tak, E , Aydoğdu, Z , Boztepe, N , Di̇lek, F , Bulut, Y . (2018). SAĞLIK KURUMLARINDA TIBBİ SEKRETERLİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN BİLGİSAYAR KULLANMA BİLGİ DÜZEYİ: BİR DURUM SAPTAMASI . Sosyal Bilimler Metinleri , 2018 (1) , 2-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbm/issue/36882/413732
MLA Ersözlü, T , Eren Çi̇tak, E , Aydoğdu, Z , Boztepe, N , Di̇lek, F , Bulut, Y . "SAĞLIK KURUMLARINDA TIBBİ SEKRETERLİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN BİLGİSAYAR KULLANMA BİLGİ DÜZEYİ: BİR DURUM SAPTAMASI" . Sosyal Bilimler Metinleri 2018 (2018 ): 2-14 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbm/issue/36882/413732>
Chicago Ersözlü, T , Eren Çi̇tak, E , Aydoğdu, Z , Boztepe, N , Di̇lek, F , Bulut, Y . "SAĞLIK KURUMLARINDA TIBBİ SEKRETERLİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN BİLGİSAYAR KULLANMA BİLGİ DÜZEYİ: BİR DURUM SAPTAMASI". Sosyal Bilimler Metinleri 2018 (2018 ): 2-14
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK KURUMLARINDA TIBBİ SEKRETERLİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN BİLGİSAYAR KULLANMA BİLGİ DÜZEYİ: BİR DURUM SAPTAMASI AU - Tolga Ersözlü , Elif Eren Çi̇tak , Zerrin Deniz Aydoğdu , Nur Boztepe , Filiz Di̇lek , Yücel Bulut Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sosyal Bilimler Metinleri JF - Journal JO - JOR SP - 2 EP - 14 VL - 2018 IS - 1 SN - 1308-4453-1308-4895 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Metinleri SAĞLIK KURUMLARINDA TIBBİ SEKRETERLİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN BİLGİSAYAR KULLANMA BİLGİ DÜZEYİ: BİR DURUM SAPTAMASI %A Tolga Ersözlü , Elif Eren Çi̇tak , Zerrin Deniz Aydoğdu , Nur Boztepe , Filiz Di̇lek , Yücel Bulut %T SAĞLIK KURUMLARINDA TIBBİ SEKRETERLİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN BİLGİSAYAR KULLANMA BİLGİ DÜZEYİ: BİR DURUM SAPTAMASI %D 2018 %J Sosyal Bilimler Metinleri %P 1308-4453-1308-4895 %V 2018 %N 1 %R %U
ISNAD Ersözlü, Tolga , Eren Çi̇tak, Elif , Aydoğdu, Zerrin Deniz , Boztepe, Nur , Di̇lek, Filiz , Bulut, Yücel . "SAĞLIK KURUMLARINDA TIBBİ SEKRETERLİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN BİLGİSAYAR KULLANMA BİLGİ DÜZEYİ: BİR DURUM SAPTAMASI". Sosyal Bilimler Metinleri 2018 / 1 (Mayıs 2018): 2-14 .
AMA Ersözlü T , Eren Çi̇tak E , Aydoğdu Z , Boztepe N , Di̇lek F , Bulut Y . SAĞLIK KURUMLARINDA TIBBİ SEKRETERLİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN BİLGİSAYAR KULLANMA BİLGİ DÜZEYİ: BİR DURUM SAPTAMASI. Sosyal Bilimler Metinleri. 2018; 2018(1): 2-14.
Vancouver Ersözlü T , Eren Çi̇tak E , Aydoğdu Z , Boztepe N , Di̇lek F , Bulut Y . SAĞLIK KURUMLARINDA TIBBİ SEKRETERLİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN BİLGİSAYAR KULLANMA BİLGİ DÜZEYİ: BİR DURUM SAPTAMASI. Sosyal Bilimler Metinleri. 2018; 2018(1): 2-14.
IEEE T. Ersözlü , E. Eren Çi̇tak , Z. Aydoğdu , N. Boztepe , F. Di̇lek ve Y. Bulut , "SAĞLIK KURUMLARINDA TIBBİ SEKRETERLİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN BİLGİSAYAR KULLANMA BİLGİ DÜZEYİ: BİR DURUM SAPTAMASI", Sosyal Bilimler Metinleri, c. 2018, sayı. 1, ss. 2-14, May. 2018