Yıl 2018, Cilt 2018 , Sayı 2, Sayfalar 74 - 92 2018-10-26

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE DENETİMİ MÜMKÜN MÜ?

İpek ÖZKAL SAYAN [1] , Barış ÖVGÜN [2] , Ozan ZENGİN [3]


Performans değerlendirme ve denetim, performans yönetiminin önemli alt unsurlarıdır. Belirli ölçütler üzerinden idari ve mali yapıyı ve işleyişi izlemek, denetlemek hem özel sektör kurumları hem de kamu kurumları için elzemdir. Kurumların ve personelin çalışma performanslarının tespitine ve ölçümüne dayalı değerlendirme yapma yöntemi günümüzün baskın yönetim anlayışıdır. Türkiye’de de performans değerlendirmesi ve denetimi kendisine çeşitli kurumsal düzenlemeler ve uygulama örnekleri şeklinde karşılık bulmaktadır. Sağlık, eğitim ve emniyet alanları bireysel ve kurumsal performans değerlendirme uygulamalarının görüldüğü alanlar olarak öne çıkmaktadır. Performans denetimi konusunda ise düzenlilik (mali denetim ve hukuka uygunluk denetimi) denetimiyle birlikte performans denetimi yapmakla yükümlü kılınan Sayıştay’ın sahip olduğu kurumsal deneyim incelemeye değerdir. Bu çalışmada, performans değerlendirmesinin unsurlarına, ilgili kavramlara netlik kazandırdıktan sonra uygulama örnekleri ve Sayıştay’ın kurumsal denetim kabiliyeti incelemeye tabi tutulacaktır. 

Performans Yönetimi, Performans Değerlendirmesi, Performans Denetimi, Sayıştay
  • Akal, Z. (2005). İşletmelerde performans ölçüm ve denetimi. Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi.Akçakaya, M. (2012). Kamu sektöründe performans yönetimi ve uygulamada karşılaşılan sorunlar. Karadeniz Araştırmaları, (32), 171-202.Andrews, R. & Entwistle, T. (2013). Four faces of public service efficiency. Public Management Review, 15(2), 246-264. Andrews, R. & Van de Walle, S. (2013). New public management and citizens’ perceptions of local service efficiency, responsiveness, equity and effectiveness. Public Management Review, 15(5), 762-783.Ateş, H & Çetin, D. (2004). Kamuda performans yönetimi ve performansa dayalı bütçe. İçinde M. Acar & H. Özgür (Ed.), Çağdaş kamu yönetimi II (ss. 255-89), Ankara: Nobel Yayınları.Balcı, A. (2005). Kamu örgütlerinde toplam kalite uygulaması: olumlu perspektifler ve olası zorluklar. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(2), 196-211.Barutçugil, İ. (2002). Performans yönetimi. İstanbul: Kariyer. Baş, M. & Ayhan, A. (1991). İşletmelerde verimlilik denetimi, ölçümü ve değerlendirme modelleri. Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi.Bilaloğlu, E. (2004). Performansın başarısı. Toplum ve Hekim, 19(3), 228-232. Bilgin, K. U. (2004). Kamu performans yönetimi. Ankara: TODAİE. Bouckhaert, G. & Peters, B. G. (2002). Performance measurement and management. Public Performance & Management Review, 25(4), 359-362. Bourne, M. & Bourne, P. (2011). Handbook of corporate performance management. UK: A John Wiley and Sons, Ltd, Publication.Bovaird, T. (2005). Public sector performance. In K. K. Leonard (Ed.), Encyclopedia of Social Measurement, Volume 3 (pp. 203-207), Elsevier Academic Press Inc. Caldwell, C. M. (2000). Performance management. American Management Association.Canbaz, S., Dündar, C. & Pekşen, Y. (2006). Birinci basamakta döner sermaye uygulamasının Samsun merkez ilçe sağlık ocaklarının hizmet sunumuna etkileri. Toplum ve Hekim, 21(4), 292-296.Cankesen, Z. (2009). Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin etkilerinin sağlık çalışanları açısından değerlendirilmesi. (Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi), Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Çalı, H. H. (2016). Türk polis teşkilatında performans değerlendirmesi. International Journal of Academic Value Studies, 2(2),1-11.Durkal, M. E. & Akbey, F. (2016). Bütçe hukukunda bir tartışma: Sayıştay’ın performans denetimleri yerindelik denetimi sayılır mı?, İÜHFM, 74(1), 7-52.Erdem, D. (2008). Sivil toplum kuruluşlarında etkinlik ölçümü: Türkiye örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.European Court of Auditors. (2017). Performance audit manual. Erişim Tarihi: 23.04.2018.Garcia-Sanchez, I. M. (2006). Efficiency measurement in Spanish local government: The case of municipal water services. Review of Policy Research, 23(2), 355-371.Güneşer Demirci, A. & Sayan, İ. Ö. (2017). Change in the personnel evaulation system in Turkey in the scope of the public personnel reform: The Ministery of National Education example, In M. Aydın & N. Ş. Pınarcıoğlu, Ö. Uğurlu (Eds.), Current debates in public finance public administration & Enviromental studies Vol:13 (pp. 217-240), London-İstanbul: IJOPEC Publication.Hood, C. (1991). A public management for all seasons? Public Administration, 69(1), 3-19. Hunter, D. E. K. & Nielsen, S. B. (2013). Performance management and evaluation: exploring complementarities. In D. E. K. Hunter & S. B. Nielsen (Eds.), Performance management and evaluation (pp. 7-17), Jossey-Bass and American Evaulation Association.Kagioglou, M., Cooper, R. & Aouad, G. (2001). Performance management in construction: a conceptual framework. Construction Management and Economics, 19(1), 85-95.Köseoğlu, Ö. (2007). Türk kamu yönetiminde değişen denetim anlayışı ve performans denetimi. İçinde B. Eryılmaz, M. Eken & M. L. Şen (Ed.), Kamu yönetimi yazıları (ss. 309-338), Ankara: Nobel Yayınları.Köseoğlu, Ö. & Şen, M. L. (2014). Kamu sektöründe performans yönetimi: Politikalar, uygulamalar ve sorunlar. Akademik İncelemeler Dergisi, 9(2), 113-135.Kubalı, D. (1999). Performans denetimi. Amme İdaresi Dergisi, 35(1), 31-62.Milli Prodüktivite Merkezi. (2009). Kavramlar sözlüğü. Erişim Tarihi: 08.07.2009, http://www.mpm.org.tr/sozluk/default.asp?dict=eMoesen, W. A. (1994). The need for performance auditing in the public sector and the best-practice frontier. European Journal of Law and Economics, 1, 263-274.Nesanır, N., Erem, A. & Bedri, B. (2006). Manisa’da birinci ve ikinci basamak sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin bakış açısıyla performansa dayalı döner sermaye uygulaması. Toplum ve Hekim, 21(3), 231-238.Özden, Ü. H. (2008). Veri zarflama analizi (VZA) ile Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin etkinliğinin ölçülmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 37(2), 167-185.Rastogi, P. N. (1988). Productivity, innovation, management and development. New Delhi: Sage Publications. Robinson, M. 2007). Results information. In M. Robinson (Eds.), Performance budgeting (pp. 26-45), London: Palgrave MacmillanSayan, İ. Ö. (2017). Yeniden sözleşmeli öğretmenlik. The Journal of Academic Social Science (ASOS Journal), 5(54), 16-33.Sayan, İ. Ö. & Şahan, Y. (2011). Sağlık Bakanlığı’nda performans değerlendirme ve ek ödeme sistemi”. Memleket Siyaset Yönetim, 6(16), 33-70.Sayıştay Denetçileri Derneği. (2009). Avrupa Birliği Sayıştayı performans denetimi el kitabı, (Çev. Sacit Yörüker), Ankara. Shand, D. (2007). Performance auditing and performance budgeting. In M. Robinson (Eds.), Performance budgeting (pp. 88-109), London: Palgrave Macmillan.Suiçmez, H. (2002). Verimlilik ve etkinlik terimleri. Mülkiye, 26(234), 169-183.Şener, H. E. (2017). Performans bilgisinin denetimi olarak Türk Sayıştayı’nın performans denetimi. Memleket Siyaset Yönetim, 12(28), 1-26.T.C. Sayıştay Başkanlığı. (2014). Performans bilgisi denetimi rehberi, Ankara.Türk Tabipler Birliği Etik Kurulu. (2009). Hekimlerin değerlendirmesi ile performansa dayalı ödeme. Ankara: Türk Tabipler Birliği Yayınları.Usta, H. (2015). “Emniyet Teşkilatı’nda ücret yönetimi: Rize Emniyet Müdürlüğü alan araştırması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 51-77.Van Dooren, W., Bouckaert, G. & Halliga, J. (2015). Performance management in the public sector. New York: Routledge.Woodbury, K. & Dollery, B. (2004). Efficiency measurement in australian local government: The case of New South Wales municipal water services. Review of Policy Research, 21(5), 615-636.Worthington, A. C. & Dollery, B. E. (2000). Measuring efficiency in local governments’ planning and regulatory function. Public Productivity & Management Review, 23(4), 469-485.Yenimahalleli Yaşar, G. (2008). Türkiye’de 1980 sonrası sağlık politikalarında gözlenen neoliberal dönüşüm ve sonuçları üzerine değerlendirmeler. Mülkiye, 32(260), 157-192.Yenimahalleli Yaşar, G. (2011). Health transformation programme in Turkey: An assessment. International Journal of Health Planning and Management, 26(2), 110-133.Yıldız, S. & Kula, S. (2014). Türk kamu kurumlarında performans değerlendirmenin etkin hale getirilmesi: Emniyet teşkilatı örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(49), 426- 442.Zengin, C. & Çalı, H. H. (2013). Kamu hizmetlerinde işgücü modernizasyonu, İngiliz polis teşkilatı örneği. A. İçinde Çelik, H. Çetin, C. Hakan & H. Örs (Ed.), Uluslararası polis işbirliği ve Türk polis teşkilatı (ss. 119-143), Ankara: Polis Akademisi Yayınları. Zengin, O. (2011). Verimlilik: Kuramsal bir çözümleme ve kamu yönetimi disiplini. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.***http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/daire-baskanliklari/strateji-geliştirme-dairesi/strateji-gelistirme-dairesi-baskanligi-yurutulen-projelerhttp://www.bumko.gov.tr/Eklenti/4587,performansrehberfinalpdf.pdf?0https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL_EN.PDF
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler/2018/2
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9004-6667
Yazar: İpek ÖZKAL SAYAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3634-5791
Yazar: Barış ÖVGÜN
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2610-9114
Yazar: Ozan ZENGİN
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Ekim 2018

Bibtex @araştırma makalesi { sbm423526, journal = {Sosyal Bilimler Metinleri}, issn = {1308-4453}, eissn = {1308-4895}, address = {Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Namık Kemal Mahallesi, Kampüs Cad. No: 1 Rektörlük Binası Kat: 3 Değirmenaltı Yerleşkesi 59030 Tekirdağ/TÜRKİYE}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {2018}, pages = {74 - 92}, doi = {}, title = {TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE DENETİMİ MÜMKÜN MÜ?}, key = {cite}, author = {Özkal Sayan, İpek and Övgün, Barış and Zengi̇n, Ozan} }
APA Özkal Sayan, İ , Övgün, B , Zengi̇n, O . (2018). TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE DENETİMİ MÜMKÜN MÜ? . Sosyal Bilimler Metinleri , 2018 (2) , 74-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbm/issue/39965/423526
MLA Özkal Sayan, İ , Övgün, B , Zengi̇n, O . "TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE DENETİMİ MÜMKÜN MÜ?" . Sosyal Bilimler Metinleri 2018 (2018 ): 74-92 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbm/issue/39965/423526>
Chicago Özkal Sayan, İ , Övgün, B , Zengi̇n, O . "TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE DENETİMİ MÜMKÜN MÜ?". Sosyal Bilimler Metinleri 2018 (2018 ): 74-92
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE DENETİMİ MÜMKÜN MÜ? AU - İpek Özkal Sayan , Barış Övgün , Ozan Zengi̇n Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sosyal Bilimler Metinleri JF - Journal JO - JOR SP - 74 EP - 92 VL - 2018 IS - 2 SN - 1308-4453-1308-4895 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Metinleri TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE DENETİMİ MÜMKÜN MÜ? %A İpek Özkal Sayan , Barış Övgün , Ozan Zengi̇n %T TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE DENETİMİ MÜMKÜN MÜ? %D 2018 %J Sosyal Bilimler Metinleri %P 1308-4453-1308-4895 %V 2018 %N 2 %R %U
ISNAD Özkal Sayan, İpek , Övgün, Barış , Zengi̇n, Ozan . "TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE DENETİMİ MÜMKÜN MÜ?". Sosyal Bilimler Metinleri 2018 / 2 (Ekim 2018): 74-92 .
AMA Özkal Sayan İ , Övgün B , Zengi̇n O . TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE DENETİMİ MÜMKÜN MÜ?. Sosyal Bilimler Metinleri. 2018; 2018(2): 74-92.
Vancouver Özkal Sayan İ , Övgün B , Zengi̇n O . TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE DENETİMİ MÜMKÜN MÜ?. Sosyal Bilimler Metinleri. 2018; 2018(2): 74-92.
IEEE İ. Özkal Sayan , B. Övgün ve O. Zengi̇n , "TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE DENETİMİ MÜMKÜN MÜ?", Sosyal Bilimler Metinleri, c. 2018, sayı. 2, ss. 74-92, Eki. 2018