Yıl 2017, Cilt 2017 , Sayı 1, Sayfalar 41 - 59 2017-06-01

Tüketicilerin Özel Hastanelerin Reklamlarına İlişkin Tutumları

Mustafa GÜNAY [1] , Murat Selim SELVİ [2]


Bu çalışmanın amacı özel hastanelerin reklamlarına ilişkin tüketicilerin nasıl bir tutum içinde olduklarını tespit etmektir. Bu çalışmada sağlık hizmeti tüketicilerinin Tekirdağ Süleymanpaşa merkez ilçesindeki özel hastanelerin reklam faaliyetlerine karşı tutumları belirlenmiştir. Bu amaçla 426 kişiye anket uygulanmıştır. Elde edilen bilgiler SPSS istatistik programında düzenlenmiştir. Tanımlayıcı istatistikler özet tablo halinde verilmiştir. Likert tipi ifadelere ilişkin frekans ve yüzdelerin yanı sıra aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri de hesaplanmıştır. Yapılan analizlerde t-test ve ANOVA kullanılmıştır. Sonuç olarak tüketicilerin özel hastane reklamlarını öğrendikleri kaynaklar “Belediye otobüslerindeki afiş ve reklamlar ile belediye otobüs duraklarındaki afişlerdir. Lise mezunları, işçiler ile 1-2 kez özel hastaneden hizmet alanlar özel hastane reklamlarına ilişkin daha olumlu tutuma sahiptirler. Eğitim seviyesi arttıkça özel hastane reklamlarına ilişkin tutumlar negatifleşmektedir.

Hasta, Özel Hastane, Reklam, Tüketici, Tekirdağ
  • Akın, C.S. (2007). Sağlık ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye’de Sağlık Sektörü ve Harcamaları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. Altaş, D. (2013), İstatistiksel Analiz, İstanbul: Beta Yayınevi. Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö.(2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. İstanbul: Beta Basın Yayın Matbaacılık. Aygün, E. (2007). Sağlık Sektöründe Reklam. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Başkent Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Balcı, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pegem Yayıncılık. Bolak, Özbaşar, Ş. (1997). Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Ürün Politikası ve Ürün Hattı Yönetimi: Teori ve Vak’alarla Analiz. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Bryman A. & Cramer, D. (2005), Quantitative Data Analysis with SPSS 12 and 13 A Guide for Social Scientists, 1. Baskı, Routledge, Taylor & Francis Group London. Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, 11.Baskı, Ankara: Pagem Akademi. Coşkun, R.; Altunışık, R.; Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2015) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, SPSS Uygulamaları (8. Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık. Çavuş, M.F. & Gemici, E. (2013), Sağlık sektöründe toplam kalite yönetimi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (1), 238-257. Devebakan, N. (2006). Sağlık işletmelerinde teknik ve algılanan kalite. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (1), 120-149. Ekiyor, A., & Tengilimoğlu, D. (2014). Sağlıkta Reklam Serbest Olmalı mı? Tüketici Görüşleri, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16 (2), 45-71. Erer, S. (2010). Sağlık hizmetlerinde reklam. Genel Tıp Dergisi, 20 (2), 73-78. Erişim Tarihi: 13.11.2015, http://www.geneltip.org/upload/sayi/64/GTD-00518.pdf, Erol, H. (2010). SPSS Paket Programı ile İstatistiksel Veri Analizi. Adana: Nobel Kitapevi. Ersoy, V., Güler, M. & Giritlioğlu, H. (2008). Sağlık Hizmeti Sunumunda Reklam Ve Tanıtım. 1.Baskı, Ankara, Türk Tabipleri Birliği Yayınları, Erişim Tarihi: 13.11.2015, http://www.ttb.org.tr/kutuphane/reklamvetanitim.pdf Fırat, D. (2013). “Bölümlendirme ve Konumlandırma ile Pazarlama Stratejilerine Odaklanma”, Önce, A. Günal (Çev. Ed.), Pazarlamanın Temelleri içinde (s. 86-108), (13 b.), Ankara: Nobel Yayıncılık. Işık, F. (2012). Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Tutundurma Politikası; Sağlık Personeli Ve Hastaların Reklama Yönelik Görüşlerine İlişkin Urla Devlet Hastanesi Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. İslamoğlu, A.H. (2011). Pazarlama Yönetimi (5.Baskı). İstanbul: Beta Basın Yayın Matbaacılık. İslamoğlu, H. (2012). Pazarlama İlkeleri (3 basım). İstanbul: Beta Yayınları. Kalaycı, Ş. (2005). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım. Kalaycı, Ş. (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikler (4. Baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım. Karabaş, S. (2013). Pazarlama İletişim Aracı Olarak Tüketicilerin Reklam Denetimine Karşı Tutumları: Reklam Etiği. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (1), 143-157. Karaca, A. (2006). Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Dış Kaynak Kullanımı ve Sağlık İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımına Yönelik Bir Uygulama. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli. Karasar, N.(2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi (27. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Nakip, M., Varinli, İ. & Gülmez, M. (2012). Güncel Pazarlama Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık. Odabaşı, Y., & Oyman, M. (2002). Sağlık Hizmetleri Pazarlaması (6. baskı), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Oluç, M. (2006). Temel Pazarlama Kavramları. İstanbul: Beta Yayıncılık. Özdamar, K.(1999). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi I (2.Baskı). Eskişehir: Kaan Kitapevi. Öztürk, H. (2007). Sağlık Hizmetlerinin Pazarlamasında Markanın Önemi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Punch, K.F. (2011). Sosyal Araştırmalara Giriş, Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. (Çev. Bayrak, D.; Arslan, H.B. & Akyüz, Z.) İkinci Baskı, Ankara: Siyasal Kitabevi. Resmi Gazete (2002, Mart 27). Mevzuat Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Mevzuat Bilgi Sistemi e.mevzuat. Özel Hastaneler Yönetmeliği. Erişim Tarihi: 11.06.2016, http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4854&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%B6zel%20hastane Resmi Gazete (2013, Kasım 28). Kabul Tarihi: 7/11/2013, Erişim Tarihi: 13.11.2015, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131128-1.htm Resmi Gazete. (2010). Sayı: 27708, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Resmi Gazete. (2013). 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) Seçim, H. (2014), Hastanelerin Tanımı, Sınıflandırılması ve İşlevleri. Erişim Tarihi: 28.12.2014, http://www.merih.net/m1/hastmod1.htm Sekeran, U. (1992). Research methods for business: A skill-building approach (2nd Edition). New York: John Wiley. Sönmez, V. & Alacapınar, F. (2013). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Süer, İ. (2014). Pazarlama İlkeleri (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık. Şahin, G. (2005). Sağlık hizmetleri pazarlamasının hastanelerde hasta tatminine etkileri ve Kütahya Devlet Hastanesi Araştırması.(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya. Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (3. Baskı). Ankara: Nobel yayın-dağıtım. Tek, Ö.B.& Özgül, E. (2008), Modern Pazarlama İlkeleri (3.Baskı). İzmir: Birleşik Matbaacılık. Tengilimoğlu, D. (2012). Sağlık Hizmetleri Pazarlaması (2.Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi. Tokay, M. (2000). Sağlık hizmetlerinin pazarlamasında kalite ve hasta tatmini: Eskişehir Devlet Hastanesinde bir araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. Torlak, Ö. (2009). Pazarlama Ahlakı (5. b.). İstanbul: Beta Yayıncılık. Usta, H. (2000). Sağlık hizmetleri pazarlamasında tutundurma politikası; sağlık personeli ve hastaların reklama yönelik görüşlerine ilişkin bir devlet hastanesi örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Uyar, E. (2014). Sağlık hizmetleri pazarlamasında algılanan hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti üzerinde ağızdan ağıza pazarlama faaliyetlerinin etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman. Ünver, Ö.; Gamgam, H. & Altunkaynak, B. (2016). SPSS Uygulamalı Temel İstatistik Yöntemler (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi. YASED, (2012). Türkiye sağlık sektörü raporu. Erişim Tarihi: 13.11.2015, http://www.yased.org.tr/webportal/Turkish/haberler/basin_bultenleri/Documents/YASED_Saglik_Sektoru_Raporu.pdf Yazıcıoğlu, Y. & Erdoğan, S. (2014). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık. Yolcu, H. (2014). Bilimsel Araştırmaya İlişkin Temel Kavramlar, İçinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (editör: Tanrıöğen, Abdurrahman). 4. Baskı, Ankara, Anı Yayıncılık, s.10. Yurtseven, H.R.; Erkul, H. & Morkoç (2013). Örneklerle Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık. Yükselen, C. (2014). Pazarlama İlkeler-Yönetim-Örnek Olaylar (11.Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm 2017/1 Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa GÜNAY

Yazar: Murat Selim SELVİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2017

Bibtex @araştırma makalesi { sbm595423, journal = {Sosyal Bilimler Metinleri}, issn = {1308-4453}, eissn = {1308-4895}, address = {Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Namık Kemal Mahallesi, Kampüs Cad. No: 1 Rektörlük Binası Kat: 3 Değirmenaltı Yerleşkesi 59030 Tekirdağ/TÜRKİYE}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2017}, pages = {41 - 59}, doi = {}, title = {Tüketicilerin Özel Hastanelerin Reklamlarına İlişkin Tutumları}, key = {cite}, author = {Günay, Mustafa and Selvi̇, Murat Selim} }
APA Günay, M , Selvi̇, M . (2017). Tüketicilerin Özel Hastanelerin Reklamlarına İlişkin Tutumları . Sosyal Bilimler Metinleri , 2017 (1) , 41-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbm/issue/47259/595423
MLA Günay, M , Selvi̇, M . "Tüketicilerin Özel Hastanelerin Reklamlarına İlişkin Tutumları" . Sosyal Bilimler Metinleri 2017 (2017 ): 41-59 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbm/issue/47259/595423>
Chicago Günay, M , Selvi̇, M . "Tüketicilerin Özel Hastanelerin Reklamlarına İlişkin Tutumları". Sosyal Bilimler Metinleri 2017 (2017 ): 41-59
RIS TY - JOUR T1 - Tüketicilerin Özel Hastanelerin Reklamlarına İlişkin Tutumları AU - Mustafa Günay , Murat Selim Selvi̇ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Sosyal Bilimler Metinleri JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 59 VL - 2017 IS - 1 SN - 1308-4453-1308-4895 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Metinleri Tüketicilerin Özel Hastanelerin Reklamlarına İlişkin Tutumları %A Mustafa Günay , Murat Selim Selvi̇ %T Tüketicilerin Özel Hastanelerin Reklamlarına İlişkin Tutumları %D 2017 %J Sosyal Bilimler Metinleri %P 1308-4453-1308-4895 %V 2017 %N 1 %R %U
ISNAD Günay, Mustafa , Selvi̇, Murat Selim . "Tüketicilerin Özel Hastanelerin Reklamlarına İlişkin Tutumları". Sosyal Bilimler Metinleri 2017 / 1 (Haziran 2017): 41-59 .
AMA Günay M , Selvi̇ M . Tüketicilerin Özel Hastanelerin Reklamlarına İlişkin Tutumları. Sosyal Bilimler Metinleri. 2017; 2017(1): 41-59.
Vancouver Günay M , Selvi̇ M . Tüketicilerin Özel Hastanelerin Reklamlarına İlişkin Tutumları. Sosyal Bilimler Metinleri. 2017; 2017(1): 41-59.
IEEE M. Günay ve M. Selvi̇ , "Tüketicilerin Özel Hastanelerin Reklamlarına İlişkin Tutumları", Sosyal Bilimler Metinleri, c. 2017, sayı. 1, ss. 41-59, Haz. 2017