İnceleme Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EXAMINATION OF ENERGY SECURITY IN CONTEXT OF SUPPLY, DEMAND AND TRANSITION SECURITY

Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 5, 40 - 69, 31.05.2022

Öz

Security has been a concept subject to cumulative development since human history. This situation has caused security to be divided into various branches in order to be examined in detail and to create healthy projections. The concept of security, which was conceptualized only on national security until a certain period, has been divided into various branches over time in order to both facilitate research and provide a broader framework. International security is one of the branches of the security concept. Just like the main security concept, international security is divided into various branches. Energy security is one of these branches. Since studies on energy security are limited to supply security in the literature, energy security has not been included in the literature sufficiently. For this reason, in this study, it is aimed to create a new research and investigation strategy on energy security with inductive technique by explaining and analyzing demand and transit security, which are the other branches of energy security, separately. As a result of a series of qualitative researches, the necessity of examining the issue of energy security in separate branches has been underlined with thick lines. To conclude, this study has created an important opportunity for new researches to examine the issue of energy security by linking it with new concepts in the future.

Kaynakça

 • Anlar, A., (2017), Farklı Bakış Açıları İle Enerji Güvenliği Üretici, Tüketici Transit Ülkeler: Türkiye Örneği, Doı: 10.18092 Kaynak: Dergipark.Gov.Tr, 15.09.2020.
 • Alpar, A. (2013). Güvenliğin Sağlanmasında Bir Kolluk Kuvveti Olan Jandarmanın Geçmişten Günümüze Rolü ve Dünyadaki Konumu, Güvenlik Bilimleri Dergisi, Mayıs 2013, 2(1), 79-106.
 • APERC (2007), Report: A Quest For Energy Security In The 21st Century- Resources And Constraints, bu rapor www.ieej.or.jp/aperc, adresinden 14.09.2020 tarihinde alınmıştır. ISBN 978-4-931482-35-7
 • Apicorp, (2016), Competition Stiffens For Mena Lng Exporters, , Arab Petroleum Investments Corporation, Apıcorp Energy Research,Vol. 02 No. 01 | October 2016
 • Başlangıç, Ö.,(2015), Uluslararası Lojistik Uygulamalarında Teslim Şekilleri Ve Teslim Şekli Seçimini Etkileyen Unsurların Belirlenmesi, T.C. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 2015-Dr-006, Kaynak: http://adudspace.adu.edu.tr. 17.09.2020
 • Baylis, John, (2008)“Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 5, Sayı 18 (Yaz 2008). 69-85.
 • Birdişli, Fikret. (2020). Uluslararası Güvenliğin Tarihsel Gelişimi ve Post-Modern Güvenlik Dönemi, Güvenlik Bilimleri Dergisi. 231-256. 10.28956/gbd.696034.
 • Buzan, B. G., Wæver, O., & De Wilde, J. H. (1998). Security: A New Framework for Analysis. London / Boulder, Co: Lynne Rienner.
 • Demand, (2019), Demand. Businessdictionary.Com. Retrieved Sept. 17, 2020, From Businessdictionary.Com.
 • Dinçer, M.Z., (2017), Sermaye ;Piyasası Lisanslama Sınavları Çalışma Notları, Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3.
 • EIA, (2018), Dünya deniz petrol sınır noktaları üzerinden günlük geçiş hacimleri U.S Energy Information Administration, 19.09.2020.
 • Enerji Ekonomi ve Politika arasındaki ilişki PolicyScientific Figure on research Gate Available Kaynak:https://www.researchgate.net/figure/Element-of-energy-security-Cambridge-Insight http/wwwcambridgeinsightcom_fig1_ 313829200 17.09.2020.
 • Erkan , A.Ç,(2014),Küresel Doğal Gaz Krizlerine Karşi Enerji Arz Güvenliğinin Sağlanmasi Ve Enerji Arz Güvenliği Için Kriz Yönetimi Karadenız Technıcal Unıversıty Instıtute Of Socıal Scıences Journal Of Socıal Scıences, Issue.7 , Issn 2146 – 3727, http://www.ktu.edu.tr/sbedergisi, Erşim Tarihi:17.09.2020.https://dergipark.org.tr/download/articlefile/261292,
 • International Energy Agency (IEA) (2019), Energy Security, 14.09.2020 tarihinde https://www.iea.org/areas-of-work/energy-security adresinden alınmıştır.
 • İlter, E., Kınık, H., (2017), Türkıye’nın Enerjı Denklemi:Trans Anadolu Doğal gaz Boru Hattı Ve Türk Akımı,International Journal Of Economic And Administrative Studies, Uiiid-İjeas, 2017 (18):185-200 Issn 1307-9832.
 • Karagöl, E.T, Ateş, S.A., Kaya S., Kızılkaya, M., (2016), Türkiye’nin Enerjide Merkez ÜlkeOlma Arayışı, Seta Yayınları 60 I. Baskı: 2016 Isbn:978-605-4023- 66-0, Copyrıght © 2016.
 • Kenton, Will. (2017), Supply, Erşim Tarihi: www.investopedia.Com/Terms/S/SuppLy updated:15.12.2017, Accesing Date:17.09.2020
 • Korteweg, R., (2018), Energy As A Tool Of Foreign Policy Of Authoritarian States, in Particular Russia, Requested By The European Parliament’s Committee On Foreign Affairs. Retrieved From: Http://Www. Europarl.Europa.Eu, Erşim Tarihi:17.09.2020, Isbn 978-92-846-2850-6 |Doi:10.2861/219796.
 • Mi̇ş, N.. (2014). Güvenlikleştirme Teorisi ve Siyasal Olanın Güvenlikleştirilmesi . Akademik İncelemeler Dergisi, 6 (2) , 345-381 . Kaynak: https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademikincelemeler/issue/1548/19025
 • Öztürk, S., Saygın S., (2017), The Economic Effects Of The 1973 Oil Crisis And Stagflation Case, Bjss Balkan Journal Of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler DergisiVolume/Cilt 6 Issue/Sayı 12.
 • Therien, Jean-Philippe, (1999), “Beyond the North-South Divide: The Two Tales of World Poverty”, Third World Quarterly 20.4.

ENERJİ GÜVENLİĞİNİN ARZ TALEP VE GEÇİŞ GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 5, 40 - 69, 31.05.2022

Öz

Güvenlik insanlık tarihinden günümüze kadar kümülatif gelişime tabi bir konsept olagelmiştir. Bu durum güvenliğin zamanla ayrıntılı bir şekilde incelenmek ve sağlıklı projeksiyonlar oluşturabilmek adına çeşitli kollara ayrılmasına sebep olmuştur. Belirli bir döneme kadar kısıtlı bir şekilde sadece ulusal güvenlik üzerinden kavramsallaştırılan güvenlik konsepti, zamanla hem araştırmanın kolaylaşması hem de daha geniş bir çerçeve sunabilmek adına çeşitli kollara ayrılmıştır. Uluslararası güvenlik de güvenlik konseptinin kollarından birisisidir. Tıpkı ana güvenlik konseptinde olduğu gibi uluslararası güvenlik de çeşitli kollara ayrılmıştır. Enerji güvenliği bu kollardan birisidir. Enerji güvenliği konusunda yapılan araştırmalar literatürde arz güvenliği ile kısıtlı olduğundan enerji güvenliği literatürde yeterince geniş yer almamıştır. Bu nedenle ortaya çıkan bu çalışmada enerji güvenliğinin diğer kolları olan talep ve geçiş güvenlikleri de ayrı ayrı açıklanıp incelenerek enerji güvenliği konusunda tümevarım tekniği ile yeni bir araştırma ve inceleme stratejisinin oluşturulması amaçlanmıştır. Yapılan bir dizi nitel araştırma sonucu enerji güvenliği konusunun ayrı kollar halinde incelenmesi gerekliliğinin altı kalın çizgilerle çizilmiştir. Sonuç olarak bu çalışma ilerleyen dönemlerde enerji güvenliği konusunun yeni konseptlerle bağlantılandırılarak incelenmesi açısından önemli bir fırsat oluşturmuştur.

Kaynakça

 • Anlar, A., (2017), Farklı Bakış Açıları İle Enerji Güvenliği Üretici, Tüketici Transit Ülkeler: Türkiye Örneği, Doı: 10.18092 Kaynak: Dergipark.Gov.Tr, 15.09.2020.
 • Alpar, A. (2013). Güvenliğin Sağlanmasında Bir Kolluk Kuvveti Olan Jandarmanın Geçmişten Günümüze Rolü ve Dünyadaki Konumu, Güvenlik Bilimleri Dergisi, Mayıs 2013, 2(1), 79-106.
 • APERC (2007), Report: A Quest For Energy Security In The 21st Century- Resources And Constraints, bu rapor www.ieej.or.jp/aperc, adresinden 14.09.2020 tarihinde alınmıştır. ISBN 978-4-931482-35-7
 • Apicorp, (2016), Competition Stiffens For Mena Lng Exporters, , Arab Petroleum Investments Corporation, Apıcorp Energy Research,Vol. 02 No. 01 | October 2016
 • Başlangıç, Ö.,(2015), Uluslararası Lojistik Uygulamalarında Teslim Şekilleri Ve Teslim Şekli Seçimini Etkileyen Unsurların Belirlenmesi, T.C. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 2015-Dr-006, Kaynak: http://adudspace.adu.edu.tr. 17.09.2020
 • Baylis, John, (2008)“Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 5, Sayı 18 (Yaz 2008). 69-85.
 • Birdişli, Fikret. (2020). Uluslararası Güvenliğin Tarihsel Gelişimi ve Post-Modern Güvenlik Dönemi, Güvenlik Bilimleri Dergisi. 231-256. 10.28956/gbd.696034.
 • Buzan, B. G., Wæver, O., & De Wilde, J. H. (1998). Security: A New Framework for Analysis. London / Boulder, Co: Lynne Rienner.
 • Demand, (2019), Demand. Businessdictionary.Com. Retrieved Sept. 17, 2020, From Businessdictionary.Com.
 • Dinçer, M.Z., (2017), Sermaye ;Piyasası Lisanslama Sınavları Çalışma Notları, Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3.
 • EIA, (2018), Dünya deniz petrol sınır noktaları üzerinden günlük geçiş hacimleri U.S Energy Information Administration, 19.09.2020.
 • Enerji Ekonomi ve Politika arasındaki ilişki PolicyScientific Figure on research Gate Available Kaynak:https://www.researchgate.net/figure/Element-of-energy-security-Cambridge-Insight http/wwwcambridgeinsightcom_fig1_ 313829200 17.09.2020.
 • Erkan , A.Ç,(2014),Küresel Doğal Gaz Krizlerine Karşi Enerji Arz Güvenliğinin Sağlanmasi Ve Enerji Arz Güvenliği Için Kriz Yönetimi Karadenız Technıcal Unıversıty Instıtute Of Socıal Scıences Journal Of Socıal Scıences, Issue.7 , Issn 2146 – 3727, http://www.ktu.edu.tr/sbedergisi, Erşim Tarihi:17.09.2020.https://dergipark.org.tr/download/articlefile/261292,
 • International Energy Agency (IEA) (2019), Energy Security, 14.09.2020 tarihinde https://www.iea.org/areas-of-work/energy-security adresinden alınmıştır.
 • İlter, E., Kınık, H., (2017), Türkıye’nın Enerjı Denklemi:Trans Anadolu Doğal gaz Boru Hattı Ve Türk Akımı,International Journal Of Economic And Administrative Studies, Uiiid-İjeas, 2017 (18):185-200 Issn 1307-9832.
 • Karagöl, E.T, Ateş, S.A., Kaya S., Kızılkaya, M., (2016), Türkiye’nin Enerjide Merkez ÜlkeOlma Arayışı, Seta Yayınları 60 I. Baskı: 2016 Isbn:978-605-4023- 66-0, Copyrıght © 2016.
 • Kenton, Will. (2017), Supply, Erşim Tarihi: www.investopedia.Com/Terms/S/SuppLy updated:15.12.2017, Accesing Date:17.09.2020
 • Korteweg, R., (2018), Energy As A Tool Of Foreign Policy Of Authoritarian States, in Particular Russia, Requested By The European Parliament’s Committee On Foreign Affairs. Retrieved From: Http://Www. Europarl.Europa.Eu, Erşim Tarihi:17.09.2020, Isbn 978-92-846-2850-6 |Doi:10.2861/219796.
 • Mi̇ş, N.. (2014). Güvenlikleştirme Teorisi ve Siyasal Olanın Güvenlikleştirilmesi . Akademik İncelemeler Dergisi, 6 (2) , 345-381 . Kaynak: https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademikincelemeler/issue/1548/19025
 • Öztürk, S., Saygın S., (2017), The Economic Effects Of The 1973 Oil Crisis And Stagflation Case, Bjss Balkan Journal Of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler DergisiVolume/Cilt 6 Issue/Sayı 12.
 • Therien, Jean-Philippe, (1999), “Beyond the North-South Divide: The Two Tales of World Poverty”, Third World Quarterly 20.4.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Uluslararası İlişkiler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Halil KARATAŞ> (Sorumlu Yazar)
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-6274-5222
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 5

Kaynak Göster

APA Karataş, H. (2022). ENERJİ GÜVENLİĞİNİN ARZ TALEP VE GEÇİŞ GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ . SDE Akademi Dergisi , 2 (5) , 40-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sde/issue/70096/1066945