Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KÜRESELLEŞME VE KİMLİKLERE ETKİSİNE TİKELLİK-ÇEŞİTLİLİK PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİRİLER

Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 5, 98 - 115, 31.05.2022

Öz

Makale en genel anlamda küreselleşme kavramının siyasi, ekonomik ve kültürel alanda kimlik gerçekliğine etkisini ele almaktadır. Özellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısı itibariyle ekonomik faaliyetlerde sınırların ortadan kalkmaya başlaması küreselleşme kavramının ana noktasını oluşturmuştur. Bu da devamında siyasi ve kültürel alanı etkilemiştir. Hem siyasi olarak ulusüstü kuruluşlar ön plana çıkmaya başlamış hem de evrensel kültürel değerler veya tek bir evrensel kültür yaratma çabası ile karşılaşılmıştır. Bu durum bir yandan ulus-devletlerin egemenlik hakları meselesini ortaya koyarken diğer yandan ulusların ve daha küçük grupların kültür emperyalizmine maruz kalmaları meselesini gündeme getirmiştir. Özellikle postmodernliğin çeşitlilik ve farklılık kavramlarını ön plana çıkardığı göz önünde bulundurulursa, küreselleşmenin tikel kültürleri şekillendiren ve homojenleştiren bir hal alması kültürel bir emperyalizm olarak nitelendirilebilir. Üstelik yalnızca kültürel değil, diğer kolektif kimlik türleri de küresel olarak kutsanarak, yerelin aşağılanması ya da yok sayılmasından etkilenmektedir. Bu makalede temel odak noktası küreselleşme gerçeğinin ulusal ve kültürel kimlikler başta olmak üzere kimlik edinimi ve bireyin yerel bir topluluğa aidiyet hissetmesini ne şekilde etkilediği meselesidir. Ayrıca bunun siyasi izdüşümü üzerine de çalışılacaktır. Genel bilimsel perspektif olarak yorumsamacı yaklaşıma bağlı kalınacak ve yöntem olarak literatür taraması ve karşılaştırmalı analizden yararlanılacaktır.

Kaynakça

 • Alpar, G. (2014). Antropolojik Bakış Açısıyla Stratejik Dünya Tarihi, Pa-let Yayınları: Konya.
 • Amin, S. (2000). Capitalism in the Age of Globalization. Zed Books.
 • Bauman, Z. (2001). Parçalanmış Hayat. Çev. İsmail Türkmen. Ayrıntı Yayınları: İstanbul.
 • Bauman, Z. (2006). Küreselleşme Toplumsal Sonuçları. Çev. Abdullah Yılmaz. Ayrıntı Yayınları: İstanbul.
 • Billig, M. (2002). Banal Milliyetçilik. Çev. Cem Şişkolar. İstanbul: Gelenek Yayıncılık
 • Calhoun, C. (2008). “Yolcuların Sınıf Bilinci: Var Olan Kozmopolitanizmin Eleştirisi”. 21. Yüzyılda Milliyetçilik (Der. Umut Özkırımlı). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
 • Erdem, T. (2019). Sosyoloji Notları, İmaj Yayınları: Ankara.
 • Giddens, A. (2008). Ulus Devlet ve Şiddet. Çev. Cumhur Atay. Kalkedon Yayınları
 • Harvey, D. (1999). Postmodernliğin Durumu. Çev. Sungur Savran. Metis Yayınları: İstanbul.
 • Keyman, F. (2000). Küreselleşme, Devlet, Kimlik/Farklılık: Uluslararası İlişkiler Kuramını Yeniden Düşünmek. (Çev. Simten Coşar). Alfa Yayınevi: İstanbul.
 • Kumar, K. (1999). Sanayi Sonrası Toplumdan Postmodern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları. Çev. Mehmet Küçük. Dost Kitabevi Yayınları: Ankara.
 • Malik, K. (1997). “The Mirror Of Race: Postmodernism and The Celebration of Difference”. In Defense of History Marxism and Postmodern Agenda. (Eds. Ellen Meliks Wood, John Bellamy Foster). Monthly Review Press: New York.
 • Nairn, T. (2015). Milliyetçiliğin Yüzleri: Janus’a Yeni Bir Bakış. Çev. Seda Kırdar, Mehmet Ratip. İletişim Yayınları: İstanbul.
 • Parekh, B. (2002). Çokkültürlülüğü Yeniden Düşünmek. Çev. Bilge Tanrıseven. Phoenix Yayınları: Ankara.
 • Pieterse, J.N. (1994). “Globalisation as Hybridisation”. International Sociology. 9(2). Ss. 161-184.
 • Rowe, J.C. (1996). “Cybercowboys on the New Frontier: Freedom, Nationalism, and Imperialism in the Postmodern Era”. The Information Society. 12:3. ss 309-314
 • Smith, A.D. (2002). Küreselleşme Çağında Milletler ve Milliyetçilik. (Çev. Derya Kömürcü). Everest Yayınları: İstanbul.
 • Smith, A.D. (2013). Milliyetçilik Kuram İdeoloji Tarih. (Çev. Ümit Hüsrev Yolsal). Atıf Yayınları: Ankara.
 • Smith, A.D. (2016). Milli Kimlik. (Çev. Bahadır Sina Şener). İletişim Yayınları: İstanbul.
 • Williams, R. (1989). İkibin’e Doğru. Çev. Esen Tarım. Ayrıntı Yayınları: İstanbul.

CRITICISMS ON GLOBALIZATION AND ITS IMPACT ON IDENTITIES IN TERMS OF PARTICULARITY-DIVERSITY PERSPECTIVE

Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 5, 98 - 115, 31.05.2022

Öz

In the most general sense, the article deals with the effect of the concept of globalization on the reality of identity in the political, economic and cultural fields. Especially as of the second half of the 20th century, the disappearance of borders in economic activities has formed the main point of the concept of globalization. This, in turn, affected the political and cultural sphere. Both politically supranational organizations began to come to the fore and there was an effort to create universal cultural values or a single universal culture. While this situation brought up the issue of sovereignty rights of nation-states on the one hand, it also brought up the issue of exposure of nations and smaller groups to cultural imperialism. Considering that postmodernity brings the concepts of diversity and difference into the foreground, the transformation of globalization into shaping and homogenizing particular cultures can be described as cultural imperialism. Moreover, not only cultural but also other types of collective identities are affected by the sanctification of the global and the humiliation or ignorance of the local. The main focus of this article is the issue of how the reality of globalization affects the acquisition of identity, especially national and cultural identities, and the individual’s sense of belonging to a local community. In addition, the political projection of this will be studied. The hermeneutic approach will be adopted as a general scientific perspective, and literature review and comparative analysis will be used as a method.

Kaynakça

 • Alpar, G. (2014). Antropolojik Bakış Açısıyla Stratejik Dünya Tarihi, Pa-let Yayınları: Konya.
 • Amin, S. (2000). Capitalism in the Age of Globalization. Zed Books.
 • Bauman, Z. (2001). Parçalanmış Hayat. Çev. İsmail Türkmen. Ayrıntı Yayınları: İstanbul.
 • Bauman, Z. (2006). Küreselleşme Toplumsal Sonuçları. Çev. Abdullah Yılmaz. Ayrıntı Yayınları: İstanbul.
 • Billig, M. (2002). Banal Milliyetçilik. Çev. Cem Şişkolar. İstanbul: Gelenek Yayıncılık
 • Calhoun, C. (2008). “Yolcuların Sınıf Bilinci: Var Olan Kozmopolitanizmin Eleştirisi”. 21. Yüzyılda Milliyetçilik (Der. Umut Özkırımlı). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
 • Erdem, T. (2019). Sosyoloji Notları, İmaj Yayınları: Ankara.
 • Giddens, A. (2008). Ulus Devlet ve Şiddet. Çev. Cumhur Atay. Kalkedon Yayınları
 • Harvey, D. (1999). Postmodernliğin Durumu. Çev. Sungur Savran. Metis Yayınları: İstanbul.
 • Keyman, F. (2000). Küreselleşme, Devlet, Kimlik/Farklılık: Uluslararası İlişkiler Kuramını Yeniden Düşünmek. (Çev. Simten Coşar). Alfa Yayınevi: İstanbul.
 • Kumar, K. (1999). Sanayi Sonrası Toplumdan Postmodern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları. Çev. Mehmet Küçük. Dost Kitabevi Yayınları: Ankara.
 • Malik, K. (1997). “The Mirror Of Race: Postmodernism and The Celebration of Difference”. In Defense of History Marxism and Postmodern Agenda. (Eds. Ellen Meliks Wood, John Bellamy Foster). Monthly Review Press: New York.
 • Nairn, T. (2015). Milliyetçiliğin Yüzleri: Janus’a Yeni Bir Bakış. Çev. Seda Kırdar, Mehmet Ratip. İletişim Yayınları: İstanbul.
 • Parekh, B. (2002). Çokkültürlülüğü Yeniden Düşünmek. Çev. Bilge Tanrıseven. Phoenix Yayınları: Ankara.
 • Pieterse, J.N. (1994). “Globalisation as Hybridisation”. International Sociology. 9(2). Ss. 161-184.
 • Rowe, J.C. (1996). “Cybercowboys on the New Frontier: Freedom, Nationalism, and Imperialism in the Postmodern Era”. The Information Society. 12:3. ss 309-314
 • Smith, A.D. (2002). Küreselleşme Çağında Milletler ve Milliyetçilik. (Çev. Derya Kömürcü). Everest Yayınları: İstanbul.
 • Smith, A.D. (2013). Milliyetçilik Kuram İdeoloji Tarih. (Çev. Ümit Hüsrev Yolsal). Atıf Yayınları: Ankara.
 • Smith, A.D. (2016). Milli Kimlik. (Çev. Bahadır Sina Şener). İletişim Yayınları: İstanbul.
 • Williams, R. (1989). İkibin’e Doğru. Çev. Esen Tarım. Ayrıntı Yayınları: İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hasan Bozkurt ÇELİK> (Sorumlu Yazar)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, GÜMÜŞHANE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-3641-2299
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 5

Kaynak Göster

APA Çelik, H. B. (2022). KÜRESELLEŞME VE KİMLİKLERE ETKİSİNE TİKELLİK-ÇEŞİTLİLİK PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİRİLER . SDE Akademi Dergisi , 2 (5) , 98-115 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sde/issue/70096/1106354