Yıl 2019, Cilt 14 , Sayı 2, Sayfalar 335 - 344 2019-11-30

Gönen Çayı (Balıkesir-Çanakkale) Trichoptera Faunasının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
An Investigation on the Trichoptera Fauna of Gönen Stream (Balıkesir-Çanakkale)

Melek ZEYBEK [1] , Seray YILDIZ [2]


Çalışma alanı olarak seçilen Gönen Çayı, Marmara Havzası’nın Çanakkale-Balıkesir kesimindeki en önemli akarsulardan biridir. Yaklaşık uzunluğu 134 km’dir. Özellikle son yıllarda yoğun tarım, hayvancılık ve madencilik faaliyetlerinden olumsuz olarak etkilenmekte ve çeşitli kirletici etkilere maruz kalmaktadır. Bu çalışmada Gönen Çayı’nın Trichoptera faunasının belirlenmesi amaçlanmış, Eylül 2010 ve Temmuz 2012 tarihleri arasında arazi çalışmaları gerçekleştirilmiş ve seçilen 12 istasyondan mevsimsel periyotlarla (8 arazi çalışması) örnekler alınmıştır. Çalışma sonunda, Gönen Çayı’nın Trichoptera (Insecta) faunasının 9 familya ve 16 cinse ait 28 tür tarafından temsil edildiği belirlenmiştir. Belirlenen familyalardan Hydropsychidae en fazla tür çeşitliliğine sahipken (9 tür), bunu sırasıyla Polycentropodidae ve Psychomyiidae  (5’er tür), Glossossomatidae (3 tür) ve Limnephilidae (2 tür) izlemiştir. Goeridae, Lepidostomatidae, Rhyacophilidae ve Odontoceridae familyaları ise birer taksonla temsil edilmiştir. 

Gönen Stream, selected as the study area, is one of the most important rivers in the Çanakkale-Balıkesir part of the Marmara Basin. Its approximate length is 134 km. Especially in recent years, it is adversely affected by intensive agriculture, farming and mining activities and is exposed to various pollutant effects. This study was aimed to determine Trichoptera fauna of Gönen Stream. Field studies were carried out between September 2010 and July 2012 and samples were taken from 12 selected stations in seasonal periods (8 field studies). At the end of the study, it was determined that Trichoptera (Insecta) fauna of Gönen Stream was represented by 28 species belonging to 16 genera and 9 families. Among the identified families, Hydropsychidae has the highest species diversity (9 species), followed by Polycentropodidae and Psychomyiidae (5 species each), Glossossomatidae (3 species) and Limnephilidae (2 species) respectively. Goeridae, Lepidostomatidae, Rhyacophilidae and Odontoceridae families were represented by a taxon respectively.

 • [1] S. U. Pauls, W. Graf, P. Haase, H. T. Lumbsch, and J. Waringer, “Grazers, shredders and filtering carnivores—the evolution of feeding ecology in Drusinae (Trichoptera: Limnephilidae): insights from a molecular phylogeny,” Mol. Phylogenet. Evol., 46 (2), 776-791, 2008.
 • [2] W. Graf, J. Murphy, J. Dahl, J., C. Zamora-Muñoz, and M. J. López-Rodríguez, “Distribution and Ecological Preferences of European Freshwater Organisms” in Trichoptera, vol. 1, A. SchmidtKloiber, and D. Hering, Eds. Sofia-Moscow: Pensoft Publishers, 2008, pp. 388.
 • [3] J. C. Morse, “The Trichoptera world checklist,” Zoosymposia, 5 (1), 372-380, 2011.
 • [4] J. C. Morse. (2016, 3 June) “Trichoptera World Checklist,” Available: http. entweb. clemson. edu/data-http://and web. clemson. edu/data-. clemson. edu/database/trichopt/index.
 • [5] M. C. Darılmaz, A. Salur, “Annotated Catalogue of the Turkish Caddisflies (Insecta: Trichoptera)”, Mun.Ent. Zool., 10 (Suppl.), 521-734, 2015.
 • [6] F. Çakın, “Some New Species and Records of Trichoptera in Turkey,” Aquat Insec., 5 (4), 233-249, 1983.
 • [7] F. Sipahiler, H. Malicky, “DieKöcherfliegen der Türkei (Trichoptera)”, Entomofauna, 8, 77-165, 1987.
 • [8] H. Malicky, F. Sipahiler, “Köcherfliegen (Trichoptera) aus der Türkei, mit Bemerkungenzuweiterenmediterranen Köcherfliegen. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft,” Bull. de la Soc. Entomol. Suisse, 66, 457-478, 1993.
 • [9] F. Sipahiler, “Studies on the Trichoptera Fauna of Southern Anatolia,” Entomofauna, 17 (16), 293-312, 1996.
 • [10] K. Kumanski, F. Sipahiler, “List of caddisflies (Insecta: Trichoptera) collected by Bulgarian scientists in Turkey. Hist. Nat. Bulg, 15, 127-137, 2002.
 • [11] S. Balık, R. Ustaoğlu, M. Özbek, A. Taşdemir, E. Topkara, “Yelköprü Mağarası (Dikili, İzmir) ve Yakın Çevresinin Sucul Faunası Hakkında Bir Ön Araştırma,” EgeJFas, 19 (1/2), 221-225, 2002.
 • [12] A. G. Yıldırım, “Aşağı Sakarya Nehir Sistemi Trichoptera Faunasının Tespiti,” Yüksek Lisans Tezi, Fen Bil. Enst., Eskişehir Osmangazi Üniv., Eskişehir,2002.
 • [13] Ç. Cengiz, “Kuzey Trakya Bölgesi Akarsu Sistemleri Trichoptera (Insecta) Limnofaunası Üzerine Araştırmalar,” Yüksek Lisans Tezi, Fen Bil. Enst., Eskişehir Osmangazi Üniv., Eskişehir,2003.
 • [14] N. Yıldırım, “Fırnız Çayı (Kahramanmaraş)’nın Fiziko-kimyasal ve Bazı Biyolojik (Bentikmakroinvertebrat) Özellikleri,” Yüksek Lisans Tezi, Fen Bil. Enst., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Kahramanmaraş, 2006.
 • [15] N. Arslan, S. İlhan, Y. Şahin, C. Filik, F. Yılmaz, T. Öntürk, “Diversity of Invertebrate Fauna in Littoral of Shallow Musaözü Dam Lake in Comparison with Environmental Parameters,” JABS, 1 (3), 67-75, 2007.
 • [16] İ. Küçübasmacı, “Kastamaonu Trichoptera (Insecta) Faunası,” Doktora Tezi, Fen Bil. Enst., Gazi Üniv., Ankara, 2008.
 • [17] M. Zeybek, S. Koşal Şahin, “The Distribution Of Trichoptera Assemblages In Relation To Environmental Variables In The Streams Of Tunceli (Turkey),” Fresen Environ Bull., 25 (11), 4972-4981, 2016.
 • [18] N. Kazancı, Ö. Emre, T. Erkal, Ö. İleri, M. Ergin, N. Görür, “ Kocasu ve Gönen Çayı deltalarının (Marmara Denizi güney kıyıları) güncel morfolojileri ve tortul fasiyesleri,” MTA Dergisi, 121:33-50, 1999.
 • [19] J. M. Edington, and A. G. Hildrew, Caseless Caddis Larvae of the British Isles. England: Freshwater Biological Association Scientific Publication, 1995, pp. 134.
 • [20] I. D. Wallace, B. Wallace, G. N. Philipson, Keys to the Case-bearing Caddis Larvae of Britain and Ireland. Freshwater Biological Association SP 61, 2003, pp. 1-259.
 • [21] G. B. Wiggins, R. J. Mackay, “Some relationships between systematics and trophic ecology in Nearctic aquatic insects, with special reference to Trichoptera,” Ecology, 59, 1-20, 1978.
 • [22] D. Williams, and B. Feltmate, Aquatic Insects, Wallingford, UK: CAB International, 1992, pp. 1-358.
 • [23] V. H. Resh, and D. M. Rosenberg, Freshwater biomonitoring and benthic macroinvertebrates. New York, USA: Chapman & Hall., 1993, pp. 1-504.
 • [24] J. Illies, Limnofauna europaea (2nd ed.). Stuttgart: Fischer, 1978, pp. 331-359.
 • [25] W. Graf and M. Konar, “Rote Liste der Köcherfliegen Kärntens (Insecta, Trichoptera). Rote Listen gefährdeter Tiere Kärntens”, Naturschutz in Kärnten, 15, 201-212, 1999.
 • [26] DIN 38410, “Biologisch-ökologische Gewässeruntersuchung (Gruppe M) - Teil 1: Allgemeine Hinweise, Planung und Durchführung von Fließgewässeruntersuchungen (M1) - Bestimmung des Saprobienindex (M1)” Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung, Ausgabe 2004-10, 2004.
 • [27] F. Sipahiler, “Studies on the instabilis group of the genus Hydropsyche in Turkey (Trichoptera, Hydropsychidae),” Entomofauna, 25 (12), 181-220, 2004.
 • [28] M. Zeybek, H. Kalyoncu, Ö. O. Ertan, N. L. Çiçek, “Köprüçay Irmağı (Antalya) Bentik Omurgasız Faunası”, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16 (2), 146-153, 2012.
 • [29] H. Kalyoncu, B. Yorulmaz, M. Barlas, M. Z. Yıldırım, M. Zeybek, “Aksu Çayı'nın Su Kalitesi ve Fizikokimyasal Parametrelerinin Makroomurgasız Çeşitliliği Üzerine Etkisi,” Fırat Üni. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20 (1): 23-33, 2008.
 • [30] H. Kalyoncu, M. Zeybek, “An Application Of Different Biotic And Diversity Indices For Assessing Water Quality: A Case Study In The Rivers Çukurca And Isparta (Turkey),” AJAR, 6 (1), 19-27, 2011.
 • [31] M. Zeybek, H. Kalyoncu, B. Karakaş ve S. Özgül, “The use of BMWP and ASPT indices for evaluation of water quality (according to macroinvertebrates) in Değirmendere Stream (Isparta, Turkey),” Tr J Zool, 38, 603-613, 2014.
 • [32] Ü. E. Keşir, “Ceyhan Nehri Trichoptera faunası,” 2016. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bil. Enst., Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir, 2016.
 • [33] R.K. Johnson, W. Goedkoop, Bedömningsgrunder för bottenfauna i sjöar och vattendrag: Anväändarmanual och bakgrundsdokument Swedish University of Agricultural Sciences, Report, 4, 2007, pp. 84.
 • [34] A. İlhan, H. M. Sarı, ve M. R. Ustaoğlu, “Gönen Çayı (Balıkesir) Balık Faunası,” J FisheriesSciences.com., 8(3), 194-198, 2014.
Birincil Dil tr
Konular Biyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2982-8616
Yazar: Melek ZEYBEK (Sorumlu Yazar)
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2848-7469
Yazar: Seray YILDIZ
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü
Proje Numarası 2010/SÜF/02
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sdufeffd619205, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7575}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {335 - 344}, doi = {10.29233/sdufeffd.619205}, title = {Gönen Çayı (Balıkesir-Çanakkale) Trichoptera Faunasının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Zeybek, Melek and Yıldız, Seray} }
APA Zeybek, M , Yıldız, S . (2019). Gönen Çayı (Balıkesir-Çanakkale) Trichoptera Faunasının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi , 14 (2) , 335-344 . DOI: 10.29233/sdufeffd.619205
MLA Zeybek, M , Yıldız, S . "Gönen Çayı (Balıkesir-Çanakkale) Trichoptera Faunasının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma" . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 14 (2019 ): 335-344 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdufeffd/issue/50336/619205>
Chicago Zeybek, M , Yıldız, S . "Gönen Çayı (Balıkesir-Çanakkale) Trichoptera Faunasının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 14 (2019 ): 335-344
RIS TY - JOUR T1 - Gönen Çayı (Balıkesir-Çanakkale) Trichoptera Faunasının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma AU - Melek Zeybek , Seray Yıldız Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29233/sdufeffd.619205 DO - 10.29233/sdufeffd.619205 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 335 EP - 344 VL - 14 IS - 2 SN - -1306-7575 M3 - doi: 10.29233/sdufeffd.619205 UR - https://doi.org/10.29233/sdufeffd.619205 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi Gönen Çayı (Balıkesir-Çanakkale) Trichoptera Faunasının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma %A Melek Zeybek , Seray Yıldız %T Gönen Çayı (Balıkesir-Çanakkale) Trichoptera Faunasının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma %D 2019 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi %P -1306-7575 %V 14 %N 2 %R doi: 10.29233/sdufeffd.619205 %U 10.29233/sdufeffd.619205
ISNAD Zeybek, Melek , Yıldız, Seray . "Gönen Çayı (Balıkesir-Çanakkale) Trichoptera Faunasının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 14 / 2 (Kasım 2019): 335-344 . https://doi.org/10.29233/sdufeffd.619205
AMA Zeybek M , Yıldız S . Gönen Çayı (Balıkesir-Çanakkale) Trichoptera Faunasının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. SDÜFEFFD. 2019; 14(2): 335-344.
Vancouver Zeybek M , Yıldız S . Gönen Çayı (Balıkesir-Çanakkale) Trichoptera Faunasının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi. 2019; 14(2): 335-344.