Yazım Kuralları

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)'nin yazım kurallarına göre hazırlanmış şablon dosyaya "Yazar Rehberi" sayfasından erişebilirsiniz.


- Şablon dosyanın ilk sayfasında mevcut olan üst bilgi kısmı değiştirilmemelidir. DOI numarası ve diğer bilgiler, mizanpaj aşamasında ilgili dergi editörleri tarafından eklenecektir.

Makalenin başlığı bağlaçlar hariç her kelimenin ilk harfi büyük “Times New Roman” fontunda 12 punto olacak şekilde eklenmelidir. Türkçe hazırlanan makalelerde Türkçe başlık ve özet, İngilizce hazırlanan makalelerde ise İngilizce başlık ve özet önce verilmelidir.

- Yazarların ad ve soyad bilgileri başlığın altında “Times New Roman” fontunda 12 punto olarak verilmeli ve kurum bilgilerine göre üst indisler eklenmelidir. Ayrıca; yazışılan yazar üst indis (*) ile gösterilmelidir.

- Yazarların tümünün kurum bilgileri şablon dosyada gösterildiği şekilde eklenmelidir.

- Alınış, kabul ve yayınlanma tarihleri değiştirilmemelidir. Bu bilgiler, mizanpaj aşamasında ilgili dergi editörleri tarafından eklenecektir.

- Özet; "Times New Roman" fontunda 11 punto, tek satır aralıklı ve en az 100 kelime olacak şekilde eklenmelidir. 

- En az 3, en fazla 6 anahtar kelime virgül ile ayrılarak her anahtar kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde özet kısmından sonra şablon dosyada gösterildiği şekilde "Times New Roman" fontunda 11 punto olarak eklenmelidir.

- Makalenin ilk sayfasından sonraki sayfalarında, makale üst başlığı şablon dosyada gösterildiği şekilde eklenmelidir.

- Makalede; "Giriş", "Materyal ve Metot", "Bulgular", "Sonuç ve Yorum" ana başlıkları numaralandırılarak, "Teşekkür" ve "Kaynakça" başlıkları ise numaralandırılmadan "Times New Roman" fontunda 12 punto koyu ve düz yazılmalıdır. Alt başlık eklenmek istenirse, ilgili üst başlığa uygun olarak numaralandırılmadı ve "Times New Roman" fontunda 12 punto koyu ve italik yazılmalıdır.

- Makalenin İngilizce sunulması durumunda ilgili başlıklar "Introduction", "Material and Method", "Results", "Conclusion and Comment", "Acknowledgment" ve "References" olarak düzenlenmelidir.

Metin içerisindeki her paragraf, bir önceki paragraftan bir boş satır ile ayrılmalıdır. Çalışmada kaynak eklenmesi IEEE kaynakça formatı kullanılarak yapılmalı ve metin içinde köşeli parantez içinde rakam ile gösterilmelidir. IEEE formatında kaynak gösterimi ile ilgili detaylı bilgi şablon dosyasının sonundaki “Kaynakça” bölümünde farklı materyaller için örneklerle gösterilmiştir.

- Makalenize fotoğraf, grafik, resim vb. görsel materyalin eklenmesi için lütfen şablon dosyada Şekil 1 örneğinde gösterildiği gibi yüksek çözünürlüklü materyaller kullanınız. Görseller ortalı olarak verilmelidir. Numaralandırma ve isimlendirmeyi eklediğiniz görselin altında 10 punto büyüklükte bir boşluk bıraktıktan sonra "Times New Roman" fontunda 10 punto metin ile yapınız. Makalenizi İngilizce olarak sunmak istiyorsanız isimlendirmeleri “Şekil” için “Figure” ve “Grafik” için “Graph” gibi İngilizce terimler ile değiştirdiğinizden emin olunuz. Metin içerisinde “Şekil 1” şeklinde kısaltma yapmadan kullanınız.

Metin içerisinde denklem, metinden sonra bir satır boşluk bırakılarak kenarlıkları gizlenmiş tek satırlık bir tablo içerisinde şablon dosyada gösterilen örnekteki gibi verilmelidir. Denklemden sonra bir satır boşluk bırakılarak metin devam etmelidir. Metin içerisinde denklemden “Denklem 1” şeklinde kısaltma kullanılmadan bahsedilmelidir. Çalışmanızı İngilizce sunmak istiyorsanız “Equation 1” şeklinde İngilizce ifade kullanmaya dikkat ediniz. 

Bulgular gerekli görülmesi durumunda şekil, grafik, çizelge ve/veya tablolar ile desteklenebilir. Tablo eklenmesi durumlarında lütfen şablon dosyada belirtilen formatları kullanınız ve metin içerisinde “Tablo 1”, “Tablo 2” şeklinde kısaltma yapmadan kullanınız. Tablo numaralandırması ve isimlendirmesi “Times New Roman” fontunda, 10 punto ve tablo numaralandırması kalın olarak yazılmalıdır. Tablo başı ve sonu ile yeni metin arasında bir satır boşluk olmalıdır.

- Kaynakçanın “Times New Roman” fontunda, 10 punto, tek satır aralıklı ve iki yana yaslı olacak şekilde şablon dosyadaki örneklerde gösterildiği gibi verilmesi gerekmektedir.

- Kaynakçadan sonra, makalenin en son kısmında yazar bilgileri eklenmelidir. Bu başlıkta, yazar sıralamasına uygun olacak şekilde aşağıdaki şablon dosyada gösterildiği gibi tüm yazarların e-posta adresleri ve ORCID bilgileri verilmelidir. ORCID üyeliği için: “https://orcid.org/register” adresi kullanılabilir. Örnek dosyadaki metin bilgi amaçlıdır, lütfen dosyayı yüklemeden önce siliniz.