Yazım Kuralları

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)'nin yazım kurallarına göre hazırlanmış şablon dosyaya "Yazar Rehberi" sayfasından erişebilirsiniz.

İlgili belgede gösterilen yazım kurallarına uymanız, çalışmanızın değerlendirme aşamasına sorunsuz geçmesi açısından oldukça önemlidir.


- Şablon dosyanın ilk sayfasında mevcut olan üst bilgi kısmı değiştirilmemelidir. DOI numarası ve diğer bilgiler, mizanpaj aşamasında ilgili dergi editörleri tarafından eklenecektir.

Çalışmanın başlığı bağlaçlar hariç her kelimenin ilk harfi büyük “Times New Roman” fontunda 12 punto olacak şekilde eklenmelidir. Türkçe hazırlanan çalışmalarda Türkçe başlık ve özet, İngilizce hazırlanan çalışmalarda ise İngilizce başlık ve özet önce verilmelidir.

- Yazarların ad ve soyad bilgileri başlığın altında “Times New Roman” fontunda 11 punto olarak verilmeli ve kurum bilgilerine göre üst indisler eklenmelidir. Ayrıca; yazışılan yazar üst indis (*) ile gösterilmelidir.

- Yazarların tümünün kurum bilgileri şablon dosyada gösterildiği şekilde eklenmelidir.

- Alınış, kabul ve yayınlanma tarihleri değiştirilmemelidir. Bu bilgiler, mizanpaj aşamasında ilgili dergi editörleri tarafından eklenecektir.

- Özet; "Times New Roman" fontunda 11 punto, tek satır aralıklı ve en az 100 kelime olacak şekilde eklenmelidir. 

- En az 3, en fazla 6 anahtar kelime virgül ile ayrılarak her anahtar kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde özet kısmından sonra şablon dosyada gösterildiği şekilde "Times New Roman" fontunda 11 punto olarak eklenmelidir.

- Çalışmada; "Giriş", "Materyal ve Metot", "Bulgular", "Sonuç ve Yorum" ana başlıkları numaralandırılarak, "Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı", "Destek ve Teşekkür Beyanı", "Çatışma Beyanı", "Etik Kurul Onayı ve Aydınlatılmış Onam Bilgileri" ve "Kaynakça" başlıkları ise numaralandırılmadan "Times New Roman" fontunda 12 punto koyu ve düz yazılmalıdır. Alt başlık eklenmek istenirse, ilgili üst başlığa uygun olarak numaralandırılmadı ve "Times New Roman" fontunda 12 punto koyu ve italik yazılmalıdır.

- Çalışmanızı İngilizce sunulması durumunda ilgili başlıklar "Introduction", "Material and Method", "Results", "Conclusion and Comment", "Author Statement", "Acknowledgment" , "Conflict of Interest", "Ethics Committee Approval and Informed Consent" ve "References" olarak düzenlenmelidir.

Metin içerisindeki başlık öncesi ve sonrası boşluklar ile paragraf boşlukları için örnek makale dosyasında sunulan ön ayarları kullanmanız gerekmektedir.

- Kaynaklarınızı, örnek makale dosyasında gösterildiği şekilde eklemeniz beklenmektedir. Metin içerisindeki kaynaklar köşeli parantez içinde sayı olarak verilmelidir. 

- Çalışmanıza fotoğraf, grafik, resim vb. görsel materyalin eklenmesi için lütfen şablon dosyada Şekil 1 örneğinde gösterildiği gibi yüksek çözünürlüklü materyaller kullanınız.  Ekleyeceğiniz görseller ekran görüntüsü olarak eklenmemeli, grafiklerde eksen isimleri vb. nicelikler okunaklı ve tam olmalıdır. Görseller sayfaya ortalı olarak verilmelidir. Numaralandırma ve isimlendirmeyi eklediğiniz görselin altında 10 punto büyüklükte örnek dosyada gösterildiği şekilde "Times New Roman" fontunda 10 punto metin ile yapınız. Çalışmanızı İngilizce olarak sunmak istiyorsanız isimlendirmeleri “Şekil” için “Figure” ve “Grafik” için “Graph” gibi İngilizce terimler ile değiştirdiğinizden emin olunuz. Metin içerisinde “Şekil 1” şeklinde kısaltma yapmadan kullanınız.

Metin içerisinde denklem, metinden sonra bir satır boşluk bırakılarak kenarlıkları gizlenmiş tek satırlık bir tablo içerisinde örnek dosyada gösterildiği gibi verilmelidir. Denklemden sonra bir satır boşluk bırakılarak metin devam etmelidir. Metin içerisinde denklemden “Denklem 1” şeklinde kısaltma kullanılmadan bahsedilmelidir. Çalışmanızı İngilizce sunmak istiyorsanız “Equation 1” şeklinde İngilizce ifade kullanmaya dikkat ediniz. 

Bulgular gerekli görülmesi durumunda şekil, grafik, çizelge ve/veya tablolar ile desteklenebilir. Tablo eklenmesi durumlarında lütfen şablon dosyada belirtilen formatı kullanınız ve metin içerisinde “Tablo 1”, “Tablo 2” şeklinde kısaltma yapmadan belirtiniz. Tablo numaralandırması ve isimlendirmesi “Times New Roman” fontunda, 10 punto ve sadece tablo numaralandırması kalın olarak yazılmalıdır. Tablo başı ve sonu ile yeni metin arasında bir satır boşluk olmalıdır. Eğer çalışmanızı İngilizce olarak sunmak istiyorsanız, “Tablo” yerine “Table” kullanmayı unutmayınız

- Kaynakçanın “Times New Roman” fontunda, 10 punto, tek satır aralıklı ve iki yana yaslı olacak şekilde örnek dosyadaki gösterimlerde olduğu gibi verilmesi gerekmektedir.