Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Effects of Natural Disasters on Art Through the Eyes of Art Students

Yıl 2024, Cilt: 9 Sayı: 1, 27 - 78, 15.03.2024
https://doi.org/10.29250/sead.1433816

Öz

Natural disasters are events with devastating effects that cause significant damage to people, the environment or economic systems as a result of natural events. These events are phenomena that are not usually under the control of humans, and take place in the natural balance of nature. These events not only affect human life, the environment and society, but also have both negative and positive effects on art, artists and works of art. However, these effects are not always limited to material damage or changes. Disasters can cause the destruction of works of art, which are our cultural heritage, as well as nourish art. Art has such a wide spectrum that it can reflect all kinds of experiences people have. This research is about how art students see the positive and negative effects of natural disasters on art. With the answers given to the semi-structured questions, the opinions of the university students receiving art education about the effects of natural disasters on art were determined and interpreted. As a result of these comments, it was aimed to determine the awareness level of the youth as natural disasters are expected to increase gradually due to factors such as climate change, depletion of natural resources, and increase in human population. Therefore, it is necessary to be prepared for natural disasters, develop risk management strategies, mitigate the negative effects of disasters, and most importantly raise awareness among young people.

Proje Numarası

2023-98

Kaynakça

 • Akhan, L. U. (2012) Psikopatolojik sanat ve psikiyatrik tedavide sanatın kullanılışı. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (2), 132-135. https://doi.org/10.5961/jhes.2012.043.
 • AFAD (2018). Türkiye’de afet yönetimi ve doğa kaynaklı afet istatistikleri. https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/35429/xfiles/turkiye_de_afetler.pdf adresinden 21.11.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • AFAD (2023) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, doğal afetler. https://www.afad.gov.tr/afadem/dogal-afetler adresinden 12.10.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Arıa, Ü.Ö. (2011). 20. yüzyıl batı sanatında akımlar. (2. Bs). Sel Yayıncılık.
 • Artut, K. (2013). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. Anı Yayıncılık.
 • Ayaydın, A. (2020). Psikoloji ve sanat etkileşimi üzerine. Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi, 4(1), 8-12.
 • Balcı, A. (2004). Sosyal bilimlerde araştırma (6. Bs). PegemA Yayıncılık.
 • Baynes, K. (2004) Toplumda sanat. (Yusuf Atılgan Çev.). YKY Yayınları.
 • Bilgehan, M. (2023). Kentsel dönüşümde afetlere dirençli yapılar. Çevre Şehir ve İklim Dergisi, 2(4), 282-301.
 • Buyurgan, S. & Mercin, L. (2010). Görsel sanatlar eğitiminde müze eğitimi ve uygulamaları. Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Yayınları-2. Öncü Basımevi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. Bs). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demirel, İ. N. (2019). Kültür, uygarlık, sanat, müze. S. Buyurgan (Ed.), Müzede eğitim- öğrenme ortamı olarak müzeler içinde (s. 7-25). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Dölek, İ. (2016). Türkiye’nin fiziki coğrafyası. H. Akengin (Ed.), Türkiye’de doğal afetler içinde (s. 311-364). Pegem Akademi.
 • Hogan, D.E. & Burnstein, J.L. (2002). Basic physics of disasters. In Hogan, D.E. & Burnstein, J.L. (Eds), Disaster medicine (pp 1-9). Lippincott Williams & Wilkins.
 • Işık, Ö., Aydınlıoğlu, H.M., Koç, S., Gündoğdu, O., Korkmaz, G. & Ay, A. (2012). Afet yönetimi ve afet odaklı sağlık hizmetleri. Okmeydanı Tıp Dergisi, 28(2), 82-123. https://doi.org/10.5222/otd.supp2.2012.082.
 • Keçici, M. (1994) Doğal afetlerde bulaşıcı hastalıklar ve çevre. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İle Belediyeler Dergisi, 24-47.
 • Mızrak, S. (2018). Eğitim, afet eğitimi ve afete dirençli toplum. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 56-67. https://doi.org/10.21666/muefd.321970.
 • Özsoy, V. (2007). Görsel sanatlar eğitimi. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Papila, A. (2007). Kimliğin anlatım aracı olarak sanat. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 176-190.
 • Read, H. (1981). Sanat ve toplum. (Çev. Selçuk Mülayim). Umran Yayınları.
 • San, İ. (2004). Sanat ve eğitim. Ütopya Yayınevi.
 • San, İ. (2010). Sanat eğitimi kuramları. Ütopya Yayınevi.
 • Şeşen, Y. (2019). Kültürel mirasımız ve arşiv belgelerimizin afetler ve KBRN tehlikelerine karşı korunması. Afet ve Risk Dergisi, 2(1), 32-42. https://doi.org/10.35341/afet.515323.
 • Uçar, T.F. (2004). Görsel iletişim ve grafik tasarım. İnkılap Yayınevi.
 • Yıldırım, A. & Şimşek. H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (4th Ed.). Sage.
 • Yolcu, E. (2009). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. Nobel Yayımcılık.
 • World Health Organization. (2021). Environmental health in emergencies: Natural events. https://www.who.int/environmental_health_emergencies/natural_events/en/ adresinden 17.12.2023 tarihinde erişilmiştir.

Sanat Öğrencilerinin Gözüyle Doğal Afetlerin Sanata Etkileri

Yıl 2024, Cilt: 9 Sayı: 1, 27 - 78, 15.03.2024
https://doi.org/10.29250/sead.1433816

Öz

Doğal afet, doğal olaylar sonucu insanlar, çevre veya ekonomik sistemlere önemli zarar veren, yıkıcı etkilere sahip olaylardır. Bu olaylar, genellikle insanların kontrolünde olmayan ve doğanın doğal dengesi içinde gerçekleşen fenomenlerdir. Afetlerin insan yaşamını, çevreyi ve toplumu etkilediği gibi sanat, sanatçılar ve sanat eserleri üzerinde de hem olumsuz hem de olumlu etkileri vardır. Ancak, bu etkiler her zaman sadece maddi hasar veya oluşan değişimler ile sınırlı kalmaz. Afetler kültürel mirasımız olan sanat eserlerinin yok olmasına neden olduğu gibi aynı zamanda sanatı besleyebilir. Sanat, insanların yaşadığı her türlü deneyimi yansıtabilecek kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu araştırma doğal afetlerin sanata olumlu ve olumsuz etkilerini, sanat öğrencilerinin nasıl gördüğü üzerinedir. Yarı yapılandırılmış sorulara verilen cevaplarla sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin doğal afetlerin sanata etkileri ile ilgili düşünceleri belirlenip yorumlanmıştır. Bu yorumlar sonucunda gençlerin farkındalık düzeyi belirlenmek istenmiştir. Çünkü doğal afetlerin, iklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi ve insan nüfusunun artması gibi faktörler nedeniyle giderek artması beklenmektedir. Bu nedenle, doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak, risk yönetimi stratejileri geliştirmek ve afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalar yapmak ve en önemlisi gençlerin farkındalığını artırmak gerekmektedir.

Proje Numarası

2023-98

Kaynakça

 • Akhan, L. U. (2012) Psikopatolojik sanat ve psikiyatrik tedavide sanatın kullanılışı. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (2), 132-135. https://doi.org/10.5961/jhes.2012.043.
 • AFAD (2018). Türkiye’de afet yönetimi ve doğa kaynaklı afet istatistikleri. https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/35429/xfiles/turkiye_de_afetler.pdf adresinden 21.11.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • AFAD (2023) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, doğal afetler. https://www.afad.gov.tr/afadem/dogal-afetler adresinden 12.10.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Arıa, Ü.Ö. (2011). 20. yüzyıl batı sanatında akımlar. (2. Bs). Sel Yayıncılık.
 • Artut, K. (2013). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. Anı Yayıncılık.
 • Ayaydın, A. (2020). Psikoloji ve sanat etkileşimi üzerine. Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi, 4(1), 8-12.
 • Balcı, A. (2004). Sosyal bilimlerde araştırma (6. Bs). PegemA Yayıncılık.
 • Baynes, K. (2004) Toplumda sanat. (Yusuf Atılgan Çev.). YKY Yayınları.
 • Bilgehan, M. (2023). Kentsel dönüşümde afetlere dirençli yapılar. Çevre Şehir ve İklim Dergisi, 2(4), 282-301.
 • Buyurgan, S. & Mercin, L. (2010). Görsel sanatlar eğitiminde müze eğitimi ve uygulamaları. Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Yayınları-2. Öncü Basımevi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. Bs). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demirel, İ. N. (2019). Kültür, uygarlık, sanat, müze. S. Buyurgan (Ed.), Müzede eğitim- öğrenme ortamı olarak müzeler içinde (s. 7-25). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Dölek, İ. (2016). Türkiye’nin fiziki coğrafyası. H. Akengin (Ed.), Türkiye’de doğal afetler içinde (s. 311-364). Pegem Akademi.
 • Hogan, D.E. & Burnstein, J.L. (2002). Basic physics of disasters. In Hogan, D.E. & Burnstein, J.L. (Eds), Disaster medicine (pp 1-9). Lippincott Williams & Wilkins.
 • Işık, Ö., Aydınlıoğlu, H.M., Koç, S., Gündoğdu, O., Korkmaz, G. & Ay, A. (2012). Afet yönetimi ve afet odaklı sağlık hizmetleri. Okmeydanı Tıp Dergisi, 28(2), 82-123. https://doi.org/10.5222/otd.supp2.2012.082.
 • Keçici, M. (1994) Doğal afetlerde bulaşıcı hastalıklar ve çevre. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İle Belediyeler Dergisi, 24-47.
 • Mızrak, S. (2018). Eğitim, afet eğitimi ve afete dirençli toplum. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 56-67. https://doi.org/10.21666/muefd.321970.
 • Özsoy, V. (2007). Görsel sanatlar eğitimi. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Papila, A. (2007). Kimliğin anlatım aracı olarak sanat. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 176-190.
 • Read, H. (1981). Sanat ve toplum. (Çev. Selçuk Mülayim). Umran Yayınları.
 • San, İ. (2004). Sanat ve eğitim. Ütopya Yayınevi.
 • San, İ. (2010). Sanat eğitimi kuramları. Ütopya Yayınevi.
 • Şeşen, Y. (2019). Kültürel mirasımız ve arşiv belgelerimizin afetler ve KBRN tehlikelerine karşı korunması. Afet ve Risk Dergisi, 2(1), 32-42. https://doi.org/10.35341/afet.515323.
 • Uçar, T.F. (2004). Görsel iletişim ve grafik tasarım. İnkılap Yayınevi.
 • Yıldırım, A. & Şimşek. H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (4th Ed.). Sage.
 • Yolcu, E. (2009). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. Nobel Yayımcılık.
 • World Health Organization. (2021). Environmental health in emergencies: Natural events. https://www.who.int/environmental_health_emergencies/natural_events/en/ adresinden 17.12.2023 tarihinde erişilmiştir.
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sanat Eğitimi (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seçil Kartopu 0000-0002-1261-024X

Melike Bakar Fındıkcı 0000-0002-0603-9788

Proje Numarası 2023-98
Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2024
Gönderilme Tarihi 8 Şubat 2024
Kabul Tarihi 6 Mart 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kartopu, S., & Bakar Fındıkcı, M. (2024). The Effects of Natural Disasters on Art Through the Eyes of Art Students. The Journal of Limitless Education and Research, 9(1), 27-78. https://doi.org/10.29250/sead.1433816

29844

17775


Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.