Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Elit Güreşçilerin Depresyon Düzeylerinin Bazı Bağımsız Değişkenlere Göre İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2, 106 - 112, 30.08.2019

Öz

Bu çalışma Elit güreşçilerin depresyon düzeylerini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya yaşları 18 ile 36 arasında değişen serbest ve grekoromen stillerde güreş yapan 102 sporcu katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Zung (1965) tarafından geliştirilen Gençdoğan (2001) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan Zung Depresyon ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimleyici istatistikler ve t- testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularında ise sporcuların yaş, spor yılı ve eğitim durumlarına göre depresyon puanlarında anlamlı farklılığa rastlanılmamıştır (p>0.05). Sporcuların güreş stiline göre ise serbest stilde güreşen sporcuların depresyon puanlarının grekoromen sporcuların puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür (p<0.05). Sonuç olarak; sporcuların yaptıkları branşların kendine has özelliklerinin de sporcuların depresyon düzeyleri üzerinde etkili olduğu söylenebilir.

Kaynakça

 • Abramson, L.Y., Seligman, M., & Teasdale, J. D. (1978). Learned helplessness in humans: Critique and Reformulation. Journal of Abnormal Psychology, 87(1), 49-74.
 • Adagide, S. (2015) Depresyon Tanısı Alan Bireylerde Fiziksel Egzersizin Depresif Belirtiler ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri
 • Arkoç, M. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Sporun Depresyon, Anksiyete ve Umutsuzluk Düzeyi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Atkınson, R. L., Atkınson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., & Nolen, S. H. (1990). Hilgard’s Introduction to Psychology (12 th Edition), University of California, San Diago, 539.
 • Bahadır, E., & Kalender, B. (2018). ROC Analizi ile Zung Depresyon Ölçeği Kesme Noktalarının Belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 137-147.
 • Baştuğ, G., & Çumralıgil, B. (2004). Kros Sporu İle Uğraşan Sporcuların Depresyon Düzeylerinin Yaş ve Cinsiyet Değişkenleri Açısından İncelenmesi Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(3) 95-100
 • Bayrak, M (2011). Sporu Bırakmış Profesyonel Futbolcuların Depresyon Düzeylerinin Yaşam Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi. Doktora Tezi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Samsun
 • Bayraktar, G., (2011) Güreş Eğitim Merkezlerindeki Güreşçilerin Temel Psikolojik İhtiyaçlarının ve Depresyon Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1) 15-23
 • Demirci, R. (2017). Eğitim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Depresyon Ve Motivasyon Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak
 • Ellis, A. (2007). General semantics and rational-emotivet herapy: 1991 Alfred Korzybski memorial lecture. A Review of General, Semantics, 301-319.
 • Gençdoğan, B. (2001). Zung Depresyon Ölçeğinin Lise Öğrencileri İçin Geçerlik ve Güvenirliği. Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. Gökdemir, K. (2000). Güreş Antrenmanının Bilimsel Temelleri. Poyraz Ofset Yayınevi, Ankara
 • Hirschfeld. M. A. R. (1999). Care Of Sexually Active Depressed Patients. Journal of Clinical Psychiatry, 60(17), 32-35.
 • Koruç, Z., & Bayar, P. (2004). Egzersizin Depresyon Tedavisindeki Yeri Ve Etkileri Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Of Sport Sciences 2004, 15 (1),49-64
 • Ölçücü, B., Vatansever, Ş., Özcan, G., Çelik, A., & Paktaş, Y. (2015) Üniversite öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi İle Depresyon ve Anksiyete İlişkisi. Uluslar Arası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4, 294-303
 • Öztürk, M.O. (1995). Ruh sağlığı ve bozukluklar. Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
 • Şeker, M. (2014). Güreş Eğitim Merkezlerindeki Güreşçilerin Depresyon, Kaygı Ve Stres Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Muğla
 • Tekin, G., Amman, M. T., & Tekin, A. (2009). Serbest zamanlarda yapılan fiziksel egzersizin üniversite öğrencilerinin depresyon ve atılganlık düzeylerine etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 148-159
 • Turhan, M (2009). Profesyonel Futbolcularda Depresyon Düzeyi, Anksiyete Düzeyi Ve Kişilik Özellikleri İle Sporda Başarı Motivasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Zorba, E., İkizler, C., Tekin, A., Miçoğulları, O., & Zorba, E. (2005). Herkes için spor. İstanbul: Morpa kültür yayınları.

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2, 106 - 112, 30.08.2019

Öz

Kaynakça

 • Abramson, L.Y., Seligman, M., & Teasdale, J. D. (1978). Learned helplessness in humans: Critique and Reformulation. Journal of Abnormal Psychology, 87(1), 49-74.
 • Adagide, S. (2015) Depresyon Tanısı Alan Bireylerde Fiziksel Egzersizin Depresif Belirtiler ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri
 • Arkoç, M. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Sporun Depresyon, Anksiyete ve Umutsuzluk Düzeyi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Atkınson, R. L., Atkınson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., & Nolen, S. H. (1990). Hilgard’s Introduction to Psychology (12 th Edition), University of California, San Diago, 539.
 • Bahadır, E., & Kalender, B. (2018). ROC Analizi ile Zung Depresyon Ölçeği Kesme Noktalarının Belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 137-147.
 • Baştuğ, G., & Çumralıgil, B. (2004). Kros Sporu İle Uğraşan Sporcuların Depresyon Düzeylerinin Yaş ve Cinsiyet Değişkenleri Açısından İncelenmesi Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(3) 95-100
 • Bayrak, M (2011). Sporu Bırakmış Profesyonel Futbolcuların Depresyon Düzeylerinin Yaşam Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi. Doktora Tezi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Samsun
 • Bayraktar, G., (2011) Güreş Eğitim Merkezlerindeki Güreşçilerin Temel Psikolojik İhtiyaçlarının ve Depresyon Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1) 15-23
 • Demirci, R. (2017). Eğitim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Depresyon Ve Motivasyon Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak
 • Ellis, A. (2007). General semantics and rational-emotivet herapy: 1991 Alfred Korzybski memorial lecture. A Review of General, Semantics, 301-319.
 • Gençdoğan, B. (2001). Zung Depresyon Ölçeğinin Lise Öğrencileri İçin Geçerlik ve Güvenirliği. Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. Gökdemir, K. (2000). Güreş Antrenmanının Bilimsel Temelleri. Poyraz Ofset Yayınevi, Ankara
 • Hirschfeld. M. A. R. (1999). Care Of Sexually Active Depressed Patients. Journal of Clinical Psychiatry, 60(17), 32-35.
 • Koruç, Z., & Bayar, P. (2004). Egzersizin Depresyon Tedavisindeki Yeri Ve Etkileri Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Of Sport Sciences 2004, 15 (1),49-64
 • Ölçücü, B., Vatansever, Ş., Özcan, G., Çelik, A., & Paktaş, Y. (2015) Üniversite öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi İle Depresyon ve Anksiyete İlişkisi. Uluslar Arası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4, 294-303
 • Öztürk, M.O. (1995). Ruh sağlığı ve bozukluklar. Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
 • Şeker, M. (2014). Güreş Eğitim Merkezlerindeki Güreşçilerin Depresyon, Kaygı Ve Stres Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Muğla
 • Tekin, G., Amman, M. T., & Tekin, A. (2009). Serbest zamanlarda yapılan fiziksel egzersizin üniversite öğrencilerinin depresyon ve atılganlık düzeylerine etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 148-159
 • Turhan, M (2009). Profesyonel Futbolcularda Depresyon Düzeyi, Anksiyete Düzeyi Ve Kişilik Özellikleri İle Sporda Başarı Motivasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Zorba, E., İkizler, C., Tekin, A., Miçoğulları, O., & Zorba, E. (2005). Herkes için spor. İstanbul: Morpa kültür yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Makale
Yazarlar

Burcu GÜVENDİ (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-6170-9107
Türkiye


Süleyman ŞAHİN
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-4702-5518
Türkiye


Ayşe TÜRKSOY IŞIM
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-9189-9645
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ağustos 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Güvendi, B. , Şahin, S. & Türksoy Işım, A. (2019). Elit Güreşçilerin Depresyon Düzeylerinin Bazı Bağımsız Değişkenlere Göre İncelenmesi . Spor Eğitim Dergisi , 3 (2) , 106-112 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/seder/issue/44750/565252

Spor Eğitim Dergisi (SEDER), aşağıdaki indeks/veritabanlarında listelenmektedir: