Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Pandemi Sürecinde Yapılan Uzaktan Beden Eğitimi Dersine Yönelik Motivasyonlarını Etkileyen Faktörler

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 1 - 10, 30.08.2021

Öz

Bu araştırmanın amacı, Beden Eğitimi öğretmenlerinin pandemi döneminde yapılan uzaktan Beden Eğitimi dersine yönelik motivasyonlarını etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Nitel araştırma yaklaşımı ile gerçekleştirilen bu araştırmaya yedi Beden Eğitimi öğretmeni katılmıştır. Olgubilim deseni kullanılan bu araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen verileri analiz etmek için içerik analizi uygulanmıştır. Yapılan içerik analizi sonucunda uzaktan Beden Eğitimi dersine öğrenci katılım düzeyinin bazı öğretmenlerin motivasyonlarını olumlu, bazı öğretmenlerin motivasyonlarını ise olumsuz anlamda etkilediği gözlemlenmiştir. Öğrenci katılımının yanı sıra, öğrencilerin uzaktan Beden Eğitimi dersini önemsememelerinin öğretmenlerin motivasyonlarını azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Uzaktan yapılan Beden Eğitimi dersinin olumlu ve olumsuz yönleri öğretmenler tarafından dile getirilmiş ve öğretmenlerin motivasyon düzeylerine etkileri incelenmiştir. Ek olarak, araştırma kapsamında Beden Eğitimi öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik öğretmen motivasyonunu arttırabilecek önerileri de incelenmiştir. Uzaktan yapılan Beden Eğitimi derslerinde teorik konulara daha çok yer verilmesi, sistem ve bağlantı problemlerinin iyileştirilmesi ve toplumun uzaktan eğitimin önemine yönelik bilinçlendirilmesi gibi öneriler ifade edilmiştir. Sonuç olarak, araştırmaya katılan Beden Eğitimi öğretmenlerinin, Covid-19 pandemisi sürecinde uzaktan yapılan Beden Eğitimi dersine yönelik motivasyon düzeylerinin genel olarak yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bunun en önemli sebeplerinden birinin uzaktan yapılan Beden Eğitimi dersleri sayesinde Covid-19 virüsüne yakalanma ve ailelerine bulaştırma riskinin azalmasının olduğu söylenebilir.

Kaynakça

 • Ağır, F. (2007). Özel okullarda ve devlet okullarında çalışan ilköğretim öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarının belirlenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Balaman, F., & Hanbay Tiryaki, S. (2021). Corona Virüs (Covid-19) Nedeniyle Mecburi Yürütülen Uzaktan Eğitim Hakkında Öğretmen Görüşleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(1), 52-84.
 • Elcil, Ş., & Şahiner, D. (2014). Uzaktan eğitimde iletişimsel engeller. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 6 (1), 21-33.
 • Harrison, M.J., & Blakemore, C.L. (1992). Instructional strategies for secondary school physical education. Dubuque: Wm. C. Brown Publishers.
 • Horzum, B. (2003). Öğretim elemanlarının internet destekli eğitime yönelik düşünceleri (Sakarya Üniversitesi Örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi.
 • İbicioğlu, H., & Antalyalı, Ö.L. (2005). Uzaktan eğitimin başarısında imkan, algı, motivasyon ve etkileşim faktörlerinin etkileri: Karşılaştırmalı bir uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 325-338
 • Karakuş, N., Ucuzsatar, N., Karacaoğlu, M.Ö., Esendemir, N., & Bayraktar, D. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (19), 220-241. DOI: 10.29000/rumelide.752297
 • Maehr, M.L., & Meyer, H.A. (1997). Understanding Motivation and Schooling: Where We've Been, Where We Are, and Where We Need to Go. Educational Psychology Review, 9(4), 371-409. http://dx.doi.org/10.1023/A:1024750807365
 • MEB, (2020). Bakan Selçuk, koronavirüs'e karşı eğitim alanında alınan tedbirleri açıkladı. (17.05.2020). Erişim Adresi: https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitim-alaninda-alinan-tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr
 • Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67.
 • Sarıtaş, E., & Barutçu, S. (2020). Öğretimde dijital dönüşüm ve öğrencilerin çevrimiçi öğrenmeye hazır bulunuşluğu: Pandemi döneminde Pamukkale Üniversitesi öğrencileri üzerinde bir araştırma. Journal of Internet Applications and Management, 11(1), 5-22 . DOI: 10.34231/iuyd.706397
 • Seggie, N., & Bayyurt, Y. (2017). Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sindiani, A.M., Obeidat, N., Alshdaifat, E., Elsalem, L., Alwani, M., Rawashdeh, H., Fares, A., Alalawne, T., Tawalbeh, L.İ. (2020). Distance education during the COVID-19 outbreak: A cross-sectional study among medical students in North of Jordan. Annals of Medicine and Surgery, 59, 186–194. doi: https://doi.org/10.1016/j.amsu.2020.09.036
 • Uçar, H. (2016). Uzaktan eğitimde motivasyon stratejilerinin öğrenenlerin ilgileri, motivasyonları, eylem yeterlikleri ve başarıları üzerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yenilmez, K., Turğut, M., & Balbağ, M. Z. (2017). Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 91-107. https://doi.org/10.17556/erziefd.305902
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

The Factors Affecting Physical Education Teachers' Motivation Towards Distance Physical Education Lessons During Pandemic Process

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 1 - 10, 30.08.2021

Öz

The aim of this study is to examine the factors affecting the motivation of Physical Education teachers towards the distance Physical Education course conducted during the pandemic process. Seven Physical Education teachers participated in this study, which was carried out with a qualitative research approach. In this study, in which a phenomenological design was used, the data were collected with a semi-structured interview form. Content analysis was applied to analyze the data obtained. As a result of the content analysis, it was observed that student participation in the distance Physical Education course had a positive effect on the motivation of some teachers and a negative effect on some teachers. In addition to student participation, it was concluded that students 'disregard for distance Physical Education lesson decreased teachers' motivation. The positive and negative aspects of the distance Physical Education lesson were expressed by the teachers and their effects on teachers' motivation levels were examined. In addition, within the scope of the research, the suggestions of Physical Education teachers that could increase teacher motivation towards distance education were also examined. Suggestions such as giving more place to theoretical subjects in the distance Physical Education lessons, improving the system and connection problems and raising the awareness of the society about the importance of distance education were expressed. As a result, it was observed that the motivation levels of the Physical Education teachers participating in the study were generally high for the distance Physical Education course during the Covid-19 pandemic. It can be said that one of the most important reasons for this is that the risk of catching the Covid-19 virus and transmitting it to their families is reduced by distance Physical Education lessons.

Kaynakça

 • Ağır, F. (2007). Özel okullarda ve devlet okullarında çalışan ilköğretim öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarının belirlenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Balaman, F., & Hanbay Tiryaki, S. (2021). Corona Virüs (Covid-19) Nedeniyle Mecburi Yürütülen Uzaktan Eğitim Hakkında Öğretmen Görüşleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(1), 52-84.
 • Elcil, Ş., & Şahiner, D. (2014). Uzaktan eğitimde iletişimsel engeller. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 6 (1), 21-33.
 • Harrison, M.J., & Blakemore, C.L. (1992). Instructional strategies for secondary school physical education. Dubuque: Wm. C. Brown Publishers.
 • Horzum, B. (2003). Öğretim elemanlarının internet destekli eğitime yönelik düşünceleri (Sakarya Üniversitesi Örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi.
 • İbicioğlu, H., & Antalyalı, Ö.L. (2005). Uzaktan eğitimin başarısında imkan, algı, motivasyon ve etkileşim faktörlerinin etkileri: Karşılaştırmalı bir uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 325-338
 • Karakuş, N., Ucuzsatar, N., Karacaoğlu, M.Ö., Esendemir, N., & Bayraktar, D. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (19), 220-241. DOI: 10.29000/rumelide.752297
 • Maehr, M.L., & Meyer, H.A. (1997). Understanding Motivation and Schooling: Where We've Been, Where We Are, and Where We Need to Go. Educational Psychology Review, 9(4), 371-409. http://dx.doi.org/10.1023/A:1024750807365
 • MEB, (2020). Bakan Selçuk, koronavirüs'e karşı eğitim alanında alınan tedbirleri açıkladı. (17.05.2020). Erişim Adresi: https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitim-alaninda-alinan-tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr
 • Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67.
 • Sarıtaş, E., & Barutçu, S. (2020). Öğretimde dijital dönüşüm ve öğrencilerin çevrimiçi öğrenmeye hazır bulunuşluğu: Pandemi döneminde Pamukkale Üniversitesi öğrencileri üzerinde bir araştırma. Journal of Internet Applications and Management, 11(1), 5-22 . DOI: 10.34231/iuyd.706397
 • Seggie, N., & Bayyurt, Y. (2017). Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sindiani, A.M., Obeidat, N., Alshdaifat, E., Elsalem, L., Alwani, M., Rawashdeh, H., Fares, A., Alalawne, T., Tawalbeh, L.İ. (2020). Distance education during the COVID-19 outbreak: A cross-sectional study among medical students in North of Jordan. Annals of Medicine and Surgery, 59, 186–194. doi: https://doi.org/10.1016/j.amsu.2020.09.036
 • Uçar, H. (2016). Uzaktan eğitimde motivasyon stratejilerinin öğrenenlerin ilgileri, motivasyonları, eylem yeterlikleri ve başarıları üzerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yenilmez, K., Turğut, M., & Balbağ, M. Z. (2017). Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 91-107. https://doi.org/10.17556/erziefd.305902
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Makale
Yazarlar

Şenol GÜVEN (Sorumlu Yazar)
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-6846-2605
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Güven, Ş. (2021). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Pandemi Sürecinde Yapılan Uzaktan Beden Eğitimi Dersine Yönelik Motivasyonlarını Etkileyen Faktörler . Spor Eğitim Dergisi , 5 (2) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/seder/issue/62382/904277

Spor Eğitim Dergisi (SEDER), aşağıdaki indeks/veritabanlarında listelenmektedir: