Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EKONOMİK BÜYÜME VE KAMU HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜRKİYE İÇİN ARDL YÖNTEMİYLE ANALİZİ

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 3, 219 - 237, 21.09.2020

Öz

Ekonomik büyümeyle kamu harcamaları arasındaki ilişki literatürde çoğunlukla Wagner Kanunu ve Keynes’in yaklaşımı altında yer bulmuştur. Bu çalışmada, ekonomik büyümeyle kamu harcamaları ilişkisi Türkiye’de 1950 ile 2018 arası dönem için otoregresif dağıtılmış gecikme modeli (ARDL) yaklaşımıyla incelenmiştir. ARDL modelinin sonuçlarına göre, gayrisafi yurtiçi hasılanın kamu harcamaları üzerinde kısa ve uzun dönemde anlamlı pozitif bir etkisi olduğu saptanmıştır. Ayrıca çalışmada, Granger nedensellik testine Toda-Yamamoto yaklaşımı uygulanmış ve gayrisafi yurtiçi hasıladan kamu harcamalarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda, yapılan varyans ayrıştırması analizi sonuçları, elde edilen bulguları desteklemektedir. Sonuç olarak, Türkiye’de ilgili dönemde, ekonomik büyüme kamu harcamalarının artmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla bu sonuçtan yola çıkarak, ele alınan dönemde Türkiye’de Wagner Kanununun geçerli olduğu ifade edilebilir.

Kaynakça

 • AĞAYEV, S. (2012). Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eski Sovyetler Birliği Ülkelerinde Wagner Yasası Analizi (1995-2009). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2), 7-27.
 • AYTAÇ, D., & GÜRAN, M. C. (2010). Kamu Harcamalarının Bileşimi Ekonomik Büyümeyi Etkiler mi? Türkiye Ekonomisi İçin Bir Analiz. Sosyoekonomi, 13(13), 130-152.
 • BAĞDİGEN, M., & BEŞER, B. (2009). Ekonomik Büyüme ile Kamu Harcamaları Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Wagner Tezi Kapsamında Bir Analizi: Türkiye Örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 5(9), 1-17.
 • BÖLÜKBAŞ, M. (2017). Türkiye'de Kamu Harcamaları ve Dış Borçlanma İlişkisi: Ekonomik Bir Analiz. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • CERGİBOZAN, R., ÇEVİK, E., & DEMİR, C. (2017). Wagner Kanunu'nun Türkiye Ekonomisi İçin Sınanması: Çeşitli Zaman Serisi Bulguları. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 54(625), 75.
 • CHANG, T. (2002). An Econometric Test of Wagner's Law for Six Countries Based on Cointegration and Error-Correction Modelling Techniques. Applied economics, 34(9), 1157-1169.
 • DOLADO, J. J., & LÜTKEPOHL, H., (1996). Making Wald Tests Work for Cointegrated VAR Systems. Econometric Reviews, 15, 369–386.
 • ESEN, E., & ÖZATA, E. (2017). Turizmin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Turizme Dayalı Büyüme Hipotezinin Türkiye İçin Geçerliğinin ARDL Modeli ile Analizi. Anadolu Ünviversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 43-58.
 • ESEN, Ö., & BAYRAK, M. (2015). Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Geçiş Sürecindeki Türk Cumhuriyetleri Üzerine Bir Uygulama. Bilig, (73), 231-248.
 • GÜL, E., & YAVUZ, H. (2010). AB’nin Yeni Üyeleri ile Türkiye’de Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1996-2008 Dönemi. Maliye Dergisi, 158, 164-178.
 • GÜL, E., & YAVUZ, H. (2011). Türkiye’de Kamu Harcamaları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi:1963-2008 Dönemi. Maliye Dergisi, 160.
 • KABAKLARLI, E., & ER, P. H. (2014). Türkiye’de Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkisinin Sınır Testi Yaklaşımı ile Analizi. Maliye Dergisi, 166, 268-285.
 • KANCA, O. (2011). Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi 1980-2008 (Ampirik Bir Çalışma). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(1), 75-92.
 • KARHAN, G. (2018). The Relationship Between Public Expenditures and Economic Growth: A Panel Var Approach. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19, 2.
 • MERE, M. (2006). Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • MANYEKİ, J., & KOTOSZ, B. (2017). Empirical Analysis of the Wagner Hypothesis of Government Expenditure Growth in Kenya: ARDL Modelling Approach. 'Club of Economics in Miskolc' TMP, 13(2), 45-57.
 • PAMUK, M., & BEKTAŞ, H. (2014). Türkiye’de Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 77-90.
 • PESARAN, M. H., & SHİN, Y. (1999). An Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis. in S.Storm (Ed.), Econometrics and Economic Theory in the 20th Century. The Ragnar Frisch Centennial Symposium, Cambridge University Press, Cambridge.
 • SELEN, U., & ERYİĞİT, K. (2009). Yapısal Kırılmaların Varlığında Wagner Kanunu Türkiye İçin Geçerli mi?. Maliye Dergisi, 156, 177-198.
 • SRİNİVASAN, P., KUMAR, P. S., & GANESH, L. (2012). Tourism and Economic Growth in Sri Lanka: An ARDL Bounds Testing Approach. Environment and Urbanization Asia, 3(2), 397-405.
 • TELEK, C., & TELEK, A. (2016). Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Wagner ve Keynes Hipotezi Çerçevesinde İncelenmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 30, 628-642.
 • TODA, H. Y., & YAMAMOTO, T. (1995). Statistical Inferences in Vector Autoregressions With Possibly Integrated Processes. Journal of Econometrics, 66, 225-250.
 • ULUCAK, R., & ULUCAK, Z. Ş. (2014). Kamu Hacamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik: Türkiye Örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi,, 10(23), 81-97.
 • YARAŞIR TÜLÜMCE, S., & ZEREN, F. (2017). Türkiye’de Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Testi ile Analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(2), 299-310.
 • YILDIZ, F., & SARISOY, S. (2012). OECD Ülkelerinde Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Marmara Üniversitesi İİB Dergisi, 33(2), 517-540.
 • YÜKSEL, C., & SONGUR, M. (2011). Kamu Harcamalarının Bileşenleri ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Ampirik Bir Analiz (1980-2010). Maliye Dergisi, 161, 365-380.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ethem ESEN
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5356-1798
Türkiye


Muhammad Akbar FARAHMAND
Anadolu Üniversitesi yüksek lisans mezunu
0000-0002-5457-9105
Afghanistan


Merve ÇELİK KEÇİLİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3343-3115
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 9 Sayı: 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sid747999, journal = {Sakarya İktisat Dergisi}, issn = {2147-0790}, eissn = {2147-1126}, address = {Sakarya Üniversitesi İktisat Dergisi Esentepe Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok 420}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, number = {3}, pages = {219 - 237}, title = {EKONOMİK BÜYÜME VE KAMU HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜRKİYE İÇİN ARDL YÖNTEMİYLE ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Esen, Ethem and Farahmand, Muhammad Akbar and Çelik Keçili, Merve} }
APA Esen, E. , Farahmand, M. A. & Çelik Keçili, M. (2020). EKONOMİK BÜYÜME VE KAMU HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜRKİYE İÇİN ARDL YÖNTEMİYLE ANALİZİ . Sakarya İktisat Dergisi , 9 (3) , 219-237 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sid/issue/56858/747999
MLA Esen, E. , Farahmand, M. A. , Çelik Keçili, M. "EKONOMİK BÜYÜME VE KAMU HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜRKİYE İÇİN ARDL YÖNTEMİYLE ANALİZİ" . Sakarya İktisat Dergisi 9 (2020 ): 219-237 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sid/issue/56858/747999>
Chicago Esen, E. , Farahmand, M. A. , Çelik Keçili, M. "EKONOMİK BÜYÜME VE KAMU HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜRKİYE İÇİN ARDL YÖNTEMİYLE ANALİZİ". Sakarya İktisat Dergisi 9 (2020 ): 219-237
RIS TY - JOUR T1 - EKONOMİK BÜYÜME VE KAMU HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜRKİYE İÇİN ARDL YÖNTEMİYLE ANALİZİ AU - EthemEsen, Muhammad AkbarFarahmand, MerveÇelik Keçili Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Sakarya İktisat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 219 EP - 237 VL - 9 IS - 3 SN - 2147-0790-2147-1126 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sakarya İktisat Dergisi EKONOMİK BÜYÜME VE KAMU HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜRKİYE İÇİN ARDL YÖNTEMİYLE ANALİZİ %A Ethem Esen , Muhammad Akbar Farahmand , Merve Çelik Keçili %T EKONOMİK BÜYÜME VE KAMU HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜRKİYE İÇİN ARDL YÖNTEMİYLE ANALİZİ %D 2020 %J Sakarya İktisat Dergisi %P 2147-0790-2147-1126 %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD Esen, Ethem , Farahmand, Muhammad Akbar , Çelik Keçili, Merve . "EKONOMİK BÜYÜME VE KAMU HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜRKİYE İÇİN ARDL YÖNTEMİYLE ANALİZİ". Sakarya İktisat Dergisi 9 / 3 (Eylül 2020): 219-237 .
AMA Esen E. , Farahmand M. A. , Çelik Keçili M. EKONOMİK BÜYÜME VE KAMU HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜRKİYE İÇİN ARDL YÖNTEMİYLE ANALİZİ. Sakarya İktisat Dergisi. 2020; 9(3): 219-237.
Vancouver Esen E. , Farahmand M. A. , Çelik Keçili M. EKONOMİK BÜYÜME VE KAMU HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜRKİYE İÇİN ARDL YÖNTEMİYLE ANALİZİ. Sakarya İktisat Dergisi. 2020; 9(3): 219-237.
IEEE E. Esen , M. A. Farahmand ve M. Çelik Keçili , "EKONOMİK BÜYÜME VE KAMU HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜRKİYE İÇİN ARDL YÖNTEMİYLE ANALİZİ", Sakarya İktisat Dergisi, c. 9, sayı. 3, ss. 219-237, Eyl. 2020