Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KENT VE SOSYAL REFAH

Yıl 2021, Cilt: 10 Sayı: 2, 180 - 198, 10.06.2021

Öz

Kentleşme, genel olarak uygarlığın başlangıcı olarak söylenebilir. Dolayısıyla kentleşmenin ne zaman ortaya çıktığı bilinmemektedir. Buna rağmen araştırmacılar, kentleşmenin ne zaman ortaya çıktığını saptamak maksadıyla, insanların avcılık ve çobanlık ve tarımsal etkinlikler sebebiyle yerleşik bir hayata geçmesini, kentleşmenin başlangıcı olarak ifade etmektedirler. Kentleşme sürecindeki temel faktör, ekonomik aktivitenin niteli olarak değişmesidir. Refah devleti kavramı tarihte ilk kez Almanya’da ortaya çıkmış, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında sosyal güvenlik kapsamında alınan tedbirler sebebiyle kullanılmaya başlanmıştır Sosyal refah devleti, bir toplumda sosyal refahın maksimum noktaya ulaşması için devletin ekonomik alana müdahalesini öngören bir anlayıştır. Bu çalışmada kentlerde sosyal refah nasıl sağlanır?, Ne tür uygulamalar vardır? sorularına cevap aranmıştır. Bunu yaparken de önce kavramsal çerçeve verilmeye çalışılmıştır. İkinci başlıkda Türkiye’de kentleşme süreci ve ortaya çıkardığı sorunlara değinilmiştir. Üçüncü başlıkta ise Türkiye’de kentlerde sosyal refah uygulamaları incelenmiştir.

Kaynakça

 • ADNKS, (2021). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi İstatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu.
 • AKTEPE, Ç. (2020). Avrupa Birliği ve Türkiye’de Sosyal Belediyecilik. Yüksek Lisans Tezi. Ufuk Üniversitesi.
 • ALPER, Y. (2016a). Sosyal Güvenlik-Ders Notları, Bursa: Uludağ Üniversitesi.
 • BARANSEL A. (1979). Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, 1. Cilt, İstanbul.
 • BARO T. (1993). İstanbul’un Seçimi; Birikim 56.
 • BEKİ, A. (2016), Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları, AUZEF Ders Notları, İstanbul, https://cdnacikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/20_21_Guz/turkiyede_sosyal_hizmet_uygulamalari/1/index.html#konu-1
 • BOZKURT Ö., ERGÜN T. (1998). Kamu Yönetimi Sözlügü, Ankara, TODAIE.
 • DPT (1983). Milli Kültür Özel İhtisas Komisyonu Raporu, V. Beş Yıllık Kalkınma Planı Hazırlık Çalışması, DPT yay., Ankara.
 • Erkan H. (2000). Ekonomi Politikasının Temelleri, İlkem Ofset, İzmir, 4.Baskı.
 • ELVEREN, A. Y.(2008), “Social Security reform in Turkey; A Critical Perspective”, Review of Radical Political economics, spring,2008.vol 40, no 2, pp.212-232
 • ES, M., ATEŞ, H. (2004), Kent Yönetimi, Kentlileşme ve Göç: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, İstanbul.
 • GERAY, C. (1998). Yerel Yönetimler ve Çevre, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi.
 • HAMLİN, A (2008), “The Idea of Welfare and the Welfare State”, Public Finance and Management, The University of Manchester See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/239531781, pp.108-140
 • İŞBİR E.G. (1986). Şehirleşme ve Meseleleri, Ankara: Ocak Yayınları.
 • KARTAL, G. Kemal (1978), Kentleşme ve İnsan, TODAİE Yayını No: 175, Ankara.
 • KELEŞ R. (1993), Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara.
 • KELEŞ R. (1983), 100 Soruda Türkiye’de Kentleşme, Konut ve Gecekondu, Gerçek Yayınevi, İstanbul.
 • KOÇAK, O., E.Kavi, M.Es (2017),” Bilgi Toplumu Perspektifinde Refah Devleti: Finlandiya Modeli”, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi YIL: 8, SAYI: 13, NİSAN-EYLÜL 2017, Yalova Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü yayını, Yalova.
 • KORAY, M. (2005). Sosyal Politika, Ankara: İmge Kitabevi, 2. Baskı.
 • SALLAN G, S. (2004). Yoğunlaşan Sosyal Sorunlar ve Küreselleşme, Küreselleşmenin İnsani Yüzü, (der. V. Bozkurt), İstanbul: Alfa Yayınları.
 • MAHBUB UDDİN AHMED, A.I., (2004), “Weber’s Perspective on the City and Culture, Contemporary Urbanization and Bangladesh”, Bangladesh e-Journal of Sociology, vol.1, no. 1, January 2004, pp.1-13, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.578.6999&rep=rep1&type=pdf, Erişim tarihi: 05.05.2021.
 • MAUNİER, R (1910), “The Definition of the City”, American journal of sociology, Vol. 15, No. 4 (Jan., 1910), pp. 536-548.
 • NDREUL, A.(2016), “The Definition and Importance of Local Governance”, Social and Natural Sciences Journal, Volüme 10, issue 1, pp.5-8.
 • ÖZDEMİR, S, (2007), Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, Ticaret Odası Yayınları, Genişletilmiş İkinci Baskı, 2007-57, İstanbul.
 • SEZAL İ. (1992). Kentleşme, Ağaç Yayınları, Alternatif Üniversite Serisi, İstanbul.
 • ŞENKAL, A, SARIİPEK, D.B, (2007), “Avrupa Birliği’nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2, ss. 146-175.
 • WARREN R. (1992). Building Urban Governance: An Agenda for the 1990s; Journal of Urban Affairs 14-314.

CITY AND SOCIAL WELFARE

Yıl 2021, Cilt: 10 Sayı: 2, 180 - 198, 10.06.2021

Öz

It can be stated that urbanization is the beginning of civilization in general. Neverthless, it is not known when urbanization occurred. Despite this, to determine when urbanization occurred, researchers state that people's transition to a settled life due to hunting, shepherding, and agricultural activities are the beginning of urbanization. The main factor in the urbanization process is the qualitative change in economic activity. The concept of the welfare state emerged in Germany for the first time in history and started to be used in the late nineteenth century due to the measures taken within the scope of social security. The social welfare state is an understanding that envisages the intervention of the state in the economic field in order to reach the maximum level of social welfare in a society. The present study deals with how social welfare is provided in cities and focuses on the practices in question in this context. While doing this, the conceptual framework was looked at first. Then, the urbanization process in Turkey and the problems it causes are mentioned. Finally, social welfare practices in cities in Turkey were examined.

Kaynakça

 • ADNKS, (2021). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi İstatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu.
 • AKTEPE, Ç. (2020). Avrupa Birliği ve Türkiye’de Sosyal Belediyecilik. Yüksek Lisans Tezi. Ufuk Üniversitesi.
 • ALPER, Y. (2016a). Sosyal Güvenlik-Ders Notları, Bursa: Uludağ Üniversitesi.
 • BARANSEL A. (1979). Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, 1. Cilt, İstanbul.
 • BARO T. (1993). İstanbul’un Seçimi; Birikim 56.
 • BEKİ, A. (2016), Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları, AUZEF Ders Notları, İstanbul, https://cdnacikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/20_21_Guz/turkiyede_sosyal_hizmet_uygulamalari/1/index.html#konu-1
 • BOZKURT Ö., ERGÜN T. (1998). Kamu Yönetimi Sözlügü, Ankara, TODAIE.
 • DPT (1983). Milli Kültür Özel İhtisas Komisyonu Raporu, V. Beş Yıllık Kalkınma Planı Hazırlık Çalışması, DPT yay., Ankara.
 • Erkan H. (2000). Ekonomi Politikasının Temelleri, İlkem Ofset, İzmir, 4.Baskı.
 • ELVEREN, A. Y.(2008), “Social Security reform in Turkey; A Critical Perspective”, Review of Radical Political economics, spring,2008.vol 40, no 2, pp.212-232
 • ES, M., ATEŞ, H. (2004), Kent Yönetimi, Kentlileşme ve Göç: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, İstanbul.
 • GERAY, C. (1998). Yerel Yönetimler ve Çevre, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi.
 • HAMLİN, A (2008), “The Idea of Welfare and the Welfare State”, Public Finance and Management, The University of Manchester See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/239531781, pp.108-140
 • İŞBİR E.G. (1986). Şehirleşme ve Meseleleri, Ankara: Ocak Yayınları.
 • KARTAL, G. Kemal (1978), Kentleşme ve İnsan, TODAİE Yayını No: 175, Ankara.
 • KELEŞ R. (1993), Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara.
 • KELEŞ R. (1983), 100 Soruda Türkiye’de Kentleşme, Konut ve Gecekondu, Gerçek Yayınevi, İstanbul.
 • KOÇAK, O., E.Kavi, M.Es (2017),” Bilgi Toplumu Perspektifinde Refah Devleti: Finlandiya Modeli”, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi YIL: 8, SAYI: 13, NİSAN-EYLÜL 2017, Yalova Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü yayını, Yalova.
 • KORAY, M. (2005). Sosyal Politika, Ankara: İmge Kitabevi, 2. Baskı.
 • SALLAN G, S. (2004). Yoğunlaşan Sosyal Sorunlar ve Küreselleşme, Küreselleşmenin İnsani Yüzü, (der. V. Bozkurt), İstanbul: Alfa Yayınları.
 • MAHBUB UDDİN AHMED, A.I., (2004), “Weber’s Perspective on the City and Culture, Contemporary Urbanization and Bangladesh”, Bangladesh e-Journal of Sociology, vol.1, no. 1, January 2004, pp.1-13, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.578.6999&rep=rep1&type=pdf, Erişim tarihi: 05.05.2021.
 • MAUNİER, R (1910), “The Definition of the City”, American journal of sociology, Vol. 15, No. 4 (Jan., 1910), pp. 536-548.
 • NDREUL, A.(2016), “The Definition and Importance of Local Governance”, Social and Natural Sciences Journal, Volüme 10, issue 1, pp.5-8.
 • ÖZDEMİR, S, (2007), Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, Ticaret Odası Yayınları, Genişletilmiş İkinci Baskı, 2007-57, İstanbul.
 • SEZAL İ. (1992). Kentleşme, Ağaç Yayınları, Alternatif Üniversite Serisi, İstanbul.
 • ŞENKAL, A, SARIİPEK, D.B, (2007), “Avrupa Birliği’nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2, ss. 146-175.
 • WARREN R. (1992). Building Urban Governance: An Agenda for the 1990s; Journal of Urban Affairs 14-314.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İrfan HAŞLAK Bu kişi benim
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Muharrem ES Bu kişi benim
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 10 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 10 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sid950351, journal = {Sakarya İktisat Dergisi}, issn = {2147-0790}, eissn = {2147-1126}, address = {Sakarya Üniversitesi İktisat Dergisi Esentepe Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok 420}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, number = {2}, pages = {180 - 198}, title = {KENT VE SOSYAL REFAH}, key = {cite}, author = {Haşlak, İrfan and Es, Muharrem} }
APA Haşlak, İ. & Es, M. (2021). KENT VE SOSYAL REFAH . Sakarya İktisat Dergisi , 10 (2) , 180-198 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sid/issue/62742/950351
MLA Haşlak, İ. , Es, M. "KENT VE SOSYAL REFAH" . Sakarya İktisat Dergisi 10 (2021 ): 180-198 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sid/issue/62742/950351>
Chicago Haşlak, İ. , Es, M. "KENT VE SOSYAL REFAH". Sakarya İktisat Dergisi 10 (2021 ): 180-198
RIS TY - JOUR T1 - KENT VE SOSYAL REFAH AU - İrfanHaşlak, MuharremEs Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Sakarya İktisat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 180 EP - 198 VL - 10 IS - 2 SN - 2147-0790-2147-1126 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Sakarya İktisat Dergisi KENT VE SOSYAL REFAH %A İrfan Haşlak , Muharrem Es %T KENT VE SOSYAL REFAH %D 2021 %J Sakarya İktisat Dergisi %P 2147-0790-2147-1126 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Haşlak, İrfan , Es, Muharrem . "KENT VE SOSYAL REFAH". Sakarya İktisat Dergisi 10 / 2 (Haziran 2021): 180-198 .
AMA Haşlak İ. , Es M. KENT VE SOSYAL REFAH. Sakarya İktisat Dergisi. 2021; 10(2): 180-198.
Vancouver Haşlak İ. , Es M. KENT VE SOSYAL REFAH. Sakarya İktisat Dergisi. 2021; 10(2): 180-198.
IEEE İ. Haşlak ve M. Es , "KENT VE SOSYAL REFAH", Sakarya İktisat Dergisi, c. 10, sayı. 2, ss. 180-198, Haz. 2021